Hladiací prostriedok s tmeliacim účinkom pre pradené priadze a nekonečné chemické vlákna

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

POPIS vvuátszuo 2 mm gurmána osvenćsuui mAutor vynálezu PAULOVIČ MILAN ing., PRIEVIDZA, HRADECKÄ 1 ~ARoM§RA ing.,gETonRAo, ŠEBOVÄ DARINA tri-ga, FRIEVTDZA, GüEYA-S EJZEF ing.,CESKA TŘEBOVÄ, KRÄĽ BOHUMIL ing. CSc., PREEVIJDZA(541 Hiadžaei prostriedok s tmelíacim účinkom pre praďené príarłze a nekonečné chemické vláknaRiešenie sa týka hladiaceho prostriedku s trneliacím účinkom pre pradeimé priadze a nekonečné chemické vlákna, ktorý zaisťuje rovnomernosť nánosu, zvýšenie hladkosti,zníženie prašnosti a rozvláknenosti a tým zlepšenia spracovateľnosti osnov pri tkaní. Tohto účinku je dosiahnuté vodným roztokom zmesi syntetických látok na báze pokyetylénglykolov, kopolyméru kyseliny akrylovej a akryłonitrílu a dialkylsulfojantarann sodného..włřredmetom vynálezu jeůhladiací prostrie ľądokvsďmeliacím účinkom pre pradené pria dze a nekonečné chemické vlákna.Pre súčasný stav v spracovaní pradených priadzi z nativnych alebo chemických vlákien a ich zmesí a konečných chemických vlákien je charakteristický vzostup produkčných výkonov pri tkaní. Tým vznikajú vyššie nároky na spracovateľské vlastnosti týchto materiálov, hžavne čo sa týka hladkosti a uzavrenosti ich povrchu. Preto sa na priadze v príprave pre tkanie nanášajú hladiace prostriedky V tekutej forme, ktoré chránia spracovaný material pred nadmerným trením a namáhaním pri priechodu spracujúcimi mechanizmami na stavoch a tkacích strojoch. Iich účinok sa pozitivne premieta na zníženie prestojov pri tkaní, ako i zníženie tvorby prachu.USA pat. 3847 637 uvádza zloženie hla r-diaceho prostriedku V podobe emulzie pozostávajúcej z vodnej fáze, dispergovaného vosku, hlinky a kyseliny sírovej. GB pat. 1198 615 popisuje zloženie produktu pre celulózové, polyamidové, polyetyléntereftálové a polypropylénové vlákna, ktorý obsahuje 5 až 35 hmot. tekutého diorganpolysíloxanu, 65 až 95 hmot. polyetylénové hďvosku a až 25 0/0 hmot. polyetylénglykolového vosku. V jap. patente 31959/73 sa pre polyesterové vlákna doporučuje kompozícia s tmeliacím účinkom, obsahujúca mimo iné polyméry s polyoxyalkyltereftalovými a etylêntereftalátovými jednotkami. GB pat. 1 486 619 doporučuje pre úpravu textilných Inateriálov kompozíciu s tmeliacím účinkom, obsahujúcu disperziu polystyrénu a ZSSR pat. 523152 kompoziciu obsahujúca polymérnu ziožku na báze butylmetakrylátu a kyseliny maleinovej. Kompozicia na báze polyetylénglykolov a pentaerytritoléteru, parameterpopírpade sorbitoléteru uvádza jap. patent 114 600.Podľa zloženia hladiaceho prostriedku v závislosti na druhu priadze sa dosahuje uhladenie a stmelenie o rôznej intenzite. je známe, že polyetylénglykoly majú vysoký hladiací účinok, avšak ich povrchovoaktívne vlastnosti sú nedostatočné. V praxi to znamená, že pri vysokých odťahových rýchlostiach priadze behom nanášanie prostriedku na rýchlobežných zariadeniach, nie je zaistené dostatočné zmäčanie materiálu hladiacím prostriedkom, To má za následok nerovnomerný hladiací účinok a nízky stupeň stmelenia, ktorý sa premieta do prietrhou osnovných niti a vznikajú prestoje pri tkani. jedná sa teda o závadu, ktorá má negatívny technologický a ekonomický dopad. Okrem toho dochadza k silnému oteru produktu z povrchu priadze na vodiacich elementoch a k jeho odkvapávaniu.Uvádzané nevýhody odstraňuje nový hladiací prostriedok podľa vyąnálezu s tmeliacim účinkom a dobrými povrchovoaktivnymi vlastnosťami pre pradené priadze a nekonečné vlákna na báze vodorozpustných syntetických látok, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z 15 °/o hmot. až 50 9/0 hmot. polyetylénglykolov priemernej mď hmotnosti 2 000 až 6 000 0,5 hmot. až 5,0 0/0 hmot. sodnoamonnej soli kopolyméru 66 hmot. kyseliny akrylovej a 34 hmot. akrylonitrilu 0,01 hmot. až 1,0 hmot. di-2-etylhexylsulfojantaranu sodného a 40 °/o hmot. až B 4 hmot. vody.Oproti ostatným hladiacim prostriedkom vykazuje nový hladiací prostriedok podľa vynálezu okrem zlepšeného zmáíčacieho účinku ešte dalšie výhody, ktoré vyplývajú zo synergickeho pôsobenia zvolených zlo»žiek.prostriedok podľa vynálezu koeficient trenia priadzda PES/Ba 0,22 0,19 povrchové napätie mNm 1) 49,0 30,0Vzhľadom k tomu, že komponenty tvoriace tento hladiací prostriedok sa vzájomne dobre zmesujú, dosahuje sa nielen dobrej rozpustnosti vo vode, ale i stability ho mogenity v prevádzkových podmienkach vďalšom časovom úseku. Ďalšou výhodou je,že nový hladiací prostriedok podľa v.ynálezu nepodlieha zmenám pôsobenia mikroorganizmov a je zdravotne nezávadný. Biologické rozložiteľnost hladiaceho prostriedku podla vynálezu je nasledovnášpecifická rýchlosť biologického rozkladu mg . g 1 . h 1 8,94Pri rýchlom priechode osnovných niti nanášacim zariadením nepenI a z režného materiálu je ľahko vyprateľný, čo je z hľadiska aplikácie dôležité.Príklady ukazujú rôzne možnosti zloženia a aplikácie hladiaceho prostriedku na báze vodorozpustných syntetických látok podľa vynálezu.pozostávajúci z 35 0/0 hmot. polyetylénglykolu o priemernej molekulovej hmotnosti 3000 0,5 0/0 hmot. sodnoamonnej soli kopolyméru, 66 0/0 hmot. kyseliny akrylovej a 34 0/0 hmot. akrylonitrilu 0,01 0/0 hmot. di-Z-etylhe ylsulfojantaranu sodného a 64,49 percent hmot. vody. Produkt uvedeného z 1 o~ ženia sa nanáša pomocou brodiaceho valca na osnovu z priadze 55 0/0 PES/45 0/3 vlna,25 tex x 2 množstve 1,5 0/0 až 1,8 0/0 z hmotnosti osnovy.Pri spracovaní takto upravenej priadze bolo zistené pri tkaní 0,370 pretrhov na 104 nití a 103 prehodzov.tkací stroj a Sulzer, 250 ot. min 1 tkanina pánská oblekovina dostava osnova 32,7 nití . cm° 1,útok 21,6 nití .cm 1Hladiaci prostriedok s tmeliacim účinkom,pozostávajúci z 30 0/0 hmot, polyetylénglykolu o priemernej molekulovej hmotnosti 3500 1,2 0/0 hmot. sodnoamönnej soli kopolyméru, 66 0/0 hmot. kyseliny akrylovej a 34 0/0 hmot. akrylonitrilu 0,05 0/0 hmot. di-Z-etylhexylsulfojantaranu sodného a 68,75 percent hmot. vody. Produkt uvedeného zlo ženia sa nanáša pomocou brodiaceho valca. na osnovu z priadze 100 0/0 vlna, 25 tex x 2 v množstve 2,8 až 3,0 0/0 z hmotnosti osnovy.Pri spracovaní takto upravenej priadze bolo zistené pri tkaní 0,300 pretrhov- na 104 nití a 103 prehodzov.Hladiaci prostriedok s tmeliacim účinkom,pozostávajúci z 34 0/0 hmot. polyetylénglykolu o priemernej molekulovej hmotnosti 3500 0,5 hmot. sowdnoamónnej soli ko~ pnolyméru, 66 0/0 hmot. kyseliny akrylovej a 34 hmot. akrylonitrilu 0,5 0/0 hmot. di~ 2 ~etylhexylsulfojantaranu sodněho a 65,0 percent vody. Produkt uvedeného zloženia sa nanáša pomocou brodiaceho valca na osnovu z priadze 100 vlna, 16 tex x 2 v množstve 2,0 0/0 až 2,4 0/0 z hmotnosti osno vy. Pri spracovaní takto upravenej priadzebolo zistené pri tkani 0,354 pretrhov na 104 nití a 103 prehodzov.tkací stroj a STB 4, 175 ot. min tkanina ľahká oblekovina dostava osnova 24,3 nití . cmtĺ,útok 20,2 nití.cm 1.Hladiaci prostriedok s tmeliacim účinkom,pozostávajúci z 15 0/0 hmot. polyetylenglykolu o priemernej molekulovej hmotnosti 6 000 2,5 0/0 hmot. sodnoamónnej soli kopo~ polyméru, 66 0/0 hmot, kyseliny akryloveja 34 0/0 hmot. akrylonitrilu 0,25 0/0 hmot. di-Z-etylhexylsoliojantaranu sodného a 82,25 percent hmot. vody.Produkt uvedeného zloženia sa nanáša pomocou brodiaceho valca na osnovu z priadze 65 0/0 PES/BS 0/0 Ba, 14,5 tex v množstve 0,8 0/0 až 1,0 0/0 z hmotnosti osnovy.Pri spracovaní takto upravenej priadze bolo zistené pri tkaní 0,890 pretrhov na 104 nití a 105 prehodzov.tkaci stav ~ K-58, 190 ot. min tkanina košeľovina dostava osnova 30,1 nití . cm 1,útok 24,0 nití . cm.Hladiaci prostriedok s tmeliacim účinkom,pozostávajúci z 50 0/0 hmot. polyetylénglykolu o priemernej molekulovej hmotnosti 2000 5,0 0/0 hmot. sodnoamónnej soli kopolyméru, 66 0/o hmot, kyseliny akrylovej a 34 0/0 hmot. akrylonitrilu 1,0 0/0 hmot. di-2-etylhexylsultojantaranu sodného a 44,0 hmot. vody.Produkt uvedeného zloženia sa použije ako aviváž pre stmelenie kapilär bezzákrutového VS hodvábu 67 dtex f 15 na 133 dtex f 30 v koncentrácii 4,5 g na 1 liter avivážneho kúpeľa.Pri spracovaní takto upravenej priadze bolo zistené pri tkaní 0,250 pretrhov na 104 nití a 103 prehodzov.tkací stroj P-155, 300 ot. min tkanina podšívkovina dostava osnova 44 nití . cm 1,útok 28 nití . cm 1.Hladiacl prostriedok s tmeliacím účinkom pre pradené priadze a nekonečné chemické vlákna na báze vodorozpustných syntetických látok, vyznačujúcl sa tým, že pozostáva z 15 v°/o hmut. až 50 0/0 hmot. polyetylénglykolov o priemernej molekulovejhmotnosti 2000 až 6000 0,5 9/0 hmot. až 5,0 0/0 hmot. sednoamónnej soli kopolyméru 66 0/0. hmot. kyseliny akrylovej a 34 hmot. akrylonitrilu 0,01 0/0 hmot. až 1,0 0/0 hmot. dl-z-etylhexylsulfojantaranu sodného a 40 percent hmot. až 84 0/0 hmot. vody.

MPK / Značky

MPK: D06M 15/19

Značky: priadze, nekonečné, tmeliacim, prostriedok, pradené, účinkom, vlákna, hladiací, chemické

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-254047-hladiaci-prostriedok-s-tmeliacim-ucinkom-pre-pradene-priadze-a-nekonecne-chemicke-vlakna.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hladiací prostriedok s tmeliacim účinkom pre pradené priadze a nekonečné chemické vlákna</a>

Podobne patenty