Uspořádání volných předpínacích kabelů v komorové mostní konstrukci

Číslo patentu: 260598

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mencl Vojtěch, Spudil Miroslav, Šmerda Zdeněk, Stránský Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

7 r. PD PIS VYNÁLEZU 260598(75) , . Aumrvynkhzu STRÁKY JIŘI ing. Csc., ŠMERDA ZDENÉK prof. ing. CSC., MENCL VOJTECH ing., snno, spunxn MIROSLAV, OLOMOUC(54) Ulpořtdlní volných pľulpínncích koholú v komorové mostni konstrukcíŘešení umožňuje podepžit i velmi širokou prefabrikovanou mostnĺ konstrukcí jednosloupovými vnitřními podpěrami. Každý volný předpinací kabel je provleěen kabelovým-kanálkem,vytvořeným v obou soused~ nich podporových přičnicich nad dłikem podpěry ą je veden průběžně celou délkou mostniho pole, co nejbliže jeho podélné osy. V předem stanoveném sledu je prov 1 ečen nejméně jedním zavěšovacím blokem,z dvojice bloků, které jsou vytvořeny při patě svislé vzpěry každého segmentu. Volný předpínaci kabel může být dělený a zakotven nejméně jedním koncom v zuvěšovacím bloku.Jeho případné nastavení je provedeno pomocí spojky V poaporovám přičniku a/nebo v zavěäovacím bloku.vynález se týká uspořádání volných pŕedpínacích kabelů v komorové mostní konstrukcl,ztužené předpjatymi želesobetonovými táhly spojujícími spodni rohy komory se středem horní desky(U známých komorových mostnich konstrukcí jsou volné předpinaci kabely uspořádány tak,že jsou vedený od podporových pŕíčníku k nálitkdm umístěným V rozích komnrového průŕezu nebo k přfčníkům sítuovaným v mostníoh polich. zstížení je z nosniků přenášeno prostřednictvím volných kabelů do hornich rohůpodporovýohpřičníků. Podobná řešení jsou navrhována 1 u mostních konstrukcí s otevřeným příěným řezem. Jsou ąnámą také řešení, kdy volné kabely jsou vedený přes styčníky prostorových příhraáových konstrukcí. Vedení volných předpínacích kabelů V zsvěšených komorových mostnich konstrukoích, tušenýoh předpjatými železobetonovými táhly,neni dosud znâmo. Přltom právě u těchto konstrukcí nàvazují na hlavní zavěšená pole často pole estakádni, která je nutno, s ohledem na omezený prostor pod mostom, i při velkých šířkáoh mostu podepžít v ose mostu na jednosloupových podpěrách. Přitom je z konstrukčních, statických. montážních i estetických hledisek žádouci, aby 1 estakádní pole byla stejné konstrukce jako pole zsvěšená. Při klaslckém vedení ptedpinacích kabelů v žebreoh kcmorového průřezu, nebo při dosud použivaném způeohu vedení volných pŕedpinecich kabelu, je namáhání podporovýoh přičníků nepřlměřeně veliké. Vyžaduje velké rozměry přičniku a značné vyztuženi betonářskou ô Předpinacĺ Výztüii- Při Větěím rvzpětł neotníčñąooll nelze příčniky vůbec nadimensovat a je nutno navrhnout na sloupech sloiité a výrobné náročné hlavice. spoločným nedostatkom známých řešení je, že jsou materiálově velmi náročné. Enormn je především spotřeba úzkoprofilové oceli. Výstavba mnstni konstrukce je složitá a zdlouhavá.Podstatnou část uvedených nedostatku odstraňuje uspořádání volných předpínacích kabelův komorové mostni konstrukcí sestavené z prefabrikovanýoh segmentu, z nichž každý je ve vnitřním prostoru vyztužen dvojici železobetonovýoh tâhel, spojujicích spodní rohy komory se středem horní desky, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v každém segmentu je dvojice železobetoncvých táhel pevně spojene se svislcu vzpěrou, rozäiŕenou u psty eouměrnou dvojici zavěšovacích bloku. Každý volný předpinaci kabel je provlečen ksbelovým kanúlke, vytvořeným v obou sousednioh podporových příčnĺcich nad dříkem jednosloupové podpěry a je veden k určenému zavčšovactmu bloku co nejhlíłe pcdélné osy mostniho pole. Předpinaci kabel může být veden průběžněcelou délkou mostního pole s provlečen nejměně jedním ząvěšovacím blokem. Předpinaci kabel muže být dělený s zakotven nejméně jedním koncom v zavěšovacim bloku. Prípadné nastavení předpínaciho kabelu je provedeno pomoc spojky v podporovém přičniku alneho v zavěšovscim bloku.Hlavní výhodou vynálezu je, že umožňuje podepřít 1 velmi širokou prefsbrikovanou mostni konstrukcí jednosloupovýml vnitřniml podpěrami s normálovým namáháním a že nosnou konstrukcí,výhodnou pro zavěšené mosty, lze použit 1 pro navszujtcí estakádni pole. vnější zätižení se přenáší od žeher komorového nosníku prostřednictvím předpjatých táhel s vzpěr n pomoci volných předpinacích knhelů přímo nad ložiska do podporových příčníkñ. Velká chybové E smykově nomáháni podporových příčniků je nshrazeno normálovým namáháním pžedpjatých táhel a vzpěr. Protože předpjatá táhla 1 vzpěry jsou rovnoměrně rozdělany po celé délce mostního pole, je jejich namáhání rovnoměrná s dá se snadno zaohytit předpätím ą tlakovou únoanosti betonu. Płedpjatá táhla zároveň zajišłují nedeformovatelnost příčného řczu E profabrikované vzpěry zvyšují stabilitu tlačené spodní desky. Znvěienísegmsntuv bazprostžední blízkosti podělné osy konstrukce je výhodné také tim, že nemůže dochÁzetk.asymetrlckému namáháni konstrukce vlivem nestejně pŕedpjotých poatrannich kabelů. Řešení podle vynálezu umožňuje vytvořit velmi hoapodárncu konstrukcí s přiznivýni ukazatell potřeby botonu a oceli, umožňující jednoduchou a rýchlou montáž.Na vyobrazeni je v částečně odkrytém ąxonometrlckém pohledu schematicky znázorněno uspořá dání volných kabelu v části komorové konstrukce, płilehlé k podporovému płíčniku.Pro pŕemostění nákladového nádraží je navržen 30 m široký most o devíti polich, v celkové délce 405 m. Jeho nosné konstrukce je tvořeno komorovým nosníkem 5 velmi vyloženými konzolami, podepíranými preťabrikovanými vzpěrami. Převážná část kolejového zhlaví je přemostěna zavěšeným polem s rozpětím 101 m, na něž navazuji estakádni pole různých délek. S ohledem na omezený prostor pod moetem je většina poli podepřena V ose mostu na jednosloupových podpěrách. Nosné konstrukce je pŕedepnuta jednak přímými kabely vedenyml v horní a spodná desce komorového nosníku, jednak volnými pfedpinacími kabely A vedenými v podélné ose mostu. Komorová moatní konstrukce je sestavena z prefabrikovaných segmentu, z nichž každý je ve vnitřním prostoru vyztužen dvojici železobetonových táhel l, spojujících spodní rohy komory se středem horní desky. V každém segmentu je dvojice železobetonových táhel ł pevně spojene se svislou vzpěrou 3, rozšířenou u své paty k ní souměrnou dvojici zavěšovacích bloku 3. Každý volný pžedpínecí kabel 3 je provlečen kabelovým kanálkem §, vytvořeným v obou soueednich podporových přičnících § nad dřikem jednosloupové pcdpěry a je veden k určenému zavěäovacímu bloku gs co nejbliže podélné osy mostního pole. Každý volný předpínaci kabel 3 je veden průběžně celou délkou moatního pole a je provlečen nejméně jedním zavěšovacim blokem Q. Nąstavení volného předpinaciho kabelu 1 je provedeno pomoci spojky v podporovém příčniku 5 nebo v zavěčovacimPłemostění podle příkladu 1 je alternativně navrženo s tím rozdílem, že volné předpinaci kabely 1 jsou dělené a každý z nich je zakotven jedním koncem V zavěšovacim bloku 3 segmentu jednoho moatního pole, provlečen kabelovým kanálkem g v podporovám pŕíčníku 5 a druhým koncem zakotven V zavěšovacim bloku 1 segmentu sousedního mostního-pole. Nastavení volného předpínaciho kabelu 5 je provedeno pomocí spojky v podporovém přĺčníku-É.1. uspořádání volných předpinacich kabelů v komorové moetní konstrukcí sesetveué z prefabríkovaných segmentu, z nichž každý je ve vnitřním prostoru vyztužen dvojici železobetonových tâhel, spojujících souměrně spodni rohy komory se atředem horní desky, přičemž v každém segmentu je dvojice železobetonových táhel pevné spojene se svislou vzpěrou, vyznačujíci se tím, že každá vzpěrn (2) je rozšířena u své paty k ní souměrnou dvojici zavěšovacích bloků(3) a každý volný předpinacl kabel (4) je provlečen kabelovým kanálkem (5) vytvoŕeným v obou sousedních podporových příčnicích (6) nad dříkem jednosloupové podpěry a je veden k určenému zavěšovacimu bloku (3) co nejblíže podélné osy mostniho pole.2. uspořádání podle bodu 1, vyznačujici ae tim, že volný předpinaci kabel (4) je veden průběžně celou délkou mostního pole a je provlečen nejmáně jedním zavěšovacím blokem (31.7r 3. uspořádání podle bodu 1, vyznačujicí se tim, že volný předpinací kabel (4) je dělený a je zakotven nejmáně jedním koncom v zavěäovncim bloku (3).4. uspořádání podle bodu 1, vyznačující se tim, že případné nastavení volného předpinacího kabelu (4) je provedeno pomoci spojky v podporovém pžíčniku (6) a/nebo v zavěšovacím bloku

MPK / Značky

MPK: E01D 7/02

Značky: mostní, kabelů, komorové, uspořádání, konstrukcí, volných, předpínacích

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-260598-usporadani-volnych-predpinacich-kabelu-v-komorove-mostni-konstrukci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uspořádání volných předpínacích kabelů v komorové mostní konstrukci</a>

Podobne patenty