Čidlo pro průběžné hlídání a signalizaci teploty klikových a ojničních ložisek těžkých pístových strojů

Číslo patentu: 260580

Dátum: 15.12.1998

Autori: Junek Jiří, Šimíček Adolf

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

°rr. ro ms VYNÁLEZU 260530Mil) zverejněno 16 os as ÚŘADPIOVYIIÁLIZY (45) Vydáno 15 06 89 AĽIHIVVŘešení čidla je z oblasti atrojĺranstvi. Týká se čidla pro průběäné hlídáni ą siqnalizaci taploty klikových a ojničnich ložísek těžkých platových strojů. Jeho podstata spočlvá v tom, že je tvořeno pntkou, upevněnou v pouzdře, v níž je umístěn alespoň jeden spínač zapojený vodičem poaél elektrického zdroje k alespoň jednomu světelnému zdroji, uchycenámu k padkladnici, která je v doteku jednak a elektrickým zdrojem a jednak s pružným elementem, který je ve styku s průhlednou Jů zátkou. Reäení lze s výhodou využít ve všech oblastech průmyslu.vynález se týká čidla pro průbělné hlídáni a eignalizacl teploty klikových a ojničnioh 1 loäisek těžkých platových strojů, zejména kempreeorů.Dosud ae průhêžné hliddní teploty tukových a ojničních loiieek těžkých platových strojů,zejména komprezoxú za provozu neprovádi z důvodů pohybujicich ee aouatrojí. Docházi tak často za téměř nepretržitého provozu kompresor-ü k možnosti pfehtátx ojničních nebo klikových loliaek, jejich poškození a vyřazen z činnosti se všemi neqativnimi důsledky, ohrožení provozu organizace a ndrodohospodářekym ikodám. Jsou známá zařízení na bázi termoelektrického obvodu - hrotové teploměry, ktoré jaou však pro nebezpečnost vzniku úrazu z těžkých piatových strojů nevhodné a navíc plně závislé na obeluze. uUvedené nevýhody jsou na minimum sníženy čldlem pro průběäné hlídáni teploty kllkových a ojničních ložieek těžkych platových strojů podle vynálezu, jeho podstata epočívá v tom,že eestává z pátky, upevnené v pouzdra, v něm je umiatěn nejmáně jeden spínač, propojený vodičom podél elektrického zdroje k nejméně jednomu evätelnému zdroji, uchycenámu k podkladnici, jež je uložena na elektrické zdroji. Dále je čidlo tvořeno průhlednou zitkou, připevnšnou k pouzdro a mezi průhlednou zátkou a podkladnici je umiztěn pružný element.vyšší technický účinek ae projevuje v bezobzlužnem, průběinem a aamočinněn hliddni povolená teploty, jeji vizuálni eignalizaci pri prekročení povolené stanovené hodnoty a tim zabráněni pžehfúti ložlzek, jejich poäkozeni a vyřazen kompreaorñ z činnosti. Tim ze odatrani havarljni stavy. které by vyiazenim kompreaorñ z činnosti měly na provoz kupříklądu důlntho provozu. Cldlo je nadno pfipojitelné k loiiskům, bez ndroků ne energetické připojení. Bezobeluäné hlidáni teploty rovněž odstraňuje možnost vzniku úrazu od pohybujíciho se ústrojí. Podstatnou výhodou čidle je jeho jednoduchá. konstrukce, je snadno vyrobitelná z běžně dostupných prvků a pro svou jednoduchou je zaručene jeho vysoká spolehlivost.Na přlloženém výkreau je na obr. 1 a obr. 2 echematicky znázorněno příkladné provedení čidla pro průběšně hlídání teploty tukových a ojničních loäieek těäkých pistovych strojů podle vynálezu.čidlo podle vynalezu je tvořeno patkou l z oceli nebo barevného kovu, které je nairoubovàne v pouzdro g, kupřikladu z umelá hmoty. ve vybrdnich parky l je miatšn alespoň jeden spínač g, tvorený spencerovou membránou a obrdceným člnným konektory, propojenou vodiči 31,gg u dvou epinačd g poděl alespoň jedneho elektrického zdroje j. ktorý je tvoŕen niklkedniovym článkom přikladně 1, 2 v k alespoň jednomu avětelnćmu zdroji g, jen je płiletovdn k podkladnici B. Podkladnice g je tvołena plilkem o sile płikladně 0,5 nm e obvodovým vybranú pro vodiče 1 L, 3 g a je v doteku jednak a elektrickým zdrojem g a jednak a pružnýz elementem 6 tvořeným prułinou, která je opfena v płedpětt a průhledným víkem 1 naäroubovanýu k pouzdru g. světelný zdroj 5. ~ žárovka 1,5 V 0.3 A je v provedení budto čirém nebo a povrchovým zbarvenim a rozdilně budou napojeny na spínače 3. Přikladně jeden světelný IÓIOÍ ě. 5111 ll spínač 3 e hodnotou 70 °C a druhý světelný zdroj 5 na spínač g a hodnotou B 0 °c e červený barevným povrchem. Patka l můie mit nahzałeno ärouhové ukončení pŕipevnänýa permanentnim magnetem 11 pro připevněnirčldla k hlídanému místu.Čidlo ae připevní bučto závltem patky ł nebo permanentnin nagneten 3 l ke klikovénu neho ojničninu loiieku - není. kreeleno. Proetupen tepla z ložieek na čidlo, jeho spínač g, ktorý je velikoatně volen podle hlidané neze teploty, dojde k eepnutí spencerovd umbrány spínače g, uzavřenl elektrického obvodu a tim k rozzvicení zvětelnáho zdroje g proatłedniotvila elektrického zdroje i. obsluhu při kontrole chodu konpreaoru upozorni avitelný .m. e lolinko doaáhlo hlídané moze teploty.Cidla podle vynÁlezu lze vyuzit i u jiných těikych traja v hutich, Itrojirenutvi a ostatním průmyslu.1. Cidlo pro průběžné hlidáni a nignalizaci teploty tukových a ojničních ložisek těžkých píatových strojů, zejména kompresorů, vyznačené tím, že sestává z patky (1), upevněné v pouz dře (2), v něm je. umístěn nejméně jeden spínač (3) propojení( vodlčem (31) podél elektrického zdroje (4) k nejméně jednomu avětelnému zdroji (5), uchycenénnu k poâkladnici (8). ježje uloženn na elektrickém zdroji (4) , přičemž pzůhledná zátka (7), připevněna k pouzdru (2) je ne vnitřní straně opatłena pružným elementem (E).2. Cidlo pro hlídání teploty klikových a ojničních ložisek podle bodu 1 vyznačené tim,že pat-Ju (1) je opattena permanentním magneten (11) a světelný zdroj (5) je barevné upraven.

MPK / Značky

MPK: G05D 23/10

Značky: teploty, ložisek, strojů, ojničních, čidlo, pístových, klikových, hlídání, těžkých, průběžné, signalizaci

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-260580-cidlo-pro-prubezne-hlidani-a-signalizaci-teploty-klikovych-a-ojnicnich-lozisek-tezkych-pistovych-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čidlo pro průběžné hlídání a signalizaci teploty klikových a ojničních ložisek těžkých pístových strojů</a>

Podobne patenty