Zařízení na spojení koše na mrvu

Číslo patentu: 260592

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fiala Miloš, Schwarc Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

- nich čepů v horní čánti oboultranné vodi gr. po PI s VYNÁLEZU 260592(54) Znĺlzoní na spojení kolo na mrvuÚčelom použití nąvrhovnného ťažení je zjednoduäit n usnadnit spojování koše na mtvu a úroveň 1 zvýšit jeho spolehlivcst a bezpečnost price. První polovina koše a druhá polovina koše jsou spojeny ohoustrannými vodictmi púknmi pomoci prv ni páky a druhých čepů v dolná části oboustranné vodic páky. Spodní část obountranné vodioí páky je opątłana vodicí drlžkou, ve ktoré je veden druhý čep. vnöjäí oboustrnnná vediet páky jsou opatřeny pojiatnou drážkou. do ktoré zapadá pojiatný čep. Navrhované řešení se použije předevlin V zemědělství, potravínáłském průmyslu a v odvätvlch, kde se yyokytuja organický odpad.vynález se týká spojení dvou a/nebo více částí koše na mrvu, který je součástí zařízení na výrobu bioplynu.Dossvsdní způsob tuto problematiku řeší jen částečně s velkými nároky na pracnost anebezpečí úrazu. Dvě a/neho více částí ocelovéno koše se spolu spojují šroubovým spojem.Toto řešení lze použít pouze v případě menších nařízení a tam, kde je v provozu pouze jeden kus bioplynováho zařízení a koš je ze všech stran volně přístupný. Mnnipulace s tímto zařízením je však vždy nebezpečná, nehyqienická a zdlouhavá. V případě, že bioplynová stanicemá v provozu více zařízení vedle sebe, nelze toto spojení použít vůbec, protože ezery mezi jednotlivými zařízeními jsou velmi malé a neumožňují přístup ke spojovacím místům a bez uvolnění těchto spojů nelze koš z mrvy sundat. iUvedené nevýhody odstraňuje zařízení na spojení kode na mrvu. jehož podstata spočíváv tom, že první polovina koše a druhá polovina koše jsou spojsny oboustrannými vodicími pákami pomocí prvních čepů v horní části oboustrsnné vodicí páky a druhých čepu v dolní části oboustrsnné vodicí páky. Spodní část oboustranné vodioí páky je opattena vodioí drážkou, vo které je veden druhý čep. vnější oboustranná vodioí páky jsou opotšeny pojistnou drážkou,do které zapadá pojistný čep. IPákový mechanismus umožňuje manipulaoi s košem bez zásahu obsluhy s to jak při usazování koše, tak i při sundávání z mrvy. Pákový meohanismns řeší pevné spojení částí koše při plnění a během fermentačního procesu a taká otevřením dvou a/nebo více částí koše při sundavání z mrvy po skončení procesu fermentsoe. celý koš lze lehce stáhnout s mrvy, aniž by došlo k pžetížení zvedaciho prostžedku. Manipulsce s koäem pomocí pákověho meohanismu je rychlá,bezpečná, jednoduchá a hyqienickd. způsob zajištění pomocí pákováho mechanizmu je zároveň i spolehlivý, což je výhodné, protože boční tlaky mrvy jsou veliké.Provedení zařízení na spojení koše na mrvu podle vynálezu je znázorněno na pripojených výkresech. Na obr. 1 je v náryse rakreslen koš v uzavřená poloze, na obr. 2 opět v náryse je zakreslen koš v otevřené poloze a na obr. 3 v nárysa detail pákového mechanismu včetně potrebných spojovscích, pojistnýoh a omesovacích čepů. 4První polovina l koše a druhá polovina g koše jsou spolu spojeny ohouetrannými vodicími pákami g. V horní části druhá poloviny 3 koše je zdvěsný hák lg. Ohoustranná vodioí páka 3 má na spodní části vodioí dráiku 3, která je nasazenn na druhý čep Q. Druhý čep É je pevné spojen s druhou polovinou 3 kode. První ěep 5 je pevné spojen s první polovinou l koše a je fixován v otvoru V horní části oboustrnnné vodicí páky g. Na horní části oboustranná vodicí páky 3 je taká pojistná drážks g. do které zapadá pojístný Eep §. Na druhé polovině 1 koše je upevněn omezující čep 1. Takto popsené zařízení je na obou stranách koše pri pohledu zvsnku. oboustranné vodicí páky g jsou umístěny i z vnitřní strany košea mají stejný tvar. Pouze v horní části nejsou opatřeny pojistnou drdükou g a pojistnýn čepem §. ohoustranné vodící páky 3 jsou umístěny v horní a dolní části koše a podle jeho velikosti mohou být umístěny i uprostřed kode. Na obr. 3 je zakreslena v náryse oboustranná vodicí páka 3 v polose uzavřené, to je v době, kdy koš leäící na úložné ploše se plní mrvou a/nebo je skryt zvonem s probíhá proces fermentace. Při sundávání koše z mrvy a jeho pŕemisiování na další stanoviště se hák jeřábu ll ahákne na závásný hák lg na druhá polovině 3 koše a zvedáním se druhá polovina 3 kole posune nahoru o délku vodioí džážky g A pojistn) čep § se se vysune z pojistná drážky g. Tínto se obě poloviny l, 3 kole pojistí a tlak mrvy a další pohyb druhá poloviny 3 kole směrem nahoru se druhá polovina 3 koše vzdálí od první poloviny 5 koše o požadovaná vzdálenosti 5. V tomto nomentě dojde k postupnému uvolnění i první poloviny l koie a obě poloviny l. g koše lze lehce stáhnout s mrvy pomocí svedaoího prostžsdku hákem ježdbu ll. Postup při usazování kode je opačný a aavłení a zajištění koše se opět provádí automaticky vlastní vahou obou polovin 3. ł koše. spouštěním háku jełábu łł se první polovina l koše dotkne úložné plochy a dosedne na ni. Potom se začne druhá polovina g koše přibližovst k první polovině l kode, až se vzájemně dotknou. Při dalłím spoultční háku jełábu ll so pojistný člen g usadí do pojistné dráhy 2 avdosedne na její dolní okraj, přičemž pravý čep g vo vodici drážce 5 vyjeąe do její horní polohy. Takto jsou obě poloviny 3, 3 koše opět zajištěny proti aamovolnému otevřeni v 2 R E D M E T v 1 N L L E z U1. zařízení na spojení koše na mrvu, sestávajíci z prvni poloviny koše a druhé poloviny koše, vyznačené tim, že obě poloviny koše (1. 2) jsou spojený oboustrannými vodicími pákami(3) pomoci prvních čepñ (4) v horní části oboustranné vodici páky (3) a druhých čepů (6)v dolni části oboustranné vodici páky (3).2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že spodni část obouatranną vodicí páky (3) je opatřena vodic drážkou (8), ve které je veden druhý čep (6).3. zařízení podle bodů 1 a 2 vyznačené tim, ie vnější obouatranné vodici páky (3) jsou opatřeny pojlatnou dráäkou (9), do které zapadá pojistný čep (5).

MPK / Značky

MPK: A01C 3/02

Značky: koše, spojení, zařízení

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-260592-zarizeni-na-spojeni-kose-na-mrvu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení na spojení koše na mrvu</a>

Podobne patenty