Spôsob dávkovania reprodukovateľných množstiev prevzdušnenej deformovateľnej zmesi

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Reprodukovateľné objemy prevzdušnenej deformovateľnej zmesi, napríklad zmrzlinovej cukrovinky, sa kontinuálne dávkujú zavedením zmesi pod tlakom do jedného konca radu objemov (6) vytvoreného v zubovom čerpadle, ktoré sa pohybujú k dávkovaciemu bodu (3).

Text

Pozerať všetko

Dátumpodania 21.11.1995 (13) Druh dokumentu B 6 Číslo priorimej prihlášky 943097691 (51) Int. C 17 Dátum priority 23.12.1994 A 23 g 9/20 A 23 G 3/02 Kr EP mapmr A 23 G 9/28 Dátum zverejnenia 10.12.1997 ÚRAD Dátum zverejnenia udelenia pmEMysELNÉHo vo Vestníku 18.01.2001 VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT PCT/EP 95/04607, 21.11.1995(73) Majiteľ patentu UNILEVER NV, AL Rotterdam, NL(72) Pôvodca vymálezu Biggs Donald Reginald, Shambrook, Bedford, GB Bínley Gary Norman, Kettering, Northampton, GB Sawant Vijay Arjun, Wellingborough, Northampton, GB Ward Anthony Bemard, Rushden, Northampton, GB(54) Názov vynálezu Spôsob dávkovania reprodukovateľných množstiev prevzdušnenej deformovateľnej zmesi(57) Anotácia Reprodukovateľné objemy prevzdušnenej deformovateľnej zmesi, napríklad zmrzlinovej cukrovinky, sa kontinuálne dávkujú zavedením zmesi pod tlakom do jedného konca radu objemov (6) vytvoreného v zubovom čerpadle, ktoré sa pohybujú k dávkovaciemu boduVynález sa týka manipulácie s cukrovinkami a konkrétne manipulácie s prevzdušnenými zmesami, aby sa kontinuálne vytvárali reprodukovateľné objemy týchto zmesí.Dávkovanie reprodukovateľných objemov prevzdušneného materiálu spôsobuje problémy, pretože sa dá očakávať, že tvar takéhoto materiálu sa pri manipulácii s ním bude deformovať a bude podliehať zmenám v objeme. Tieto problémy vyplývajú z prevzdušnenia vo forme bublín, ktoré sú schopne meniť objem, keď sú vystavené malým, prípadne lokalizovaným tlakovým zmenám. Tento problém sa vyskytuje najmä pri mrazených zmrzlinových cukrovinkách, pretože tieto zmesi sú prevzdušnené a predstavujú zložitú štruktúru obsahujúca tuky alebo náhradky tukov a vodu, okrem tuhých látok odvodenýeh od mlieka. Tieto cukrovinky, ktoré zahmujú smotanovú zmrzlinu, mliečne zmrzliny, mrazené jogurty a mrazene pudingy, vyžadujú opatrnú manipuláciu pri nízkych teplotách, t. j. pod 0 °C, aby sa zachovala ich štruktúra. Prevzdušnená čokoláda je ďalším príkladom materiálu, ktorý bude meniť objem pod tlakom.Okrem toho zmena tlaku a v dôsledku toho zmena objemu bude často spojená so zmenami viskozity. Preto prevzdušnený materiál bude mať rozdielne prietoky, ked sa podrobí tlaku. Rýchlosť činnosti výrobných liniek vyžaduje rýchle a presné dávkovanie cukrovinkových materiálov.W 0 94/19963 (Unilever) opisuje spôsob dávkovania reprodukovateľných množstiev prevzdušnenej defonnovateľnej zmesi, napr. zmrzliny, zavedením časti prevzdušnenej zmesi pod tlakom do nejakého objemu a potom dávkovanie tejto časti z tohto objemu po privedení uvedeného objemu na okolité podmienky. Tento proces používa piestové čerpadlo. Hlavnými nevýhodami piestových čerpadiel,ktoré sa používajú ako dekompresné plniče, sú čas potrebný na dokončenie kroku dekompresie a potreba mať trojpolohový ventil pri výstupe z valca, t. j. polohu plnenia,dekompresie a dodania Tento zdĺhavý čas cyklu je neprijateľný pre väčšinu komerčných aplikácií.Dávkovanie prevzdušnených cukrovinkových materiálov sa dosiahne podľa tohto vynálezu stlačením materiálu pod tlakom na stanovený objem, v ktorom sa bubliny zmenšia na objem, ktorý účinne odstráni chyby v rozmere.Vynález poskytuje spôsob dávkovania reprodukovateľných množstiev prevzdušnenej deformovateľnej zmesi, ktorý zahmuje kroky i) zavedenie zmesi pod tlakom do jedného konca radu objemov vytvorených v zubovom čerpadle, a ii) presunutie týchto objemov k dávkovaciemu bodu.Je podstatne, aby sa na dávkovanie reprodukovateľných množstiev prevzdušnenej deformovateľnej zmesi použilo zubovć čerpadlo. Iné čerpadlá, ako je peristaltické čerpadlo, nebudú dodávať množstvá prevzdušnenej deformovateľnej zmesí s požadovanou presnosťou.Zubovć čerpadlo dodáva presné dávky odmeraním malého pevného objemu (reprezentovanćho priestorom medzi zubami kolesa) pri vysokom tlaku, pri ktorom je vzduch stlačený a zaberá pomeme malé množstvo odmeriavanćho objemu. Normálne sa použijú dve ozubenć kole sá, pričom jedno poháňa druhé, pretože toto dáva viac-menej bezimpulzový voľný tok. Tlak sa rozptýli, ked odmeriavaný objem postupuje od vysokého k nízkemu tlaku(nízky tlak bude za normálnych podmienok ekvivalentný atmosférickćmu tlaku). Pretože odmeriavaný objem pri vysokom tlaku je veľmi presne kontrolovaný a opakovateľný,môže sa dodávať presná dávka.Presun radu objemov zo vstupnej tlakovej oblasti k bodu dávkovania, ktorý bude za normálnych podmienok pri okolitom atmosférickom tlaku, môže viesť k degradácii štruktúry výrobku. To vyplýva z náhleho poklesu tlaku v bode dávkovania. Je teda výhodné mať medzi jednotlivými objemami únikovć dráhy, aby sa zabezpečila zmena tlaku medzi každým objemom.Ak sa pracuje na výrobnej linke, ktorá vyrába rad výrobkov, momo prerušiť pohyb radu objemov, aby sa dávkovali nespojite množstvá. Pri výhodnom spôsobe sa rad objemov poháňa krokovým motorom.Zmrzlinové cukrovinky, na ktoré je tento spôsob najmä aplikovateľný, budú mať prekročenie objemu obyčajne v rozsahu od 50 do 200 .Prítomnosť radu objemov umožňuje, aby sa presne dávkovali zhodné objemy prevzdušneného výrobku. Teda konečný objem je súčtom veľkého počtu malých objemov a presnosť, t. j. rozlišovacia schopnosť spôsobu, zodpovedá pomeme malým objemom, ktoré tvoria rad. Rad menších objemov zvýši počet únikových dráh medzi Vysokotlakovým vstupom a bodom dávkovania s nižším tlakom. Dávkovací pomer od 0,7 (objem v rade) do 30 (dávkovaný objem) je uspokojivý a pomer l 30 poskytne prijateľnú presnosť pre niektore výrobky. Ale tento pomer je výhodne nad 50.Tento vynález je zvlášť cenný, ked sa niekoľko dávkovacích jednotiek plní z jediného potrubia Zmena v zariadení neovplyvní objem dávkovaný z každej jednotky, pretože objem prevzdušneného materiálu v expandovateľnom objeme je izolovaný od vstupu potrubia Dávkovací pomer je relatívne vysoký a dá sa použiť na štandardných výrobných linkách, pretože normálny dávkovací cyklus nevyžaduje vratný pohyb sem a tam. Vytváranie chvostov na dávkovanom výrobku sa zníži začlenením krátkeho spätneho pohybu radu objemov, aby vzniklo spätné nasávanie.Zubovć čerpadlo poskytuje pružné, ale presné ovládanie prietoku, pretože rýchlosť otáčania čerpadla sa dá presne ovládať, aby sa vytvoril požadovaný profil rýchlosti dodávania. Preto sa zubové čerpadlo V spojení s plníacim pohybom dnom nahor s riadeným profilom dá výhodne použiť na plnenie nerovnomemých tvarov a/alebo neuzavretých tvarov (napríklad Taco Shell).Zubové čerpadlo možno tiež poháňať v opačnom smere, aby sa zabránilo odkvapkávaniu medzi dvoma dávkami,čím sa vyhneme potrebe uzatváracieho ventilu.Prehľad obrázkov na výkreseUvedieme teraz priklad spôsobu podľa tohto vynálezu,aby sme ilustrovali, ale neobmedzili vynález, s odkazom na priložený schematický výkres, na ktorom obr. 1 znázorňuje rez cez zariadenie použite v tomto vynáleze.Príklad uskutočnenia vynálezu Zubove čerpadlo obsahuje kryt l, ktorý má vstupnú dý zu 2 a výstupné potrubie 3. Ozubené kolesá 4, 5 sa otáčajú vnútri krytu tak, aby do seba zapadali. Sú poháňané v o SK 281215 B 6pačných smeroch otáčania, znázomených šípkami, s použitlm štandardných prostriedkov, ktoré nie sú znázomenć. Výhodnou formou pohonných prostriedkov je krokový motor.Pri činnosti sa zmrzlina pri - 6 °C, ktorá má prekročenie objemu 100 , dávkovala z potrubia 3 kolesami, otáčajúcimi sa ako je znázomenć. Ked zuby prešli za valcové povrchy 7 v kryte 1, bol prítomný rad objemov 6. Zmrzlina pri tlaku 6 . 105 Pa sa dodávala cez dýzu 2 a transportovala v objemoch 6 v každom ozubenom kolese k potrubiu 3.V priebehu času medzi vstupom do radu objemov a jeho opustenim sa tlak jednotlivých objemov zmrzliny znižuje na okolitý. K tomuto zníženiu dochádza, pretože medzera medzi zubami a povrchom 7 umožňuje nadbytočnemu tlaku uniknúť.Keby sa ozubenć kolesá trvale otáčali, z potrubia 3 by sa dodáva prúd zmrzliny pri okolitom tlaku. S použitím lcrokovćho motora alebo iných prostriedkov, ktoré umožňujú prerušované pohàňanie, sa dávkujú v podstate konštantné objemy zmrzliny. Vo všeobecnosti presnosť tohto systému súvisí s veľkosťou jednotlivých objemov, to znamená s kolesami s väčším rozstupom zubov sa dávkovanie stáva menej presnejšlm. Dávkovacia rýchlosť tohto spôsobu sa dá ľahko zmeniť a dá sa dosiahnuť 50 taktov, t. j. dávok za minútu. Prerušenie pohybu čerpadla nemusí byť náhle a voľné intervaly zrýchlenia/spomalenia zmenšujú opotrebenic čerpadla. To tiež umožňuje rýchlejší chod čerpadlaV opisanom uskutočnení mali ozubené kolesá priemer 41 mm, šírku 22 mm s medzizubovým objemom 0,7 ml. Toto sa použilo na pripravu zmrzlíny (100 Vo-né prekročenie objemu) s objemom 30 ml na kontinuálnej výrobnej linke.1. Spôsob dávkovania reprodukovateľných množstiev prcvzdušnenej deformovateľnej zmesi, v y z n a č u j úci s a tým , žezahmujekrokyi) zavedenie zmesi pod tlakom do jedného konca radu objemov vytvorených v zubovom čerpadle, ktoré má výhodne medzi nimi Únikové dráhy, aii) presunutie tohto radu objemov k dávkovaciemu bodu.2. Spôsob podľa nároku 1, vyznačuj úci s a tý m , že pohyb radu objemov sa preruší, aby sa dávkovali nespojítć Objemy.3. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, žeradobjemov je poháňaný krokovým motorom.4. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že prevzdušnenon zmesou je zmrzlinová cukrovinka, ktorá má prekročenie objemu v rozsahu od 50 do 200 .5. Spôsob dávkovania prevzdušnenej deformovateľnej zmesi do nerovnomemćho tvaru a/alebo neuzavretého priestoru, vyznačujúci sa tým, že zahmuje krokyi) zavedenie zmesi pod tlakom do jedného konca radu objemov vytvorených v zubovom čerpadle, ktoré má výhodne medzi nimi únikové dráhy, aii) presunutie tohto radu objemov k dávkovaciemu bodu,pričom dávkovací bod je spojený s plniacim pohybom dnom nahor s riadeným profilom.

MPK / Značky

MPK: A23G 3/02, A23G 9/28, A23G 9/20

Značky: zmesí, množstiev, dávkovania, prevzdušnenej, spôsob, deformovateľnej, reprodukovatelných

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-281215-sposob-davkovania-reprodukovatelnych-mnozstiev-prevzdusnenej-deformovatelnej-zmesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob dávkovania reprodukovateľných množstiev prevzdušnenej deformovateľnej zmesi</a>

Podobne patenty