Ukladač balíků minerálně vláknitých desek

Číslo patentu: 260568

Dátum: 15.12.1998

Autor: Havlík Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

, šťäftłfšffêäi PD PI s VYNÁLEZ u 260568(75) Autor vynuezu HAVLIK .nm ing., OSTRAVA(54) Uklàdač hallků mineráině vláknltých (inakZařízení sestává z rámu opatřenêho nohami, na kterém je umistěn nosník pro pojezd poaouvaciho voziku a nosník pro pojezd ukládacího vozíku 5 posuvně v něm vedenou lopatou, 2 přisunového lažkového dopravníku, jednotlivých pohonů, stěračů. narâžek, optoelektrických anímačů a koncových spínačů. Ve vedení posouvacího vozíku je umistěna kladka, jejíž pohyb je kopirován pohybem posouvaciho voziku. Ve vedení lopaty je umístěna druhá kladka, jejíž pohyb je kopirován pohybem lopaty a pohybem ukládaciho vozíka. zdvih lopaty je vymezen narážkami, přičemž přestavováni narážek je mechanické a je odvozeno od pohybu ukládaciho vozíku.vynález se týká ukládání balíku minerálne vláknitých desek do kovových palet.Ukládání balíků minerálně vláknitých desek do kovových palet je na velmi nízke úrovni. Vyžaduje fyzicky namáhavou monotônní lidskou práci ve zdraví škodlivém prostředí. Balíky minerálně vláknitých desek jsou manipulačním dělníkem odebírány z dopravníku a ukládány po vrstvách do kovové palety. Vzhledem k četnosti balíku /1 balík za 15 s/ a hmotnosti balíku /10 až 20 kg/ je pxáme manipulačního dělníka namáhavá. Při ukládání je rozviřován prach spolu s mikročástioemi mineralně vláknitých desek a tyto jsou vdechovány manipulačním dělníkem. Tímto je práce při ukládání zdraví škodlivá.Výše uvedené nedostatky odstraňuje ukladač balíku minerálně vláknitých desek podlevynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že sestává z rámu opatřeného nohami, na kterémje umístěn nosník pro pojezd posouvacího vozíku a nosník pro pojezd ukládacího vozíku s posuvně v něm vedenou lopatcu, dále z příaunového lačkového dopravníku, jednotlivých pohonu. stěračů, narážek, optoelektrických snímsčů a koncových spínačů, přičemž ve vedení poàouvacího vozíku je umístěna kladka, jejíž pohyb je kopírován pohybem posouvacího vozíku. Ve vedení lapaty je umístěna druhá kladka, jejíž pohyb je kopírován pohybem lopaty a ukláôacího vozíka. zdvih lopaty je vymezen narážkami, jejichž pžeetavování je mechanické a je odvozeno odHlavní výhodou ukladače balíku je automatický chod 5 vyloučením lidského faktoru,nenáročnost výroby, možnost ukládání balíku minerálně vláknitých desek o větších hmotnostech/max. 30 kg/ a větší výkon při ukládání.Příklad provedení a funkce ukladače balíku minerálne vláknitých desek je znázorněn na obr. 1.základní částí ukladače balíků minerálne vláknitých desek je rám ł ukladaöe sestávající ze svažované konstrukce z válcovaných U profilu, ke které jsou přišroubovány nohy 3 přední,pojezd g ukládacího vozíku łg n pajezd 5 posouvaoího vozíku gł. K nohám Q zadním je płišroubován nosník Q pojezdu 5 posouvacího vozíku gł. Na rámu ł ukladače je umístěn pohon 1 ukládacího vozíku łg, kterým je poháněn rozvodný hřídel 3. Rozvodným hřídelem g jsou přes řetězový převod g poháněna řetězová kola Ag. Retězovými koly łg jsou poháněny tažné řetězy łł, kterými je unáäena kladka 33. Kladka łg je umístěna ve vedení lopaty łg, která je posuvně vedena v ukládacím vozíku łg. Tento ukládací vozík łg je veden v pojezdech 3 ukládacího vozíku ii. Na rámu ł ukladače je dále umístěn pohon łä posouvacíhn vozíku gł, kterým je pohâněn rozvodný hłídel Ag. Rozvodným hřídelem gg jsou přes řetězový převod il poháněna ŕetězová kola łg. Retězovými koly łg jsou pcháněny tažné řetězy 33, kterými je unášena kladka gg. Tato kladka gg je umístěna ve vedení posouvaciho voziku gł. Posouvací vozík gł je veden v pojezdech 5 posouvacího vozíku gł. K nohám 3 předním je kyvně upevněnstěraě 33, který je pohäněn pohonem gg. Na rám ł ukladače je dále připevněn lačkový dopravník 24.äízenĺ ukladače balíku minerálně vláknitých desek je realizováno pomocí optoelektrických snímačü a koncových spínačů. Rídicími prvky jsou hlídány koncové polohy ukládacího vozíku ii, posouvacího vozíku gł a balíku minerálně vláknítých desek gä. zdvih lopaty łg je řízen mechanicky narážkami 35, které jsou součástí ukládacího vozíku li a jsou mechanicky přestavovány po rozjezdu uklädaciho vozíku 31 při ukládání vrstvy balíku minerálne vláknitých deaek gg. Balíky minerálně vláknitých desek gg jsou dopravovány před posouvací vozík gł lačkovým dopravníkem 25. Při určité poloze balíku minerálně vláknitých desek 3 je zastaven lařkový dopravník 33 a spuštěn pohon łâ posouvacího vozíku gł. Tímto je uvedena do pohybu kladka gg, kterou je tažen posouvací vozík gł. Posouvací vozík gł nejprve přesune balík minerálnevláknitých desek gg z lačkového dopravníku 25 na lopatu Ag a je tažen kladkou gg zpět do výchozi polohy.Po zasunutí čtvrtého balíku minerálně vláknitých desek 2 a návratu posouvacího vozíku gł do výchozi polohy je spuštěn pohon 1 uklâdaciho voziku łi. Tím je uvedena do pohybukladka lg, kterou je tažena lopata 33, a tím i ukládaci vozik li. Po překonánĺ prvni úvratě je ukládaoi vozík 13 zastaven. vrstva balíků minerálně vláknitých desek 3 na lopatě lgje touto činností přesunuta nad paletu 21. Při dalším pohybu kladky łł ukládaci vozik łg stojí a je apuštěna lopata lg na nastavovanou naràžku gg, kde je spouštění lopaty 1 zastaveno. kladka lg pokračuje v pohybu do druhé úvratě. Po překonáni druhé úvratě je kladkou lg tažen ukládaoi vozik lg s lopatou 3 zpět. Při zpětném pohybu lopaty 3 jsou balíky minerálně vláknitých desek 3 setřeny stěračem gg na paletu gl. Jestliže je kladkou 5 překonána třetí úvrařp je nkládaci vozík li zastaven a lopata lg je vytahována nahoru.Po dojezdu kladky lg do výchozí polohy je činnost ukončena. výchozí poloha kladek 3 agg viz obr. 1. Po nasunuti další vrstvy balíku minerálně vláknitých desek gg je činnost opakována. Na začátku pohybu ukládaoího vozíku lg dochází vždy k přestavenĺ mechanické narážky 35. Po uložení určeného počtu balíku je obklopen stěrač gg pomocí pohonu gg. Řetězovým dopravníkem gg je odsunuta paleta 21 a současně přisunuta nová. Stěrač 33 je přiklopenk paletě gz a činnost ukládání balíku minerálně vláknitých desek zá je opakována.Ukladač balíku podle vynálezu je určen pro ukládání minerálne vláknitých desek 2 zabalených do smrštitelné polyetylenové fólie nebo do rukávce z polyetylenová fólie do palet, dále je použitelný pro ukládání všech výrobků zabalených do obalu, které vytvářeji tvar krychle nebo kvádru. k1. Ukladač balíků minerálně vláknitých desek sestávajicí z rámu opatřeného nohami,na kterém je umistěn nosník pro pojezd posouvacího vozíku a nosník pro pojezd ukládaciho voziku s posuvné v něm vedenou lopatou, z přisunového lačkového dopravníku, jednotlivých pohonu, stěračů, narážek, optoelektrických snimačú a koncových spinačů vyznačujíoí se tim,že vo vedení posouvaoiho voziku /21/ je umístěna kladka /20/, jejíž pohyb je kopirován pohybom posouvacího vozíku /Z 1/ a ve vedení lopaty 113/ je umístěna druhá kladka /12/. jejíž pohyb je kopIrovánpohybem lopaty /13/ a pohybom ukládaciho vozíku /14/.2. Ukladač baliků podle bodu 1 vyznačující se tim, že zdvih 1 opaty/13/ je vymezen narážkami /26/.3. Ukladač balíků podle bodů 1 a 2 vyznačujici se tim, že přestavováni narážek /26/ je mechanické a je odvozeno od pohybu ukládacího voziku /14/.

MPK / Značky

MPK: B65B 5/00

Značky: desek, ukládač, minerálně, vláknitých, balíků

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-260568-ukladac-baliku-mineralne-vlaknitych-desek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ukladač balíků minerálně vláknitých desek</a>

Podobne patenty