Prístroj na meranie očnej refrakcie

Číslo patentu: 277683

Dátum: 08.12.1993

Autori: Tomančák Karel, Kašpar Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prístroj na meranie očnej refrakcie pozostávajúci aspoň zo zdroja (1) koherentného laserového svetla, osvetľovacej optickej sústavy (2) a pohybujúceho sa difúzne odrazného povrchu (5), u ktorého difúzne odrazný povrch (5) je vybavený sústavou pohybujúcich sa svetelných bodov (9). Pritom zo strany osvetlenej časti difúzne odrazného povrchu (5) je kolmo na smer jeho pohybu umiestnená pozorovacia optická sústava (7) tak, že jej výstupná pupila (8) je totožná s pupilou oka vyšetrovaného. Difúzne odrazný povrch (5) je potom uložený na závese (10) s minimálne dvoma stupňami voľnosti.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA ,(19) SK Číslo prihlášky 2099-92 Dátum podania 07.07.92 Číslo prioritnej prihlášky Dátum priority Krajina priority Dátum zverejnenia 08.12.93 PRIEMYSELNĚHO Dátum oznámema o udelem vo Vestníku 08.12.93 VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č 1 S 1 °PCT(76) Majiteľ a pôvodca patentu TOMANČÁK Karel Doc. Ing. CSc., Olomouc, CZ KAŠPAR Petr Mgr., Šumperk, CZ,(54) Názov vynálezu Prístroj na meranie očnej refrakciePrístroj na meranie očnej retłakcie pozostávajúci aspoň zo zdroja (l) koherentnćho laserového svetla, osvetľovacej optickej sústavy (2) a pohybujúceho sa difúzne odrazného povrchu (5), u ktorého diñime odrazný povrch (5) je vybavený sústavou pohybujúcich sa svetelných bodov (9). Pritom zo strany osvetlenej časti difúzne odrazného povrchu (5) je kolmo na smer jeho pohybu mniestnená pozorovacia optická sústava (7) tak, že jej výstupná pupila(8) je totožné s pupilou oka vyšetrovaného. Difúzne odrazný povrch (5) je potom uložený na závese (10) s minimálne dvoma süupňami voľností.Vynález sa týka prístroja na meranie očnej refrakcie,astigmatickej vady a akomodačného intervalu oka subjektívnou metódou s využitím javu koherenčnej nnitosti, t.j. tzv. speklového javu.Známe sú automatické refraktomeue na meranie očnej refrakcie, pracujúce na princípe skiaskopie s vyhodnocovanim pomocou fotoelektrickej techniky. Metóda merania očnej refrakcie pomocou týchto prístrojov je objektivna ako vzhľadom k vyšelrovanému, tak i vzhľadom k vyšetrujúcemu. Nevýhodou je, že namerané hodnoty je vždy ešte nutné upraviť pomocou subjektívnych metód za účelom maximálnej zrakovej pohody.Pri meraní očnej refrakcie známymi subjektívnymi metódami s využitím spekloveho javu pozoruje vyšetrovaný povrch zo vzdialenosti optického nekonečna, t.j. približne šiestich metrov, difúzne odrazný a opticky drsný povrch, ktorý je osvetlený koherentným laserovým svetlom. Pritom ako dôsledok interferencie sveteľných vĺn s náhodnou zmenou fáze pri odraze od jednotlivých bodov osvetleného povrchu vzniká dojem zmitej štruktúry. Uvedený jav sa nazýva koherenčnou zmitosťou alebo speklovým javom. Ak sa pohybuje tento povrch v smere kolmom na smer pozorovania, pozoruje vyšetrovaný zdánlivý pohyb speklového obrazca v zhodnom smere s pohybom povrchu alebo v opačnom smere v závislosti na tom, či je oko hypermetropické alebo myoptické. Pri meraní je nutné, aby vyšetrujúci vkladal vyšetrovanému do obruby korekčné sklá do tej doby, pokiaľ sa mu pohyb speklových obrazcov nemstavi t.j. dokiaľ nie je rovina siemíce oka Združená s rovinou, ktorá sa nazýva rovinou stacionarity speklov.Túto metódu je možné použiť pre korigovanie hlavnej refrakcie pri pozorovaní pohybujúceho sa povrchu z nekonečna a jej nevýhodou je predovšetkým vymedzenie značného priestoru pre vyšetrovanie a taktiež nevyhnutná bezprostredná spolupráca vyšetrujúceho pri výmene skiel. Súčasné pristroje vyvinuté na princípe speklového javu potom umožňujú meranie tzv. meridiánovou metódou, pričom hodnota korekcie je z nameraných údajov dodatočne vypočítaná. Pritom však nie sú riešené problémy súvisiace s akomodáciou oči vyšetrovanélro a tiež nie je umožnené presné určenie polohy hlavného rezu astigmatického oka.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje pristroj na meranie očnej refrakcie podľa vynálezu, pozostávajúci aspoň zo zdroja koherentného laserového svetla, osvetľovacej sústavy a pohybujúceho sa difúzrre odrazného povrchu, ktorého podstatou je, že difúzne odramý povrch je so sústavou pohybujúcich sa svetelných bodov a že zo strany osvetlenej časti difúzne odrazného povrchu je kolmo na jeho smer pohybu umiestnená pozorovacia optická sústava tak, že jej výstupné pupila je totožná s pupilou oka vyšetrovaného.Je výhodné, keď difúzne odrazný povrch je uložený na závese s minimálne dvoma stupňami voľnosti, Použitie prístroja podľa vynálezu umožňuje, aby si vyšetrovaný sám pri určovaní hlavnej refrakcie nastavil rýchlosť pohybu svetelného bodu na pohybujúcom sa di 20fúzno odraznom povrchu tak, aby bola totožná s rýchlosťou pohybu speklových obrazcov pozorovaných cez porovaciu optickú sústavu. Pre odstránenie akomodácie oka pri meraní hlavnej refrakcie je východzie nastavenie okuláru pozorovacej optickej sústavy také, aby vyšetrovaný vnímal pohyb spekloveho obrazca v smere totožnom s pohybom povrchu.Ďalej prístroj umožňuje merať astigmatickú vadu tým, že po nastavení vychodzej polohy okuláru tak, aby vyšetrovaný vnímal pohyb speklov v smere totožnom s pohybom povrchu, nastavuje vyšetrujúci postupne pohyb osvetleného povrchu do smeru pohybu speklových obrazcov udávaného pacientom. Pre tento smer, ktorý odpovedá rovine hlavného rezu oka je zmeraná uvedeným spôsobom hodnota ametropie. Je zmeraný smer pohybu povrchu v rovine kolmej na smer pozorovania o 90 ° a je zmeraný rozdiel refrakčnej chyby medzi prvým a druhým rezom.Prístroj umožňuje taktiež zmerat akomodačný interval tak, že po korekcii hlavnej refrakcie skôr uvedeným postupom pozoruje vyšetrovaný povrch a predstavuje polohu okuláru pozorovacej optickej sústavy do tej doby, kým sa speklové obrazce nezačrrú pohybovať proti smeru difúzne odrazirého povrchu.Výhodou vynálezu je, že všetky meracie a vyhodnocovacie prvky sú zabudované v jedinom kompaktnom prístroji, k použitiu ktorého nie je potrebný veľký priestor.Prehľad obrázkov na výkresePríklad konkrétneho prevedenia prístroja podľa vynálezu je schématicky znázornený na pripojenom výkrese, kde na obr.1 je znázomená schéma usporiadania nevyhnutných prvkov v prístroji a na obr.2 je znázornený nárysný pohľad na výkyvné uloženie bubna z obr.1 so svetelnými bodmi na jeho povrchu.Prístroj na meranie očnej refrakcie je tvorený zdrojom 1 koherentného svetla, osvetľovacou optickou sústavou 2 s priestorovým filtrom 3, za ktorým je urniestnené zrkadlo 4. V smere odrazeného žiarenia od zrkadla 4 je umiestnený pohybujúci sa diñizne odrazný povrch 5, napr. bubon otáčajúci sa uhlovou rýchlosťou tu. Zo strany osvetlenej časti diñime odrazného povrchu 5 je kolmo na jeho smer pohybu umiestnená pozorovacia optická sústava 7 tak, že jej výstupná pupila 8 je totožná s pupilou oka vyšetrovaného, ktorá umožňuje pozorovat speklové Obrazce v ľubovoľnej rovine predmetového priestoru, pričom na obr.1 je táto pozorovacia optická sústava 7 zaostrená na rovinu stacionarity 6. Difúzne odrazný povrch 5 je vybavený sústavou pohybujúcich sa svetehrých bodov 9 s nastaviteľnou rýchlosťou pohybu, napr. radom postupne sa rozsvecujúcich diód, ako je znázornená na obr.2 a je uložený na závese 10 s minimálne dvoma stupňami voľnosti, napr. na Cardanovom závese. Všetky tieto prvky sú potom uložené a zabudované vnútri neznázomeného krytu prístroja.Pri vyšetrovani sa pohybuje ditúzne odrazrrý povrch 5 určitou uhlovou rýchlosťou o) a je osvetľovaný koherentným zdrojom l. Vyšetrovaný pozoruje speklové obrazec cez pozorovaciu optickú sústavu 7 a sám nastavuje neznázomenými ovládacímiprvkami rýchlosť pohybu sveteľných bodov 9 tak, aby táto bola totožná s rýchlosťou pohybu speklových obrazcov. Potom je z nastavených hodnôt určená veľkosť ametropie.Pre odstránenie akomodácie oka je pri meraní hlavnej refrakcie východzie nastavenie pozorovacej optickej sústa- 5 vy 7 také, aby vyšetrovaný vnímal pohyb speklového obraz/za v smere totožnom so smerom pohybu difúzne odrazného povrchu 5.Popísané prevedenie nie je jediným možným riešením podľa vynálau, ale napr. pohybujúci sa dífúzne odrazný 10 povrch 5 môže byť miesto bubna realizovaný nekonečným pásom, natáčanie smeru pohybu difúme odrazného povrchu 5 môže byť miesto Cardanovćho závesu realizované iným druhom závesu 10 s dvoma stupňami voľnosti, alebo miesto sveteľných diód môže byť použitý iný typ realizácie 15 pohybujúcich sa sveteľných bodov 9.Priemyselná využiteľnost 20 Pristroj podľa vynálezu je vhodný k vyšetrovaniu refrakčných a astigmatických vád oka s výnimkou prípadov keď vyšetrovaný nechce alebo nemôže s vyšetrujúcim spolupracovať. 25l. Prístroj na meranie očnej reüakcie zložený aspoň zozdroja koherentneho laserového svetla, osvetľovacej optíc~ 30 kej sústavy a pohybujúceho sa diñäzne odrazného povrchu vyznačujúci sa tým, že difúzne odraznýpovrch (5) je vybavený sústavou pohybujúcich sa sveteľ ných bodov (9) a že zo strany osvetlenej časti difúzne odrazného povrchu (5) je kolmo na smer jeho pohybu 35 umiestnená pozorovania optická sústava (7) tak, že jej vý stupná pupila (8) je totožná s pupilou oka vyšetrovaného.2. Prístroj na meranie očnej refrakcie podľa bodu l, v y značujúci sa týmjedíñnmeodramýpovrch 4 °(5) je uložený na závese (10) s minimálne dvoma stupňami voľnosti.

MPK / Značky

MPK: A61B 3/103

Značky: prístroj, refrakcie, meranie, očnej

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-277683-pristroj-na-meranie-ocnej-refrakcie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj na meranie očnej refrakcie</a>

Podobne patenty