Bezpopolné antioxidanty a disperzanty

Číslo patentu: 254033

Dátum: 17.12.1987

Autori: Szücs Ladislav, Klucho Pavol, Maťaš Michal, Fančovič Karol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

mimo mo VYNÁLEZY (451 Vydané 15 11 88Riešenie sa týka odboru prísad do mazaCĺCh olejov. Podstatou vynálezu sú látky všeobecného vzorcapripravené esterífíkáciou alkylsalicylových kyselín a alkoholov alebo polyolov. Sú p 0 ~ užiteľné ako prísady do mazacích olejov vo funkcii bezpopolných antioixdantov, dísperzantov a antifrikčných činidlel.Vynález satýka nového druhu bezpopolnych antioxidantov -a disľperzantov. Tieto látky je možnépoužit ako prísady do mazacích olejov a plastov.Spôsob a zariadenie na kontinualnu vý robu alkylsalicylovýcb kyselín a ich soli s vysokou čistotou, ako antioxidantov a disperzantov, je predmetom čs. autorského osvedčenia č. 193 892. Podstatou vynálezu je destilácia alkylsalicylovýcb kyselín a ich neutralizácia v stieranom filme kvapaliny.Autorským osvedčením ZSSR č, 266 764 sa chráni spôsob výroby alkylsalicylátu sodného. Spôsob sa vyznačuje tým, že sa do filmového reaktora nadávkuje 40 -ný roztok hydroxidu sodného a alkylfenol v príslušných pomeroch. získaná zmes sa cirkuluje v systéme reaktor-čerpadlo-reaktor, v. dôsledku čoho sa produkt zbaví vody. Keď obsah vody klesne na hodnotu 1,8 až 2,0 0/0hmotnostné privedie sa do systému dusíkaž do úplného odstránenia vlhkosti. Potom sa preruší prívod dusíka a do reaktora sa privedie oxid uhličitý. Systém sa utesni a zvýši sa tlak na 0,6 MPa. Tento tlak sa udržiava až do ukončenia karboxylácie. Patent NSR č. 1 039 060 kryje spôsob prípravy antioxidantov do mastiacich olejov. zložených zo zmesí alkylfenolátov a alkylsa llcylátov kovu vyššieho mocenstva. Spôsob sa vyznačuje tým, že sa na zmesi alkylfenolátov a alkylsalicylátov, vzniklých dvojnásobnou karboxyláciou alkalických alkylfenolátov oxidom uhličitým, pôsobí v bezvodom prostredi oxídom alebo hydroxidom kovu vyššieho mocenstva v množstve minimálne potrebnom na tvorbu soli s bñzicitou 100 0/0, počítané na obsah alkylsalicylátu vo východiskovej zmesi.Predmetom vynálezu sú bezpopolné antioxidanty a disperzanty všeobecného vzorcaR 1 je vodík alebo alkyl obsahujúci 5 až 24 uhlikových atómov, R 2 je alkyl obsahujúci 5 až 24 uhlikových atómov, R 3 je zvyšok alkanického, cyklánického alebo aromatického alkoholu alebo polyolu obsahujúceho 1 až 18 uhlikových atómov V molekule a x je počet hydroxylových skupín v molekule alkoholu alebo polyolu a je rovný 1 až 6.Alkylsalicylové kyseliny môžu obsahovať jeden alebo dva alkylové reťazce v molekule a to lineárne, alebo rozvetvené. Dĺžky alkylových reťazcov sa volia v závislosti na štruktúre a mólovej hmotnosti cielového produktu. e výhodné sa pridržíavať pravidla, že čim viac uhlikových atómov sa nachádza v alkylovom, alebo alkylových reťazcoch, tým menej uhlikov môže byt vv molekule esterifikačného alkoholu.Pre esterifikáciu alkylsalicylovej kyseliny všeobecného vzorca Il, alebo zmesi týchto alkylsalicylovýcb kyselín je možné použit alkénoxíd ako je etylénoxid, propylénoxid,alebo alkohol jedno-, dvoj-, troj- a viacsýtny obsahujúci 1 až 18 uhlikových atómov v molekule, alebo ich zmesí. Môžu to byt linearne aj rozvetvené aliíatické alkoholy,počnúc metanolom a končiac oktadekanolom, etylénglykol, dietylénglykol, trietylénglykol, alebo polyetylěnglykoly, propylénglykol, dipropylénglykol, tripropylénglykol,alebo polypropylénglykoly, butándioly až oktándioly, Zz-dimetylolpropán, trioly typu glycerínu, LLI-trímetyloletánu, 1,1,1-tri 1 netylolpropánu až trimetylolpentadekánu, p 0 lyoly typu pentaerytritolu, dipentaerytritolu a alkoholické 5 až 6 uhlíkaté cukry. Pre esterlflkáciu alkylsalicylovýcb kyselín všebecného vzorca II. možno použiť tiež cyklaniclté alkoholy ako je napríklad cyklohexanol, alkylcyklohexanoly, alebo aromatické alkoholy ako sú fenylmetanoly, fenyletanoly, fenylbutanoly.Mólový pomer kyseliny alkylsaúcylovej všeobecného vzorca Il. k alkoholickej zlúčenine závisí od valentnosti alkoholickej zlúčeniny. je výhodné esterifikovat všetky hydroxylové skupiny alkoholu alebo polyolu.Vyrobené estery sú V závislosti od molekulovej hmotnosti a chemickej štruktúry olejovité kvapaliny až tuhé látky rozpustné v oleji a v organických rozpúšťadlách. Estery pripravené podla tohto vynálezu sa aplikujú ako bezpopolné antioxidanty, disperzanty a antifrikčné prísady do mazacích olejov a plastických mazív.Výhodou bezpopolných antioxidantov a disperzantov podľa tohto vynálezu je, že sú účinné pri vysokých teplotách a dajú sa aplikovať v takých sústavách mastiv, kde sa alkylsalicyláty kovov alkalických zemín nedajú použiť, ako sú napríklad oleje pre piestové letecké motory.Obsah popola v motorových olejoch je limitovaný. je preto výhodné aplikovať V kombinácii prísad pre tieto oleje bezpopolné antioxidanty s di-, prípadne s Viacfunkčnýml vlastnosťami. Pri ich aplikácii v motorových olejoch sa prejavujú antlfrikčné vlastnosti prísady v znížení opotrebenia trecích sústav motora i V neprítomnosti modifikátora trenia.Pre ilustráciu uvádzame príklady, ktoré však neobmedzujú predmet vynálezu.Mól kyseliny 4-hexadecylsalicylovej sa zmieša s mólom Z-etylhexanolu v esteriiikačncm reaktore. Do zmesi sa pridá 2 D 0/0 hmotnostných zmesi izomérnych mety bonzénov a 40/0 hmotnostné 4-metylbenzénsulfônovej kyseliny. Zmes sa za miešania zahrieva do teploty varu. Reakčná voda sa odstraňuje azeotropickou destiláciou. Po zreagovaní východiskových surovín sa oddertiluje vynášač vody a olejovitá kvapalina sa adsorpčne zrafinuje 4 0/0 hmotnostnými bieliacej hlinky. Získa sa olejovitá kvapalina žltohnedej farby vo výťažku 98 0/0 hmotnostných teórie.Antioxidačné, dispergačné a antišrikčné vlastnosti prísady podľa tohto vynálezu sa prejavia pri ich aplikácii do motorových olejov v množstve 2,5 0/0 hmotnostného. Pri. stanovištnej skúške W 1 na modelovom m 0 tore Petter sa dosiahne maximálne dosažiteľná Čistota piestnych drážok, t. j. 10 bodov. Opotrebenie ojničného ložiska je maximálne 18 mg.Mól zmesi alkylsalicylových kyselín obsahujúcich 18 až 22 uhlíkových atómov v alkylovom reťazci v polohe 4 a 6 sa za intenzívneho miešania nechá reagovať s 1,5 mólu n-hexanolu za katalýzy 50/0 hmotnostných zmesi xylénsulfónových kyselín pri teplote varu zmesi. Reakčná voda sa po schladení oddelí od n-hexanolu, ktorý sa vracia do esterifikačného reaktora. Po skončení esterifikácie sa reakčná zmes ochladí a premyje vodou do neuträlnej reakcie premývacích vôd. Potom sa z reakčnej zmesi oddestiluje nezreagovaný n-hexanol a viskozny olejový produkt sa predestiluje na molekulovej odparke. Získa sa svetložltá olejovitá kvapalina vo výtažku 960/0 hmotnostných teórie.Testovaním motorového oleja obsahujúceho 2 0/0 hmotnostné tejto prísady v motore Petter W 1 sa dosiahne Čistota piestnych drážok 10 bodov a opotrebovanie ojničného ložiska 16 mg.D 0 esteriľikačného reaktora sa naváži mol zmesi 4 a G-oktylsalicylovej kyseiiny a mól dodecylcyklohexanolu. Do zmesi sa pridá vynäšač vody vo forme repnej frakcie vriacej v rozmedzí 140 až 180 °C v množstve 2 U 0/0 hmotnostných, pečítané na zmes východiskových surovín a 4,5 0/0 hmotnostného benzénsulfónovej kyseliny, počítané na východiskové suroviny. Za intenzívneho miešania sa zmes ohreje na teplotu varu. Reakčná voda sa odťahuje spolu s vynäšačom vody cez chladič. Ropná frakcie sa vracia do esterifikačného reaktora. Po skončení esterifikácie sa ropná frakcie oddestiluje a olejovitý produkt sa rafinuje bieliacou hlinkou V množstve 5 0/0 hmotnostných, počítané na reakčný produkt dvakrát. Ester sa získa vo výtažku 93 0/0 hmoinostných teórie.Aplikačnym testom tejto prísady v množstve 1,5 0/0 hmotnostného v motorovom oleji V motore Petter Vx/l. sa dosiahne Čistota piestnych drážok E 15 boda a opotrehovanie ojničného ložiska 20 mg.4 móly 4,6-dipentylsa 1 icy 1 ovej kyseliny a jeden möl pentaeritritolu sa naváži od esteriiikačného reaktor-a. Do zmesi. sa nadávku-v je zmes Ca aromáiov v množstve 20 0/0 hmotnostných počítané na zmes východiskových surovín a 5,5 0/0 hmotnostného 4-metylbenzénsulfónovej kyseliny, počítané na reagujúcu zmes.Reakčná voda. sa odtahuje z reagujúcej zmesi pri jej teplote varu. o ochladení azeotropického destilátu a po oddelení vody sa zmes Ca aromátov vracia do esterifikačného reaktora. Po skončení reakcie sa reakčná zmes premyje vodou do neutrálne reakcie premývacích vôd, adsorpčne sa dočistí 5 0/0 hmotnostnými bieliacej hlinky.Po oddestilovaní vynášača vody sa získa viskózna kvapalina žltohnedej farby vo výťažku E 30 0/0 teórie.Testovaním motorového oleja obsahujúceho 3 0/0 hmotnostné tejto prísady v motore Petter W 1 sa dosiahne Čistota piestnych drážok 10 bodov a opotrebovanie ojničného ložiska 15 bodov.1. Bezpopolné antioxldanty a disperzanty kde všeobecného vzorca R 1 je vodík alebo alkyl obsahujúci 5 až 24 uhlíkových atómov,R 2 je alkyl obsahujúci 5 až 24 uhlíkovýoh atómov,R 3 je zvyšok alkánického, cykláníckěho alebo aromatického alkoholu, alebo polyolu, R OH obsahujúceho 1 až 18 uhlíkových atómov v 1 molekule a x je počet hydroxylových skupín V moleCO O R R 3 kole alkoholu, alebo polyolu a je rovný l z az B. X I.

MPK / Značky

MPK: C10M 129/76, C09K 15/06

Značky: antioxidanty, disperzanty, bezpopolné

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-254033-bezpopolne-antioxidanty-a-disperzanty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezpopolné antioxidanty a disperzanty</a>

Podobne patenty