Stavebnicová samosvorná upínací jednotka

Číslo patentu: 260582

Dátum: 15.12.1998

Autori: Skoupý Ferdinand, Michlovský René

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

°rr. Po PIS VYNÁLEZU 260582(40) zveřejněno 15 as sa úíunmovvunzzv m, ACHHIVY(75) Aumr vxnâlezu MICHLOVSKY RBNE, sxoupý FERDINAND ing., KUŘIM(54) Stavebnicové samosvomú uplnacl jednotkaStavebnicové samosvorná upínací jednotka je určena především pro upínače jednoúčelových obráběcich strojů a automatických výrobnich linek. Stavebnicovou samosvornou upínąci jednotku tvoří hydraulický upínaci valec se dvěma písty opatřenými jednosměrným přepouštěcim ventilem. Plovoucím pístem prochází upinacl čep spojený 5 upínaci tyčí A opatřený kuželem, který je ve styku a~deformovnta 1 ným zpevñovacim kroužkem. Druhý pomocný pist je uložen na straně protilehlá rozpěrné.tyče.vynález se týká stavebnicové samoevorné upínací jednotky zejména pro upínaöe jednoñčelových obrúbäcích strojů awautomatíckých výrebníoh linek.Upínecí zarízení používaná na obrlběoích atrojích jsou konstrukčně řeäena bud pomocí samosvorného klínu nebo Iroubu tam, kde jsou nutná větší pracovní zdvihy, nebo pomocí kuželových plooh, ktoré viak unołňují jen velmi malé pracovní zdvíhy. xonstruovans zarízení jsou konstrukčně složítá, drahá a náročná na zastavěný prostor. Další jejích nedostatek spočívd v tom, že je třeba je řešit případ od přípodu, takže neumoiňují typvtzaoi.Výše uvedené nevýhody odstraňuje stavehnícova somosvorná upínaoí jednotka podle vynálesu, jeho podstata spočívá v tom, e ji. tvoří těleso upínacího válce, v jehož dutlnä je uloien plovouoí píst, kterým prochází rospěrný čep pevná spojený s přílehlým koncom upínaoí tyče a opatžený na svém volnám konci kuželem, ve kterém je zabudován jednosmärný přepouätěoí ventil a ktery je ve styku s odpovídajícím vnitřním kułelem deformovstslnćhc zpevñovscího kronike, jeho vnější obvod je v alternativním etyku s vnitřním obvodom tělesa upínacího válce. Na straně protilehlć upínaoí tyčí je v dutínä telesa upínacího válce uloien zpevňovací píst opatřený dslším-protismärnä oríentovaným jednosmärným pfepouätěcín ventílem.Pfíkladné provedení stavebnioové samosvornd upínací jednotky je schematícky znázorněno na přípojenćm výkrese.stsvebnlccví samosvorná upínscí jednotka sestavl z tělesa l hydrsuliokého upínacího válce, ursvłeného víkem 12, ve kterém jsou vytvoreny płiváděcí otvory 14 napojené na kanálky g rozvodu tlskověho sedia v tělese l upínacího válce. V dutíně g telesa 1 upínacího válce jsou uloženy dva písty g, g. Plovoucím pístem 9 prochází rospěrný čep § pevné spojený s přilehlým koncom upínecí tyče g. nospěrný čep 6 je opatřen jednosměrným přepouitěcím ventílem i napcjeným na kanälky 10, vyústuiící do dutiny g těleso l upínacího válce na straně upínscí tyče g. Rozpěrný čep 6 je na svém volně konci opatřen kuželem 1, který je ve styku s vnitřní kuželovou plochou deformovatelnéhn pevñovacího kronika g. vnějlí obvod zpevñovaoího krouäku B je ve spevňovací. polole va styku s valcovou plochou dutiny g tělesa l upínacího valce. Na straně protilehlé npínscí tyčí g je v dutině těleea l upínacího válce uložen pevňovací píst l 1, který je opatřen dalším jednosměrným pfepouätäoím ventilem i, ktery je orientován opačnä než pžepouätěcí ventil I rospěrného čepu 6 a je napojen na kantlky g, vyústující do dutiny z tělesa l upínacího valce na straně víka g. Přivedením tlakového média na stranu víka g se zpevñovací píst 11 poćne pohybovet směrem od víka g. Při svém pohybu působí nejdłíve přes pevñovací kroužek g na rozpärný čep g a tím i. na upínací tyč g, která se počne vysouvst až narazí na součâstku g. Při zvyäujíním se tlaku, působícím na zpevňovací píst g, se poěne zpevňovací kroužek g nssouvat na kužel 1 rozpěrněho čepu g. Płíton se pevňovací kroužek g deíormuje. Dosednutím zpevñovaeího kroułku g na vllcovou plochu dutiny. g telesa l hydraulíckého válce dojde k samosvornámu zajištění polohy vysunutí upínncí tyče á.Pŕí uvolñovtní se zavede tlakové médium pod plovoucí píet g na stranu upínací tyč g. Plovoucí píst g působí na pevñovscí kroužek g a vytlačí ho zpět se zsjlščovací polohy. Při dalším dopłednćn pohybu zatlsčí plovoucí píst g zpevňovací píst g do výchoaí polohy. Jednosmerná přepoułtčcí ventily g, slouží k odvádění pracovní kapaliny vniklé netäsnostmi do prostaru mezi občana písty g, g. 3 260582stavebnlcová samosvorná upínací jednotka zejménazpro upínnče jednoúčelových obráběcích strojů a automatických výrobních linek, vyznačujicí se tim. že ji tvoří těleeo (1) upinaciho válce, V jehož dutině (2) je uložen plovoucí píat (9), kterým prochází rozpěrný čep (6) bevně spojený e přilehlým koncem upínaoí tyče (5) n opatřený na svém volném konci kuäelem (7),ve kterém je zabudovánłjednosměrný pŕepouitěoí ventil (4) a který je ve styku a odpovidajíoím vnitřním kuželem deformovatolného zpevňovacího krouäku (B), jehož vnější obvod je v alternativním styku s vnitřním obvodom tělesa (1) upínacího válce, přičemž na straně protilehlé upínnci tyčí (5) je V dutinä (2) těle (1) upínacího vtlce uložen zpevñovncí piat (11) opatřený dalším, protisměrně orlentovaným jednosměrným pžepouštěoím ventilem (4).

MPK / Značky

MPK: B23Q 3/08

Značky: jednotka, upínací, samosvorná, stavebnicová

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-260582-stavebnicova-samosvorna-upinaci-jednotka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stavebnicová samosvorná upínací jednotka</a>

Podobne patenty