Stĺpové teleso vytvorené vysokotlakým spevnením zeminy a spôsob jeho vytvorenia

Číslo patentu: 278518

Dátum: 17.12.1991

Autor: Strauhs Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

V stĺpovom telese, vytvorenom vysokotlakovým spevnením zeminy, je pozdĺžne uložená výstuž vo forme predpätého oceľového ťahového dielca (3), ktorého dolný koniec je spojený so stĺpovým telesom (1) a voľný koniec zaťažený predpätím. Ťahový dielec (3) je spojený s dosadacou oceľovou doskou (10) na hornej strane stĺpového telesa (1). Stĺpové teleso je možné vytvoriť zasunutím ťahového dielca (3) do ešte mäkkej spevňovacej hmoty alebo vložením do vývrtu (2) a vyplnením prstencového priestoru medzi stenou vývrtu (2) a dielcom (3) v jeho dĺžke zakotvenia (4) tvrdnúcim materiálom (5), napríklad cementom alebo epoxidovou živicou.

Text

Pozerať všetko

(19) Číslo prihlášky 3894-90 Dátum podania 0108.90 (13) Druh dokumentu B 6 Číslo prioritnej prihlášky A 1911/89 (Sl) Im CLĎ z Dátum priority 09.08.89 E 021) 5/ 46 E 02 D 5/34 Krajina priority AT E 02) 5 /36 ÚRAD Dátum zverejnenia 17.12.91 Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 06.08.97 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu SONDERBAU Ges. m. b. H, Viedeň, AT(72) Pôvodca vynálezu Strauhs Rudolf, Ing., Viedeň, AT(54) Názov vynálezu Stĺpové teleso vytvorené vysokotlakovým spevnením zeminy a spôsob jeho vytvoreniaV stĺpovom telese, vytvorenom vyskotlakovým spevnením zeminy, je pozdĺžne uložená výstuž vo fomie predpätého oceľového ťahového dielca (3), ktorého dolný koniec je spojený so stĺpovým telesom (1) a voľný koniec zaťažený predpätím. Ťahový dielce (3) je spojený s dosadacou oceľovou doskou (10) na homej strane stĺpového telesa (l). Stĺpové teleso je možné vytvoriť zasunutím ťahovćho dielea (3) do ešte mäkkej spevňovacej hmoty alebo vložením do vývrtu (2) a vyplnením prstencovćho priestoru medzi stenou vývrtu (2) a dielcom (3) v jeho dĺžke zakotvenia (4) tvrdnúcim materiálom (5), napríklad cementom alebo epoxidovou živí COLl.Vynález sa týka stĺpového telesa, vytvoreného zo zeminy spevnenej cementovou suspenziou, V ktorom je v pozdĺžnom smere uložená výstuž. Vynález sa ďalej týka spôsobu vytvorenia tohto stĺpcovćho telesa.Pri vysokotlakovom spevňovani zemín, takzvanou dýzovou injektážou s dýzovým lúčom pod tlakom 50 až 60 MPa sa zemina okolo vrtu uvoľní a zmieša sa s cementovou suspenziou. Vysokým tlakom sa štruktúra zeminy úplne rozruší a rotačným pohybom vrtného sútyčia sa vytvorí dokonale premiešaná zmes zeminy a cementovej suspenzie v jedinom pracovnom úkone. Po stvrdnutí spevňovacej hmoty vznikne teleso vo forme stlpa, ktoréje schopné niesť zaťaženie.Telesá vyrobené týmto spôsobom je však možné zaťažovať len tlakovým napätím, pretože v dôsledku horšej kvality betónu je ich pevnosť v ťahu pri ohybe malá. vykonávali sa síce pokusy zvýšiť nosnosť takých stĺpových telies vložením rúrkovej výstuže, ale toto zvýšenie nosnosti bolo len veľmi obmedzené.Cieľom vynálezu je vytvoriť stlpove teleso, ktoré bude mať podstatne vyššiu nosnosť ako doterajšie stĺpove telesá tohto typu a ďalej spôsob vytvorenia tohto stĺpového telesa.Túto úlohu spĺňa stĺpové teleso, vytvorené zo zeminy spevnenej cementovou suspenziou, v ktorom je v jeho pozdĺžnom smere uložená výstuž, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že výstuž je tvorená predpätým oceľ vým ťahovým dielcom, ktorý je na svojom konci, umiestnenom v zemine, spojený so zeminou spevnenou cementovou suspenziou a na druhom konci zaťažený predpätím.Je už známe, že vnesením predpätia do betónových dielcov možno zvýšiť ich pevnosť v ťahu pri ohybe, ale pri telesách vyrobených vysokotlakovým spevnením zeminy sa táto technológia doposiaľ nepoužila pravdepodobne sa predpokladalo, že vnesenie predpätia je v takých telesách s horšou kvalitou betónu nemožné. systematické pokusy, vedúce k vynálezu, dokázali úplný opak.Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu je homá strana oceľového ťahového dielca spojená s oceľovou doskou.Stĺpové teleso podľa vynálezu je možné podľa jedného uskutočnenia vytvoriť tak, že oceľový ťahový dielec sa vybaví na svojej voľnej dĺžke deliacimi prostriedkami, napríklad ochrannou rúrkou, klzným náterom a podobne, a vtlačí sa do ešte mäkkej spevňovacej hmoty.Poda ďalšieho uskutočnenia vynálezu sa vytvorí vývrt, do ktoreho sa vsadí oceľový ťahový dielec a v dĺžkejeho zakotvenia sa prstencový priestor medzi stenou vývrtua oceľovým ťahovým dielcom vyplní tvrdnúcim materiálom, napríklad cementom alebo epoxidovou živicou.Prehľad obrázkov na výkreseVynález bude bližšie vysvetlenýípodľa priloženěho výkresu, na ktorom je znázomené stlpové teleso v pozdĺžnom reze.Stlpove teleso 1, vytvorené vysokotlakovým spevnením zeminy, má vývrt 2, ktorý prebieha v jeho pozdlžnom smere a v ktorom je usporiadaný oceľový ťahový dielec 3. V oblasti dĺžky zakotvenia 4 je oceľový ťahový dielec 3 spojený so stĺpovým telesom 1 vtlačeným materiálom, napríklad cementom alebo epoxidovou živicou. V oblasti voľnej dĺžky 6 je oceľový ťahový dielec 3 obklopený ochrannou rúrkou 7, takže je oddelený od stĺpového telesa l. Medzi dĺžkou zakotvenia 4 a voľnou dĺžkou 6 oceľového ťahovćho dielca 3 je umiestnene tesnenie 8.Na stĺpovom telese l spočíva betónové dosadaeie teleso 9 a na ňom oceľová doska lll. Cez tieto diely sa prenáša na stlpovć teleso 1 predpinacia sila, ktorá pôsobí na prídržný dielec 10. Predpínacia sila je taká veľká, aby všetky ťahovć napätia V ohybe, ktoré by nastali bez predpätia, boli týmto vonkajším predpätím kompenzované, takže v stĺpovom telese 1 sa vyskytujú iba ťahove napätia.Oceľový ťahový dielec 3 môže byť z tyčí, drôtov,strún a pod. aje známym spôsobom vytvorený tak, aby na jeho hornú stranu mohla pôsobiť predpinacia sila.Ako bolo uvedené, je možne oceľový ťahový dielec 3 zasunúť do vývrtu 2 v stuhlom stĺpovom telese l a v zápäti sa do priestoru V jeho dĺžke zakotvenia 4 zavedie pod tlakom tvrdnúci materiál 5. Po jeho stvrdnutí sa môže oceľový ťahový dielec 3 napnúť prepínacou silou.Podľa vynálezu je rovnako možné zasunúť oceľový ťahový dielec 3 do stĺpového telesa l pred jeho stvrdnutím, pričom je potrebné dbať na to, aby stĺpové teleso 1 bolo oddelené od oceľového ťahového dielca 3.V rámci vynálezu sú možné najrôznejšie obmeny,predovšetkým je možne použiť všetky opatrenia, ktore sú známe pri predpínanl výstuže.1. Stlpove teleso, vytvorené vysokotlakovým spevnením zeminy, v ktorom je v jeho pozdĺžnom smereuloženávýstuž,vyzn ačuj úce sa tým,že výstuž je tvorená predpätým oceľovým ťahovým dielcom (3), ktorý je na svojom konci, umiestnenom v zemine, spojený so zeminou, spevnenou cementovou suspenziou a na druhom konci zaťažený predpätim.2. Stlpovć teleso podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že homá strana oceľového ťahového dielca (3) je spojená s oceľovou doskou (10).3. Spôsob vytvorenia stĺpového telesa podľa nárokov l a 2, vyznačujúci sa tým, že oceľový ťahový dielec (3) sa vybaví na svojej voľnej dĺäce (6) deliacimi prostriedkami, napríklad ochrannourúrkou (7), klzným náterom a podobne a vtlači sa do ešte mäkkej spevňovacej hmoty.4. Spôsob vytvorenia stĺpovćho telesa podľa nárokovlal, vyznačujúci sa tým, že sa vytvorí vývrt (2), do ktorého sa vsadí oceľový ťahový 5 diclec (3) a v dĺžke jeho zakotvenia (4) sa prstencový priestor medzi stenou vývrtu (2) a oceľovým ťahovým dielcom (3) vyplní tvrdnúcim materiálom (5), napriklad cementom alebo cpoxidovou živicou.

MPK / Značky

MPK: E02D 5/34, E02D 5/36, E02D 5/46

Značky: spevnením, vytvořené, těleso, spôsob, zeminy, stĺpové, vytvorenia, vysokotlakým

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-278518-stlpove-teleso-vytvorene-vysokotlakym-spevnenim-zeminy-a-sposob-jeho-vytvorenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stĺpové teleso vytvorené vysokotlakým spevnením zeminy a spôsob jeho vytvorenia</a>

Podobne patenty