Univerzálny gravitačný zásobník valcových súčiastok

Číslo patentu: 254034

Dátum: 17.12.1987

Autor: Čilek Michal

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

22 Prihlásené os oz sa až (21) rv 850-86.X54 Univerzálny gravitačný zásobník valcových súčiastok1 Univerzálny gravitačný zásobník valco vých súčiastok zvlášť súčiastok prírubove~ho tvaru, určený predovšetkým pre vstupnú časť robotizovaného pracoviska má k šíkmo postavenému nosníku z jednej strany pripevnené pevné bočnice a oproti nim posuv» né bočnice, ktorých posuv je ovládaný spoločným ovládacím prvkom, pričom z vnú~ tornej strany týchto bočníc sú pripevnené vodiace lišty. Vrchná časť nosníka je na viacerých miestach opatrená kazetami, v ktorých sú nasunuté vymeniteľné tvarové vložky. V týchto tvarových vložkách sú vytvorené drážky, V ktorých sú uložené spodné skĺzové lišty.Pred odoberacim centrom vo výstupnej časti zásobníka je umiestnený dávkovač,ktorý je funkčne spojený s riadiacim systémom robota.Vynález sa týka univerzálneho gravitačného zásobníka vacových súčiastok, zvlášť súčiastok prírubového tvaru, určeného pre dovšetkým pre vstupnú časť robotizovanéhoDoteraz známy zásobník súčiastok valcového tvaru určený pre vstupnú časť robotizovaného pracoviska pracuje na princípe reťazového zásobníka. Pozostáva z dvoch stojanov, ktoré sú spojené priečkami a z Výškovo prestavitelného rámu. Na ráme je priskrutkované prizmatické vedenie, do ktorého sa vkladajú súčiastky valcového tvaru,ktoré sú pomocou tiahla ovládaného reťazou prisúvané na náražku, odkial si ich priemyselnú robot vyberá Nevýhodou tohto zásobníka je zmena osi súčiastky pri zmene priemeru súčiastky. Z tohto dôvodu sa potom spätne musí nastavovať zvislá náražka robota, ktorá sa musi nastavit tak, aby os súčiastky sa zhodovala s osou chápadla. Toto prestavenie sa musí robiť zakaždým pri prechode na novú súčiastku, čo spôsobuje značné prestoje. Nevýhodou takéhoto dopravníka je tiež to, že nevyhovuje pre súčiastky prírubového tvaru a tiež pre valcové súčiastky rôznych dĺžok.Uvedené nedostatky odstraňuje univerzálny gravitačný zásobník valcových súčiastok pozostávajúci z nosníka, ktorý je V naklonenej rovine podopretý prestaviteľnými stojanmi podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že nosník je opatrený niekolkými priečnikmi rozmiestnenými V rovnakých odstupoch na jeho dĺžke, pričom každý tento priečnik je z jednej strany opatrený pevnou bočnicou a z druhej strany posuvnou bočnicou ovládanou posuvným mechanizmom. Jednotlivé posuvné mechanizmy sú navzájom Synchronizované. Na vnútorných plochäch pevných bočníc a posuvných bočníc sú pripevnené vodiace lišty. Na vrchnej časti nosnika sú na viacerých miestach Vedľa seba pripevnené kazety, v ktorých sú nasunuté vymeniteľné tvarové vložky, pričom každá táto tvarová vložka je opatrená drážkami, V ktorých sú uložené spodné sklzové lišty. Pred odoberacím centrom vo výstupnej časti zásobníka je umiestnený dávkovač súčiastok, ktorý je funkčne spojený s riadiacim systémom robota.Výhodou univerzálneho gravitačného zásobníka valcových súčiastok podľa vynálezu je, že výmenou vymenitelných tvarových vložiek je možné použit súčiastky valcového tvaru rôznych priemerov a tiež valcové súčiastky prírubového tvaru rôznych priemerov, pričom os súčiastky ostáva nezmenená,takže sa nemusí prestavovat zvislá náražka robota, ktorá je ustavená tak, aby os súčiastky sa zhodovala s osou chapadla. To znamená, že nie je potrebné prestavovat Vertikálna jednotku robota pri prechode na obrábanie inej súčiastky, čím sa šetrí čas potrebný na toto prestavenie. Taktiež Výhodou tohto zásobníka je, že vzhladom k posuvným bočniciam, ktoré sú súčasťou do 4pravného ž 1 abu je možné použit valcové čiastky a tiež Valcové prírubové súčiastky rôznych dĺžok V pomerne širokom rozsahu. Z hladiska bezpečnosti práce odstráni sa možnost vzniku úrazu pri čestných prestíąv~ bách automatického technologického pracoviska.Na pripojenom výkrese je znázornený pri» klad prevedenia univerzálneho gravitačné~ ho zásobníka valcových súčiastok podľa vynálezu, kde na obr. 1 je tento zásobník na.kreslený V náryse a na obr. 2 V reze rovinou A-A.Univerzálny gravitačný zásobník va coVých súčiastok podľa vynálezu pozostáva z nosníka 2, ktorý je V naklonenej rovine p 0 dopretý prestaviteľnými stojanmi 1. Nosník 2 je opatrený niekoľkými prlečnikmi 18 rozmiestnenými V rovnakých odstupoch na jeho dlžke. Každý priečnik 18 je z jednej strany opatrený pevnou bočnicou 8 a z druhej strany posuvnou bočnicou 9. Každá posuvná bočnica 9 je ovládané posuvným mechanizmom, ktorý je tvorený ovládacou skrutkou 11, ktorá je otočne a neposuvne uložená jednak V pevnej bočnici B a tiež V konzole 17 pevne spojenej s priečnikom 18. Posuvná bočnica 9 je opatrená priebežným závitovým otvorom cez ktorý prechádza oVládacia skrutka 11.jeden koniec ovládacej skrutky 11 je opatrený štyrhranom, na ktorom je nasunutá kluka 16. Druhý koniec ovládacej skrutky 11 vyčnieva za pevnú bočnicu 8 a je na ňom naklinované dvojité reťazové kolečko 15. Dvojité reťazové kolečka 15 ovládacích skrutiek 11 sú opásané reťazami, čím jednotlivé ovládacie skrutky 11 sú navzájom mechanicky Synchronizované. Za účelom stabilizácie každej posuvnej bočnica 9 je táto ešte opatrená priebežným otvorom, ktorým je táto posuvná bočnica 9 posuvne uložená na vodiacej tyče 14, ktorá je jedným koncom uchytená v pevnej bočnici 8 a druhým koncom je pevne uchytená v konzole 17.K vrchnej časti nosníka 2 sú na viacerých miestach vedľa seba pripevnené kazety 5, V ktorých sú nasunuté vymeniteľné tvarové vložky 6. Každá vymeniteľné tvarová vložka E má Vytvorené pozdĺžne drážky, v ktorých sú nasunuté spodné sklzové lišty 7. Na vnútorných plochách pevnej bočnice 8 a posuvnej bočnice 9 sú pripevnené bočné vodiace lišty 10. Valcová prírubová súčíastka 13 je uložená svojimi priemermi na spodných sklzových lištách 7 a z boku je vedená bočnými vodiaclmi lištami 10. Koncová část zásobníka je opatrená náražkou 4, pred ktorou je vytvorené odoberacie centrum 3 pre chapadlo robota. Pred odoberacim centrom 3 je k zásobníku pripevnený dávkovač 12 valcových súčiastok 13.Výškové nastavenie osi valcovej súčiastky 13 s osou chapadla je dané konštrukciou vymeniteľných tvarových vložiek 6. Pri každej zmene obrábanej valcovej súčiastky 13je potrebné previesť výmenu vymenitelnej tvarovej vložky ü v kazete 5 a nasunúť do jej drážiek spodné skĺzové lišty 7. Otáčaním kľuky 16 z jedného miesta sa nastaví potrebná šírka posuvných bočníc 9 tak, aby sa valcová súčiastka 13 mohla volne pohybovať medzi bočnými vodiacimi lištami lll. Reťazovým prevodom cez dvojité reťazové kolečka 15 je zabezpečený rovnomerný posun všetkých posuvných bočníc Sl. Takto n.stavený zásobník naplníme valcovými súčiastkami 13, čím je pripravený pre spustenie automatického technologického pracoviska v automatickom cykle. Žiadaný posun valcových súčiastok 13 v zásobníku sa nastaví zmenou sklonu zásobníka, čo sa uskutoční výškovým prestavením prestaviteľných stojanov 1. Účelom dávkovače 12 je zachytiť valcovú súčiastku 13 pred odoberacímcentrom 3 a túto vpustit do odoberacieho centra 3 až po odobraní predchádzajúcej valcovej súčiastky 13 chapadlom robota. Dávkovač 12 je elektricky prepojený s riadiacim systémom robota. Snímač zainštaiovaný v odoberacom centre 3 dáva signál riadiacemu systému o prítomnosti valcovej súčiastky 13. V prípade obsadenosti odoberacieho centra 3 valcovou súčiastkou 13,riadiaci systém dáva povel chapadgu robota k uchopeniu súčiastky a jej vloženiu do čelusti obrábacieho stroja. Počas obrábanie riadiaci systém pomocou dávkovače 12 znova nadávkuje jednu valcovú súčiastku 13 do odoberacieho centra 3, čím je obrobok pripravený pre ďalší cyklus. Tento cyklus sa opakuje až kým sa zásobník nevyprázdni. Po vyprazdnení zásobníka alebo v priebehu obrábania obsluha zásobník dopĺňa.1. Univerzálny gravitačný zásobník valcových súčiastok pozostávajúci z nosníka,ktorý je v naklonenej rovine podopretý prestaviteľnými stojanmi vyznačujúci sa tým,že nosník 2 je opatrený najmenej dvoma priečnikmi 18 rozmiestnenými v rovnakých odstupoch na jeho dĺžke, kde každý tento priečnik 18 je z jednej strany opatrený pevnou bočnicou 8 a z druhej strany posuvnou bočnicou 9 ovládanou posuvným mechanizmom, kde tieto jednotlivé posuvné mechanizmy sú navzájom synchronizované, pričom na vnútorných plochách pevných bočníc 8 a posuvných bočníc 9sú pripevnené vodiace lišty 10, kde na vrchnej časti nosníka 2 sú na viacerých miestach vedľa seba pripevnené kazety 5,v ktorých sú nasunuté vymeniteľné tvarové vložky 6, pričom každá táto tvarová vložka 6 je opatrená drážkami v ktorých sú uložené spodné skĺzové lišty 7.2. Univerzálny gravitačný zásobník podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým, že na konci nosníka 2 pred odoberacim centrom 3 vo výstupnej časti zásobníka je umiestnený dávkovač 12 súčiastok, ktorý je funkčne spojený s riadiacim systémom robota.

MPK / Značky

MPK: B65G 47/18

Značky: válcových, súčiastok, univerzálny, gravitačný, zásobník

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-254034-univerzalny-gravitacny-zasobnik-valcovych-suciastok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Univerzálny gravitačný zásobník valcových súčiastok</a>

Podobne patenty