Nosný rám bloku vysokonapěťového měniče

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Nosný rám bloku vysokonapěčového měniče a optoalektronlckými řídicimi obvody včetně diagnostických obvodů senćává z prvni ptostorová části pro komutačni Kondenzátory a řídící obvody včetně diagnostických obvodů, 2 druhé proatorové části pro komutačni odpory a odpory děliče napětí ą ze třetí prosturové části, ve které se nachází dvoudílný chladič s tyristorem. Dvoudilný chladič s tyristorem je na každé podélné straně opatřen lištou 2 izolačního materiálu.vynález se týká nosného rámu vysokonapětového mdniče e optoelektronickými łídicími obvody včetně diagnostických obvodů.Dosud se vyrábějí vysokonspětové měniče většinou na specillních nosných Iašízeních a rozměrných irolaěních doskách. upravených vertikálne. Na rozdíl od bloků mäničů, která pracují do 3 až 5 kv, je třeba sledovat v tomto případě nejen problémy spojená s optimdlním rozložením součástí vzhledem k pracnosti a materiálové náročnosti s vlastní izolační hladiny,ale zejména problematiku rozložení napěčového pole a Btálosti izolační hladiny v důsledku zanášení se měniče vnějäimi nečistotami. zároveň přistupuje i otázka zvýšeného nebezpečí při havaríjních stavech, kdy intenzita oblouku může způsobit totální destrukci celého měniče. Dosud známá řešení pro patlačení uvedených nepříjemných okolností jsou rozměrná proto,aby bylo dosaženo velkých vzdušných izolačních vzdálenosti. Uvedené nedostatky jsou odstraněny nosným rämem bloku vysokonapěčověho měniče s optoelektronickými řídicími obvody včetně diagnostických obvodů podle vynálezu tím, že sestavá z první prostorové části pro komutační kondenzátory a optoelektronické řídící obvody včetně diagnostických obvodů, která je vymezena první postranicí, druhou postranicí, dnem a první příčnou stěnou. z druhá prostorová časti pro kamutační odpory a odpory děliče napětí, která je vymezena płesahujícími postraniceni e druhou příćnou etěnou, na kterou je iroubovä připojen dvoudílný chladič s tyristorem. který je šroubově epojen s třetí płíčnou stěnou, vymezující třetí proetorovou část.Dalším význakam vynálezu je, že dvoudílný chladič s tyristoram je na každé vnějlí podělné straně opatłen vodicí liltou .io 1 aEního materialu.Posledním význakem vynálezu je, že v první příčné stěně jsou vytvołeny otvory pre elektrické přípoje. y ,výhodnost řešení nosného rámu bloku vysokonapěčového,měniče podle vynálezu spočíva v tom, že je dosaäeno podstatnáho snížení jeho vnějších rosmšrů.vynález bude v dalším textu blíže vysvětlen na příkladu provedení, znazorněného na výkresu. na kterém je zobrazen nosný rám bloku vysokonapětového meniče podle vyndlszu v perspektlvním pohledu.Nosný rám bloku vysokonapětováho měniče sestává z první prostorové části l pro komutaění kondenzdtory a optoelektrcnioké řídící obvody včetně diagnostických obvodů. Tato první prostorová část ł je vymezena první postranicí 5, druhou postranicí g, dnem 3 a první příčnou stěnou 5. V této první pŕíčné stěně § jsou vytvoreny otvory 33 pro elektrická přípoje.Na tuto první prostorovou část l navazuje druhí prostorová část g pro kumutační odporya odpory děliče napětí. Druhá prostoroví číst je vymezona płelahujícími postranicemi 5,§ a druhou příčnou stěnou 1. Tato druhá prostorovd část g nema dna, takže jí v pracovní poloze může ze adola prochazet chladící vzdušine. Na druhou pfíčnou stěnu 1 je iroubově připojen dvoudílný chladič lg s tyristorem. Na protilehlě straně je dvoudílný chladič lg. s tyristorem šrouhov§«spojen s třetí příčnou stěnou g, vymezující třetí prostorovou část Q. Ani tato třetí prostorová část 3 není opatřena dnem, takže rovněž i jí může v pracovní poloze procházet chladící vzdušina ze zdola nahoru. Střední prostorovou část 3 je možné opatřit zevnitž nehořlavou izolační hmotou se samoshášecími schopnoetmi, takže při těžkýoh zkratech nebo havarijních stavech nedojde k vyhoření. Dvoudílný chladič lg 5 tyristoremje na každé vnějlí podélně straně opatřen vodicí liitou ll r izolačního materialu pro zasunutí a ustavení bloků V nosném zařízení mäniče do pracovní polohy.Nosný rám bloku podle vynalezu lze použít pro všechny druhy vysokonapětových měničů.1. Nosný Am bloku vysokonapěčového měniče a optoelektronickými řldicimi obvody včetně diagnostických obüodů, vyznačujicí se tím, že sestává z první prostorově části /1/ prokomutační kondenaátory a optoelektronické řídící obvody včetně diagnostických obvodu, která je vymezena první postranicí /4/, druhou poatranici /5/, dnem /9/ a první příčnou stěnou/6/, z druhé proatorové části /2/ pro komutačni odpory a odpory děliče napětí, která jevymezena přesahujícími postranicemi /4, 5/ a druhou přičnou stěnou /7/, na kterou je šroubověpfipojen dvoudllný chladič /10/ s tyristorem, který je šroubově spojen na ptotilehlé straně s třetí příčnou stěnou /8/, vymezujicí třetí prostorovou část /3/.2. Nosný rám podle bodu 1, vyznačující se tim, že dvoudílný chladič /10/ s tyristorem je na každé vnêjĺí podélne straně opatřen vodic liľtou /11/ 2 izolačního materiálu.3. Noaný rám podle bodu 1 a 2. vyznačujíci ne tím, že V prvni přĺčné stěně /6/ jsou vytvořeny otvory /12/ pro elektrické přípoje.

MPK / Značky

MPK: H05K 7/18

Značky: vysokonapěťového, nosný, měniče, bloků

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-260561-nosny-ram-bloku-vysokonapetoveho-menice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosný rám bloku vysokonapěťového měniče</a>

Podobne patenty