Obvodový pás na zvieranie

Číslo patentu: 279022

Dátum: 08.12.1993

Autori: Chene Richard, Covello Fabienne, Dupin Pierre

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Obvodový pás na zvieranie pozostáva z pásika (1) materiálu, všeobecne kovového, do seba zvinutého, ktorého jeden koniec (1a) obsahuje výstupky tvoriace ozubenie (1b), zatiaľ čo na druhom konci (1c) je upevnené puzdro (2) tvoriace nosič skrutky (4) usporiadané otočne okolo jeho osi a opreté o oporu pohyblivú axiálne vzhľadom na puzdro (2) proti pôsobeniu pružiny. Pružina pozostáva zo zakrivenej lamely (3), napríklad v tvare polkružnice, ktorej vydutá plocha je nasmerovaná k vnútru pásu na zvieranie a ktorej konce (3a) a (3c) sú bočne v styku s bočnicami (2b) puzdra (2). Prvý koniec (3a) zakrivenej lamely (3) je axiálne upevnený na puzdro (2) a opatrený otvorom (3e), v ktorom je klzne uložený koniec (4a) skrutky (4), zatiaľ čo druhý koniec (3c) zakrivenej lamely (3) obklopuje aspoň čiastočne valcovitú časť (4b) skrutky (4) priliehajúcu k hlave (4c) skrutky (4) a je usporiadaný klzne vzhľadom na bočnice (2a) puzdra (2).

Text

Pozerať všetko

Číslo prioritnej prihlášky 92 06319ÚRAD Dátum zverejnenia 08.12.93 Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 06.05.98 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majiteľ patentu ETABLISSEMENTS CAILLAU, Issy-Les-Moulineaux, FR(72) Pôvodca vynálezu Chene Richard, Mennetou Sur Cher, FR Dupin Pierre, Romorantin Lanthenay, FR Covello Fabienne, Romorantin, FR(54) Názov vynálezu Obvodový pás na zvieranie(57) Anotácia Obvodový pás na zvieranie pozostáva z pásika (l) materiálu, všeobecne kovového, do seba zvinutćho, ktoreho jeden koniec (la) obsahuje výstupky tvoriace ozu- d 3benie (lb), zatiaľ čo na druhom konci (lc) je upevnenépuzdro (2) tvoriace nosič skrutky (4) usporiadané 0- gb 4 točne okolo jeho osi a opretć o oporu pohyblivú axiálne I /J vzhľadom na puzdro (2) proti pôsobeniu pružiny. Pru- 3 bIžina pozostáva zo zakrivenej lamely (3), napríklad 33 lgv tvare polkružnice, ktorej vydulá plocha je nasmero- .L-Qçąäąx /çcvaná k vnútru pásu na zvieranie a ktorej konce (36.) a(3 c) sú bočne V styku s bočnicami (2 b) puzdra (2). Prvý koniec (33) zakrivenej lamely (3) je axiálne upevnený 3 dklzne uložený koniec (4 a) skrutky (4), zatiaľ čo druhýčiastočne valeovitú časť (41 skrutky (4) priliehajúcuk hlave (40) skrutky (4) a je usporiadaný klzne vzhľa dom na bočnice (23.) puzdra (2).Vynález sa týka obvodového pása na zvieranie pozostávajúceho z pásika materiálu, všeobecne kovového,do seba zvinutćho, ktorého jeden koniec obsahuje výstupky tvoriace ozubenie, zatial čo najeho druhom konci je upevnené puzdro tvoriace nosič skrutky, usporiadané otočne okolo jeho osi a opreté o oporu pohyblivú axiálne vzhľadom na puzdro proti pôsobeniu pružiny.Z patentových spisov US-A-Z 523 494 a DE-A-4 l.08.852 alebo tiež z medzinárodných zverejnených prihlášok vynálezu W 0 80/01199 a W 0 87/00602 je známy obvodový pás na zvieranie pozostávajúci z pásika pružnćho materiálu, všeobecne kovového, do seba zvinutćho. Jeden z koncov pásika má prinajmenšom na svojom vonkajšom povrchu pravidelný rad výstupkov a/alebo vyhĺbenie tvoriace ozubenie. Na druhom konci pásika je upevnené puzdro alebo schránka majúca v podstate dve bočnice a tvoriaca nosič na skrutku, ktorý je uložený otočne okolo svojej osi. Táto je v podstate rovnobežná s pozdĺžnym smerom pásika, to znamená s dotyčnicou obvodového pása na zvieranie, ked je pásik zvinutý do seba. Pozdĺžna poloha skrutky vzhľadom na puzdro alebo schránky je premenlivá aje určená najmenej jednou oporou pohyblivou axiálne vzhľadom na puzdro proti pôsobeniu pružiny. O túto oporu je opretá vhodná oblasť konca skrutky. V niektorých prípadoch je držanie skrutky v puzdre dosiahnuté približne valcovitým tvarom puzdra, v iných prípadoch môže byť zaistené dvoma ložiskami nesúcími závitom opatrenú tyč skrutky v blízkosti jeho hlavy prípadnejeho konca.Puzdro má ešte priečnu štrbinu, ktorou vniká voľný koniec pásika, ktorého profily prídu do styku so závitmi skrutky, čo umožňuje zvieranie obvodového pása na zvieranie otáčaním skrutky vhodným nástroj om.Opisaný typ obvodového pása na zvieranie so skrutkou je veľmi používaný v priemysle, najmä keď sa žiada samočinné vyrovnanie prípadného zmenšenia priemeru zvieranćho predmetu. Tento obvodový pás na zvieranie má však všeobecne najmenej jednu závažnú nevýhodu.Známe obvodové pásy na zvieranie totiž neumožňujú vymedzenie vôle v okamihu obopnutia. V niektorých prípadoch je teda možné zaistiť, že závity skrutky sú vysunutć zo záberu s ozubením pásika, čím je zamedzené pokračovaniu zvierania obvodového pásu na zvieranie.Úlohou vynálezu je vytvoriť obvodový pás na zvieranie so skrutkou opísaného typu, ktorého konštrukcia by umožnila odstrániť zmienenú nevýhodu doterajšieho stavu techniky, Podstata vynálezuVynález rieši úlohu tým, že vytvára obvodový pás na zvieranie pozostávajúci z pásika materiálu, všeobecne kovového, do seba zvinutćho, ktorého jeden koniec obsahuje výstupky tvoriace ozubenie, zatial čo na jeho druhom koncije upevnené puzdro tvoriace nosič skrutky,usporiadané otočne okolo jeho osi a opreté a oporu pohyblivú axiálne vzhľadom na puzdro proti pôsobeniu pružiny, ktorého podstata spočíva v tom, že pružina pozostáva zo zakrivenia lamely, napríklad tvaru polkružni ce, ktorej vydutá plocha smeruje k vnútru pásu na zvieranie a ktorého konce sú bočne v styku s bočnícami puzdra, prvý koniec zakrivenia lamely je axiálne upevnený na puzdre a opatrený otvorom, v ktorom je klzne uložený koniec skrutky, zatial čo druhý koniec zakrivenej lamely obklopuje najmenej čiastočne valcovú časť skrutky priliehajúcu k hlave skrutky a tvorí oporu pre hlavu skrutky,pričom dmhý koniec je usporiadaný klzne vzhľadom na bočníce puzdra.Podľa výhodného uskutočnenia predloženého vynálezu zakrivená lamela má na svojom prvom konci dva bočné výstupky uložené v otvoroch doplnkového tvaru,vytvorených v bočniciach puzdra.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia predloženého vynálezu zakrivená lamela má na svojom druhom konci dva bočne výstupky uložené v pozdĺžnych štrbínách vytvorených v bočniciach puzdra.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia predloženého vynálezu je spodný okraj pozdĺžnej štrbiny sklonený v smere ku dnu puzdra.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je znázomený na výkresoch, kde obr. l znázorňuje bokorys obvodového pása na zvieranie podľa vynálezu, obr. 2 je obdoba obr. l, pričom jedna bočnica puzdraje odstránená a obr. 3 je pohľad na obvodový pás na zvieranie podľa vynálezu v smere šípky F v obr. l.Na obr. 1 až 3 je znázornený obvodový pás na zvieranie podľa vynálezu pozostávajúceho z pásika l všeobecne kovového, ktorý je zvinutý do seba a má najmenej na svojom vonkajšom konci la výstupky a zahĺbenie tvoriace ozubenie lb. Na vnútomom konci lc páska 1 je upevnené puzdro 2, tvorené jednoduchým profilom tvaru U, ktorého dno 22 umiestnene v strednej oblasti puzdra 2 je spojené s pásikom 1 niektorým vhodným spôsobom,napríklad zvarením alebo znitovaním alebo prevlečením pásika 1 v dne Za.Medzi bočnícami 2 h puzdra 2 je uložená zakrivená lamela 3, všeobecne z pružinovej ocele, ktorá má napríklad tvar polkružnice a ktorej vydutá plocha je nasmerovaná k vnútru puzdra 2. Konce zakrivenej lamely 3 sú V styku s bočnicami 2 b puzdra 2 a zakrivená lamela 3 je teda medzi nimi polohovo obmedzená.Prvý koniec 3 a zakrivenej lamely 3 umiestnený na obr. l a 2 na ľavej strane, je pripevnený k puzdru 2. Na tento účel má zakrivená lamela 3 dva bočné výstupky 3 h,ktoré prečnievąjú otvory 24 vytvorené v každej bočnici puzdra 2. Prednostne sú výčnelky bočných výstupkov 3 h zakrivenej lamely 3 natiahnuté cez vonkajšiu plochu bočníc 2 h puzdra 2 alebo majú tvar háčika k zaísteniu upevnenia na bočniciach 2 h.Na dmhom konci 3 c má zakrivená lamela 3 výhodne dva bočné výstupky 3 d uložené v pozdĺžnych štrbinách 2 d vytvorených v bočniciach 2 b puzdra 2.Takto je zakrivená lamela 3 axiálne polohovo zaistená vzhľadom na puzdro 2 na svoj om prvom konci Sa, ale je na svojom druhom konci 3 h axiálne pohyblivá aspoň v rozmedzí axiálnej dĺžky štrbín 2 d umožňujúcich kĺzavý pohyb výstupkov 3 d.Z dôvodov, ktoré budú vysvetlené ďalej, je spodný okraj 2 e štrbin 2 d výhodne sklonený v smere strednej oblasti puzdra 2.Medzi bočnicami 2 h puzdra 2 je uložená skrutka 4 a jej os je približne rovnobežná s dnom Za puzdra 2, to znamená s pozdĺžnym smerom pásika l v tejto oblasti. Skrutka 4 je držaná vo svojej polohe koncami 3 a a 3 c zakrivenej lamely 3, ktoré sú tvarované zodpovedajúcim spôsobom.Prvý koniec 3 a zakrivenej lamely má otvor 3 e aspoň čiastočne kruhový a tvoriaci ložisko, v ktorom je uložený valcový koniec 4 a slo-utky 4.Druhý koniec 3 c zakrivenej lamely 3 je vytvorený podobne a je v ňom uložená valcová časť 4 b telesa skrutky 4 priliehajúca k jeho hlave 4. Valcovitý koniec 4 a skrutky 4 má od prvého konca 3 a zakrivenej lamely 3 dĺžku d, pozri obr. 2, ked je hlava 4 c skrutky 4 opretá o pohyblivý druhý koniec 3 c zakrivenej lamely 3 pred zvieranim obvodového pásu na zvieranie. V praxi je z dôvodov vysvetlených ďalej výhodné, keď dĺžka d je približne rovnaká axiálnej dĺžke pozdĺžnej štrbiny 2 d. Medzi navzájom priliehajúcimi koncami valcovitého konca 41 a valcovitej časti 4 h skrutky 4 je jeho závitová oblasť 4 d.Pásik l je upevnený na puzdre 2, ako bolo opisané a jeho vonkajší koniec la sa zavedie z ľavej strany podľa obr. 1 a 2 do štrbiny medzi dnom 2 a puzdra 2 a závitovou oblasťou 4 d skrutky 4. Otáčanie skrutky 4 vo vhodnom zmysle spôsobí posuv vonkajšieho konca la pásika 1 zľava vpravo a spôsobí zmenšenie priemeru obvodového pása na zvieranie.Ked je obvodový pás na zvieranie nasadený na predmet, ktorý má byť zvieraný, pokračovanie otáčavého pohybu skrutky 4 spôsobi zvieranie, hlava 4 c skrutky 4 sa oprie o oporu, ktorá tvorí druhý koniec 3 c zakrivenej lamely 3. S rastúcou mierou zvierania zakrivená lamela 3 pretvorí účinkom sily vyvíjanej hlavou 4 c skrutky 4 na druhý koniec 3 c zakrivenej lamely 3 a tento sa trochu priblíži k prvému koncu 3 a zakrivenej lamely 3 prípevnenému k puzdru 2.Vlastnosti zakrivenej lamely 3, ktorá takto tvorí pružinu, sa určí v závislosti od sily zvierania, ktorá má byť vyvijaná na zvieraný predmet. Podobne i krútiaci moment skrutkovania pôsobiaci na hlavu 4 c skrutky 4 bude závislý od žiadanej sily zvierania, hlavne ked sa vyvíja motorickým skrutkovacim nástrojom. Takto je možné obmedziť silu zvierania na akúkoľvek vhodnú hodnotu.Po vhodnom zaskrutkovani sa dĺžka d vyznačená na obr. 2 viditeľne zmenší tak, ako bude zakrivená lamela 3 stlačená.Keby sa počas použitia obvodového pása na zvieranie podľa vynálezu priemer zvieraného predmetu zmenšíl, zakrivená lamela 3 byjavila sklon dosiahnuť svoj p 0 čiatočný tvar, čím by zaisťovala dostatočnú mieru zvierania.Odbomíkovi v odbore bude iste zrejmé, že výroba obvodového pása na zvieranie podľa vynálezu je zvlášť jednoduchá.Puzdro 2 obsahuje otvory 2 c a pozdĺžne štrbiny 2 d na uloženie bočných výstupkov 3 h a 3 d koncov 3 a a 3 c zakrivenej lamely 3 na zaistenie nehybnosti jeho prvého konca 3 a a na umožnenie axiálneho premiestnenia jeho druhého konca 3 c. Zostavenie dna 2 a puzdra 2 a pásika 1 obvodového pása na zvieranie rovnako ako zostavenie zakrivenej lamely 3 a skrutky 4 sa uskutoční najskôr apotom sa tieto dve čiastkové zostavy zložiajednoduchým ohnutim bočníc 2 h puzdra 2. Táto samotná operácia vytvorí strmeň, ktorý zaistí zakrivenú lamelu 3 a skrutku 4,na čo je obvodový pás na zvieranie podľa vynálezu pripravený na použitie.Táto operácia, ktorá môže byť uskutočnené. na samočinných lisoch ako rad operácii ohnutia a vydutia, ponecháva možnosť vytvorenia vôle napriklad na konce 3 a a 3 c zakrivenej lamely 3 medzi bočnicami 2 b puzdra 2 a na bočné výstupky 3 b v otvoroch 2 c bočníc 2 b puzdra 2. Počas zvierania spôsobuje sklon závitu skrutky 4 vzhľadom na os pásika l mierne bočné premiestnenie skrutky 4 umožňujúce vymedzenie vôle. Zároveň a predovšetkým z dôvodu radiálnej opory tvorenej pevným ložiskom 3 e pretvorením zakrivenej lamely 3, má sklon sposobiť vychýlenie hlavy 4 c skrutky 4 smerom k pásiku l, pretože bočné výstupky 3 d sa môžu premiestňovať v pozdĺžnych štrbinách 2 d. Následkom tohto javu sú závity skrutky 4 stále viac pritlačovanć k ozubeniu lb počas zvierania. Toto vychýlenie hlavy 4 c skrutky 4 je uľahčené sklonom spodného okraja 2 e pozdlžnych štrbín 2 d.l. Obvodový pás na zvieranie pozostávajúci z pásika materiálu, všeobecne kovového, do seba zvinutého, ktorého jeden koniec obsahuje výstupky tvoriace ozubenie,zatiaľ čo na jeho druhom konci je upevnené puzdro, tvoriace nosič skrutky usporiadané otočne okolo jeho osi a opreté o opom pohyblivú axiálne vzhľadom na puzdro proti pôsobeniu pružiny, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že pružina pozostáva zo zakrivenej lamely (3),napriklad v tvare polkružnice, ktorej vydutá plochaje nasmerovaná k vnútru pásu na zvieranie a ktorého konce(3 a) a (30) sú bočne v styku s bočnicami (2 b) puzdra (2),prvý koniec (Sa) zakrivenej lamely (3) je axiálne upevnený na puzdre (2) a opatrený otvorom (3 e), v ktorom je klzne uložený koniec (4 a) skrutky (4), zatiaľ čo druhý koniec (30) zakrivenej lamely (3) obklopuje aspoň čiastočne valcovitú časť (4 b) skrutky (4) priliehavú k hlave(4 c) skrutky (4) a tvori oporu na hlavu (4 c) skrutky (4),pričom druhý koniec (30) je usporiadaný klzne vzhľadom na bočnice (Za) puzdra (2).2. Obvodový pás na zvieranie podľa nároku l, v y z n a č u j ú ci s a tý m , že zakrivená lamela (3) má na svojom prvom konci (3 a) dva bočné výstupky (3 b) uložené v otvoroch (2 c) doplnkového tvaru vytvorených v bočniciach (2 b) puzdra (2).3. Obvodový pás na zvieranie podľa nároku l, v y značujúci sa tým,žezakrivenálamelaů) má na svojom druhom konci (3 c) dva bočné výstupky4. Obvodový pás na zvieranie podľa nároku 3, v y značuj úci sa tým,žespodnýokraj (2 e)pozdĺžnej štrbiny je sklonený v smere ku dnu (21) puzdra

MPK / Značky

MPK: F16L 33/08

Značky: zvieranie, obvodový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-279022-obvodovy-pas-na-zvieranie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obvodový pás na zvieranie</a>

Podobne patenty