Zariadenie na výrobu viaczložkovej priadze

Číslo patentu: 278624

Dátum: 07.12.1994

Autori: Ludvíček Josef, Renčín Miloslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na výrobu viaczložkovej priadze (10) tvorenej nekonečnou zložkou (3) ovinutou štaplovými vláknami na rotorových spriadacích strojoch obsahuje odvíjacie ústrojenstvo (5) nekonečnej zložky (3) viaczložkovej priadze (10), z ktorého je nekonečná zložka (3) viaczložkovej priadze (10) zavedená do rotora spriadacej jednotky (1), do ktorého je zároveň privádzaný prameň (2) vlákien, pričom vyrobená viaczložková priadza (10) je vedená cez snímač (11) prítomnosti vypriadanej viaczložkovej priadze (10) do navíjacieho zariadenia (12). Medzi odvíjacím ústrojenstvom (6) nekonečnej zložky (3) viaczložkovej priadze (10) a spriadacou jednotkou (1) je do dráhy nekonečnej zložky (3) viaczložkovej priadze (10) vložený snímač (9) prítomnosti nekonečnej zložky (3), ktorý je spriahnutý so snímačom (7) zdvihnutej polohy predlohovej cievky (4).

Text

Pozerať všetko

, (11) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA rg, SK 278 624 Číslo prihlášky 2103-92 Dátum podania 07.07.92 m) Dmh d°ki B 6 Číslo prioritnej prihlášky (Sl) Im c i Dátum priority D OZG 3/04 Krajina priorityÚRAD Dátum zverejnenia 07.12.94Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 05.11.97SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(72) Pôvodca vynálezu Renčin Miloslav, Řetová, CZ(54) Názov vynálezu Zariadenie na výrobu viaczložkovej priadzeZariadenie na výrobu viaczložkovej priadze (10) tvorenej nekonečnou zložkou (3) ovinutou štaplovými vláknami na rotorových spriadacích strojoch obsahuje odvíjacie ústrojenstvo (S) nekonečnej zložky (3) viaczložkovej priadze (10), z ktorého je nekonečná zložka (3) viaczložkovej priadze (10) zavedená do rotora spriaclacej jednotky (l), do ktorého je zároveň privádzaný prameň (2) vlákien, pričom vyrobená viaczložková priadza (10) je vedená cez snímač (11) prítomnosti vypriadanej viaczložkovej priadze (10) do navíjacíeho zariadenia (12). Medzi odvíjacím ústrojenstvom (6) nekonečnej zložky (3) viaczložkovej priadze (10) a spriadacou jednotkou (l) je do dráhy nekonečnej zložky (3) viaczložkovej priadze (10) vložený snímač (9) prítomnosti nekonečnej zložky (3), ktorý je spriahnutý so snímačom (7) zdvihnutej polohy predlohovej cievkyVynález sa týka zariadenia na výrobu viaczložkovej priadze vytvorenej nekonečnou zložkou ovinutou štaplovými vláknarni na rotorových spriadacích strojoch, ktoré obsahuje odvíjacie ústrojenstvo nekonečnej zložky viaczložkovej priadze. Z neho je nekonečná zložka viaczložkovej priadze zavedená do rotora spriadacej jednotky, do ktorého je zároveň prívádzaný premeň vlákien, pričom vyrobená viaczložková priadza je vedená cez snímač prítomnosti vypriadanej viaczložkovej priadze do navijacieho zariadenia. Zariadenie môže byť s ovládacim členom, ktorého výstupy sú prepojené so snímačom prítomnosti vypriadanej viaczložkovej priadze a snímačom pretrhnutia prameňa vlákien podávaného do spriadacej jednotky, pričom výstup ovládacieho člena je prepojený so zdvíhacím ústrojenstvom predlohovej cievky.Známe zariadenia na výrobu viaczložkovej priadze vytvorenej nekonečnou zložkou ovinutou štaplovými vláknami na rotorových dopriadacích strojoch obsahujú odvíjacie zariadenie nekonečnej zložky viaczložkovej priadze, z ktorého je nekonečná zložka viaczložkovej priadze vedená cez strihacie a pridržovacie zariadenie do rotora spriadacej jednotky, do ktorého je zároveň privádzaný prameň vlákien prechádzajúci cez snímač pretrhnutia prameňa. Vyrobená viaczložková priadza je odvádzaná cez snímač jej prítomnosti do navíjacieho zariadenia, kde je navíjaná na finálnu cievku.Ak dôjde k pretrhnutíu viaczložkovej priadze, zastaví snímač jej prítorrmosti prívod prameňa vlákien do spriadacej jednotky, pričom strihacie a pridržovacie zariadenie preruši privádzanú nekonečnú zložku viaczložkovej priadze.V pripade pretrhnutia prameňa vlákien, vydá snímač pretrhnutia prameňa vlákien poruchový signál, na základe ktorého dôjde taktiež k zastaveniu spriadacieho procesu.Ak dôjde k pretrhnutiu nekonečnej zložky viaczložkovej priadze, zariadenie chybne produkuje jednozložkovú priadzu. l( rovnakej chybe tiež dôjde, pokial sa napríklad silne zoslabí prameň vlákien alebo ak dôjde k pretrhnutiu prameňa vlákien za snímačom pretrhnutia prameňa. Tieto skutočnosti majú za následok produkciu zmätkoveho materiálu.Skôr uvedené nevýhody sú odstránené alebo aspoň obmedzené zariadením na výrobu viaczložkovej priadze vytvorenej nekonečnou zložkou ovinutou štaplovými vláknami na rotorových spriadacích strojoch, obsahujúcim odvíjacie ústrojenstvo nekonečnej zložky viaczložkovej priadze, z ktorého je nekonečná zložka viaczložkovej priadze zavedená do rotora spriadacej jednotky a zároveň je do neho privádzaný prameň vlákien, pričom vyrobená viaczložková priadza je vedená cez snímač prítomnosti vypriadanej viaczložkovej priadze do navíjacieho zariadenia. Podstata vynálezu je V tom, že medzi odvíjacím ústrojenstvom nekonečnej zložky viaczložkovej priadze a spriadacou jednotkou je do dráhy nekonečnej zložky viaczložkovej priadze vložený snímač jej prítomnosti spriahnutý so snímačom zdvihnutej polohyJe výhodné, ak je zariadenie vybavené ovládacím členom, ktorého vstupy sú prepojené so snímačom prítomnosti vypriadanej viaczložkovej priadze i snímačom pretrhnutia prameňa vlákien podávanćho do spriadacej jednotky a výstup ovládacieho člena je prepojený so zdvíhacím ústrojenstvom predlohovej cievky, pričom snímač prítomnosti vypriadanej viaczložkovej priadzeje do ovládacieho člena zapojený v sérii so snímačom prítomnosti nekonečnej zložky viaczložkovej priadze a so snímačom pretrhnutia prameňa vlákien podávaného do spriadacej jednotky.Prehľad obrázkov na výkreseFunkčná schéma prikladného uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu je znázomená na priloženom výkrese.Rotorový spriadací stroj obsahuje množstvo spriadacích jednotiek l, ktoré sú známym spôsobom umiestnene v rade vedľa seba. Každej spriadacej jednotke 1 je dodávaný prameň 2 vlákien. Do spriadacej jednotky 1 je zároveň privádzaná nekonečná zložka 3. Táto je navinutá na predlohovej cievke 4 umiestnenej na odvíjacom ústrojenstve 5 , ktoré je vybavené zdvíhacím ústrojenstvom 6 predlohovej cievky 4 a snímačom 7 zdvihnutej polohy predlohovej cievky 4.Z odvíjacieho ústrojenstva 5 je nekonečná zložka 3 viaczložkovej priadze 10 vedená cez strihacie a pridržovacie zariadenie 8 do rotora spriadacej jednotky 1, pričom ešte prechádza cez snímač 9 prítomnosti nekonečnej zložky 3.V rotore spriadacej jednotky 1 je nekonečná zložka 3 ovijaná štaplovými vláknami z prameňa 2 vlákien. vytvorená viaczložková priadza 14 je odvádzaná cez snímač 11 prítomnosti viaczložkovej priadze 10 a v známom navijacom zariadení 12 je navíjaná na Íinálnu cievku 13.Každej spriadacej jednotke l je ďalej priradený jeden ovládací člen 14, ktorého prvý vstup 141 je spojený so snímačom 11 prítomnosti viaczložkovej priadze 10,vstup 142 je spojený so známym snímačom pretrhnutia prameňa 2 vlákien, treti vstup je spojený so snímačom 9 prítomnosti nekonečnej zložky 3 viaczložkovej priadze 10 a štvrtý vstup 144 je spojený so snímačom 7 zdvihnutej polohy predlohovej cievky 4 Výstup 145 ovládacieho člena 14 je prepojený so strihacím a pridržovacím zariadením 8 a so zdvíhacím ústrojenstvom 6 predlohovej cievky 4. Snímače 7 zdvihnutej polohy predlohovej cievky 4 je zároveň spriahnutý so snímačom 9 prítomnosti nekonečnej zložky 3 viaczložkovej priadze 10.Snímač ll prítomnosti viaczložkovej priadze 10 je do ovládacieho člena 14 zapojený v sérii so snímačom 9 prítomnosti nekonečnej zložky 3 a so snímačom pretrhnutia prameňa 2 vlákien podávaných do spriadacej jednotky l.Pred zapradenim spriadacej jednotky 1 je predlohová cievka 4 s návinom nekonečnej zložky 3 v zdvihnutej polohe, ktorá je registrovaná snímačom 7. Zopnutýsnímač 7 zdvihnutej polohy predlohovej cievky 4 napája snímač 9 prítomnosti nekonečnej zložky 3, ktorý sa preto správa tak, ako by nim prechádzala nekonečná zložka 3 i napriek tomu, že tato sa neodvíja a voľne prechádza strihacím a pridržovacím zariadením 8, ktoré je otvorené.Napájanie snímača 9 prítomnosti nekonečnej zložky 3 má za následok, že zo sériovej väzby medzi snímačom 9 prítomnosti nekonečnej zložky 3 a snímačom 11 prítomnosti viaczložkovej priadze 10 vydáva len snímač ll prítomnosti viaczložkovej priadze 10 signál o neprítomnosti viaczložkovej priadze 10, čo je výhodné na koordináciu úkonov obsluhy.Obsluha známym spôsobom zapradie spriadaciu jednotku l a po zapradení prejde zatiaľ jednozložková priadza vytvorená zo štaplových vlákien, snímačom 11 prítomnosti viaczložkovej priadze ll), ktorý sa tým uvedie do pracovného stavu. Nasledujúcim úkonom obsluhy sa zavedie nekonečná zložka 3 viaczložkovej priadze 10 cez snímač 9 prítomnosti nekonečnej zložky 3 do rotora spriadacej jednotky l za súčasného spustenia predlohovej cievky 4. Spustenie predlohovej cievky 4 zaregistruje snímač 7 jej zdvihnutej polohy a prestane napájať snímač 9 prítomnosti nekonečnej zložky 3. V tomto okamihu sa však už v uvedenom snímači 9 nenachádza nekonečná zložka 3, takže tento nevydáva už signál o jej neprítomnosti a spriadacia jednotka l produkuje viaczložkovú priadzu 10, ktorá sa v navíjacom zariadení 12 navíja na finálnu cievku 13.Poruchy vyvolané pretrhnutím viaczložkovej priadze 10 alebo pretrhnutím prameňa 2 vlákien spôsobia známym spôsobom prerušenie spriadacieho procesu a prestrihnutie i pridržanie nekonečnej zložky 3 V strihacom a pridržovacom zariadení 8, pričom zároveň môže byť zdvihnutá i predlohová cievka 4 pomocou zdvíhacieho ústrojenstva 6. Snímač 7 zdvihnutej polohy predlohovej cievky zaregistruje jej zdvihnutie, začne napáj ať snímač 9 prítomnosti nekonečnej zložky 3 a uvoľní strihacie a pridržovacie zariadenie 8. Spriadacia jednotka l nepradie a zariadenie je pripravené na zapradenie.Ak dôjde k preťaženiu nekonečnej zložky 3 viaczložkovej priadze 10 pred jej vstupom do rotora spriadacej jednotky l vydá snímač 9 prítomnosti nekonečnej zložky 3 signál o preťažení nekonečnej zložky 3, ovládací člen 14 preruši spriadací proces a zariadenie sa pripraví na zapradenie, ako je uvedené v predchádzajúcom odstavcí. Pokiaľ došlo k prerušeniu nekonečnej zložky 3 pred strihacím a pridržiavacím zariadením 8, musí obsluha nekonečnú zložku 3 do strihacieho a pridržovacieho zariadenia 8 navliecť.Snímač prítomnosti nekonečnej zložky 3 a snímač ll prítomnosti viaczložkovej priadze 10 sa môžu principiálne zhodovať, pokiaľ jednozložková priadza vypriadaná z prameňa 2 vlákien a nekonečná zložka 3 majú rovnaký charakter a líšia sa napríklad farbou. Potom je výhodné,ked aspoň jeden z týchto snímačov 9 , ll t.j. napríklad snímač 11 prítomnosti viaczložkovej priadze 10 je vybavený reguláciou selektivity schopnou rozlíšiť jednozložkovú priadzu bez nekonečnej zložky 3 od úplnej viaczložkovej priadze 10.Pri výrobe elastickej viaczložkovej priadze je nekonečná zložka 3 elastická, ktorá býva zároveň charakteristická určitou priehľadnosťou. V tomto prípade je výhodné, aby snímač ll prítomnosti viaczložkovej priadze 10 bol založený na optickom princípe, ktorý umožňuje reakciu snímača ll na prítomnosť samostatnej priehľadnejelastickej nekonečnej zložky 3. Snímač 9 prítomnosti nekonečnej zložky 3 môže byť v tomto prípade mechanicko-elektrický, ktorý reaguje na fyzickú prítomnosť alebo neprítomnosť nekonečnej zložky 3.Kombináciou funkčných princípov snímača 9 prítomnosti nekonečnej zložky 3 a snímača 11 prítomnosti viaczložkovej priadze 10 sa dokonale vylúči produkcia inej ako viaczložkovej priadze 10, takže nedochádza k výrobe zmätkovej viaczložkovej priadze 10, ktorá by neobsahovala všetky zložky.l. Zariadenie na výrobu viaczložkovej priadze vytvorenej nekonečnou zložkou ovinutou štaplovými vláknamí na rotorových spriadacích strojoch, obsahujúce odvíjacie ústrojenstvo nekonečnej zložky viaczložkovej priadze, z ktorého je nekonečná zložka viaczložkovej priadze zavedená do rotora spriadacej jednotky a zároveň je do neho privádzaný prameň vlákien, pričom vyrobená viaczložková priadze je vedená cez snímač prítomnosti vypriadanej viaczložkovej priadze do navijaciehozariadenia, vyznačuj úce sa tý m, žemedzi odvljacím ústrojenstvom (5) nekonečnej zložky (3) viaczložkovej priadze (10) a spriadacou jednotkou (l) je do dráhy nekonečnej zložky (3) viaczloäcovej priadze(3)spriahnutý so snímačom (7) zdvíhnutej polohy predlohovej cievky (4).2. Zariadenie podľa nároku l vybavené ovládacím členom, ktorého vstupy sú prepojené so snímačom prítomnosti vypriadanej viaczloäcovej priadze i snímačom pretrhnutia prameňa vlákien podávaného do spriadacej jednotky a výstup ovládacieho člena je prepojený so zdvihacím ústrojenstvom predlohovej cievky v y z n a č u j ú c e s a tý m že snímač (l l) prítomnosti vypriadanej viaczložkovej priadze (l 0)je do ovládacieho člena(14) zapojený v sérii so snímačom prítomnosti (9) nekonečnej zložky (3) viaczložkovej priadze (l 4)a so snímačom pretrhnutia prameňa (2) vlákien podávaného do spriadacej jednotky (l).

MPK / Značky

MPK: D02G 3/04

Značky: výrobu, zariadenie, priadze, viaczložkovej

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-278624-zariadenie-na-vyrobu-viaczlozkovej-priadze.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu viaczložkovej priadze</a>

Podobne patenty