Prostředek pro vytváření ochranné vrstvy při leptání tištěných spojů

Číslo patentu: 260595

Dátum: 15.12.1998

Autor: Tůma Věroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

r.°r. P o PI s vv NÁ LEZ u 260595(75) Autor vynüem UMA VBROSLAV, DAČICE(54) Pcostłodok pro vytvihnl ochranu vmvy pH Ioptinl (tuhých npojnŘešení. se týká prostłedku pro vytváření. ochranné vrstvy při leptání tištěných spojů, který sestava z 0,10 a 30,00 hmot. dílů barviva n/nebo pigmontu, 0,50 až 20,00 hmot. dnů organické, alifatické,monokazboxylové hydroxykyaeliny se 2 až 20 atomy uhlíku v molekule, nebo směsi těchto kyselín, 1,00 až 60,00 hmot. dim kąlafuny a/nebo pryskyžice na bázi. kalafuny a zbytek do 100,00 hmot dnů je tvołen organickým rozpouätědlem a teplotou varu v rozmezí 50 až 270 °C.vynález se týká prostłedku, ktorý je určený pro vytvlłení ochranné vrstvy při výrobě tíätěných spojů leptáním.Jedná se o takový způsob výroby tištěných spojů při kterém se na základní nevodivý mstsríál nenese po celá ploie tenkí, vodivá, nejčsstěji mäděnú vrstva. Ta část vodívě vrstvy, ktoré je určena pro vytvoření spoje se pokryje ochrannou vrstvou, okolní, nezakryta částvodivć vrstvy se odleptà a pro plnění funkce spoje určená část vodivé vrstvy zůstane zachováns. Doposud se vytváření ochranné vrstvy provádí fotochenioky, nąnáiením soetonovâ, nitrocelulozová nebo jiné podobne barvy, nebo pomocí speciálních popisovačů nebo znsčkovačů.Použití fotochenické cesty je techniky náročné, ostatní známé pñsoby jsou velmi prscně n nezaručují vytvoření dokonalé ochranné vrstvy. Dochází k podleptání s k pžoruiení vrstvy. Před vlastním pájením je pak nutno vytvořenou ochrannou vrstvu odstranit A při pajení je nutno používat pdjeci prostředky.Prostředek pro vytváření ochranné vtstvy při leptání tištěných spojů podle vynâleau sestava z 0.10 až 30,00 hmotnostních dílů barviva a/nebo pigmsntu. 0,50 až 20,00 hmot. dílů organické, alifatické, monokarboxylové hydroxykyseliny se 2 až 20 stomy uhlíku v molekule,nebo směsi těchto kyselín, 1,00 až 60,00 hmot. dílů kalefuny a/nebo ptyskyťice na bázi kalafuny a zbytek do 100,00 hmot. dílů jo tvořen orgsniokým rozpouitědlem s teplotou varu v rozsahu so až 270 °c.Pokud se týká orqanickěho rozpoultědls, je možno použít parafinické uhlovodíky nebo jejich směsi ą/nebo cykloparefinické uhlovodíky nebo jejich směsi a/nebo aromatickć uhlovodíky nebo jejich směsi a/nebo alifatické halogenové uhlovodíky nebo jejích směsi a/nebo aromatickě halogenové uhlovodíky nebo jejich směsi a/nebo alkoholy nebo jejich směsi a/neho ethery nebo jejich směsi a/nebo ketony nebo jejich směsi a/nebo estszy nebo jejich směsi A/nebo nitrovaná alifatické uhlovodíky neho jejich směsi a/nebo nitrovnné aromstickéuhlovodíky nebo jejich směsi a/nebo amidy nebo jejich směsi.Knlafuna anebo pryskyřice na bázi kslafuny mohou být dále kombinovdny s jakoukolivpřírodní s/nebo syntetickou pryskyřicí, přičemž jako vodítko volby pryskyŕice, popřípsdě jejich kombinací slouží např. zvýšení pxužnosti, chemické odolnosti, adheze vytvořené ochranné vrstvy k podkledu spod., s samozřejmě též rozpustnost pryskyřice v použitém rospouštědle.Vynálezem je znjištěno vytvoření rovnomerné, kompaktní s nepłeruiovsné oohrsnnć vrstvy,ktera má vysokou ohemiokou odolnost proti ponžívsným leptaoím prostŕedkům. Je zajištěno vytvoření dokonalého tištěného spoje, ktorý má dále velmi dobou pňjitelnost.Pro vytváření ochranná vrstvy je možno použít moderní psscí, krsslicí a rýsovecí prostředky, zejména pak technická trubičková pero. Tím je umožněno vytvořit všechny typy tiitěných spojů, to znamená jsk tiltěná spoje pro integrované obvody metodou spojovaoích čer, tak tištěné spoje zhotovené metodou dělicích čar, kdy se izolují celé plochy obrazců.vynález je blíže osvětlen na dále uvedených príkladoch jeho provedení.Tento prontředek je vhodný pro vytváření ochranné vrstvy při výrobě jemných tištäných epojů, ktoré jsou určený především pro integrovaná obvody. Pro nanášení prostředku ee osvěd~ čilo použití technického trubičkového pera s průmäre trubíöky 0,18 m a 0,25 mm. odleptání vodívé vrstvy se provádělo v naayoenćm roztoku chloridu žolezítého.eaze 7,50 hmot. dílů kyselina hydroxyethanová 0,50 hmot. dilů pryakyřice na bázi směsnáho esteru gly cerinu a pryekyfíčnýoh kyselín obsaže nýoh v keleíuně 15.00 hmot. dílů kopolymer vínylchlorid vinylecetát 7,50 hmot. dílů octan butylnatý 69,50 hmot. dílůTento proetžedek je vhodný pro vytváření ochranné vrstvy pri výrobě tištěných spojů e vodivou cestou širokou 2 až 3 mm, které jsou určeny zejména pro výkonové obvody. Pro nanášení se osvädčilo technické trubičkové pero s průměrem trubičky 1,0 až 1,4 mm. Odleptání pak lze provádět v 10 roztoku kyseliny chlorovodíkové s přidavkem peroxidu vodíku do 10 8 objemu.pryskyłíce na bázi aměeného eatetuobsažených v kąleíuně 5,00 hmot. dílñ lakový benzin 56,00 hmot. dílůTento proetředek je vhodný pro vytváření ochranná vrstvy při výrobě tíštěných epojů e vodivou cestou širokou cca 1 mm, které mají nejširší použití v amatérske praxi s běłnými polovadičovýmieoučántkemí. Pro nanášení so osvědčilo technické trubičkové pero 9 průměrem truhíčky 0,5 až 0,7 m. odleptání se provádí bud v nesyceném roztoku chloridu železítěho. nebo v leptncích prostfedcích na bázi chloridu železitého.pigment na bázi izoíndolinu 5,00 hmot. dílů kyselina 4-hydroxynonenová 0,50 hmot. dílo ptyakyřioe na bázi eduktu pryakyříěnýchTento prontředek je vhodný pro vytváření ochranné vrstvy při výrobě tlštěných spojů I vodivou cestou širokou 1 až 3 mm. nebo pro zhotovováni tištěných spojů metodou dělicích čer, kdy ee chrání vodívá vrstva v celých obtazoích. Pro nanáäení se osvědčila nálevková pera Č. 5 až 10. Odleptání je v tomto případě vhodné provádět v elkalickém leptadle na bázi amoninku.mentc prosttedek je vhodný pro vytváření ochranné vrstvy při výrobě tiätěných spojů metodou děliclch čar, tan. krytín měděně fólie po celých obrazcich 4 následným laptánim v 10 kyaelinä chlorovodíkové s płídąvkem paroxidu vodiku do 10 objemových procent.Prontłcdk pro vytváraní ochranná vrntvy pri leptini tiätäných spoja vyznnčujicí se tim. že Icntlvá z 0,10 až 30,00 hmotnostnlch dtlů barvivn a/nebo pigmentu, 0,50 až 20.00 motnnstních a 11 u organické. alifatické, monokarboxylpvá hydtoxykyleliny na 2 až 20 atomy uhlíka v mclekule, nebo směsi těchto kyselín, 1,00 až 60,00 hmotnoatnlch dílñ kalafuny a/nebo pzyskyłice na bázi kąlafuny A zbytek do 100,00 hmótnontnich dtlů je tvqłen organickým rozpou ätädlem 1 teplotou varu v rozsahu 50 al 270 °c.

MPK / Značky

MPK: C08L 93/04, C09D 11/00

Značky: prostředek, vytváření, tištěných, ochranné, spojů, vrstvy, leptání

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-260595-prostredek-pro-vytvareni-ochranne-vrstvy-pri-leptani-tistenych-spoju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostředek pro vytváření ochranné vrstvy při leptání tištěných spojů</a>

Podobne patenty