Hydraulická samosvorná upínka

Číslo patentu: 260583

Dátum: 15.12.1998

Autori: Michlovský René, Skoupý Ferdinand

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

po ms VYNÁLEZU 260583(w) zvežejněno 15 os sa mmmowmuv S,(75) Auto vynáłcuu Mrcunovslc asus, sxoun FERDINAHD ing., KURIMHydraulická samosvorná upínka je určena zejména pro upinače jednoúčelových obráběcich strojů a automatických výrobních llnek. Hydraulické samosvorná upínka sestává z hydraulickěho válce, ve kterém jsou umístěny nad sebou dva piaty, upinaci a pomocný. S upínaci pístnící je spojen rozpěrný čep opatřený rozpěrným kuželem,který působí na deformovatelný rozpinací kroužek. Pomocný píst slouží k odtlačení rozpinacího kroužku z polohy na rozpínacim kuželu, ve ktoré samnavorně zajiščoval upnuti.vynález se týkl hydraulic semosvornć upínky zejména pro upíneče jednoúčelových obráběcích strojů a automatických výrobnich linek.Hydraulické upínky jsou převážně řeieny jako nesemosvorne. V některých případech se vlek vyžeduje sanoevorné upnutí a je nerbytně použít aastosvornou upínku. zname konstrukce hydraulických namosvorných upínek jsou vesměs ualoženy na použití zoubu nebo klínň. Přes rozdilnoet konetrukčního uepořtddní mají známé upinky některé společné nevýhody, především jsou konetrukčnä slołití, rozmirní a tedy i výrobnä nákladná. velké rozměry jsou velmi často na závadu zvliště u upínačů jednoúčelovýoh strojů.výše uvedené nevýhody odstraňuje v podstatné níže hydraulická samosvornl upinka podle vynilezu. jeho podstate spočívd v ton, že ji tvoří těleso hydraulickdho upínecího válce v jehož dutině je ulołen jednak posuvný píst opetłený jednoemärným płepoultěcim ventilem jednak upinací píst. kterým prochári rospěrný ćep pevná spojený s přivráceným koncom upínaoí tyče a opatrený na protilehlé straně rozpěrným kułelem, ktorý je ve styku s odpovídající vnitřní kulelovou plochou rozpínaoího krouiku, jeho vnější obvod je v elternativním styku s vnitřním obvodom telesa hydreuliokého upínacího válce. Mezi rospěrnýn kuielem a čelní stranou upínacího pístu je tmistäna płedepnutâ pružina. vnější obvod ronpinacího kroužku je płeruien axiálně orlentovenými vnějiíni drdžkami sasahujíclmi k jeho vnitřní kuželové ploše a vnitřní kuželovd plocha rozpínaoího krouäku je přeruäena vnitřními axiílnä orientovanými drižkani esahujíoíml k jeho vnějäímu obvodu.Hydraulické aanosvorni upínke provedená podle vynílezu je výrobnč jednoduchá a provoznä spolehlivá. Její další přednost spočívd v malých rozmeroch a tím i v mien zastevěnem prostoru, což je zvlášť. důležité u jednoúčelmrýoh stavebnioovýoh strojů.Příkladná provedení hydraulická samosvorně upínky je schematioky znâzorněno na płipojeněm výkrese, kde na-obn 1 je hydraulická sąmosvorná upínka v ndrysnen temu s obr. 2 představuje rozpínací kroužek.Hydraulická samosvornú upínka eestâvà z telesa ł hydrauliokého válce uzavfeného víkem l, ve kterém jsou vytvofeny otvory g napojené na kanály 1 g rozvodu tlakového média v tüleae l hydrauliokého válce. V dutině 2 telesa 1 hydrauliokeho válce jsou uloženy dva píety 9, g. upínaoí píst g je ulbien na rozpěrnćm čepu g, který prochází upínacím pístem 9 a je zakončen tospěrnýn kułelen 1. Druhý konec rozpernćho ěepu g je elroubovdn do płilehlého konce upínací tyče g, skončené na protílehlem konci upínacím pístem g. 8 výhodou je upínaoí píet g opatłen jednoemšrným płepouätäoím ventile 3. Mezi upínaoín piste g a rozpěrnýn kuäelen7 je uloiene płedepnuti pružina l. Proti rospärnduu kułelu 7 je v dutině g těle ł hydrauliokáho válce umístän pomocný píst łg, ve kterém je upraven rovněž jednosměrný ptepouätäoí ventil g. xužeiove plocha rospärnćho kuieie 1 je ve styku s vnitřní-kuielovou plochou rozpínaoího kroulku g, kterl mi vrcholový úhel shodný s vrcholový úhlem kuželové plochy rospčrneho kułele 7. vnějli obvod rorpinacího krouiku g je opstten axidlnä orientovanými vnějiími drilkani já, ktoré zesehují až kohvodu jeho vnitřní kułelově plochy, která je v úeecíoh mezi vnějšími drdikani 13 opatfena vnitřním. exiálnä orientovnnýmindrćikemi g, která asa huji k jeho vnšjiínu obvodu.Po navodení tlakového media do dutiny g nad upíneoí pist 9 na stranu píetnioe g se počneupínací píet 9 pohybovat enlrem k ponocnćnu piatu g. Při tomto pohybu působí upíneoi píatg pĺil předepnutou pwułinu g ne rozpörný ěep § a tím i na pístnicig, která se pŕesune ve sním pohybu upínaciho piatu 9 tak dalece. a upíneoí prvek g dosedne na souüdstku 17. Při díla nardstajioím tlaku dosedne upinaoí piet g na rozpínací krouäek .g, čím se doaähne upnutí součdstky l 7 silou ivislou na tuhosti rospínaoího kroułku g. riek uarůnta i nadále a působí na upínací píst 9. který při svém konečnému pohybu natahujo rospínaoí krouäek 8 na rozpłrný kužel 1 rozpłrnáho čepu g. Rorpinaoí kroułek g. se přitom defornuje až doeedne na viloovou plochu dutiny z tllesa ł hydraulickěho válce. in dojde ke aanosvornénu pevnäní upinecí píetnice.uvolniní ee provede zavedením tlakového mddia pod pomocný píet 1 g na tromi víka 11 při oučunćn uvolnłní tlaku půeobíoího do tá doby z druhá strany na upínací píst g. Pomocný píot Q pri IVÓII pohybu mix-em proti upínacímu piatu g vytlačí rozpínncí kroušek g z jeho polohy ne rozpínacím kuželu 1 a pri vín dalším dopłednćn pohybu vrátí upínací píat g do aakladní polohy.1. Hydraulické umosvornd upínką zejménaupro upíneče jednoúčelových obráběcích stroj) a automatických výrobních linek, vyznačující so tím, že ji tvoří těleso (1) hydraulického upínacího valce v jeho dutině (2) je uloien jednak pglnocný píst (10) opetłený jednosměrným přepouätěcím ventilem (3) jednak upínnoí píst (9), kterým prochází gozpěrnf čep (6) pevné spojený s płivráceným koncom upínací tyče (5) a opatřený na protilehlé straně rospěrným kuželem (7), ktorý je ve styku s odpovídající vnitřní kuäelovou plochou rozpínacího krouäku (S),jehož vnější obvod je v alternativním styku s vnitřním obvodem telesa (l) hydraulického upínacího válce, přičemž mezi rozpěrnýn kuželem (7) a čelní stranou upínacího piatu (9) je umíatěna předapnuta pružina (4) .2. hydraulická Iamoevorn( upínka podle bodu 1, vyznąčující ee tím, že vnější obvod rozpínacího kroulku (B) je płaruäen axialnä orientovanými vnäjšími drdžkami (13) zesahujícími k jeho vnitłní kuhlové ploie a vnitřní kuželová ploche rozpínacího kroužku (E) je płeruiene vnitłními axidlhi orientovanými dzdžkami (lg) zasahujícími k jeho vnějšímu obvodu.

MPK / Značky

MPK: B23Q 3/08

Značky: samosvorná, upínka, hydraulická

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-260583-hydraulicka-samosvorna-upinka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydraulická samosvorná upínka</a>

Podobne patenty