Zařízení pro zachycování cizích předmětů ze sypkých materiálů

Číslo patentu: 260578

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rataj Lumír, Kubín Sáva

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

n (m) lveřejněnn 15 os aa omnnovuuuzv m, mm 15 s a,AOIJINWAutor vynálezu RATAJ LUMIR, OSTRAVA, KUBIH SÄVA, RYCHVALDükolem řešení j uchycení cizích předmětů z vibračního třídtče, možnost snadné a spolehlivá jejich kontroly, n- jiitćni volného prostoru pro kontrolu,údržbu ą výměna třidicích plech a rovněž i odsun cizích předmětů do prostoru mhno protiprnšný kryt. za tím účelu je pod výpadovým koncom odtiläovącl lacny umistäm sbőmł jinak pro e 151 ednäty. při.pevněná l vnitřní straně dví ek.vynález se týkí zařízení pro zechycovdní cizích płedmětů ze sypkých materiálů při jejich tłídäní ne vibrečních třídičích, opstžených protiprałnýu krytom pro omezení výronu prechových podílů do okolí.Jsou známy vibreční třídiče pro třídění sypkých materiálu, v nich ned nejmáně jednou tłídicí plochou je umíetěna speciální odtřidovací plochu pro zechycovdní cizích předmětů,vyskytujících se ve tłídänćm sypkom materiálu, která má propsdové otvory podstetně větší než jsou propedovd otvory vlastních tłídioích ploch a to s důvodu, aby ne této odtřiäovecí ploie nodochdzelo k nełídoucímu zechycovdní vlastních zrn tłíděného sypkého msterlálu. Protože tsto odtłidovncí ploche cizích předmětu je uohycens ve vibrsční skříni vibrsčního třídiče spolu e vlastními tíídícímí plocheml a vykonívd spolu s nimi príslušný kmítavý pohyb,díky tomuto pohybu n vhodne volbč tvaru odtfidovscí plochy jsou zaohycene cizí předměty přeeunuty na její konec, odkud vypednou, pričom dráhe tohoto vypsdnutí je značné proměnlivá s je závislá na dopravní rychloeti, kterou je cizí předmět přeprevovín po odtłiâovncí ploie, s dále na velikosti s eněru posledního ímpulsu, ktorý je udělat cizímu předmětu odtfidovaoí plochou po jejím opuätění.Nevýhodou tohoto doeavadního řešení je, že uvedení drdhe je však ovlivněns zejména fyzikdlními vlestnostmi cizích předandtu, jako jsou například specifioká hmotnost, prułnost, koeficient tlumení, sdhezní vlastnosti e podobnł, nebot cizí pfedmity vyzkytující se v tłíděných sypkých materiáloch tvoří zprsvidle nejrůznłjlí materiály a to od kusů oceli a po kuey papíru. z tłchto důvodu ee jíí odtłíddne cizí płedmłty bud dostdvejí zpět do vytřídäní, zejména horní rekce sypkého materiálu nebo odpadtvejí do neurčitdho prostoru. kde znečiitují okolí tłídiče. Dalií nevýhodou je, le eventućlní vytvorení akluzu pro uchycení a vod cizích płednětů,vypeddvsjících z konce odtłidovscí plochy je nereelizovatelne, nebo vlivem uvedených ruznorodých druh vypaddvajících cizích předmětu by tento skluz musel mít relativně velké rozměry,přičemž právě proetor výstupu vytííděných łrekcí z tłídicích ploch je velmi potłebný probezpečný svod těchto rekcí e dále pro výnłnu, kontrolu s čištění tłídicích ploch a kontrolu tłídioího procesu při provozu třídiče.uvedene nevýhody odetreñuje zarízení pro zachycovtní cizích ptedeětd ze sypkých msteritn, podle vynllezu, płi jejich tłídłní .na vibrečním tłídiči, opatłenen nejmlni jednou tłídicí plochou, nad ní je uohyoene odtłidovaoí ploche pro cizí pfedmity e kde vibreční tłídid je uníatěn v protipralndn krytu, v jeho celní stdnł u výstupu tiídłndho materiálu jsou vytvoeu dvíłka pro otvírłní ve vodorovnh Jadro. Podstatou tohoto vynílezu je, e pod výpado výa konce odtłidovací plochy je umíetdna sbdrni jínke pro cizí předměty, piipevndní k vnitřní stěnč dvíiek.Výhodou zařízení podle vynilezu je bezpečné svedení zeohyoených cizích předmětů do sběrnd jímky, nschdzejíoí ee mimo prostor výstupu vytłídłných frekcí eypkćho metoríílo z tłídiče s pro zajíitdní jejich dalšího odsunu je po otevłení dvíłek tato jínka automaticky vyeunuts z tłídieího prostoru a male být vyprlzdnlna v nístl, danom určitou velikosti otevłení dvíłek. stto do urditdho prostoru nachízejícího ee mimo protiprelný kryt. Dallí jeho výhodou je možnost onadnd a spolehlivá kontroly odtžídlných cizích płednłtu va ahdrnd jíuce po oteviení dvíłek a dlle po jejich otevłení i zajiltlní volndho prostoru pro kontrolu, údrłbu n výmłnu tłídicích plech.Na płilolenem výkresu je zndzornłno płíkledne provedení zarízení podle vynílesu, kreslená schenaticky v poddlnłm łeau.Zařízení pro sechyoovdní cizích płednltu ze sypkých materiálu pri jejich tłídłní ne vibračníl tłídidi podle płíkladndho provedení aestdvd z vibračního tłídiće l, opatrením tłídioí plochou 2, nad ní je uchycena odtłidovací plocha 1 pro cizí płednlty, kde vibrační tłídid l je inetalovdn v protipralndn ,krytu g, v jeho celní stinl g sltuovead proti miro d postupu sypkdho nateridlu jsou vytvořena dvíłka 7 pro otvírlní ve vodorovnćn rúru, ktorí jeou zevłlane nn dvelových zivdaeoh I. od výpadovým konce odtłidovecí plochy 1 je ueístlnsebämá jínke 9 pro cizí. předměty, připrevená k vnitřní stěně dvlřek 1. vibračná tŕidíč 1 je dále opatłen shore násypkou g pro vstup sypkého materiálu ke tříděni, přičemž pod tímto vibrečním tłídičem je upravene výsypka g pro vývod vytřídêné podsttné frekce e výeypka g pro vývod nedsítné frekce. Při zechycování cizích předmětů se sypkých materiálů zařízením podle vynálezu je vstupní eypký materiál, určený ke tłídění, pŕiváděn násypkou łg na odtřiňovací plochu . cizích předmětů, kde jejím. propadovými otvory sypký materiál propedúvt na třídicí plochu g, kterou se vytřídí e vytřiděni podeitná frekce je dále vyvedene výeypkou g a nedsítn( frekce je vyvedene výsypkou 12, přičemž cizí předměty ze sypkého materiálu jsou kmitavým pohybom odtřiaom plochy g přeaunuty na její konec ve eněru § postupu sypkého materiálu, odkud prepadávnjí do ebärné jlmky 9. x ujlitőnt dalšího odsunu takto zachycených cizích předmětů je po ctevření dvířek 7 aběrná. jĺmke g automaticky vyuunuta z třídicího prostoru a může být od cizích předmětů vyprdzdněne mimo proutor protiprašného krytu 1.Zařízení pro nchycovánl cizích předmětů ze sypkých materiálů při. jejich třídiní na vibračnim tłidiči, opntřeněm nejménä jednou tI-ídicí plochou, nad ni je uchycene odtřiüovacĺ ploche pro cizí předměty a kde vibračni tfídič je umíatěn v protiprašnén krytu, v jeho čelní etěnä u výstupu tříděnáho materiálu jsou vytvořena dva-ke pro otvtrlni ve vodorovnćm smeru,vyznačené tím, že pod výpadovým koncom odtřidoveci plochy (3) je umíetěna sběrná. jímka (9) pro cizí pfedsněty, płipevnäná k vnitřní etěně dviłek (7).

MPK / Značky

MPK: B07B 13/16

Značky: zachycování, cizích, materiálů, předmětů, sypkých, zařízení

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-260578-zarizeni-pro-zachycovani-cizich-predmetu-ze-sypkych-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro zachycování cizích předmětů ze sypkých materiálů</a>

Podobne patenty