Zariadenie pre prípravu kvapalných hnojív

Číslo patentu: 254044

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bartoš Vladimír, Pálka Ján, Krajčí Pavol, Waradzin Walter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šàsšľžćfššľěií POPIS vvniiszu 254044JŘAD PRÓ vvNÁlEzv (45) Vydané 15 11 33 A OWEVYAutor vynñiezu KRAJČÍ PAVOL ing., BARTOŠ VLADIMIRjng.,WARADZIN WALTER ing. CSO., ŠAĽA, PALKA AN ing. CSC.,BRATISLAVA54 Zariadenie pre prípravu kvapalných hnujívRiešenie sa týka zariadenia na pripravu kvapalných hnojív, napr. s obsahom Sĺľâçnu amónneho, pôsobením roztokov hnoji~vých soli, alebo ich zmesou a/alebo s ob- w s) sahom síranu amónneho na nepohybiívú ,-l~-~k vrstvu pevných hnojivých solí v sile. Pô- s» ĺ sobenie roztokov je cirkulačným okruhom řřŤ icez silo, zásobnú nádrž a zmiešavač, ktorý i že je napojený na zásobník hnojivých solí. Silo, Kalebo zásobná .nádrž, ktoré tvoria technologický okruh, môžu byt, súčasne ako prepravníky surovín i hotového produktu.Vynález rieši zariadenie pre prípravu kvapalných hnojív. Kvapalné hnojivá predstavujú vodné roz l toky anorganických hnojivých so í, ako du síčnanu amónneho, dusičnanu horečnatého,slranu amönneho, močoviny, fosforečnanov amónnych, - polwiosforečnanov amónnych a to samostatne, alebo ako zmes týchto solí. Pre podmienky aplikácie a skladovanie sú požadované vlastností kvapalných hnojív,ktoré zabezpečujú ich tekutosť, a aplikovateľnost pri teplotách obvykle pod 0 °C. Pomer jednotlivých zložiek je preto volený tak,aby popri maximálnom obsahu požadovanej živiny boli zachované aplikačné vlastnosti aj pod bodom mrazu. Spôsob prípravy kvapainých hnojív je obvykle pomerovým zmiešaním horúcich vodných roztokov s teplotou 70 až 120 °C z ich prípravy, alebo syntézy,ktorý spôsob je publikovaný napr. u NITROGEN 1971 č. 69, CHIM. PROM. 1969, 45 č. 10. V špeciálnom prípade, ked nie je k dispozícii roztok močoviny, ale sú k dispozícii roztoky hnojivých solí, je príprava riešená AO 206 151, ich pôsobením na pevnú močovinu. Rovnako sú známe postupy prípravy kvapalných dusíkatých hnojív rozpúšťaním solí v miešaných zásobníkoch v nosnom roztokujednejwz hnojivých solí, alebo vo vode, kto rý spôsob sa používa pri výrobe kvapalného dusíkatého hnojivá na báze síranu amónneho. Takýto spôsob prípravy je však vyhovujúci len pri príprave relatívne malého množstva, avšak pre výrobu s väčším výkonom 30 až 70 t/hod. je takýto spôsob menej vhodný, pre pomerne velký príkon el. energie, potrebu manipulačného a transportného systému ďalších solí potrebných pre dosiahnutie potrebných vlastností roztoku. Systém vyžaduje naviac budovanie skladov pevných hnojivých solí i pomocných solí,zariadenie pre ich manipuláciu, z ktorých príčin je technológia investične náročná.Uvedené nedostatky je možné riešiť zariadením pre prípravu kvapalných hnojív pôsobením roztokmi hnojivých solí, alebo ich zmesí do a/alebo na nepohyblivú vrstvu pevných hnojivých solí, podstatou ktorého je, že silo pevných hnojivých solí a zásobná nádrž je výstupnou cirkulačnou rúrou prvého okruhu a cirkulačnou rúrou druhého okruhu, cirkulačnou rúrou zásobnej nádrže, rúrou čerpadla a cirkulačným čerpadlom prepojené vstupnou rúrou sila pevných hnojivých solí.Vstupná rúra sila pevných hnojivých solí je opatrená zmiešavačom surovín. Zásobník hnojivých solí je prepojený rúrou prívodu zmesného roztoku a dávkovacím čerpadlom na zmiešavač surovín, alebo vstupnú rúru sila pevných hnojivých soli.Zariadenie podľa vynalezu umožňuje zabezpečovať velkotonažnu výrobu kvapalného hnojivá zpevných hnojivých solí bez potreby skladov, manipulačného a transportného systému aspoň jednej z podstatných zložiek, je univerzálne a umožňuje v prípa 4de, že silo pevných hnojivých solí je súčasne prepravníkom, jeho začlenenie do výrobného procesu a rovnako v prípade, ak zásobná nádrž je súčasne prepravníkom roztoku hnojivých soli, alebo zmesného rozto~ ku. Navrhovaný technologický systém je preto rovnako výhodný jak pre výrobu pevných hnojivých solí, tak pre výrobu hnojivých roztokov na ich báze, napr. síranu amönnehou Zariadenie môže pracovat jak kontinuálne, tak diskontinuálne, pričom prepravné prostriedky s výhodou tvoria d.očasný technologický prvok.Na pripojenom obrázku je znázornená zariadenie na prípravu podľa vynálezu, ktorý objasňuje podstatu. Silo 1 pevných hnojivých solí je prepojené výstupnou ríirou 8 prvého okruhu a cirkulačnou rúrou 10 druhého okruhu so zásobnou nádržou 2. Na rúru 6 církulačného čerpadla je napojená rúra 9 cirkulačného okruhu a cirkulačná rúra 11 zásobnej nádrže. Cirkulačnê čerpadlo 4 je prepojené so silom 1 pevných hnojivých solí vstupnou rúrou 12 sila pevných hnojivých solí cez zmiešavač 3 surovín, opatrený prívodom vody 15, prívodom hnojivých solí a/alebo aditívov 16 a/alebo prívodom zmesného roztoku hnojivých solí 19,napojeného zo zásobníka 18 kvapalných hnojivých soli cez dávkovacie čerpadlo 17. Na výtlaku cirkulačného čerpadla 4 je napojená výstupné rúra 7 hotového produktu do skladu, alebo expedíciu, ktorá je napojená na chladič 5 opatrený obtokom chladiča 13. Silo 1 pevných hnojivých solí je opatrené prívodom 14 pevných hnojivých solí zásobná nádrž 2 i silo 1 pevných hnojivých solí sú opatrené snímačmí váhy W 1. Stabilná silo 1 pevných hnojivých solí, a/alebo zásobná nádrž 2 a/alebo zásobník 18 kvapalných hnojivých solí môžu byt nahradené vaňou, alebo najlepšie funkčne mobilnými prepravníkmi, napr. kontajnermi, cisternami s vhodnou úpravou, ktorá umožní ich zapojenie do technologickej schémy prípravy kvapalného hnojivá, čím sa vylúči potreba manipuläcie transportu, skladovania a dávkovania jednej podstatnej zložky produktu, pričom prepravník sa po odpojení z technologickej linky súčasne môže stat expedičným prepravníkom výrobku.Príklady prevedenia Príklad 1Na 36 t síranu amónneho v sile, ktoré je súčasne prepravníkom, sa pôsobí podľa podmienok vynálezu 100 °C horúcim zmesným roztokom v množstve 114 t so zložením 34,2 perc. hmot. močoviny, 13,2 0/0 hmot. dusičnanu amónneho a. 52,6 0/0 hmot. vody, ktorý sa nastrekuje do zmiešavača 3 surovín dávkovacím čerpadlem 17 a rúrou 19 prívodu zmesnêho roztoku zo zásobníka 18 hnojivých soli. Po naplnení sila 1 síranomamönnym vznikajúci roztok preteká výstupnou rúrou 8 prvého okruhu a cirkulačnou rúrou Il druhého okruhu do zásobnej na~ drže 2, odtiať cirkulačnou rúrou 11 zásobnej nádrže a rúrou 6 čerpadla do církulačného čerpadla 4, ktoré cirkuluje vznikajúci roztok Cez zmiešavač 3 a vstupnú rúru 12 sila s výkonom 100 m 3/h. Po zhomogenizovaní obsahu a uskutočnení korekcie zlože~ nia pridavkom vody rúrou 15 a/alebo roztokom močoviny a/alebo dusičnanu amónne~ ho rúrou 1 G sa roztok odčerpá výstupnou40 °C odchádza do skladu výrobku. P r i k l a d 2Na 13,7 t síranu amonneho v sile sa pôsobí podľa podmienok vynálezu pri 25 °C 36 t zmesného roztoku zo zásobnej nádrže 2, ktorá je súčasne prepravníkom. Zmesuýroztok obsahuje 41,5 hmot. močoviny, 16 pero. hmot. dusičnanu amónneho a 42,5 hmot. vody. Zmesný roztok sa zo zásobnej nádrže 2 cirkulačnou rúrou 11 zásobnej ná« drže a rúrou 6 čerpadla odčerpáva cirkulačným čerpandlom 4 cez zmiešavač 3 a vstupnou rúrou 12 sila sa nastrekuje do sila 1 so síranom amónnym. Vznikajúci roz~ tok odchádza výstupnou rúrou B prvého okruhu a prepojovacou rúrou 9 cirkulačného okruhu do rúry 6 čerpadla. Časť roztoku sa vracia do zásobnej nádrže 2 cirkulačnou rúrou 11 druhého okruhu. Rúrou 15 prívodu vody sa súčasne nastrekuje 7,6 t vody do zmiešavača surovín 3 Získa sa roztok kvapalného hnojiva ako v príklade 1. Po zhomogenizovaní obsahu, uskutočnení prípadných korekcií v z 1 ože.ní sa obsah okruhu od čerpá cez obtok chladiča 13 na sklad, okremzásobnej nádrže 2, ktorá sa odpoji od systému a jej obsah sa priamo expeduje.1. Zariadenie pre prípravu kvapalných hnojív pôsobením roztokmi hnojivých solí do a/alebo na nepohyblivü zložku pevných hnojivých solí, pozostávajúce zo zásobníka,sila, zmiešavača, chladiča, čerpadla, prepojovacích rúr vyznačujúce sa tým, že silo 1 pevných hnojivých solí a zásobná nádrž 2 je výstupnou cirkulačnou rúrou 8 prvého okruhu a cirkulačnou rúrou 10 druhého okruhu, cirkulačnou rúrou 11 zásobnej nádrže, rúrou 6 čerpadla a cirkulačným čerpadlom 4 prepojené vstupnou rúrou 12 sila pevných hnojivých solí.2. Zariadenie podľa bodu 1 vyznačené tým, že Vstupná rúra 12 sila pevných hnojivých solí je opatrená zmiešavačom 3 surovín.3. Zariadenie podľa bodu 1 a 2, vyznačené tým, že zásobník kvapalných hnojivých solí 18 je prepojený rúrou 19 prívodu zmesného roztoku a dávkovacím čerpadlem(17) na zmiešavač 3 surovín, alebo vstupnú rúru 12 sila pevných hnojivých solí.

MPK / Značky

MPK: B01J 2/06

Značky: přípravu, kvapalných, hnojiv, zariadenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-254044-zariadenie-pre-pripravu-kvapalnych-hnojiv.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre prípravu kvapalných hnojív</a>

Podobne patenty