Způsob výroby termoplastické hydroizolační směsi

Číslo patentu: 260588

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čermák Bojan, Bednář Karel, Klobouček Bohumil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) , , Aumrvyniktu KLOBOUČEK BOHUMIL doc. ing. Csc., BEDNÁR KÁREL ing. Csc., ČERMÄK BOJAN ing., PRAHA(54 I Způsolą výroby tormoplaatická hydroizolačnł směsiŘešení je určeno pro obor stavebnictví a silniční stavitelství. Směs obsahující mimo ropné asfalty, plnidlo a organické płiaady se připravi tuk, že 40 až 99 0 hmot. ataktického amorfníhorpolypropylenu s bodem měknutí KK nad 80 °C a molekulární váza nad 5 000 se zahřivá s 1 až 60 t hmot. tálového oleje při teplotě 190 až 200 °C a po dobu potřebnou k dosažení homogenizace směsi.vynález se týká způsobu vyroby termoplastickć hydroizolační směsi, obsahující ropné asfalty, plnivo a případně organické přísady určené k použití v silničním stavitelství,ve stavebnictví, k utěsnění pár a k vytvoření vodotěsných povlaků nebo vrstev.K uvedeným účelom se pravidla používají ssfaltově nebo syntetické směsi. směsi vyrobené na základě asfaltu jsou za ohladu křehké a lámavé a dochází pak často k porušení jejích celistvosti a netěsnění. Požadavkům na trvalou hydroizolaci nevyhovují. syntetické hmoty pro svou vysokou pořizovací cenu a nedostupnost některých složek se používají jen výjimečně.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu způsob výroby termoplastické hydroizolační směsi, obsahující ropné asfalty, pinivo a případně organické přísady. Jeho podstata spočíva V tom, že se 40 až 99 I hmot. ataktiokého, amozfního polypropylenu s budem měknutí KK nad 80 °C 0 molekulární váza nad 5 000 zahřívá s 1 až 60 S hmot. tálového oleje na teplotu od 150 do 220 °C a spracováva mísením po dobu vyšší než 15 minut až do dosažení úplně homogenisace směsi. jzákladní výhoda způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje výrobu hydroizolační směsi s kvalitativně ąvýšeným účinkom a používá tuzemské a druhotné tuzemské suroviny a umožňuje výrobu a šiřší použití tsrmoplastiokýoh, hydroizolačních směsi.Při této reakci lze s výhodou zapojit i ropné asíalty a ropné podíly obsahující ropné pryskyřics nebo přírodní pryskyřice. vhodným pomerom k základní směsi se vytvorí koloidní směl, kde asfalt tvoří svými těžkými podíly vnitřní fázi koloidního systému a směs staktickě~ ho polypropylenu /A 29/ s lehčími podíly astaltu tvoří vnější Eàzi systému, která určuje fyzikální vlastnosti výsledné termoplastické, hydroizolační směsi.směs podle vynalezu lze mísit s minezálními plnidly, jako je například kamenná moučka,případně i s orqanickými přísadami, jako je mletá guma a podobně. získa se tím větší objem a hmotnost hydroizolační hmoty, případně se snižuje její pořizovací cena a částečně setím také upravují i její fyzikální vlastnosti.způsob výroby hydroizolačních hmot podle vynálezu a dále blíže popsaném na několika pšíkladech provedení.Ataktický amorfní polypropylen s bodem měknutítálavý olej suŕový v I hmot. 34 přírodní pryskyřice v 3 hmot. 2základní složky, ataktický smorfní polypropylen, tálový olej surový a přírodní pryskyřice se zahřejí na teplotu 200 C za stáleho míchání až do dosažení úplné homogenizscs. Nato se přidává zahřátá minerální nončka na teplotu 180 °C za stáleho míchání až do dolałsní stejnorodosti hmoty, potom se pokračuje v míchaní za současnáho snižování teploty až na teplotu při níž již nedoohází k segregaoi minerální moučky.získaná hmota dosahuje bodu měknutí KK 107 °c a bodu lámavosti - 25 °c. Poruüení pod budem lámsvostí nastáva prasknutím, hmota není tříštivě kfehkú jako asfalt. Přilnsvost této hmoty k betonu i oceli je dobrá. Hmota je zpraoovatelná za tepla, ale i za studena,například i při teplotě Z 0 °C a lze jí použít jako izolační a těsnicí tmel.Ataktický amorfní polypropylen o bodu měknučiKK 141 °c v s hmot. zo tálový olej surový v t hmot. 15 asfalt o bodu měknuti KK 42 °c v a hmot.§§základni složky. ataktioký amorfní polypropylen a tálový olej aurový se zahřejí na teplotu 200 °C za stáleho michání. Po dosažení úplné homogenizace se pridá asfnlt zahřätý na teplotu 200 °C a pokračuje se v míchání až do úplné homogenizace směsi.Tato směs vykazuje tyto vlastnostiBod měknuti xx ve °c 120 Bod lámavoati ve °c -22 Penetrace při 25 °c v 0,1 mm 81 Duktilíta při 25 °c v cm 5Pŕilnavost k oementovému betonu a oceli je velmi dobrá. Hmota neni pod bodem lámavosti třIštivě~křehkâ, k porušení dochází čistým lomem. Hmota je zpracovatelná za horka při teplotě 100 až 200 °C nebo za studena po předchozim ředěną ředidlem například toluenem. Krátkodobé anese 1 vyšší teplotu. Hmotu lze použít jako adhesní, hydroizolační nátěr,nebo zálivkovou hmotu a při vhodném stupni ředěni i jako penetrační nátěr nebo penetračně adhesni.Ataktický amorfní polypropylen o bodu měknutiRK 141 °c v s hmot. 20 tálový olej surový v G hmot. 15 guma zrnitosti do 4 mm v t hmot. 10 asfalt o bodu měknutí xx 42 °c v s hmot.Tzákladní složky, ataktický amorfní polypropylen a tálový olei se zahřeji na teplotu 200 °C za stálého míohání. Po doeažení homogenizace se přidá mletš drcená guma, například druhotná surovina ze starých pneumatik a v michání se pokračuje opět až do dosaženi homo» genizace a nakonec se přidá aafalt zahřátý na teplotu 200 °c a pokračuje se v micháni ažáo úplné homoqenizace směsi.Tato směs vykazuje tyto vlastnostiBod měknutí xx ve °c 110 Bod lámavoati ve °C -24 Penetrace při és °c v 0,1 mm « 103 Penetrace při 6 °C V 0.1 mn 41 Duktilita při 25 °c v cm 1,5 Duktílita při -s °c v cm 3.9 Duktilita při -1 a °c v cm 3,6Přilnavost k cementovámu betonu a oceli je velmi dobrá. Hmota není pod bodem lámavosti tříštívě křahkú, k porušení dochází čistým lomem. Hmota je zpracovatelná za horka při teplotč 180 už 200 °C. Hmotu lze použít jako adhesní hydroizolační nátěr a zilivkovou hmotu.Ataktický nmorfní polypropylen o bodu měknutíxx 141 °c v s hmot. sa tálový olej aurový v 0 hmot. 2Byly zjištěny tyto vląatnoutiBod měknuti xx v °c 141Bod lámavcsti ve °c ~ 2 oDuktilita při 6 °C v cm sila âuktilometru nestačila na protažení vzorkuPoatupným zvyäovàním podilu tálového aurového oleje vs směsi s amorfnim ntaktickým polypropylenem se snižuje bod měknutí zvyšuje penetrace, bod lâmnvosti a duktĺlĺhäx Napŕíklnd při poměru 50 i hmot. ataktického amorfniho polypropylenu a 50 i hmot. tálového oleje surovâho jsou vlastnosti směsi následující.Bod mäknutí KK ve Íc 97 Bod lámavonti ve °c -24 Penatrace při 25 °C v 0,1 mm 80 Duktilita pri 25 °c v cm 0,4 Duktilita při -s °Cvcm 3,9 PREDMETVYNÁLEZUzpůsob výroby termoplastické hydroižolační směçi obsahující případně ropné asfalty,plnidlo a organické přisądy, vyznačující se tím, že se 40 až 99 8 hmot. ataktického amoçfního polypropylenu s bodem měknuti KK nad 80 °C a molekulárni váza nad 5 000 zahŕivá 9 1 až 60 B hmot. tálového oleje při teplotě 180 až 200 °C a po dobu potřabnon k dosaäení homogenizace Iměsi.

MPK / Značky

MPK: C08L 95/00

Značky: hydroizolační, výroby, směsi, způsob, termoplastické

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-260588-zpusob-vyroby-termoplasticke-hydroizolacni-smesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby termoplastické hydroizolační směsi</a>

Podobne patenty