Optická soustava dvoupaprskového fotometru s nízkotlakou rtuťovou výbojkou pro kontinuální provozní měření

Číslo patentu: 260574

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bendík Michal, Šantora Jaroslav, Šenk Jaromír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

°r°r. Po PIS vvNÁLEzu 260574(75) Auwrvynáhzu SANTORA JAROSLAV ing., BENDIK MICHAL ing., sam( JsRoMIR ing., mmm(54) Optlcki aouatsvs dvoupsprakovoho fotomotm a nizkotlskou rtuíovou výbojkou pro kontinuální provozní měřeníOptická soustava dvoupaprskového fotometru s nízkotlakou rtučovou výbojkou je určena především pro jednoduché provozní spektrofocometry na měření absorbance a extinkce povrchových s jiných vod v ultraťislové a viditelné oblasti světla. Dosaženo je toho optickou souetavou dvoupaprskového fotometru, kterého je podstatou řešení to. že rovnoběžně s plošným zdrojem umístěným V termostatu je souose uspořádána rovinná desku, opstřená nad sebou uspořádsnými dvěma podálnými štěrbinami se spoločnou oaou. a dále je umístšná válcová čočka, za níž jsou nad sebou uspořádâny dva optické filtry vytváŕejicí dva paralelní svazky paprsků o různém s od sebe odlišném spektrálním složení, přičemž horní podélná ätěrbina je opstřena clonou uloženou na pružné planłetě, která je ovládána jedním elektromsqnetickým systémem se jhm a solenoidem, s dolní podélnâ štěrbina je opstřená druhou clonou miotěnou na pružné planžetě, která je ovládána druhým elektromaqnatickým systémem se jhem a solenoidem.uspořádání optické soustavy, jenž je předmětem vynálezu, je určená pro kontinuálně pracující provozní fotometrícké přístroje využívající nízketlekou xtutovou výbojku jako zdroj záření. Přístroje se používají hlavně pro měření ebsorbance UV záłení vodou s obsahem organických látek za přitomnusti jemně dispergovaných ve vodě nerozpustných látek. Optimální koncepcí pro tyto přísmroju je dvoupaprskový fotometr se spektrálně odlišenými paprsky.Takový úkol se řeší u dosavadních pzovozních spsktrofotometrů například tím, že do optické dráhy se umístí rotační disk opatřený dvěma radiálně symetrickými optickýmí filtry s odlišnou spektrální propustností, přičemž disk je pohánšn elektrickým synchronním motorom. Příkladem takového uspořádání je provozní jednopaprskový fotometr firmy Pier-Elektronik. Jiným a poněkud složitějším zařízením je provozní dvoupaprskový fotomstr LIMAs firmy Hartmann a Braun, u kterého do dvou optických druh jsou umístěny nepohyblivé optické filtry s odlišnou spektrální propustností a rotační disk opatřený dvěma radiálně eymetrickými otvory, přičemž disk je poháněn opět elektrickým synchronním motorem.spoločnou nevýhodou popsaných měření je nutnost používat pracné a drahé prvky, ktoréjsou navíc v nepšíznivých provozních podmínkách nespolehlivě. uspořádání optické suustavy,které je pŕedmětem vyndlezu umožňuje dosáhnout v kyvetovém prostoru přístroje dvou paralelníeh spektrálně odlišných svazkü záření H vysokou teplotní i časovou stabilitou intenzity i spektráluího složení. Dosaženo je toho uspořádáním podle vynálezu, kterého podstata spočíva v tom, že sestává z plošného zdroje záření umístěného V termostatu, a ze souosa uspořádané rovinné desky, opatřené nad sebou umístěnými dvěma podélnými štěrbinami se spoločnou osou, a dále umístěné válcově optické čočky, za níž jsou nad sebou uspořádané dva optická filtry vytvářející dva paralelní svazky paprsků o různém od sebe odlišném spektrálním složení, přičemž horní podélná štěrhina je opatřena clonou, umístěnou na pružné planžetě, která je ovládána prvním elektromaqnetickým systémem se jhem a solenoidem, a dolní podélná štěrbina je opatřenádruhou clonou uloženou na pružné planžetě, která je ovládána druhým elektromagnetickým systémem ee jhem a solenoidem.Předmětným uspořádáním je dosaženo jednoduchého provozu pri měření absorbance n extinkce povrchových a jiných vod v ultrafialové i viditelné oblasti světla.Příkladné uspořäääíĺ optické-souetauy.dvnuggprskového fotometru s nízkotlakou rtutovou výbojkou pro jednoduché provozní spektrofotometry na měření sbsorñahce a extinkce povrchových a jiných vod v ultrafialové i viditelné oblasti světla je znázorněno na připojeném Výkresu v axonumetrickém nadhledu.Optická soustava dvoupaprskového fotometru je charakterizována tím. že z plošného zdroje záření l umístěného v termostatu z nízkotlaké rtučové výbojky, prochází zářeni dvěma nad sebou uspořádsnými štěrbinami 3 a 3, jejichž osa je rovnoběžná s osou zdroje optického záření. V optickém systému, tvořeném optickým zdrojem l, podélnými štěrbinami g a g. jako aperturními clonami a válcovou optickou čočkou A jsou geometricky určeny oba přibližněrovnoběžné svazky paprsků obdélníkové průřezu. V use rovnoběžnýoh svazku paprsků jsou umístěny optické filtry 5 a É, z nichž každý propouští optické záření o různém, od sebe odlíšném spektrálním složení.Podélné štěrhiny g a Q jsou v klidově poloze zakryty clonami 1 a 3, zavěšenými na přodspnutých pružných planžetách g, lg. Příslušnou štěrbinu lze odkrýt přivedením proudu do solenoidu ll, respektive łg elektromagnetického systému, který přítáhne clonu ke jhu lg, respektíve lg. Štěrbina 3, 5 je odkryta tak dlouho, jak dlouho prochází proud solenoldem łł, gg příslušného elektromagnetického systému.Přivádíms-li na solenoidy ll, 33 elektromagnetických systémů střídavě proud, dostávame 2 výše popsaného optickomechaniokého systému ve stejném rytmu se střídající dva svazky paprsků o rúzněm spektrâlním složení.Optická soustava dvoupaprskového fotometru a nízkotlakou rtučbvc výbojkou pro jednoduché provozní apektrofotometry na měření absorbąnce a extinkce povrçhbvých A jiných vod v ultrafialové a viditelné oblasti světla, vyznačená tím, že sestává z plošného zdroje zářeni (1) umístěuého V termostntu ą ze souose uspořádané rovínné desky (15) opatřené nad sebou uspořádanými dvěma podé 1 nýmištěrbinami (2, 3) se společnou osou, a dále umiatěné válcové optické čočky (4), za níž jsou nad sebou uspořádané dva optické filtry (5, 6) vytvářejici dva paralelní svazky paprsků o různém od sebe odlišném spektrálnim složení, přičemž horní podélná štěrbina (2) je opatřena clcnou (7) umístěnou na pružné planžetě (9), která je ovládána elektromaqnetickým systémem se jhem (13) a solenoídem (11), a dclní podélná štěrbina (3) je opatřena druhou clonou (8) uloženou na pružné planžetě (10), která je ovládána druhým elektromaqnetickým systémem se jhem (14) a solenoidem (12).

MPK / Značky

MPK: G01J 1/04, G01J 1/22

Značky: výbojkou, kontinuální, fotometru, rtuťovou, soustava, provozní, optická, nízkotlakou, měření, dvoupaprskového

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-260574-opticka-soustava-dvoupaprskoveho-fotometru-s-nizkotlakou-rtutovou-vybojkou-pro-kontinualni-provozni-mereni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Optická soustava dvoupaprskového fotometru s nízkotlakou rtuťovou výbojkou pro kontinuální provozní měření</a>

Podobne patenty