Číslo patentu: 260581

Dátum: 15.12.1998

Autori: Andrejs Václav, Tomek Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) . Autor vynlleuu TOMEK STANISLAV, TYNIŠT nad Orlicí, ANDREJS VÄCLAV, SEMONICEPředměten řešení je vrtaci týč pro vrtiní těžko obrobitelných materiálů na běiných svialých nebo horizontálních vrtačkich a pro užití normaľizovaných řezných deatiček. U elem je vytvořit tuhý nástroj umožňující ryohlou výměnu otupené řezně destičky se zachovaním původního rozměru otvoru bez zdlouhaváho seŕizovúní. Ve vál covém tělese vrtací tyče jsou vytvorenyjedna nebo více kruhovýoh drâžek, v nichž jsou atłidnvě umístěny trojice řezných destiček a trojica stahovacich segmentových klinů. Utažením atahovncíoh klínů pomocí Broubů a uplnky se řezné destičky upevní A dosednutín na dno kruhové drážky se dodräí rozměr otvoru.Předětem vynálezu je vrtscí tyč pro vrtání těžko drobitelných materiálů na běžných svislých nebo horizontálních vrtačkách a pro použití normalizovaných łeznýoh destiček.Nejběžnější vrtací tyče jsou tvožsny válcovým tälesem, do něhož je radialně vytvołen obdélníkový nebo kruhový otvor a v něm asezen nůž s odpovídajícím průřezem. Poloha nože je většinou zajištěna bud šroubem nebo jiným známým rozpínacím nechanismem. Nevýhodou tohoto systému je, že při otupení nože a jeho pfebroušení je nutno pracně nastavovat obráběný průměr otvoru. Tato nevýhoda zvlášť vynikne, je-li použito v tělose více nožů např. na osazovaný otvor. Produktivita práce s takovým nástrojom je poměrně nízká.U jiné vrtscí tyče je v tělese tyče vyfrézováno příčně vedení, v kterém se pohybuje držák nože. Příčný pohyb a tím i průměr opracovávaného otvoru se mění posouváním držáku nože ve vedení a to většinou pomocí šroubu. Nevýhodou tohoto systému je, že mezi držákhm nože a tělesem nástroje, vlivem vytvoŕeného příčného vedení, jsou vůle, čímž celá vrtací tyč nemá žádoucí tuhoet, což se nepříznivě projeví zejména při obrâbění tvrdých a špatně obrobitelných materiálů. spoločnou nevýhodou výše uvedených dvou nástrojů je pouze jeden břit, čím vzniká osamocenú radiální složka řezné síly. která ohýbá nástroj s způsobuje nepřeznosti opracovâvaného otvoru.Produktivnější práce je se samostatnými eznými deetičkami ve tvaru čtverce nebo trojúhelníka s přesně brouěenými stranami. K jejich upnutí na těleso vrtací tyče se používsjí známé způsoby např. pomocí šrouhu a upinky, pomocí rozpínání odlehčenych stěn spod. Nevýhodou těchto způsobů je zejména opětné nestavovámízprůměrů opracovávaných otvoru po výměně otupené řezné hrany. Ani tuhost upnutí pro špatnš obrobitelné materiály není většinou vyhovující.Nejlepší výsledky co se týká opětného nastavování rozměrů opracovávanáho otvoru lze dosáhnout pomocí fezných destiček opatřaných stžedicími otvory. S těmito řeznými destičkami lze vytvořit 1 vícebłitý nástroj u něhož výměna otupených destiček je velmi rychlá a płesnost rozměru oprscovávanáho otvoru je dnstačující. Nevýhodou těchto eznýćh destiček je vyšli cene oproti destičkám bez otvoru a určité potíže s tuhosti upnutí, zejména při obrábění špatně obrobitelných materiálů.Výše uvedené nedostatky odstraníme řešením vrtací tyče s upínací stopkou, válcovým tělesem a vyměnitelnými řeznými destičkami podle vynúlenu, jehož podstata spočívá v tom, že v těleee vrtscí tyče jsou vytvołeny jedna nebo více kzuhových drážek svojí lží odpovídající dálce strany trojice řezných destiček, umístäných v kruhově drážce společně e trojící stahovacích klínů. Stahovací klíny mají płíčnou drúžku, kterou płemostuje upínka přitažená dvojicí äroubů. Poloměr kruhové drálky. ve které jsou umístěny řezné destiěky a stahovscí klímy je xoven poloměru opracovávaného otvoru zmenieněmu o stranu rezné destičky.Výhodou tohoto provedení vrtací tyče je vytvoření tuhěho nástroje daného tím, že pravidelným uspožádaním tří bŕitů v jedné kruhové drážce se zcela vyloučila osamělú radiální složka řezné síly ohýbajíoí nástroj, dále možnost vytvoření osaaovaného otvoru, přičemž počet osazení bude dán počtom kruhových dráäek vytvořených v ntetrojis jednoduché a přesné nastavení otupenáho nástroje.Příklnd provedení vrtací tyče podle vynúlezu je zobrazon na priložených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje podělný, částeöný łez, na obr. 2 je řez A-A z obr. 1 a na obr. 3 je sxonometrický pohled na stahovací klín.vrtací tyč má tyto díly Válcové těleso 3, jeho jedna strana je opstłena upínscí stopkou l. má na opsčné straně vytvoteny jednu nebo vice kruhových drážek 1 a jejich počet odpovídá počtu osazení v opracovávaném-otvoru. Jejich vnitřní poloměr je oven polomšru opraoovñvsndho otvoru zmenienému o délku strany fezná destičky 3. Kruhovou drážkou 1 prochází po 120 ° rozmístěná podélnt drúžka 3, svoji hloubkou s šířkou odpovídající hlouhce a iířce upín-v ky §. Upínka à je na koncích opatřena otvory pro šrouby 5. Stanovaoí eegmentový klín 1 svojíšířkou odpovídá šířca kruhové drážky 1 a je opatřen vybránim Q, jehož rozměry odpovídají rozgěrům upínky 5. Příprava vrtací tyče pro práci se provede tak, že trojice řezných destiček gse vloží do kruhové drážky 1, střídavě s trojici stahovacích klínů 1. Do podélné ärážky3 tělesa 3 a zároveň 1 do vybrání § stnhovaoího segmentověho klínu 5 se vloží upínka É a přitąženim šroubů g dojde k upevnění řezných destiček g. Při otupení jedné hrany řezné destičky g se tato ve vrtací tyč uvolni pomocí šroubü Q a pootočí o 90 ° a dotlačí na vnitřní průměr kruhové drážky 1, čímž se zachová stejný rozměr obráběného otvoru.Vrtaci tyč podle vynálezu lze využít na vrtâni hladkých, osazovaných i jinak tvarovaných otvorü ve všech druzich materiálu, zejména na těžkoobrobitelnou ocel a litinu.1. Vrtací tyč s uplnaci etopkou, válcovým tělesem a vyměnitelnými řeznýmí destičkami. vyznačující se tím, že v jejím válcovém tělese (2) je vytvořena nejméně jedna drážka kruhové(7), která svoji šiřkou odpovídá délce strany trojice řezných destiček (3), umlstěných v kru hov§ drážce (7) pomoci tří stahovacich eeqmentových klínů (4), opatřených vybrâním (6) propřemosčovací upinku (5), upevněnóú dvojici šroubů (8).2. vrtaci tyč podle bodu 1 vyznačujíci se tím, že poloměr kruhové drážky (7) se rovná poloměru opracovávaného otvoru zmenšenému o délku strany řezné destičky (3).

MPK / Značky

MPK: B23B 29/02

Značky: vrtací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-260581-vrtaci-tyc.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vrtací tyč</a>

Podobne patenty