Nízkoimpedančné nelineárne vedenie s varikapovou výplňou a minimálnym parametrom článku

Číslo patentu: 254027

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kukuča Roman, Oravec Július, Véghová Klára, Červeň Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY .(751 v Amor vynálezu ČERVEN IURA ing., KUKUČA ROMAN ing.,ORAVEC ÚLIUS doc. ing. CSO., VÉGHOVÄ KLÄRA ing. CS 0., BRATISLAVA54 Nízkoimpedančné nelineárne vedenie s varikapnvou výplíiuu a minimálnym parametrom článkuVedenie možno využít v meracej technike pikosekundových javov, na testovanie frekvenčných vlastností líneárnych sústav, v míkrovlnových fázových závesoch, na impulzovü moduláciu radíolokátorov V mm pásme a v generátoroch impulzov v pikosekundovej oblasti.Vedenie Svojou nízkou impendanciou rádovo Dhmy Limožňuje tvarovanie nárazovýcl elektromagnetických vĺn s veľkým okamžitým výkonom - stovky W pri amplítúde do 30 V. Jeho podstata je v tom, že k pásikovému vedeniu tvnoreného dvomi medenými fóliamí na dielektríckej podložka sú z boč~ nej strany prispájkované varikapy s odstrá- m nenýmí prívodmí a časťou puzdra, čím sa zmenšuje pozdĺžna indukčnosť článku a minimalízuje parazitná priečna indukčnosť prívodov..a minimálnym časovým parametrom článkua rieši problém nového konštrukčného usporiadania článkového vedenia s varikapovou výpliíou na ,tvarovanie nárazovej elektromagnetickej vlny s veľkou strmosťou nábežnej hrany 105 V/,us.V súčasnosti sa natvarovanle nárazových elektromagnetických vĺn používajú článková vedenia s nelineárnymi indukčnosťami toroidy s feritovou výplňuou, alebo článková vedenia s nelineárnymi kapacitaml - varikapy.Feritové vedenia umožňujú tvarovať nárazové vlny so strmosťou 105 V/gus a okamžitým výkonom viac ako 105 W, vyžadujú však veľmi veľkú ,amplitúdu vstupných impulzov. - rádovo kV, čo kladie zvýšené nároky na elektrickú pevnosť použitých súčias tok ,.apre.javi.sa . aj na značných geometric kých rozmeroch vedenia. Naviac použitie cievok s feritovou výplňou spôsobuje nezanedbaťelné energetické straty, spôsobené nelineárnou disipáciou energie pri rýchlom premagnetovaní. Nelineárne vedenia s varikapml majú menšie straty a umožňujú tvarovanie nárazových vĺn s amplitúdou 10 až 30 V. Vedenie s varikapmi a lineárnymi in dukčnosťamirumožñuje však dosiahnuť str most nábežnej hrany maximálne 104 V/s. Použitie dvojvodičovêho vedenia prepojujúceho tesne vedla seba uložené varikapy umožňuje znížiť hodnotu pozdĺžnej indukčnosti článku na hodnotu približne 1 nH. Parazitná priečna indukčnosť prívodov varikapov však zvyšuje časový parameter článku, takže ani toto usporiadanie neumožňuje dosiahnuť väčšiu strmosť nábežnej hrany ako 105 V/s.Uvedené nedostatky odstraňuje nízkoimpedančné nelineárne vedenie s varikapovou vvýplňou a minimálnym časovým parametrom článku, ktoré umožňuje tvarovať nárazovú elektromagnetickú vlnu so strmosťou nábežnej hrany 105 V/s s amplitúdou 30 V podľa vynálezu, ktorého podstata je v tom,že na upravenú časť varikapov so sprístupnenými čipmi je pripevnené spájkou pásikové vedenie tvorené dvomi medenými fóliami na dielektrickej podložke.Pokrok riešenia podľa vynálezu je v tom,že novou konštrukciou umožňuje tvarovanie nárazovej elektromagnetickej vlny so strmosťou hrany 105 V/s a okamžitým výkonom 102 W, zmenšuje objemové rozmery v.oči feritovým vedeniam lüz-krát, umožňuje použiť budiace impulzy s amplitúdou clo 30 V a zmenšuje energetické straty na minimum.Vyšší účinok konštrukcie vedenia podľa vynálezu sa prejavuje v tom, že časový parameter článku dosiahne najmenšiu hodnotu dosažitelnú použitím dlskrétnych polovodičových prvkov, čo umožňuje formovanie nárazovej elektnomagnetickej vlny so strmosťou hrany 105 V/s.Na pripojenom výkrese je na obrázku 1 znázornený rez varikapom TESLA KB 105 G,na obrázku 2 je priečny rez pásikovým vedením so znázornením pripojenia upraveného varikapu.Šrafovaním je na obrázku 1 vyznačená časť puzdra 1 a prívodov 2 varikapu 4, ktoré je potrebné odstrániť. Tým sa sprístupní čip 3 varikapu 4 a umožní sa jeho bezprostredné kontaktovanie. Takto upravené varikapy 4 sú podľa obrázku 2 prispájkované spájkou 5 k medeným fóliam 6, ktoré s dielektrickou podložkzou 7 tvoria pásikově vedenieRad varikapov 4 prispájkovaných tesne vedla seba na pásikovom vedení tvorí nelineárne článková vedenie s velmi jemnou štruktúrou. Úprava varikapov 4 podľa obrázku 1 minimallzuje parazitnú indukčnosť prívodov a ich prepojenie pásikovým vedením zmenšuje pozdlžnu indukčnosť článku ID-krát voči doteraz používaným konštrukciam nelineárnych vedení s varikapmi.Dalej nízkoimpedančné nelineárne vedenie s varikapovou výplňou a minimálnym časovým parametrom článku podľa vynálezu zmenšuje pozdĺžnu indukčnosť článku vedenia a minimalizuje parazitnú priečnu indukčnosť prívodov varikapov a svojou-nízkou impedanciou rádovo Q umožňuje tvarovanie nárazových elektromagnetických vĺn s velkým okamžitým výkonom - stovky W pri amplitúde do 30 V. Zmenšenie pozdĺžnej indukčnosti na ráclovo desatiny nH sa dosahuje prepojením varikapov pásikovým vedením, ktorého kapacita je zanedbatelná vdči kapacita varikapov. Minímalizácia parazitne priečnej indukčnosti prívodov varikapov sa dosahuje ich odstránením spolu s časťou puzdra, čo umožňuje pripojiť fólie pásikového vedenia bezprostredne na čipy varikapov.Nelineárne vedenie podľa vynálezu možno využiť v rade vedeckotechnických odborov, napríklad V meracej technike pikosekundových javov, na testovanie frekvenčných vlastností lineárnych sústav, v mikrovlnových fázov-ých závesoch, na impulzovú moduláciu rádiolokátorov v mm pásme a v generátoroch impulzov v pikosekundovej oblasti.Nízkoimpedančné nelíneárne vedenie s na upravenú časť vxarikapov 4 so sprístupvarikapovou výplňou a minimálnym čas 0 ~ nenými čipmi 3 je pripevnené spájkou vým parametr-om článku, ktoré umožňuje 5 pásikové vedenie tvorené dvomi mede~ tvarovat narazovú elektromagnetickú vlnu nými fóliamí 6 na dielektrickej podlož~ so strmosťou nábežnej hrany 105 V/gus a am~ ke 71.

MPK / Značky

MPK: H03K 5/12

Značky: článků, výplňou, nízkoimpedančné, vedenie, parametrom, minimálnym, varikapovou, nelineárne

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-254027-nizkoimpedancne-nelinearne-vedenie-s-varikapovou-vyplnou-a-minimalnym-parametrom-clanku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nízkoimpedančné nelineárne vedenie s varikapovou výplňou a minimálnym parametrom článku</a>

Podobne patenty