Zařízení k výrobě zvukoizolačních plechů

Číslo patentu: 260600

Dátum: 15.12.1998

Autor: Vašíček Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

žrzrrtrxrsz Po PIS VYNÁLEZU zsosoo(40) zveřejněno 16 os sa momo (45) Vydáno 15 na B 9Řešení se týká zarizeni k výrobě zvukoizolačnich plechů pomocí ohoustrnnně samolepící fólie. zařízení aesttvá sen akluzového dopravniku a podstata vynálozu spočívá v tom, že povrch npodniho válce se dvojice pohñnäných vâlců je opatřen odpružanými dotazy uloženýni V pouzdrech na pružinách se atnvitelným ptedpětím uřizovacími maticemi. Na hřideli spodnihn válce je dále naaazen ozubený pastozek zubírajíci 1 ozubeným kolem, které je převodem spojene s ovládací vaěkou koncového spínače pohonu.vynález se týká zařízení k výrobě zvukoízolačních plechu slepováním pomocí oboustranně samolepící fólie.Při výrobě zvukoízolačních plechů se nejprve na spodní plech nenese z jedné strany obouatranně samolepící fólie, na kterou se poté přllepí horní plech, Boaud známá zařízení nełaší otázku přeoného ustavení horní tabule plechu vůči spodní tabuli plechu s naneeenou samolepící fôlií před jejich vzájemným spojoviním. Ustavení obou tabulí plechu sa provádí ručně A dochází k nepřesnostem ve výrobě, ktoré se odnttañují dodetečným odstřlhovdním, což přináší značné materidlové a další ekonomické ztráty.Tato nevýhodu stávajícího stavu techniky je odstreněna zařízením h výrobě zvukolzolačních plechu podle vynálezu, ktoré sestávd zo dvojice poháněných vtlců. podúvacího stolu a skluzového dopravníku, přičemž podstata vynálezu spočíva v tom, že povrch spodního válce ze dvojice poháněných válců je opetžen odpruženymi dorazy uloženýmí v pouzdrech na pružínách se stavítelným předpětím aeřizovacíml mnticemi. Na hřídeli spodního válce je dále nasazen ozubený pastorek zabírající s ozubeným kolem. které je převodem spojeno a ovládací večkou koncového spínače pohonu.Výhoda řešení podle vynálezu spoćívá v rychlém A spolehlivém vzájemném ustavení elepovaných plechñ při jednoduchosti konstrukce zařízení. Znečně je zvýšena produktivita práce a zlepšeny pracovní podmínky obsluhy. Autometiokým zastavovâním pohybu pohánäných válců 1 přesným uetavováním lepených plechu je umožněna aułomstízece celého procesu výroby zvukoízolečních plechů.Příklad provedení zařízení dle vynálezu je zobrazen ve schemntíckěm nárysu na výkrese.zařízení sestává 2 horního válce l a spodního válce g, ve kterém jsou z jeho povrchu zapuštěna dvě pouzdra 5, v nichž jsou uloženy odpružené dorazy 3. Odpruženě dotazy 1 dosedají na pružiny á se stavítelným předpětím pomocí aeiízovacích maticí Q. Na hłídell epodního válce 3 je nasazen ozubený pastorek 1 ząbírnjící s ozubeným kolem g, ktoré je převodem přes kotouč 3 spojene s ovládací vačkou łg koncového spínače gł pohonu. zařízení je doplněno podávacím stolem lg epodního plechu lg a skluzovým dopravníkem lg horního plechu 3 otočným náhěhem lg. Sipky znázorňují směr otáčení horního válce l e spodního válce g, úhel alfa polohu spodního válce g v klidové poloze.Při rozevŕení horního válce l u spodního válce g jsou pružinaml 5 ve spodním vdlci 3 vytlačeny odpružené dorazy Q, na které je nejprve ve vodorovné poloze dotlečen spodní plech lg s nalepenou oboustranně samolepící fólií. Poté se přisune za šikmého skluzového dopravníku lg horní plech 35. Horní válec l a spodní válce 3 se sevřou. stlnčí okraje epodního plechu lg a horního plechu li a zároveň etlačí odpružené dotazy 3. spuštěním pohonu se horní plech li naválcováním přílepí na spodní plech 3 a po jejích projetí ovládací vačka lg vypne koncový spínač pohonu ll. Ovládací vnčka lg zastavuje spodní válec gs odpruženými dorazy 5 ve stanovené poloze dané úhlem alfa od osy vàlců l, 1 ve směru otáčení. Převodový poměr mezi spodnim válcem 3 A ovládací vačkou lg je určen z průměru horního A spodního válce L, 3 a délky plechu. Otočný naběh 35 slouží k vymezení ohnutí volné části horního plechu li při různých tlouščkách.zařízení dle vynálazu je možno použít rovněž ke spojování plechů opatřených vrstvou lepidla nebo lepících tmelů. případně 1 ke slepování desek z nekovových materiálů.zarizeni k výrobě zvukoizolačnich plechu slepovtnín pomocí oboustrannä samolepící fólie,Iestávnjíci 2 dvojice poháněných válcú, podávacího stolu a ekluzového doprnvniku, vyznačené tím, že povrch spodního válce (2) ze dvojice poháněných válců (1, 2) je opatžen odpruženými dotazy (3) uloienými v pousdrach (ll na pružinách (5) se stavitelným předpětím seřizovacímí mnticemi (6), přičemž na hłídeli apodniho válce (Z) je nąaaaan ozubený pastorek (7) zabírą jicí s ozubeným kolem 19), ktoré je převodem spojene s ovládací vačkou (10) koncového spínače pohonu (11).

MPK / Značky

MPK: B32B 31/04

Značky: zvukoizolačních, plechů, zařízení, výrobe

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-260600-zarizeni-k-vyrobe-zvukoizolacnich-plechu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k výrobě zvukoizolačních plechů</a>

Podobne patenty