Zapojení pro vytvoření multiplexního zobrazení diagnostických signálů

Číslo patentu: 260596

Dátum: 15.12.1998

Autor: Dušek Pravoslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(21) w Ian-sem (40) vołejněno s ós as °°°Wu (45) Vydáno 15 oswes AOIIIVYk bezdemontážní diagnostice vznětových motoru. zapojení obvodu je pxovedeno tak,že adresová vstupy pamäti jsou pfipojcny. na výstupy binárního čitače, jehož prvni vstup je pžipojen na výatup děliče kmitočtu. Nulovscí vstupy děliče kmitočtu a nulovaci vstup binúrního čitače jsou propojany s druhým spoločným vstupom obvodu. První vstup děliče kmitočtu je ropojen e prvním vstupom obvodu. Nejnił 1 bity výstupu paměti jsou propojeny na výstup zapojení obvodu a zároveň na adreeová vstupy enalogováho mu 1 t 1 p 1 exoru.Pos 1 edni bit výstupu paměti je propojen se vstupom monostahilniho klopného obvodu, jehoI výstup je spojan ae vstupem pro externí synchroniznci osciloakopu. Analogovä vstupy analoqového multiplexoru jsou pripojeny na dělič napětí. Výstup analoqověho multiplexoru je pŕipojen na první vstup součtovúho zesilovače, jehož druhý vstup je spojen s třetím vstupom sąpojení obvodu. Výstup souötového zesilovače je připojen na slgnálový vstup osciloakopu.(54 spojeni pro vytvoloní mdüplunlho moment diognosückých signálu260596 2 vynález so týká zapojení pro vytvoření multiplexníłm zobrazení diagnostických signálu,zejména v prístroji pro besdemontážní diagnostiku vznätových motoru.Technika bezdemontáäní diagnostiky so poušívä pro jiičování okmlitćho stavu vsnětovćho motoru. snimsči umístěnými na motoru ss ísklvají diagnostické signály. ktoré odpovídají fyzíkálním veličinám měřeným na všech vilcích motoru. Jedna ee zejména o signály tlaku ve spelovscím prostoru. signály ultrazvukového chvění. ale hlavně o signály vstŕikovscích tlaku. Při měření a vyhodnscovsní těchto diagnostických signálu prístrojom bezdemontaäní techniky je třeba tyto signály snímsns z jednotlivých válců sobrazovat na stínítku osciloskopu, čímž se provádí jejich viruální kontrola. Aby so prevedie-kontrole od vüoch valoů. je třeba ručnö płepínsčom postupně přepínot vhchna měřicí místa noboł na stínítku osoiloekopu se zobrazuje vždy pouze jeden signal od vybraného válce. Nelso proto jednotlive signály mori sebou přímo viruslnä porovnívat. Je sice nłmepřopíndní signálu pomocí elektronického prepínače k osoiloskopu. kdy se postupně płepínají všechno młłicí místa na jednotlivé stopy, synchronizaosr osciloskopu je však odvozena pouze od jednoho kenllu elektronického płepínsćs a proto se měřicí místa pŕipínsjí s periodousignálu ne tomto kanálu. Pro účely diagnostiky vanětovýćh motoru je však toto provedení nepoužitelné, nebot nelze okom postřehnout všechny signily v rychlěm sladu zobrazení na stínítku.Výše uvedené nedostatky odstraňuje spojení obvodu pro vytvoření multiplexního zobrazení diagnostických signálu podle vynálezu, jehož podstata epočívd v tom, že první vstup obvodu je připojen k prvnímu vstupu děliče kmitočtu, k jehož nuloveoímu vstupu je připojen druhý vstup obvodu. výstup děličo kmitočtu je připojen k prvnímu vstupu binárního čitače, ke kterému je zároveň připojen druhý vstup obvodu a výstupy bindrního čitsčo jsou připojeny k adrosovým vstupům paměti. První výstupy paměti jsou spojeny s výstupom zapojení obvodu a zároveň s sdram sovými vstupy snslogového multiplexotu. Druhý výstup paměti je spojen so vstupom monoetąbilního klopného obvodu, jeho výstup je pŕipojen ns vstup externí synchronirsce osciloskopu. Na analogové vstupy multiplexoru je připojen dělič napětí a výstup snalogového multiplexoru je spojon s prvním vstupom součtového zesilovače a jeho druhý vstup je spojen s třetím vstupom spojení obvodu. výstup součtového zesilovače je płipojen ne signálový vstup osciloskopu.výhody zapojení podle vynálesu spočívojí v tom, že diagnostické signály snímané z jednot livých válců se sobrazují multiplexně s to tak, še každá měřicí místo je elektronicky připojenona signálovy vstup osciloskopu v přesně definovaném úseku úhlováho nątočení klikového hřídele v okolí pracovní horní úvruti piatu pžíslnšnéhc válce. Jednotlivá signály jsou zobrazeny na stínítku osoiloskopu pod sebou, čím lze provést okamžitou vizuální kontrolu všech připojených signálu s navíc lze tyto signály mezi sebou dobře visuálně porovnávat.Na připojeném výkrosu je zndzornän príklad spojení obvodu podle vynàlézu pro vytvoření multiploxního zobrazení diagnostických signálu.zapojení ssstćvć. z děličo g kmitoćtu, jeho první vstup l je pripoja na první vstup9 obvodu a výstup 1 g däliče l kmitočtu je spojon s prvním vstupom g binirního čitsče 2. Nulovscí vstupy 1 § dllíčo i Junitočtu a nulovuoí vstup g binárního čitsčo g jsou pžipojeny na druhý vstup Ag obvodu. výstupy 33 binárního čitače 2 jsou ptopojeny s adresovými vstupy § 1 paměti g DROM. nejnižší bity prvního výstupu 33 paměti 3 FROM jsou propojeny s výstupom g zapojení obvodu a zároveň s edresovými vstupy j anslogového multiploxoru 3. Posledníbit druhého výstupu 33 paměti g ROM je spojen se vstupom 6 l monostabilního klopného obvodu g. jehož výstup áł N pžipojsn ns vstup g pro externí synchronizsci osciloskopu g. Ansloqové vstupy g anslogového nultiplexoru g jsou pripojeny na výstup §l děliče § napětí. výstupQ snelogového multiplexoru i je spojen s prvním vstupom l 1 součtového zesilovače 7. jeho druhý vstup lg je spoje s třetím vstupe/mzapojení obvodu. Výstup 1/3 Ylouětověho zesilovače 1 je płipojen na signálový vstup g 2 osciloskopu g.zapojení pro vytvoření multiplexního zobrazení diagnostických signálu pracuje tak, äe nn první vstup g zapojení obvodu jsou přivedeny impulsy, jejichž poriada odpovídá jednomustupni úhlověho natoěoní klikovoho hřídele. Tyto impulsy jsou přivedeny na první vstup 1) děliče j Imitoćtu patnácti. z výstupu 1( děličo 1 vluuitočtu přichází impulsy, jejichž poriada odpovídá pątnłcti etupňům úhlového netočení kultového hłídele na první vstup 2 l binàrního čitačo 2, jehołi výstup 23 so proto mění v binárnim kódu s krokom patnácti stupňů úhlcvého natoüoní klikováho hŕídele a jsou připojeny k adrosovým vstupůn 31 paměti g FROM. Binární čítač g spolu s děliüou 1 kmitočtu je nulovin iupulsem, ktorý je płiveden na druhý vstupQ zapojení obvodu v okamžiku, kdy se píst prvního válce nachází ve své pracovní horní úvreti. BinArní číslo na výstupooh 33 binárního öitače g. odpovídá v okamžiku změny svých výstupu33 ñhlu natoćoní klikového hřídele vyděleněmu pstnáoti. nejnižší bity pamäti 3 ROM jsou připojeny na výstup 11 zapojení obvodu a zároveň na adresovć vstupy g analogováho multiplexoru i. těmito bity se s výstupu 1). zapojení obvodu ovledA piepínání jednotlivých mšžicích míst na třetí vstup l spojení obvodu s jsou naprogramovány tak, že informaci o natočení klikověho hłídole provádí zo svých sdrosových vstupu g na výstup g v podobě binárního čísle,ktoré odpovídá číslu válce, jehož pracovní horní úvreč právě probihá. změna tohoto binárního čísle na prvním výstupu 32 paměti. gvrnon se děje vždy v polovině úhlu mezi horními úvratěmi pístů jednotlivých válců. čímž je přílušné měřicí místo připnuto na třetí vstup 33 zapojení obvodu v symotrickéu okolí pracovní horní ůvrati pístu příslušného válce. Na výstupu s analogového multiplexoru i sa v průběhu celého pracovního cyklu motoru schodovitě mění napětí,nebol. jeho analoqové vstupy i jsou připojeny no lineárně odstupňovanä napätí z děliče 5 napětí a adresová vstupy 4 l jsou připojeny na nejnižší bity výstupu l paměti 3. Výstup Q enalogováho multiploxoru i jo płipojen na první vstup l součtového zesilovače 7 na jehož druhý vstup lg je płipojen třetí vstup l spojení obvodu. Výstup l součtováho -zesilovąče1 je płiveden ns slgnúlový vstup gą osciloskopu g. Na výstupu E součtového zesilovače 1je již multiplexní signál, ktorý obsahuje signály z okolí horních úvratí postupně ze všech mäřlcích míst. Tyto jednotlivé signály mají linoernä odstupňovenou stejnoaměrnou složku e proto so na stínítku osciloskopu g zobrezují pod sebou. Synchronisace osciloskopu a je zajištěne pomocí posledního hitu druhého výstupu g paměti g DROM. ktorý ju pzogramován tak, žev okamžiku płepnutí dalšího měžioího místa, mění tento bit svou hodnotu z logické úrovněl na logiokou úroveň O a po následující změně na sdrosových vstupoch 3 l paměti g se vrací opět ne logiokou úroveň l. konto poslední bit druhého výstupu 33 paměti 3 je připojen na vstup g monostahilního klopného obvodu 6 na jehož výstupu Q je tvaroven krátký synchronizaćní impuls, ktorý. je přivodon na vstup g pro externí synohronizaci osciloskopu g.zapojení pro vytvoření multiplexního zobrazení diagnotiokých signálu s použitím binárního čitačo a polovodičové paměti. zejména v přístroji pro bezdemontášní diagnostiku vznětových motoru, vyznsčující so tím, že první vstup (9) obvodu je připojen k prvnímu vstupu (13) děliče (l) kmitočtu, k jehož nulovscímu vstupu (15) je připojen druhý vstup (10) obvodu,výstup (14) děliče (1) lmitočtu je připojen k prvnímu vstupu (21) hinárního čitsčo (2), k jehoä nulovącímu vstupu (22) je zároveň pŕipojen druhý vstup (10) obvodu a. výstupy (23) binárního dltsčo (z) jsou pripojeny k adresovým vstupům (31) paměti (3). jejíž první výstupy (32) jsou spojený s výstupom (ll) spojení obvodu a zároveň s sdresovými vstupy (41) analogověho multiploxoru (4). druhý výstup (33) paměti (3) je epojon so vstupom (61) monostabilního klopnćho obvodu (6), jehož výstup (62) je pŕipojen na vstup (E 1) externí synchronizece osciloskopu(a). pričom na eneloqové vstupy (42) nultiplexoru (4) je připojen dělič (5) napětí a výstup(43) analogového multlplexotu (l) je spojen s prvním vstupom (71) součtového zesilovače (7) a jeho druhývvstup (72) je spojon s třetím vstupom (12) zapojení obvodu, načeš výstup (73) součtoveho zesilovače (7) je pŕipojon na siqnálový výstup (82) osciloskopu (8). 1 výkres

MPK / Značky

MPK: G01D 7/02

Značky: vytvoření, signálu, diagnostických, zobrazení, zapojení, multiplexního

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-260596-zapojeni-pro-vytvoreni-multiplexniho-zobrazeni-diagnostickych-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro vytvoření multiplexního zobrazení diagnostických signálů</a>

Podobne patenty