Způsob kontinuální tepelné přeměny plynných nebo/a kapalných odpadních látek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

úmu mo VYIIÁLEZY (45,AOIIEVY(32) (31)(33) Právo přednosti od 04 10 78MAGYAR ÄSVÁNYOLAJ Es FČŠLDGÁZ KISÉRLETI INTÉZÉT, VESZPRĚM a DUNAI KCŠOLAJIPARI VÁLLALAT, SZÄZHALOMBATTA (mm)(54) Způsob kontinuální tepelné přeměny plynných nebo/a kapainých odpadních látekVšechny proudy látek, účastníci se tepelné přeměny, a to proud plynných nebo/a kapalných odpadnich látek, proud hořlavého plynu a proud oxidujícich piynů, se rozdělí na stejný počet dílčích proudů, dvojice jednotlivých proudů,sestávajícĺ z hořlavého plynu a oxidujícího plynu se smĺsi, vznikajicí hořlavé směsné proudy se zapáli. Do středů hořĺcích směsných proudü se zavádi vždy po jednom dílčím proudu plynných nebo/a kapalných odpadnĺch látek a vzniklé společné proudy se nechájí reagovat až do ukončení reakce. Uvolněné teplo je možno dále použít,například k zpětnému předehřivání proudů.vynález se týká zpúsobu kontinuální tepelné přeměny plynných nebo/a kapalných odpadních látek využitím tepla vznikajícího hořením hořlavých plynü, par nebo kapalin s onidujícímiplyny Při prúmyslových činnostech se často odstraňují plynné a okolí škodlivé látky, vznikajíci při výrobě. Aby se chránila okolí takovýchto objektů, museji být vznikajíoí nečistoty převedeny na zužitkovatelné a pro okolí neškodné látky.Jednim z možných a často používaných zpüsobů odstranění nečistot je jejich tepelná přeměna. Přívod tepla se provádí většinou smícháním spalín o Vysoké teplotě, vznikajících při hoření, s hořlavými plyny nebo kapalinami, s odpadni látkou, popřipadě se znečištěným plynem nebo kapalinou. určitou roli z hlediska účinku a ekonomiky zde hraje míchání.Látky, které musí být tepelné přeměněny, přicházejí zpravidla v objemném médiu a v nízké koncentraci a současně musí tyto nečistoty v krátké době přijít do styku ve velkém množství s teplým plynem.U známých tepelných rozkladů se vyrábí teplo, přenášející plyn o vyšší teplotě, pomocí plynového nebo olejového hořáku, namontovaného na příslušné části reaktoru, načež se v podstatě médium, obsahující látku určenou k rozkladu a ovládané vířivými elementy, vede vhodně orientovanými otvory. za účelem zlepšení promíchání se používá vysokých proudových rychlostí,což je spojeno s velkou spotřebou energie a často i s velkým hlukem. V jiných případech je látka, která má být tepelné zpracována, zaváděna do osy plamene a promíchá se s výřivými elementy, případně s párou vysoké rychlosti nebo se vzduchem atomizací sezspalinami vysoké teploty. Ve větších aparaturách je pak promísení nedostatečné, naatávají nehomogenní reakční podmínky a rozklad se protahuje časově i prostorově.Nevýhody dosavadníoh postupu byly podstatné eliminovány u způscbu kontinuální tepelné přeměny plynných nebo/a kapalných odpadních látek využitím tepla vznikajícího hořením hořlavých plynu, par a kapalin s oxidujícimi plyny podle vynálezu, jehož podstata spočívá, v tom, že se každý 2 přiváděných plynů, a to proud plynných nebo/a kapalných odpadnich látek, proud topného plynu jako hořlavého plynu a proud oxidujících plynu rozdělí na stejný počet dílčich proudů. Vždy dvojice jednotlivých dílčich proudü, sestávajíoích z topného plynu a oxidujícího plynu, se smísi, tím vznikajici hořlavé směsné proudy se zapáli, do středu hořícich směsných proudů se zavádi po jednom dílčím proudu plynných nebo/a kapalných odpadních látek a vzniklé společné proudy se nechaji reagovat a vzniklé společné proudy se nechají reagovat až doOxidujícim plynem je s výhodou vzduch nebo/a vzduch obohacený kyslíkem nebo/a technicky čistý kyslík.Alespoň jeden z proudü látek, účastníoich se tepelné přeměny, se může předehřát.Je výhodné, když se teplota hořlavých směsných proudů udržuje před zapálením na teplotě o 10 až 20 OC nižší než je jejich zápalná teplota.Rovněž je výhodné, když se hořlavé směsné proudy a dílčí proudy plynných nebola kapalnýçhlátek nechají proudit bezprostředně před tepelnou přeměnou při průřezu proudu od 3 do 30 cmz.Způsob podle vynálezu tedy vyřešil postup nepřetŕžité tepelné přeměny plynných nebo/a kapalných odpadních látek. Množství tepla, nutného k této tepelné přeměně, se zavádi do procesu smícháním hořlavých plynů, par a při hoření kapalin vznikajicích a teplo přinášejícich plynů o vysoké teplotě, 5 odpadními látkami.Podle postupu podle vynálezu se rozděli všechny proudy látek, účastnicích se tepelné přeměny, na tentýž počet dílěich proudů, proudy látek hořlavého plynu a oxidujícího plynu se vzájemně promísí a takto vznikající hořlavý směsný proud se zapáli.vzniklé proudy plynu o vysoké teplotě se smíchaji s dilčími proudy, které jsou podrobová~ ny tepelné přeměně, a nechají se proudit tak dlouho, až je reakce ukončena. Počet dĺlčích proudů je možno stanovit z objemu proudů látek, účastnicích se tepelné přeměny, na základě spalovaci rychlosti smĺchaných hořlavých směsných proudů. Průřez proudového toku sloučenýchdílčích proudů se bezprostředně před zapálením udržuje s výhodou na 3 až 30 cmz.V jednom z výhodných provedení způsobu podle vynálezu se proudy látek, podílející se na tepelném rozkladu, nebo jeden z proudů zahřeje, to jest předehřeje. Maximální teplota proudů látek se reguluje tak, aby tato teplota nepřevýšila zápalnou teplotu hořlavých směsných proudů, vznikajících po smichání proudů látek. Vlivem předehřáti se snižuje množství topiva a kyslíku, které jsou nutné k tepelnému rozkladu, a rovněž se snižuje poměr vodní páry a kysličnlku uhličitého v odpadnim plynu tepelného procesu. Při předehřívání se výhodně využije teplo tepelných plynů, vznikajicích při tepelném rozkladném procesu.K tepelné přeměně odpadních látek v ínertnich plynech je možno použít kyslík technické čistoty nebo vzduch obohacený kyslikem, aby se snižilo množství plynu, účastníciho se procesu.Jedna z výhod zpúsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se rychle smíchaji vhodné rozdělené proudy látek. Tim může probíhat tepelná přeměna v menším reakčnim prostoru s menšímitepelnými ztrátami a tedy při vyšší teplotě a jinak za stejných reakčních podmínek, a proto přeměnaNečistoty se mohou v celém svém množství zhodnotit nebo převést V neškodné látky, Rychlost toku proudu, nutná k promíseni, je mnohem menší než u známých způsobů. Rovněž spotřeba energieje menší a právě tak hlučnost. V dalším jsou popsána příkladná provedení způsobu podle vynálezu. P ř I k l a d lKyselinová pryskyřice, vznikajicí při rafinaci parafinů, prováděné za pomoci kyseliny sírové a obsahující v průměru 73,6 hmot. kyseliny sírová, 18,4 hmot. oxidu sírového a 8 hmot. těžkých uhlovodiků, se měla pŕevést na plyn obsahující oxid siřičitý, který může být dále zpracován v Clausově provozu. Za účelem tepelné přeměny 315 kg/h kyseliny pryskyřice se zavedlo do rozkladného reaktoru 9,2 N m 3/h topného plynu pruměrně obsahujicího 5 obj. vodiku, 5 obj. metanu, 8 obj. etanu, 30 obj. propanu a 52 obj. butanu, a 332 N m 3/h vzduchu předehřátého na 400 °C. Kyselinová pryskyřice, topný plyn a vzduch se rozdělily po 7 ďílčích proudech a topný plyn a vzduch se v dilčich proudech smíchaly. vzniklé hořlavé směsné plyny se zapálily a 7 proudů kyselinových pryskyřic se zavedlo do středu 7 hořicich směsných proudů. Průřez prütoku proudu jednotlivých směsných proudů - topného plynu, vzduchua kyselinové pryskyřice - byl bezprostředně před zapálenim 9,5 cm 2.. Po rychlém promicháni hořlavých směsných plynu s proudy kyselinových pryskyřic bylopřevedeni kyseliny sírové a kysličniku sírového na kysličník siřičitý ukončeno při teplotě1 200 °C během 5 sekund a převede uhlovodíky dokonale shořely. Z rozkladného procesu se odebralo 522 N m 3/h plynu následujícího průměrného složení 50 obj N 14,1 obj. co 21,7 obj. H 20, 13,3 obj. S 02, 0,6 obj. O2. Z plynu po rozkladu bylo možno vyrobit Clausovým způsobem sĺru.Při oxidaci hitumenu se vzduchem vytvořil tak zvaný výfučný konečný plyn, který V průměru obsahoval 88 obj. dusiku, 9 obj. kyslíku, 2 obj. uhlovodíku, 0,5 obj. sirovodíku a 0,5 obj. oxidu uhličitého. Tento plyn se nesmí odvádět bezprostředně do ovzduší. V tomto výfučném plynu je účelné tepelné přeměnit uhlovodíky a sirovodík, protože teplo, potřebnék hoření, je možno použít V provozech na zpracování bitumenu v peci, sloužicí k pŕedehřátísurovíny.K převedení 2,5 obj. hořlavých složek, nacházejiclch se v 800 N m 3/g bituminového výfučného plynu bylo zapotřebí 16,8 N m 3/h topného plynu o složení obdobném jako v příkladě 1 a 588 N mi/h vzduchu.Bitumenový výfučný plyn, topný plyn a vzduch byly rozděleny každý do 31 dílčich proudů, načež byly topný plyn a vzduch V dílčich proudech smichány a tim vznikající hořlavé směsné proudy,byly zapáleny. 31 proudů Výfučných plynú bylo zavedeno do středu 31 hořicích směsných proudů. Prñřez toku proudu jednotlivých proudů, topný plyn - vzduch - výfučný plyn - činil před zapálením 5,8 cmz. Během tepelné přeměny byly spalitelné složky dokonale zoxidovány a získalo se l 424 N m 3/h plynu následujícího složení 82,1 obj. N 2, 6,3 obj. C 02, 8,8 obj. voda,0,3 ohj. S 02, 2,5 obj. 02.Ze spalitelných složek obsažených V bituminovém Výfučném plynu se uvolnilo teplo V množství 240 000 kcal/h, to jest 38,7 celého tepelného oběhu. Tím se jednak znemožnilo znečištěni vzduchu V atomsféře, jednak se mohlo též uspořit podstatné množství topiva V předehřivači.Uvedené příklady zpüsobu podle vynálezu jsou jen ilustrativni. obor použití způsobu podle vynálezu je však velmi široký.1. Způsob kontinuální tepelné přeměny plynných nebo/a kapalných odpadnich látek využitím tepla, vznikajĺciho hořenímzhořlavých plynů, par a kapalin s oxidujícimi plyny, vyznačujicí se tím, že se každý z přiváděných plynů, a to proud plynných nebo/a kapalných odpadních látek,proud topného plynu jako hořlavého plynu a proud oxidujícĺch plynů rozdělí na stejný počet dílčích proudü, dvojice jednotlivých proudů, sestávajících z topného plynu a oxidujicihoplynu se smísí, tím Vznikajicí hořlavé směsné proudy se zapáli, do středu hořicích směsnýchproudú se zavádi vždy po jednom dilčím proudu plynných nebo/a kapalných odpadnich látek a vzniklé společné proudy se nechají reagovat až do ukončení reakce.2. Způsob podle bodu 1, vyznačujici se tim, že oxidujícim plynem je vzduch nebo/a vzduch obohacený kyslikem nebo/a technicky čistý kyslík.3. Způsob podle bodu 1, Vyznačujici se tim, že se alespoň jeden z proudů látek, účastnícich se tepelné přeměny, předehřeje.4. Způsob podle bodu 3, vyznačujíci se tím, že se teplota hořlavých směšných proudü udržuje před zapálenim na teplotě o 10 až 20 °C nižší než je jejich zápalná teplota.5. Způsob podle bodu 1, vyznačující se tim, že se hořlavé směené proudy a dilči proudyplynných nebo/a kapalných látek nechají proudit před tepelnou přeměnou při průžezu proudu

MPK / Značky

MPK: F23G 7/06

Značky: přeměny, tepelně, plynných, látek, odpadních, kontinuální, kapalných, způsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-256359-zpusob-kontinualni-tepelne-premeny-plynnych-nebo-a-kapalnych-odpadnich-latek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob kontinuální tepelné přeměny plynných nebo/a kapalných odpadních látek</a>

Podobne patenty