Sústava na vlastnoručné zhotovenie cigariet

Číslo patentu: 278884

Dátum: 16.12.1992

Autori: Seidel Henning, Mentzel Edgar, Wildenau Wolfgang

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Sústava na vlastnoručné zhotovenie cigariet s filtrom pozostáva z cigaretovej papierovej dutinky (10) s filtračným náustkom a tabakovej patróny (2), ktorá je oddelená a pripravená továrenským rezným postupom z tabakového povrazca a ktorá pozostáva z náplne tabaku, zodpovedajúcej hotovej cigarete, a je zasunuteľná ako tabaková dávka (4) do cigaretovej papierovej dutinky (10), ktorej plášťová plocha je vytvorená z obalu (6) prepúšťajúceho vzduch, ktorý je tvorený celkom vyfajčiteľným materiálom, a ktorá samotná nie je vyfajčiteľná, ale po vpravení do cigaretovej papierovej dutinky (10) je možné skonzumovať ju vyfajčením. Tabaková patróna (2), ktorej väčší priemer je pre zavedenie do cigaretovej dutinky (10) nepatrne menší ako priemer cigaretovej dutinky (10), je opatrená oblasťami (16, 16'), ktorých priemer je o 5 až 25 % menší ako najväčší priemer tabakovej patróny (2).

Text

Pozerať všetko

Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 08.04.98 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(72) Pôvodca vynálezu Mentzel Edgar, Quickbom, DEČíslo prioritnej prihlášky 1 41 07 024.0 Dátum priority 01.03.91Kraj ina priority DENázov vynálezu Sústava na vlastnoručné zhotovenie cigarietSústava na vlastnoručne zhotovenie cigariet s filtrom pozostáva z cigaretovej papierovej dutinky (10) s ñltračným náustkom a tabakovej patróny (2), ktorá je oddelená a pripravená továrenským rezným postupom z tabakovćho povrazca a ktorá pozostáva z náplne tabaku, zodpovedajúcej hotovej cigarete, a je zasunuteľná ako tabaková dávka (4) do cigaretovej papierovej dutinky (10), ktorej plášťová plocha je vytvorená z obalu(6) prepúšťajúceho vzduch, ktorý je tvorený celkom vyfaj čiteľným materiálom, a ktorá samotná nie je vyfajčiteľná, ale po vpravení do cigaretovej papierovej dutinky (10) je možne skonzumovať ju vyfajčením. Tabaková patróna (2), ktorej väčší priemer je pre zavedenie do cigaretovej dutinky (10) nepatme menší ako priemer cigaretovej dutinky (10), je opatrení oblasťami (16,16), ktorých priemer je o 5 až 25 menší ako najväčší priemer tabakovej patróny (2).Vynález sa týka sústavy na vlastnoručne zhotovenie cigariet s ñltrom, ktorá pozostáva z cigaretovej papierovej dutinky s filtračným náustkom a tabakovej patróny, ktorá je oddelená a pripravená továrenským rezným postupom z tabakovćho povrazca a ktorá pozostáva z náplne tabaku, zodpovedajúcej hotovej cigarete, aje zasunuteľná ako tabaková dávka do cigaretovej papierovej dutinky, ktorej plášťová plocha je vytvorená z obalu prepúšťajúceho vzduch, ktorý je tvorený celkom vyfajčiteľným materiálom a ktorá samotná nie je vyfajčiteľná, ale po vpravení do cigaretovej papierovej dutinkyje možné skonzumovať ju vyfajčením.Tabakove patróny na vlastnoručne zhotovenie cigariet ich krútením sú známe zo spisov DE-PS 889 578, NL PS 6 703 935 a ďalej tak loútením, ako aj napchávanim do dutiniek zo spisov DE-OS 3 244 906 a ďalej DE-U 8 326 921 a DE-U 8 309 186. Všetky tieto patróny vychádzajú zo skutočnosti, že ích obvod, prípadne obal, sú síce z úplne vyfajčiteľného materiálu, ale prepúšťajú vzduch, takže patróna samotná nie je vyfajčiteľná, ale je konzumovateľná vyfajčením až po vpravení do cígaretovej papierovej dutinky.Rovnaká tabaková patróna je ako sústava navrhnutá v spise DEOS 3 407 461, prípadne EU-A O 155 514, ktorá okrem bežnej tvarovej stability továrensky pripravenej patróny,pokiaľ ide o dĺžku a prierez, je vytvorená tak, že dolieha tesne na vnútomú plochu cigaretovej papierovej dutinky.Nevýhoda takýchto sústav, pri ktorých tabaková patróna,zvlášť podľa spisu DE-PS 34 07 461 , musí byt vzhľadom na dĺžku prispôsobená cigaretovej papierovej dutinke s liltračnou zátkou, spočíva v tom, že konzument nemá možnosť ovplyvňovať chuť vlastnoručne zhotovených cigariet.Úloha vynálezu spočíva v navrhnuti sústavy už uvedeneho typu, pri ktorej by spotrebiteľ mal slobodnú voľbu ovplyvniť zameranie chuti vlastnoručne zhotovenej cigarety. Ďalšia úloha vynálezu spočíva V navrhnutí sústavy, pri ktorej by sa v prospech spotrebiteľa ušetril tabak a mohli byť používané najrôznejšie tabakové zmesi s najrôznejšímí chuťovými smermi.Na vyriešenie tejto úlohy je preto navrhnutá sústava na vlastnoručne zhotovenie cigariet s filtrom, pozostávajúca z cigaretovej papierovej dutinky s filtračným náustkom a tabakovej patróny, ktorá je oddelená a pripravená továrenským rezným postupom z tabakovćho povrazca a ktorá pozostáva z náplne tabaku, zodpovedajúcej hotovej cigarete a je zasunuteľná ako tabakové. dávka do cigaretovej papierovej dutinky, ktorej plášťová plocha je vytvorená z obalu prepúšťajúceho vzduch, ktorý je tvorený celkom vyfajčiteľným materiálom, a ktorá samotná nie je vyfajčiteľná, ale po vpravení do cigaretovej papierovej dutinky je ju možno skonzumovať vyfajčením. Podľa vynálezu je tabakové patróna, ktorej väčší priemer je pre zavedenie do cigaretovej dutinky nepatrne menší ako priemer cigaretovej dutinky, opatrená oblasťami, ktorých priemer je o 5 až 25 menší ako najväčší priemer tabakovej patróny.Výhodné vyhotovenie sústavy podľa vynálezu spočíva v tom, že oblasť s menším priemerom je vytvorená od predného navádzacieho konca tabakovej patróny.Ďalšie výhodné vyhotovenie podľa vynálezu spočíva v tom, že oblasť s menším priemerom je v stredovej oblasti alebo v prvej tretine tabakovej patróny.Ine výhodné vyhotovenie podľa vynálezu spočíva v tom, že oblasť s menším priemerom pozostáva z odlišnej tabakovej zmesi ako zvyšné časti tabakovej patróny.Tabakovou patrónou podľa vynálezu je samozhotovovaviteľovi cigariet daná možnosť meniť voľbou tabakovej patróny vedenie hlavného dymového prúdu, a tým tiež ovplyvniť vôňu svojej cigarety.Pomocou tvaru tabakovej patróny je možné na želanie usmerňovať alebo víriť hlavný dymový prúd z tabakovej patróny, čo môže byt príslušne zosilnene pomocou dierovania v prechodovej oblasti medzi obalom cigaretovej papierovej dutinky a krycím papierom náustku.Ďalšia výhoda vyplývajúca zo zmenšenia prierezu a ďalej zo skutočnosti, že cigaretová patróna nie je vzhľadom na priemer prispôsobená cigaretovćmu obalu, spočíva vo vytvorení oblastí, ktorá nie je naplnené. tabakom a kde dym prúdi smerom nahor a/alebo v bezprostrednej blízkosti filtračnej nitky, ktorá je obklopená obalovým listom, obklopujúcim celkom filtračnú zátku a spodnú kostm napojeného obalu z cigaretovćho papiera. Vzhľadom na to, že konzument nevyfajčí nikdy svoju cigaretu presne až k okraju ñltračnej zátky a v dôsledku toho sa pri vytláčaní cigarety pri súčasných, na trhu dostupných dutiniek s filtrom, likviduje približne 13 alebo viac množstva tabaku z tabakového povrazca, vytvorí sa týmto zmenšenim prierezu tabakovej patróny v oblasti tiltračnej zátky prázdny priestor bez tabaku, ktorý by sa rovnako vyhadzoval.Na odstránenie nedostatku, že je ponúkaná patróna s menším množstvom tabaku, je možne pri zohľadnení základom predpísaného najmenšieho množstva, napríklad 25 g jemne rezaného tabaku na škatuľku, použiť nie 30, ale napríklad 32 tabakových patrón kvôli dodržaniu zákonných predpisov na ochranu spotrebiteľa.Toto zmenšenie množstva tabaku je dané ako zmenšenim prierezu v oblasti náustku, taktiež zodpovedajúcim vybraním v spravidla spodnej stredovej oblasti tabakovej patróny, čo rovnako umožňuje zvýšenie počtu tabakových patrón z napríklad 30 na 32 patrón v balení 25 g jemne rezaneho tabaku.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený prostredníctvom konkrétnych príkladov vyhotovenia znázomených na výkresoch, na ktorých predstavuje- obr. l rez vlastnoručne zhotovenou cigaretou podľaNa cigarete, znazomenej na obr. l, pozostáva tabaková patróna 2 z tabakovej dávky 4, ktorá je obklopená obalom prepúšťajúcim vzduch 6, ktorého priepustnosť je určená tak, aby tabaková patróna 2 ako taká nebola schopná vyfajčenia, pričom je však vyfajčením konzumovateľná Cigaretová papierová dutinka 10 je opatrená íiltračnou zátkou 2 a krycím papierom 14 náustku, Tabaková patróna 2 má, ako je bežné, sčasti menší priemer ako cigaretová papierová dutinka 10, čim je možnezasunúť ju do dutinky 10. Podľa vynálezu je táto tabakové patróna 2 opatrená oblasťami 16, ktorých priemer je o 5 až 25 , a výhodne o 10 , menší ako je priemer tabakovej patróny 2. Táto oblasť 16 s menším priemerom môže ležať medzi stredom tabakovej patróny 2 a oblasťou náustku a môže u jedného vyhotovenia tvoriť zavádzaciu čast tabakovej patróny 2, pričom môže byt zavedená až k ñltračnej zátke 12 tak, ako je naznačené na obr. l.Pri inom vyhotovení môže byť oblasť 16 s menším priemerom, ako je naznačene na obr. 2, upravená v stredovej oblasti alebo V prvej tretine tabakovej patróny 2.Výroba takýchto tabakových patrón 2 môže byť vykonávaná na súčasných zariadeniach, kedy môže byt tabakový povrazec v príslušných vzdialenostíach na svojom priemere zmenšovaný, po obalení oddelený a po obrátení príslušných úsekov môžu byt patróny 2 zhodne smerované. Pri inom bežnom spôsobe výroby môžu byt analogícky k spôsobu výroby cigariet s filtrom oblasti tabakovej patróny 2 zmenšene na priemere, zhotovené zvlášť a potom spojené, prípadne obalené s povrazcami tabakovej patróny 2 bežným priemerom a potom prislušne delené.Zvlášť zhotovené oblasti 16 tabakovej patróny 2 s menším priemerom môžu obsahovať iné, výhodne cenovo priaznivé, tabakové zmesi, ako má tabaková patróna 2.Výhodne je dlžka oblasti 16 s menším priemerom dvojaž štvornásobok priemeru cigaretovej papierovej dutinky 10, čím sa v spodnej oblasti vytvoria okrem požadovanej úspory tabaku tiež výhodne pomery prúdenia, najmä pri cigaretách, ktoré sú v tejto oblasti ventilovanć. Zvlášť výhodný je rozdiel v priemere medzi tabakovou patrónou 2 a oblasťou 16 s menším priemerom približne 0,5 mm.l. Sústava na vlastnoručne zhotovenie cigariet s filtrom pozostávajúca z eigaretovej papierovej dutinky (10) s íiltračným náustkom a tabakovej patróny (2), ktorá je 0 ddelená a pripravená továrenským rezným postupom z tabakovćho povrazca a ktorá pozostáva z náplne tabaku, zodpovedajúcej hotovej cigarete, aje zasunuteľná ako tabaková dávka (4) do cigaretovej papierovej dutinky (10), ktorej plášťová plocha je vytvorená z obalu (6) prepúšťajúceho vzduch, ktorý je tvorený úplne vyfajčiteľným materiálom, a ktorá samotná. nie je celkom vyfajčiteľná, ale po vpravení do cigaretovej papierovej dutinky (10) je možno skonzumovať ju vyfajčením, vyznačujúca sa t ý m , že tabaková patróna (2), ktorej väčší priemer je pre zavedenie do cigaretovej dutinky (10) nepatme menší ako priemer cigaretovej dutinky (10), je opatrená oblasťami(16, 16), ktorých priemerje o 5 až 25 menší ako najväčší priemer tabakovej patróny (2).2. Sústava podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že oblasť (16) s menším priemerom je vytvorená od predného navádzacieho konca tabakovej patróny (2).3. Sústava podľa nároku l, v y z n a č u j ú e a s a tý m , že oblasť (16) s menším priemerom leží V stredovej oblasti alebo v prvej tretine tabakovej patróny (2).4. Sústava podľa niektorého z nárokov 1 až 3, v y značuj úca sa tým, žeoblasť(l 6,16)smenším priemerom pozostáva z odlišnej tabakovej zmesi ako zvyšné časti tabakovej patróny (2).

MPK / Značky

MPK: A24C 5/40

Značky: cigariet, zhotovenie, vlastnoručné, sústava

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-278884-sustava-na-vlastnorucne-zhotovenie-cigariet.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sústava na vlastnoručné zhotovenie cigariet</a>

Podobne patenty