Způsob hlubinného dobývání mocné hnědouhelné sloje

Číslo patentu: 260589

Dátum: 15.12.1998

Autor: Businský Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

rr ru ms VYNÁLEZU 260589(75) Autor vyuňlezu hnusmsx STANISLAV ing., TEPLICE(54) Způsob hlubinnóho dobývúnf mocné hnědouholné slojeŘešení ae týká způsobu hlubínného dobývaní mocné hnědouhelné sloje komorováním v lávkáchvv kombinaci 5 podjezdovým dobýváním. Komory jednotlivých lávek jsou rozvíjeny pouze do omezených rozměrů tak,aby současným odstřelem boků a stropu komor způsobený zával komory vytvožil zásobu nakypřeného uhlí, aniž by došlo k jejimu promisení s nadložim. Takto vytvořená zásobą je v posledni 3 až 5 m mocné lávce těžena pcdjezdovým dobývánim.0 vynález se týká zpusobu hlubinného dobývaní mocné hnědouhelné sloje se zaměřením na zvýšení výrubnosti a zvýšení pracovní bežpečnosti.Uvedená sloj je v současné době většinou dobývúna komorováním v lávkáoh na zíval. Tato metoda vykazuje vysokou produktivitu a jsou dosahovány porubní výkony až 5 D t na pracovníka a směnu. Metoda komorování v průběhu století aplikace v severočeských revírsch prokazala své opodststnění především tím, že je možné bez podstatných výpadku těžeb likvidovat vzik zapaření či samovznícení uhlí v komore prostorovým uzevřením komory zděnou izolační hrází.Nevýhodou komorování je nízká výrubnoet, která dosahuje dnes 35 až 40 I a která je důeledkem toho, že ochranný strop a boky komory nelze vyuhlit a stávají se, promíseny s nadložní jalovinou. závalem.Další, velmi závažnou nevýhodou komorování je stâlé nebezpečí úrazu pádom horniny z nezejištěného stropu komory, kterému jsou komoráři vystaveni.Nízká výrubnost metody komorovaní, zejména její prvotní podoby - komorovaní na plnou moonost sloje, vedla v minulosti k zavádění podjezdového dobývání závalů této formy komorovéní, při které zůstdvala nerubána 3 až 5 m mocná lavice uhlí při patě sloje. V táto lavici byly zakladany komory o malých rozměrech a po proetłelení stropu těchto molorozměrových komor do závalu, darilo se často část uhelné složky zavalů vytělit s zvýšit velmi nízkou výrubnost metody komorování na plnou mocnost z max. 30 8 na oco 40 l.Nízka výrubnost komorování vedla dále k pokusům o zvýšení výrubnosti zavedením stěnování se základnou s stěnovúní na zival. Tyto pokusy nebyly v centrální části pánve se slojí náchylně k samovznícení úspěšné.Hlavním důvodem selhání pokusu v minulosti byl prostup vzdušnin zavalem stěn a vznik zapaŕení závalu. V pfiznivějších podmínkách se stěnování plně pçosadilo, avšak zvýšená výbrusnost v odrubaných plochách stěn je znehodnocena skutočností, že stěnováním nelze vyrubat ochranné pilíře dopravních a větrních chodeb k stěnovým blokům a že nelze vyrubat ztrátové, tzv. obrysové plochy při obvodu stěnovýoh bloků v místech dotyku stěn se stařinami,či v místech, kde stěny navazují na demorkaoi.Jedním ze způsohů aplikace stěnovaní bylo kombinované stěnování a dobývaní zúvalem,ktoré je označováno jako stěnování na zásobu. Podstatou tohoto zpüeobu bylo vytvoření zásoby uhlí závalem uhelnáho stropu stěny, jehož mocnost splñovala podmínku, aby pšírůstek nakypřením v důsledku rozvolnění závalem vyplnil vyuhlený prostor stěny. zásoba uhlí v zavalu stěny byla následně dobývtna podjezdovými komorami. Přestožs byla vykasováns vysoká výrubmost~v obrubsných plochách, bylo pro riziko eamovzníoení uhlí v zavalu stěny od tohoto způsobu upuštěno.Nevýhody popsaných způsobů dobývaní odstraňuje způsob dle vyntlezu, který lze označit jako komorovíní v lávkaoh na zásobu. Podstatou vyntlezu je vytváření zásoby v závalu konor současným sestfelenín ochranných boku a stropu komory. Tato stłelnd práce se provede teprve tehdy, jestliie komora bude vyuhlena do té míry. aby odstželsm boku a stropu komorý nakypłenáho uhlí vyplnilo vyuhlený prostor komory a odstřelem vytvořený prostor do úrovně hlavy lłvky. Tím bude zsbráněno promíssní zásoby s nadložím. zásoba uhlí obeažená v závalu honor bude následně vytěžsna nímými zpusoby podjezdověho dobývaní. Přitom bude získáno 70 I zásoby v závalu a celková výrubnost bude dosahovat 65 ai 75 Q.údeného účinku bude dossžsno. jestliie z objemu sloje dobývaného jednou komorou ex bude vyuhlen jen takový objem Q. ktorý vyhovuje vztahukde kp koeficient počátečního nakypření uhlí odstřelem a závalem (obvykle 1,35).Příklad aplikace nového způsobu znázorňuje obr. kde rubaná sloj ł se rozdělí do lávek tak, aby při patě sloje byla vymezena 3 až 5 m mocná podjezdová lávka 3. Ve směru 1 v odstupu postupujících frontách jednotlivých lávek se zakládají komory 1, přičemž narubané uhlí se odtěží dopravním zařízením §. Po vyuhleni přípustného objemu zajistí se za účelem zvýšení bezpečnosti dalších prací strop komory výztuží § a provedou se vývrty pro osazení náioží trhavin do boků a stropu komot 1. Po odstranění výztuže a odpálení dojde k znvalení komory střelnou prací nakypřenou zásobou g, aniž by došlo k promisení e nàdložím łg. V odstupu postupujíci frontě podjezdové lávky jsou zakládány malorozměrové komory g vybavené dopravnim zařízením lg. na které ee po provedení vývrtů pro nálože trhavin łł a po proatřelení stropu spustí zásoba g. Jako ze zásobníků je zásoba těženą.oproti dosavadním způsobúm komorování tento způsob zvyšuje podstatne výrubnost při zachování stejné požární bezpečnosti, snižuje riziko úrazů pádem hornín tím, že výška komor může být volena tak, aby bylo možné zajistit strop komor výztuží a vytváří možnost mechanizace namáhavých prací, spojených s vrtnými pracemi a nakládání rubaniny. Oproti dosavadním způsobům stěnováni tento způsob zejištuje pfi hodně vysoké výrubnosti podstatné vyšší požární bezpečnosti a dosahované výrubnost není snižována ztrátami nerubatelných obrysových plech, či dorubáváním ochranných pilířůppřístupových chodeb způsoby e podstatne nižší výbrusností.způsob hluhinného dobývání mocné hnědouhlené aloje komorováním v lávkách na zásobu V kombinaci s podjezdovým dobýváním zásoby vyznačený tím, že zásoba je vytvážena současným odstřelem ochranných boků a stropu jednotlivých komor, vyuhlených do té míry, aby odstřelem nnkypřené uhlí vyplnilo vyuhiený a odetřelem vytvorený prostor do úrovně hlavy lávky.

MPK / Značky

MPK: E21C 41/00

Značky: hnědouhelné, dobývání, mocné, sloje, způsob, hlubinného

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-260589-zpusob-hlubinneho-dobyvani-mocne-hnedouhelne-sloje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob hlubinného dobývání mocné hnědouhelné sloje</a>

Podobne patenty