Zařízení pro elektronické ovládání výsuvu pinoly

Číslo patentu: 260572

Dátum: 15.12.1998

Autori: Holec Miroslav, Tůma Zdeněk, Ott František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

T, ci zařízení, nad nimž je upravena deska, °r.°r. P o PIS vv NÁLEZ u 260572(54) Zařízení pro elektronická ovládánlvýsuvu pinolyŘešení se týká zařízení pro elektronické ovládání výsuvu pinoly, uložené V otvoru koniku obráběcího stroje. Dčelem řešení je umožnit automatické ovládání výsuvu pinoly a její uptnací ally podle programu v řidicim systému stroje. s pohyblivou maticí. přiloženou na pružinu, uložeuou v otvoru pinoly, je spojene odměřova spojená s pinolou pomoci čepu, pohybujícĺhc se v drážce koníku. Na desce je umís~ těn snímač a přestavítelné narážky, spoxupracujicĺ s elektrickými spinači, upravenými na pevná části stroje, např. na konika.vynález se týká zařízení pro elekvronlckě ovládání výauvu pinoly, uložené V otvoru koníku obráběcího stroje, především hrotového soustruhu.známý způsob vysouvání pinoly je hydraulický. nejčastěji pomocí přímoćarého hydromototu. Nastavení výsuvné sílu je provedeno změnou tlaku oleje nebo elektromechanicky otáčojicim se šroubem nebo matici, půsabíci na pinolu přes pružinu. Předepjatá pružina udržuje přitlačnou sílu pinoly. Tato a poúobná zařízení pracujĺ poměrně spolehlivě, neodpovídaji však nejnovějšímu stavu techniky, zejména 2 hlediska potřeb automatizace a použití elektronických řídicích systémů.Řešenúnpcdle vynálazu je doaaženo zâokonalení shore popsaných známých zařízení tak,že s maticí je spojene odměřovací zařízení, nad nimž je upravena deska, spojená s pínolou pomocí čepu. pohybujiciho se v drážce koníku. na níž je umístěn snímač A přestavitulné narážky, spolupracujicí s elektrickými spínuči, upravanými na pevné části stroje, napr. na koníku.Hlavni výhodou zařízení podle vynálezu je to, že vyaouvání pinoly a její upínaci sílu je možno naprogramovat předem do řídicího systému stroje v celém rozsahu i při výrobním pľOCBSll.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. představuje příčný řez koníkem a pinolou se zařízením podle vynálezu.Ve válcovém otvoru g koníku ł je uložena pinala 3. V jejím otvoru A je umístěna pružina Q, na kterou tlačí matice 1, s níž je spojene odměřnvací zařízení §. Matice 1 je zajištěna na opačné straně proti vysunuti pojistkou 2. Čep gg pojiščuje matici 1 proti otočení, přičemž je umožněn podélný posuv v drážce łł pinoly Q, jež je zajištěna proti otočení čepem łg. Čep 33, spojený s pinoli 3 a pohyhujícz se v podélné drážce Ag koníku Ä, nase desku gł 3 přestavinelnými narážkami łâ a snínačem dráhy łg. Na nevyznačená čáati koniku 5 jsou umístěny dva elektrické spínače Ag. Elektromotor łg přes převodovou skříñ 12 otáčí šroubem g 1 a pohybuje maticí 1. Axiálni uložení 33 v konika ł zamezuje podélný posuv ěroubu łl.Upínàní nevyznačeného obrobku opěrným hrotem Q, nepzogramované předem V říaicim systému cbráhěcího stroje, probíhá takto elektromotor gg 5 rcdukovanými otáčkami 2 převodové skříně łg ctáčí šroubem L 1, pohybujícím maticí 1. Ta pósouvá pružinu É. jež provádí výsuv pinoly g. Jakmile narazí opěrný hrot § na neznázorněný obrobek, pinola 5 se zastaví. Matice 1 se posouvá dále a stlačuje pružíuu 3. Přitlačná sila opětného htotu g je úměrná posunuti matice 1 a tím i odměřovacího zařízení 5 vůči snímači dráhy łg. Jakmile se dosáhne naprogramované polohy matice 7 a tím í naprogramované přítlačné sily, vyšla snímač dráhy łá signál k zasta vení elektromótoru łg. Předapjatâ pružina Q udržuje dosaženou přítlačnou silu.Udjeti opěrného hrotu Q od neznázorněnéha ohrobku se provádí tak, že elektromotor łg změní otáčky šroubu łl, matice 1 ae posouvá npačným směrem, až narazí na pojistku 2. V této poloze se ruší napjatost pružiny Q n odměřovaci zařízení § zaujme vůči snímači łg nulovou polohu. Matice 1. pohybující se zpět, zaaouvá pinolu g vlivem pojistky 2 do koníku ł a odjíždí od neznázozněného obrobku. Dtáhe pohybu pínoly Q je omezena nątážkąmi łá ve spolupráci s elektrickými spínači łg.Zařízení pro elektronické ovládání výauvu pinoly, uložené ve válcovćm otvoru koniku obráběciho stroje, seutávajicí z elektrického motoru, pohánějícího přes převodovou skříñ šroub s pohyblivou maticí, přiloženou na pružinu, uloženou V otvoru pínoly, opatřené cpěrným hrotem, vyznačené tím, že s matici (7) je spojene oàměřovaci zařízení 18), nad nimž je upravena deska (21), spojená s pinolou (3) pomocí čepu (12), pohyblivé uloženého V drážce(13) koniku (1), na níž je umístěg snýmač (14) apře§tavite 1 né narážky (15), spolupracující s elektríckými spínači (167, ubravenými na pevné části stroje, např. na kcníku (1).

MPK / Značky

MPK: B23B 23/00

Značky: elektronické, výsuvu, zařízení, pinoly, ovládání

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-260572-zarizeni-pro-elektronicke-ovladani-vysuvu-pinoly.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro elektronické ovládání výsuvu pinoly</a>

Podobne patenty