Propojení ovládacího mikropočítačového řadiče s funkčními jednotkami staničního zabezpečovacího zařízení

Číslo patentu: 260593

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novák Josef, Hlavnička Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Auwrvynthzu NOVÄK JOSE ing HLAVNIČKA JIŘI ing., PRAHA(54) Propojonĺ ovládaclho mikropoćłtačovóho řndlěo s funkćnlmi jednotkami atanlčního zahozpečovaclho zařízeníPropojení ovládacího mikropočitačového łudiče 5 funkčnimi jednotkami stnničního zabezpečovaciho zařízení možñuje připojení různého počtu funkčních jednotek jednotným způsobem A pomocí malého počtu vodíčů, přičemž konstrukčni uspořádání jednotek může být rozptýleno po celém syatému ataničniho zabezpečovacího zažízení.vynález ee týká propojení ovládeoího míkropočítečového řadiče e funkčními jednotkami eteničního zabezpečovecího zařízení.Dosud zndná pripojení ovládacích žediču k Ľunkčním jednotkám eteničního zabezpečovacího zařízení jsou eäene příným propojením ovládacích výstupu íediče s ovládenýní vstupy funkčních jednotek, a indikační vstupy řadiče jsou přímo spojeny e výstupy funkčních jednotek. ze unkční jednotku etaničního zabezpčovacího zařízení se považuje zařízení, prvek, neho skupine prvku či zařízení e řízenými funkčními závislostmi. Nevýhodou tohoto zpueobu propojení je potřebu značndho počtu propojovacích vodiču. Každé vyrebäně etaniční zabezpečovací zařízení mueí mít vyprojektovin návrh tohoto propojení, vyrobené zařízení je adreení a unikátní. Výroba tekovýohto zařízení je znečně nákladná.Propojení ovlídącího mikropočítečového řediče e iunkčními jednotkami etsničního zabezpečovecího zařízení podle vynulezu ee vyznačuje tím, ie blok vstupu e výstupu ovlddecího mikropočítačového řediče je k funkčnim jednotkám etaničního zabezpečovecího zařízení připojen sběrnicovýu způsobem. zvláštní uspořádání ebčrnicového připojení podle vynílezu. využívá jednotného e opakovetelného připojení edreeových vodiču eběrnice ke všem íunkčnín jednotkám etaničního zabezpečovacího zařízení a jednotného přímého připojení funkčních jednotek povelovýmí a datovými vodiči sběrnice k bloku vetupu a výstupu ovládecího mikropočítečového řadiče.Hlavními výhodami je pouiití malého počtu vodiču e opakovatelným pžipojením a s malým počtom pievodníku aigntlovýoh úrovní. Funkční jednotka etaničniho zebeupečovacího zařízení muže obsahovat ruzný počet prvku nebo jejich skupin v kolejišti stanice kterýje-omezen jen edreebvým výetupem bloku vstupu a výstupu ovlúdecího miktopočítačověho řadiče. Taká počet funkčních jednotek etsničního zabezpečovaeího zařízení muie být značný, je omezen pouze počtom povelových výstupu e datových vstupu bloku vstupu a výstupu ovládaoího mikropočítačového fadíče. Tím je umníněno připojení rozeehleho počtu zařízení, prvku 5 fízenými funkčními závieloetmi k ovledscímu mikropočítečovćmu ŕadiči.Na výkreeu je blokově naznečeno eběrnicovć připojení bloku vetupu a výetupu ovládecího mikropočítačového ładiče k funkčnín jednotkám eteničního-zebezpečovecího zařízení.Blok vetupu u výstupu ł ovládacího mikropočítečového řudíče je s Eunkčníni jednotkami 3 ai 5 epojen eběrnicovým zpueobem.vodiče ebärnic jeou tvofeny edreeovýni vodiči 5, povelovými vodiči pg ai pa a datovými vodiči gg až dn.Adreaové vodiče 5 spojují edreeový výstup 59 bloku vstupu e výstupu ł uikropočítsčového radiče e edzesovyni vstupy kg eł § 53 funkčních jednotek 1 et 5 utnničniho zebezpečovecího zařízení.Povelove vodiče pg si pg epojují povelove výstupy ggg el ggg bloku vstupu e výstupu ł nikropočítečováho žediče e poveiovými vstupy ggg al ggg tunkčních jednotek 3 ai 5 etenićního zebezpsčovecího zařízení.Datové vodiče gg až dn epojují datové vstupy pgg ai pgg bloku vetupu a výetupu ł mikropočítsčového radiče e detovýni výetupy ggg ai 225 funkčních jednotek g ai 5 etaničního eabezpečovaoího zařízení.Vyeluním edreey nikropoüítačovým řadičem na edreeová vodiče ebšrnice je v každé íunkční jednotce aktivoven prvek e touto adresou. stav nktivovaných prvku je chsrekterizovdn daty,které prvky vyilou na datovñ vodičeebätniee. Případne řídící povely vysílane mikxopočítsčovýn řadičen jsou na povelových vodičíeh eběznice a mohou být ektivovanými prvky ve funkčních jednotkách ekeeptoveny. .Současným paralelním adresováním do všech připojených jednotek a následným cyklickým snímáním e snalyzováním dat včetně vyslání povelů mikropočítačovým řądičem se značné snížípřístupné časy řadiče k zařízením A prvkům v kolejišti stanice.Tím je umožněnn realizace řízení technologického procesu železniční stanice s požadovanou vysokou rychlostí řízení i při malém počtu vstupu a výstupů uvnitř bloku ovládacího mikropočítačového řadiče a velkém počtu řízených objektů.zapojení podle vynálezu je obecně využitelně pro řízení nejrůznějäích technologických procesů, zejména väsk pro řízení v železniční dopravě.Propojení mlkropočítučového řediće s unkčními jednotkami steničního zebezpečovacího zařízení. vyznečující se tím, že blok vstupů s výstupu (ll ovládacího mikropočítačového žudiče je s funkčními jednotkami (2) až (n) staničníhołpábezpečovacího zařízení propojen sběratcovým způsobem, přičemž propojovací vodiče sběrníc jsou realizovány adresovými vodiči (a) spojujícími udresový výstup (A 0) bloku vstupů a výstupu (1) mikropočítačového řadiče 5 adresovými vstupy (A 12) sžlnin) funkčních jednotek (2) až (n) staníčního zabezpečovacího zařízení, povelovými vodiči (pl) až (pn) apojujícími povelové výstupy (P 023 až (Pon) bloku vstupu 1 výstupu (1) mikropočítsćového fediče s povelovými vstupy (PI 2) až (Pln) funkčních jednotek(2) až (n) stnničního ząbezpečovscího zařízení s detovými vodiči (d 2) až (dn) spajujícími dstové vstupy (D 12) až (DIn) bloku vstupñ a výstupu (1) mikropočítačového rodiče s datovými výItupy~(DO 2) až (Don) funkčních jednotek (2) už ln)Istaničního zabezpečovacího zařízení.

MPK / Značky

MPK: G06F 13/36, G06F 13/00

Značky: řadiče, zařízení, mikropočítačového, jednotkami, ovládacího, propojení, staničního, zabezpečovacího, funkčními

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-260593-propojeni-ovladaciho-mikropocitacoveho-radice-s-funkcnimi-jednotkami-stanicniho-zabezpecovaciho-zarizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Propojení ovládacího mikropočítačového řadiče s funkčními jednotkami staničního zabezpečovacího zařízení</a>

Podobne patenty