Dezén bežnej plochy plášťa

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Dezén bežnej plochy autoplášťa tvorený obvodovými a priečnymi drážkami je opatrený troma pásmi blokov (Z1, Z2, Z3) tak, že stredový pás blokov (Z1) je čiastočne prerušovaný krátkymi priečnymi zárezmi (5) v nepravidelných vzdialenostiach po obvode, vnútorný pás blokov (Z2) obsahuje deväťstranné bloky (6) vzájomne pootočené o 100 stupňov a desaťstranné bloky (7). Okrajový pás blokov (Z3) obsahuje osemstranné bloky (8) s minimálne tromi rôznymi šírkami (h1, h2, h3). Svojím tvarom a vzájomnou polohou jednotlivé bloky (6, 7, 8) vytvárajú jeden až trikrát lomené priečne drážky (4).

Text

Pozerať všetko

(11) SLOVENSKÁ REPUBLIKA ,(19) SK Číslo prihlášky 7322-39 Dàtrun podania 22.12.89(51 Číslo prioritnej prihlášky Dátum priority Krajina priority ÚRAD Dáttun zverejnenia l 6.l 2.92 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 08.03.95 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu Matador a. s., Púchov, SK(72) Pôvodca vynálezu PECIIO Slavomír Ing., Púchov, SK BAIAT Jozef Ing., Púchov, SK ČECH Jaroslav Ing., Púchov, SK CÍBIK Stanislav, Púchov, SK ŽIAK Vladimír, Mestečko, SK(54) Názov vynàlezu Dezert bežnej plochy autoplášťaDezert bežnej plochy autoplášľa tvorený obvodovými a priečnymí drážkmni je opatrený troma pásmi blokov(Z 1, Z 2, Z 3) tak, že stredový pás blokov (Zl) je čiastočne prerušovaný krátkymi priečnymi zárezmi (5) v nepravidelných vzdialenostiach po obvode, vnútomý pás blokov(Z 2) obsahuje deväťstrarmć bloky (6) vzájoiruie pootočené o 100 stupňov a desaťstraruić bloky (7). Okrajový pás blokov (Z 3) obsahuje osemstranné bloky (8) s minimálne tromi rôznymi širkami (hl, l 12, h 3). Svojím tvarom a vzájomnou polohou jednotlivé bloky (6, 7, 8) vytvárajú jeden až trikrát lomené priečne drážlcy (4).Vynález sa týka demànu plochy autoplášťa, nového alebo protektorovaného, radiálnej konštrukcie na celoročnú prevádzku osobných automobilov na diaľniciach a komunikáciách so spevnenýin povrchom.Zavádzanie stále novších vedecko-technických poznatkov v automobilovom priemysle vyžaduje od osobných autoplášťov stále vyššie nároky na bezpečnú, pohodlnú a ekonomickú prevádzku i pri vyšších rýchlostiach na suchej a hlavne mokrej vozovke.Pri odvaľovaní autoplašťa na vozovke aj s nepatmou hrúbkou vodného filmu vznikajú v dôsledku nerovnomemosti tlaku v stykovej ploche problémy s adhéziou. V strede stykovej plochy, kde je tlak na vozovku najmenší, ma voda snahu nadvihovat pnetunatiku.Aby sa pri vysokých rýchlostiach dosiahla taká adhézia k mokrej vozovke, ktorá sa približuje k adhézji ua suchej vozovke, je dôležité, aby rozdiely tlakov na vozovku boli minimálne a bol zabezpečený odvod a pohltenie nadbytlm vody v oblasti stykovej plochy. Pri prevádzke na suchej vozovke, kde je opotrehenie bežnej plochy, hlavne v zákrutách, väčšie na okrajoch než v strednej časti behůňa, sú vhodné bloky s potrebnou tuhosťou v pozdlžnom aj priečnom smere. Vhodné zladenie týchto požiadaviek spolu s bežnou a ekonomickou prevádzkou je predmetom neustáleho vývoja a skúšok.Uvedené nedostatky odstraňuje do značnej miery dezču bežnej plochy autoplášťa radiálnej konštrukcie, ktorého podstatou je, že je oputrený troma púsmi blokov,vzájomne oddelených širokými obvodovými dràžkamí,ktoré sú prepojené jeden až trikrát lomenými priečuymi drážkami.Plynulý stredový pás blokov je čiastočne prerušovaný krátkymi priečuyrni zárezmi v nepravidelných vzdialenostiach po obvode. Vuútomý pas blokov obsahuje devaťstranne bloky riájomne pootočené o 100 stupňov a desaťstraimć bloky. Okrajový pás blokov obsahuje osemstraimé bloky s minimálne tromi rôznymi šírkami.Táto kombinácia prvkov bežnej plochy umožňuje optimálny kompromis medzi uvedenými poüadavkami. Umožňuje zdokonalit adhéziu na mokrej vozovke, zjednotiť veľkost opotrebeuia po celej šírke bežnej plochy a anenšit na suchej vozovke.Tento typ ČCŽÉIIU bežnej plochy doplnený priečuymi zárezmi rômeho tvaru nielen zlepšuje zaberovč vlastnosti, ale množňuje zvýrazniť schopnost dezéuu rozušovat vodny Film.Rôme lomenie priečnych drážok po obvode potlačuje vznik vibrácií, a tým prispieva k zníženiu hlučnosti aj pri vysokých rýchlostiach, pre ktoré je autoplášť stavany.Prehľad obrázkov na výkresoch Vynález je bližšie vysvetlený ďalším opisom v súvis losti s priloženými výkresmi, mázorňujúcimi jeden príklad konštnikcie dezćnu bebiej plochy autoplášľa, kdeobr. l mámrňuje priečny rez autoplášťa a obr. 2 znázorňuje pohľad na dezert bežnej plochy autoplášťa.Autoplášt P pre osobne automobily obsahuje pár pàtiek 12, bočnicu 11 a dezén bežnej plochy 10.Dezén bežnej plochy 10 autoplášťa P je tvorený užšími obvodovými drážkami 2, širšími obvodovými dràžkami 3 a priečnymi drážkairii 4 tak, že stred 1 beàiej plochy 10 je tvorený stredovým pásom blokov Z 1 a vnútomým pásom blokov Z 2 a okrajovým pásom blokov 73. Najužší stredový pás blokov Z 1 je čiastočne prerušovaný krátkymi priečnymi zárezmi 5 v nepravidelných vzdialenostiach po obvode orientovanými v priečnom smere. Širší vnútomý pas blokov Z 1 je tvorený deväťstraimými blokmi 6 vzájomne pootočenými o 100 stupňov a desať strannými blokmi 7. Najširší okrajový pás blokov Z 3 obsahuje osemstranné bloky 8 s Ininiiuáhte tromi rôznymi šírkami hl, h 2, h 3, kde napr. platí, že h 3 24 mm, hl 16 mm a hl 8 imn. Jednotlivé bloky 6, 7, 8 svojím tvarom a vzájomnou polohou vytvárajú jeden až trikrát lomene priečne drážky 4. Desaťstrarme bloky 7 obsahujú priečne zárezy 9, ktorých šírka je väčšia,iranajvýš zhodné so šírkou priečnych drážok 4 a platí závislost Z 4 2/3 Z 2. taktiež plati, že širšie obvodné drážky 3 sú hlbšie napr. o 0,1 mm ako užšie obvodové drážky 2.l. Dezćn bežnej plochy autoplášfa radiálnej konštrukcie pre osobné automobily, ktorý je mčený pre vyššie rýchlostí na vozovkách so suchým i mokrým povrchom, tvorený obvodovými a priečnymi drážkamLvyznačujúci sa tým, žeje opatrený troma pásmi blokov (Zl, Z 2, Z 3) tak, že stredný pás blokov (Zl) je čiastočne premšovaný krátkymi priečuymi zárezmi (5) v nepravidelných vzdialenostiach po obvode, vnútomý pás blokov (Z 2) obsahuje deväťstranné bloky (6) vújomne pooločené o IOO stupňov a desaťstramte bloky (7) a okrajový pás blokov (Z 3) obsahuje osemstrarmé bloky (8) o minimálne tromi rôznymih širkami (hl, h 2, h 3).2. Dezčn bežnej plochy autoplášťa podľa bodu l,vyznačujúci sa tým, že jednotlivé bloky (6, 7, 8) svojím tvarom a vzájonmou polohou vytvárajú jeden až trikrat lomeuč priečne dražky (4).3. Dezćn plochy autoplášťa podľa bodu 1, v y značujúci sa tým, že desaťstrarmé bloky (7) obsahuju priečne zarezy (9), ktorých šírka je väčšia, nanajvýš zhodné so šírkou priečnych drážok (9).

MPK / Značky

MPK: B60C 11/04

Značky: dezén, plášťa, bežnej, plochy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-277818-dezen-beznej-plochy-plasta.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dezén bežnej plochy plášťa</a>

Podobne patenty