Hydraulické zapojenie na vysokotlakovú dopravu média

Číslo patentu: 278083

Dátum: 06.12.1995

Autori: Maca Petr, Kolarčík Willibald

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Hydraulické zapojenie na vysokotlakovú dopravu média zložené aspoň z dopravného čerpadla (1), nádrže (19) pracovného média, zásobníka (18) hydrozmesi, prepojovacieho potrubného systému a najmenej jednej komory (3) vybavenej separátorom (33), dvojicou snímačov (34) polohy, dvojicou riadiacich armatúr (6, 7) na výtlačnom konci (32) a dvojicou kalových armatúr (4, 5) na výtokovom konci (31). Medzi plniacu kalovú armatúru (4) a zásobník (18) hydrozmesi je do každej vetvy plniaceho potrubia (14) komory ( 3) zapojená plniaca nádoba (2) s aspoň násypnou armatúrou (8), ktorá je prepojená cez odvzdušňovaciu armatúru (10) s atmosférou a cez prívodnú armatúru (9) s prívodným potrubím (20) tlakového vzduchu. Plniaca nádoba (2) môže byť vybavená miešacím zariadením (22) a hladinovým snímačom (21).

Text

Pozerať všetko

(51) 1 m. C 16 Číslo piioritnej prihlášky . B 65 G 53/30,95 mm PñmlYľ B 65 G 53/04 Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 06.12.95 PRIEMYSELNÉHO VLASTNICTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 06.12.95 SLOVHJSKEJ REPUBLIKY(72) Pôvodca vynálezu KOLARČÍK Willibald Ing. CSc., Olomouc, CZ MACA Petr Ing., Olomouc. CZ(54) Nazov vynález Hydraulické zapojenie na vysokotlakovú dopravu médiaHydraulické zapojenie na vysokotlakovú dopravu média zimne aspoň z dopravného čerpadla (l), nádrže (19) pracovného média, mobnlka (18) hydrozmesi, prepojovacieho potrubného systemu a najmenej jednej komory (3) vybavenej sepuútorotn (33), dvojicou snímačov (34) polohy, dvojicou riadiacich annatúr (6, 7) na výtlačnom konci (32) a dvojicou kaiových armatúr (4, 5) na výtokovorn konci (31). Medzi plniacu kalovú armatůru (4) a zásohnik (18) hydrozmesi je do každej vetvy plnianeho potrubia (14) komory (3) mpojemi plniaca nádoba (2) s aspoň nasypnou annatúrou (8), ktoré je prepojené cez odvzdušňovaciu nnnatúru (10) s atmosférou u cez privodnú armatúru (9) s pdvodným pouubim (20) tlakovćho vzduchu Plniace nádoba (2) môže byť vybavená miešacim zariadením (22) a hladinovým snímačom (21).Vynélez sa týka hydraulického zapojenia na vysokotlakovú dopravu média, najma na dopravu zahustených suspenzií pomocou potrubných kamerových dávkovačov.Dote raj ši stav technikyZnáme je hydraulické napojenie na vyaokotlakovú dopravu média pomocou potrubného komorového dávkovača vytvoreného podľa A 0 273 030, kde pri mpojenl dopravného a plniaceho čerpadla sú komory vybavené aspoň rozdeľovacim plavákom, dvojicou snímačov polohy, dvojicou riadiacich armatúr na výtlačnom konci a dvojicou samočinných armatúr na výtokovom konci. Výtlačný koniec každej komory je cez výstupné riadiacu annatúru pripojený k saniu hydromického dopravného čerpadla. Pre zabezpečenie kontinuálneho prietoku tak plniaceho, ako aj dopravného čerpadla je v tomto systéme potrebné používať aspoň trojkomorový potrubný dávkovač, čo je v určitých prípadoch nevýhoda. Navyše na plnenie komôr hustou hydrozmesou nie je vhodné používat ako plniace čerpadlá hydrodynamické bágrovacie čerpadlá a pri poäadavke vysokého prietoku média am vretenové čerpadlá.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje vynález, ktorým je hydraulické napojenie na vysokotlakovů dopravu média, zložené aspoň z dopravného čerpadla, nádrže pracovného média, zásobníka hydrozmesi,prepojovacieho potrubného systému a najmenej jednej komory vybavenej separátorom, dvojicou snímačov polohy, dvojicou riadiacich armatúr na výtlačnom konci a dvojicou kalových armatúr na výtokovorn konci. Podstata vynález je v tom, že medzi plniacn kalovů armatúru a zásobník hydrozmesi je do každej vetvy plniaceho potrubia komory zapojená plniaca nádoba s aspoň nasypnou armatúrou, ktorá je prepojené cez odvzdušilovaciu armatúru s atmosférou a cez prlvodnů armatúru s privodnýrn potrubím tlakového vzduchu.Je výhodné, ked je plniaca nádoba vybavena miešacim mriadením a hladinovým snímačom.Výhodou tohto npojmia je možnost jeho použitia pre vysokú hustotu hydrozmesi a vysoký pobdovaný prietok, lebo hydrozmes je z plniacej núdo do komory vytlačovaná pomocou tiskového vzduchu. šou výhodou je, že plynulý bezpulzačný prietok pri Vysokotlakovorn dopravnom čerpadlo je možné dosiahnuť už pri dvojkomorovom potrubnom dávkovači.Prehľad obrázkov na výkreseKonkrétny priklad hydraulického zapojenia podľa vynálezu je mázomený na pripojenom výkrese, ktorý zobramje základná bloková schéma zariadenia dvojkomorového potrubného dávkovače. Príklady uskutočnenia vynůlezuHydraulické zapojenie je tvorené dvoma komorami 3, z ktorých každá je vo vnútri vybavená separátorom 33a dvojicou snímačov 34 polohy. Výtlačné konce 32 komôr 3 sú ca výtlačné riadiace armatúry 6 napojené na spoločné výtlačné potrubie 12, na ktoré je pripojené Vysokotlakové dopravné čerpadlo 1 a akumulátor 17 na zníženie tlakových pulzácii. Pritom sanie dopravného čerpadla l je napojené na nádrž 19 pracovného média,napríklad čistej kvapaliny. Na výtlačné konce 32 komôr 3 sú potom paralelne k výtlačným riadiacim armatúram 6 napojené spätné riadiace armatúry 7, ktoré sú spčtným potrublm cez regulačnú armatúru ll napojené taktid na nádrž 19 pracovného média. Ku každému výtokovému koncu 31 komory 3 je paralelne pripojená plniaca knlová annatúra 4 a výtokové kalové armatúra S, pričom výtokové kalové annatťtry 5 sú napojené na spoločné výtokové potrubie 15 a plniaee kalové armatúry 4 sú napojené plniaeimi potrubiami 14 na zásobník 18 hydmmresi. Medzi plniacou kalovou armatúrou 4 a úsobníkom 18 hydrozrn sú do plniaceho potrubia 14 mpojené phriace nádoby 2, ktoré majú na vstupenásypnéannatúrylł. Plniacenádobyz súvybavené miešacím zariadením 22, hladinovým snímačom 21 a sú cez privodné armatúry 9 a privodné potrubie 20 napojené na zdroj 16 tiskového vzduchu a cez odvzdušňovacie armatúry 10 prepojené s atmosférou.Pri plnení jednej z komôr 3 hydrozmesou prúdi tlakový vzduch z privodného potrubia 20 cez prlvodnú armatúru 9 do plniacej nádoby 2. Z tejto plrriacej nádoby 2 je vytlačovaná hydromres do plniaceho potrubia 14 a cez plniaeu kalovú armatúru 4 výtokovým koncom 31 do komory 3, pričom súčasne pohybuje se» parátorom 33 a vytlačuje pracovné médium cez riadiacu splltnú armatúru 7 spatným potrublrn 13 do nádrže 19. Súčasne Vysokotlakové dopravné čerpadlo 1 nasáva pracovné médium z nádrže 19 a vytlačuje ho výtlačným potrublm 12 cez výtlačnú riadiacu armatúru 6 do druhej komorylzktorej savytláčahymoanescezvýtokovú kalovú annatúru 5 do výtokového potrubia 15. V čase vytlačovania hydrozmesi z komory 3 je ďalšia hydronnes privádzaná zo msobníka 18 cez násypnú armatúnr 8 samospádom do príslušnej plniacej nádoby 2, kde je pretlak vzduchu vyrovnávaný cez odvzdušňovaciu armatúm 10 s atmosférou a hydrozmes je premiešavaná miešacim zariadením 22. Množstvo hydrozmesi v plniacej nádoba 2 je regulované hladinovým snímačmn 21. Plnenie a vyprázdňovanie oboch komôr 3 sa cyklicky opakuje.Oplsané uskutočnenie nie je pritom jediným možným riešením systému podľa vynálezu, ale napríklad potrubný kornorový dávkovač môže byť vytvorený len jednou a alebo viac ako dvoma kornorami 3, plniace potrubie 14 môže byť vytvorené ako spoločné tak, že z jednej strany sú k nemu pripojené jednotlivé kalové annatťuy 4 komôr 3 a z dmhej strany sú k nemu pripojené pomocou riadených annatúr jednotlivé plniace nádoby 2.Hydraulické zapojenie podľa vynálezu je možné vyuäť na vysokotlakovú dopravu veľkých prietočných mužstiev hustých hydrozmesí v rôznych priemyselných odvetviach, ako napriklad na čerpanie mhustených suspenzií popolčeka s vodou alebo mletého uhlia s vodou.1. Hydraulické napojenie na vysokollakovú dopravu média, zložené aspoň z dopravného čerpadla, nádrže pracovného média, zásobníka hydroanesi, propojovací- 5 ho potrubnćho systému a najmenej jednej komory vybavenej separátorom, dvojicou snímačov polohy, dvojicou riadiacich armatúr na výtlnčnom konci n dvojicou kolovýchammnirnavýtokovomkoncivyznučuj ú ce sn týnnžzmedziplnincukąlovúmnątúruboa 10 zásobník (18) hydrozmesi je do každej vetvy plniaoebo potrubia (14) komory (3) zapojení plniaa nádoba (2) s aspoň násypnou armatúrou (8), ktorú je pnepojenâ ca odvzdušňovncíu armatúm (10) s atmosférou a ca pdvodnú armatúru (9) s privodnýtn potrubím (zo) tlakovó- 15 ho vzduchu.2. Hydraulické zapojenie na vysokotląkovú dopravu média podľa nároku l, vyznnčujúce n tým, žeplxiiaca nádoba (2)je vybavená miešacím zariadením (22) a hladinovým snímačom (2 l ). 20

MPK / Značky

MPK: B65G 53/04, B65G 53/30

Značky: dopravu, media, hydraulické, zapojenie, vysokotlakovú

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-278083-hydraulicke-zapojenie-na-vysokotlakovu-dopravu-media.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydraulické zapojenie na vysokotlakovú dopravu média</a>

Podobne patenty