Zariadenie na pohon pomalybežiaceho mechanizmu

Číslo patentu: 278121

Dátum: 17.12.1991

Autori: Heřman Antonín, Štěpánek Miloš

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Na nosnej konštrukcii (8) je rotačne uložené lopatkové vodné koleso (7), spojené s hnacím hriadeľom (12), na ktorého lopatky (9) je smerovaný výstup výtlačného potrubia (5), pripojeného opačným koncom na výstup obehového čerpadla (4), spojeného s pohonným motorom (3), pričom na vstup obehového čerpadla (4) je pripojené sacie potrubie (2), ústiace opačným koncom do zbernej nádrže (1).

Text

Pozerať všetko

(51) Int. 01.6 Číslo prioritnej prihlášky F 035 3/ l 2,Dátum Pnontyi F 0313 mo Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 17.12.91 PRIEMYSELNÉHO VIASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 07.02.96 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(54) Názov vynálezu Zariadenie na pohon pomalybežiaceho mechanizmu(57) Anotácia Na nosnej konštrukcii (8) je mtačne uložené lopatkove vodné koleso (7), spojene s hnacírn hríadeľom(12), na ktorého lopatky (9) je smerovaný výstup výtlačnćho potrubia (5), pripojeného opačným koncomna výstup obehového čerpadla (4), spojeného s pohonným motorom (3), pričom na vstup obehového čerpadla (4) je pripojené sacie potrubie (2), ústiace opačným koncom do zbemej nádrže (l).Vynález sa týka zariadenia na pohon pomalybežriaceho mechaninnu, predovšetkým mechanizmu biologie kých čistiaml odpadových vôd.Doteraz zname zariadenia na biologické čistenie odpadových vôd, ktoré sú založené na procese aerácie rýchlo sa rommožujúcich mikroorganizmov, stravujúcich hnilobné organické látky zo splaškových vôd na povrchu zvoľna sa otáčajúcich biodiskov, sú všetky pohaňané mechanickým pohonom s prevodovkou. Najčastejšie pouävaným druhom pohonu býva elektromotor, ktorý poháňa mechanizmus so závitovkovými prevodovkami pomocou malej a veľkej remenice s využitím klinových remeňov, aby sa dosiahol čo najpružnejší chod rotačného zariadenia. Sú však známe i konštrukcie s planétovými prevodovkarni. Hlavnou a trvalou nevýhodou týchto pohonných a prevodových systémov je predovšetkým ich energetická náročnosť, hoci pomalý režim otáčania biodiskov samotný nie je náročný na spotrebu energie. Pričinou nehospodámosti v prevadzke sú straty, vyvolané v mechanickom prevode, ktorým sa musí umelo redukovat výkon pohonného motora. Energetická náročnosť a nehospodámosť je preto súčasťou konštnrkčných parametrov zariadenl tohto typu.Uvedené technické nedostatky doteraz pouüvaných biologických čistiarni odpadových vôd vo významnej miere odstraňuje zariadenie na pohon pomalybežiaceho mechanizmu tým, že na nosnej konštrukcii je rotačne uložené lopatkové vodné koleso, spojené s hnacim hriadeľom, a na ktorého lopatky je smemvané ústie výtlačr ného potrubia, pripojeného svojím opačným koncom na obehové čerpadlo, spojené s pohonným motorom, pričom na vstup obehového čerpadla je napojené sacie potrubie, ústiace do zbemej nádrže. Za účelom presného nastavenia ústia výtlačného potrubia je toto potrubie uložené otočne a je opatrené regulačným ventilom. Na zvýšenie záberového účinku vodného lopatkového kolesa môžu jeho jednotlivé lopatky byť zakrivené do dvoch rovin, zvierajúcich k sebe uhol.Hlavnou prednosťou zariadenia podľa vynálezu je celkom pružný pohon na princípe vodného kolesa, nevyžadujúci doterajšie mechanické prevody s pohonným motorom, kde dochádza nielen k veľkému opotrebovaniu súčiastok, ale hlavne k stratém energie. V dôsledku využitia pohonu vodným prúdom, pôsobiacim na opatkové koleso, možno ľahko nastaviť rýchlosť jeho otáčania regulačným ventilom vo výtlačnom potrubí a dosiahnut tak požadovaný režim relácie biokontaktorov a vynašacieho zariadenia. Okrem toho v otvorenom úseku na obvode lopatkového vodného kolesa je prúd vody stále okysličovaný, čim sa zvyšuje jej ekologická hodnota.Prehľad obrázkov na výkresochZariadenie na pohon pomalybežiaceho mechaniznu bude na príklade objasnené pomocou jednotlivých výkresov, kde obr. 1 mázorňuje schematický pohľad namriadenie v naryse, s lopatkovým vodným kol,opatreným rovinnýrni lopatkami a s konštrukciou pridržiavača, a obr. 2 ten istý schematický pohľad na lopatkové vodné koleso so zalaivenými lopatkami do uhla a bez konštrukcie pridržjavačaZariadenie podľa vynálezu pozostáva zo zbemej nádrže l na úžitkovú vodu, zhromažďovanú z nemázomenej biozóny prepadom, do ktorej je zavedené sacie potrubie 2, ktoré je vedené k elektromotorom 3 poháňanému obehovému čerpadlo 4. K nemu je na výtlačnej strane pripojené výtlačné potrubie 5, opatrené regulačným ventilorn 6. Výtlačné potrubie S je upravené otočne pozdĺž zvislej osi a ústi nad obvodom vodného lopatkového kolesa 7, ktoré možno uložiť na konštrukciu 8 (obr. l), tvoriacu pridržiavač. Vodné koleso 7 tvorí lopatky 9, vsadené do valcového telesa vnútorného bubna 10, uzatvorenébo na obidvoch sumách čelnýmí diskami ll. Lopatky vodného lopatkového kolesa 7 momo riešiť i v zakrivenom vyhotovení(obr. 2) za účelom zvýšenia záberovćho účinku dopadajúceho prúdu vody z ústia výtlačného potrubia S, čo je vhodné najmä pre čistiame s veľmi nízkym režimom otáčania rotujúcich častí biozóny. Vodné koleso 7 je pevne osadené na hnacom hriadeli 12 nemézornenej biozény a zaisťuje rotačný pohyb rovnako neznázomeného zariadenia na vynášanie kalov, ktoré nie sú predmetom vynálezu.Funkcia zariadenia na pohon pomalybežiaceho mechanizmu prebieha tak, že po naplnenl zbernej nádrže 1 nad úroveň ústia sacieho potrubia 2 je spustený chod elektromotora 3, poháňajúceho obehové čerpadlo 4,ktoré nasáva sacim potrubirn 2 vodu zo zbemej nádrže l a na svojom výstupe ju vytláča výtlačným potrubirn 5 nad obvod lopatiek 9 lopatkového vodného kolesa 7. Z tejto výšky prúd vody dopadá gravitačnou silou, zvýšenou o tlak produkovaný obehovým čerpadlem na vonkaj ší okraj lopatiek 9 a vzniká tak pákový účinok kolesa na hriadeli, ktorým sa gravitačná sila vody násobl a roztáča sa lopatkové vodné koleso 7 i s hnacírn hriadeľom 12 v smere dopadajúceho prúdu vody. Presné smerovanie ústia výtlačného potrubia 5 možno dosiahnut jeho natáčaním okolo zvislej osi a rýchlosť otáčania lopatkového vodného kolesa 7 možno nastaviť podľa potreby regulačným ventilom 6, vradeným do výtlačného potrubia 5. Rotáciou lopatkového vodného kolesa 7 dochádza k pohonu všetkých rotačných častí neznázomenej biozbny, t. j. sady biokontaktorov i zariadenia na vynášanie kalov, najma korčekového typu. Po dopade prúdu vody z výtlačného potrubia 5 na lopatky 9 voda, ktorá vykonala prácu, prepadá spať do zbemej nádrže l, pričom dochádza k jej ďalšiemu okysličeniu a zvýšeniu jej ekologickej hodnoty.Zariadenie na pohon pomalybežiaceho mechanizmu možno využívať pre všetky typy biologických čistiami odpadových vôd pre menšie prevadäcy, ktorých funkcia je založená na nanášaní kalov na povrch otočne uložených biokontaktorov a podobných technických zariadení, vyfžadujúcich regulovateľný a pomalý režimotáčania rotuj úcich častí.l. Zariadenie na pohon pomalybežiaceho mechanizmu, predovšetkým mechanizmu bíozóny biologických čistiamí odpadových vôd, pozostávajúce z rotujúcich bíokontaktorov na aerácíu mikmorganízmov, zo zariadenia na Vynášanie kalov a zo zbemej nádrže, v y- O značujúce sa tým, že na nosnej konštrukcii (8) je rotašne uložené lopatkové vodné koleso(7), spojené s hnacím hriadeľom (12), na ktorého lopatky (9) je smerovaný výstup výtlačného pouubia (5), pripojeného opačným koncom na výstup obehového četpad- 15 la (4), poháňaného motorom (3), pričom na vstup obe» hového čerpadla (4) je pripojené sacie potrubie (2), ústiace opačným koncom do zbemej nádrže (l).2.Za.ríadeniepodľanárokul,vyzn nču úce s a t ý m , že výtlačné potrubie (5) je upravené otoč- 20 ne okolo zvislej osi a je opatrené regulačným ventílom(7) sú zakrivené do dvoch rovín, zvíerajúcich k sebe 25 uhol.

MPK / Značky

MPK: F03B 3/12, F03B 7/00

Značky: zariadenie, pomalybežiaceho, mechanizmu, pohon

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-278121-zariadenie-na-pohon-pomalybeziaceho-mechanizmu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na pohon pomalybežiaceho mechanizmu</a>

Podobne patenty