Nástrojová elektróda s kvapalinovým uložením

Číslo patentu: 254026

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vadina Štefan, Vadina Roman

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

l 75 Autor vynálezu VADINA ŠTEFAN ing., VADINA ROMAN, NOVÉ MESTO nad VáhomNástrojové elektróda s kvapalinovým uložením pozostáva z telesa 1 elektródy, na ktorom je vytvorená aspoň jedna činná plocha 2 s otvorom 3) pre prívod kvapaliny 6, spojeného s nosnou rürkou 11, Ná- g stnojová elektróda má vytvorenú tlakovú - x komoru 7 spojenú škrtiacou tryskou 8 s prívodom kvapaliny 61. Počet tlakových komôr 7 je väčší alebo sa rovná jednej.Vynález sa týka nástrojovej elektródy pre elektrochemické obrábanie vnútorných plôch valcových otvorov, najmä otvorov oDoteraz sa chemické bezdotykové obrábanie vnútorných plôch valcových otvorov, t. j. über materiálu z vnútorného povrchu stien, najmä valcových priechodzích i nepriechodzích otvorov o velkých dĺžkach vyko-náva pomocou nástrojovej elektródy v tvare valca, prípadne zrezaného kužela s klzným uložením. Takáto nástrojová elektróda je mimo činných častí pokrytá ochrannou oteruvzdornou vrstvou z elektroizolačného materiálu. Pre zabezpečenie procesu elektrochemického obrábanie sú činné elektricky vodivé časti nástrojovej elektródy zahĺbené cca 0,2 mm pod úrovňou ochrannej elektroizolačnej vrstvy. Za tohoto stavu nedochádza pri elektrochemickom obrábaní k styku včinných častí nástrojovej elektródy s povrchom steny otvoru obrobku, ktorý rotuje okolo osi otvoru, Táto medzera umožňuje eliminovať i malé osové nerovnosti obrábanej valcovej vrstvy. Nástrojová elektróda vykonáva priamy pohyb v otv.ore obrobku a obrovbok, to je opracovávaný predmet, rotuje okolo osi obrobku. Priamy pohyb nástrojovej elektródy anrotačnýv pohyb obrobku sa uskutočňuje klznym spôsobom v klznom uložení, ktorý vytvára ochranná elektroizolačná vrstva nástrojovej elektródy a vnútorný povrch plochy obrobku. jedným z hlavných nedostatkov kĺzného uloženia nástrojovej elektródy v otvore sú zlé kĺzne vlastnosti ako velký súčinitel trenia, vznik trhavých pohybov,nizka odolnost elektroiz-olačnej vrstvy nástrojovej elektródy voči opotrebeniu, to je zníženie životnosti nástrojovej elektródy a zvýšenie náklady na výmenu a opravy nástroj-ových elektród. Navyše poškodenie ochrannej elektnoizolačnej vrstvy spôsobuje neodstránitelné defekty vnútorného povrchu obrobku elektrickými skratmi medzi nástrojovou elektródou a obrobkom Taktiež defektné stopy po kĺznom trení plošného mechanického styku nástrojovej elektródy s vnútorným povrchom obrobku pre náročné technické aplikácie s vysokými požiadavkami na kvalitu vnútorného povrchu valcových plôch otvorov sú nežiadúce.Vyššie uvedené nevýhody zmierňuje a technický problém rieši nástrojová elektróda s kvapalinovým uložením pre elektrochemické obrábanie vnútorných plôch valcových otvorov najmä o velkých dIžkach podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že teleso elektródy má vytvorenú tlakovú komoru spojenú škrtiacou tryskou s prívodom kvapaliny. Teleso nástrojovej elektródy je opatrené segmentom, v ktorom je vytvorená tlakové komora. Tlakové komory so škrtiacimi tryskami sú vytvorené v rovine kolmej na os nástrojovej elektródy. Počet rovín, v ktorých sú vytvorené tlakové komory je väčší alebo sa rovná jednej. Do podstatyvynálezu patrí tiež to, že nosná rúrka je po celej dlžke opatrená segmentami, v ktorých je vytvorená tlaková komora so škrtlacou tryskou. Počet segmentov sa rovná alebo je väčší ako jeden a počet tlakových komôr v segmente je väčší alebo sa novná jednej.Výhodou nástrojovej elekródy s kvapalinovým uložením pre elektrochemické obrábanie vnútorných plôch valcových otvorov najmä o velkých dIžkach je, že pri velmi trecích odporoch pri posuvoch nástrojovej elektródy a rotácii obrobku nedochádza k trhavým pohybom nástrojovej elektródy. Ďalšou výhodou je vyššia životnosť nastrojovej elektródy, pretože pri pohybe nástrojovej elektródy nedochádza k priamemu mechanickému styku medzi ochrannou elektroizolačnou vrstvou nástrojovej elektródy a povrchom valcového otvoru. Nástrojovou elektródou podla vynálezu je možne obrábat vnútorné povrchy valcových otvorov malých priemerov a velkých dĺžok a tiež sa dosiahne vyššia kvalita opracovanej plochy valcového otvoru z dôvodu vyššej stability medzielektródovej vzdialenosti a zníženie prevádzkových nákladov z dôvodu zníženia nároku na údržbu.Nástrojové elektróda s kvapalinovým uložením pre elektrochemické obrábanie vnútorných plôch valcových otvorov najmä o veľkých dlžkach je príkladne znázornené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslená elektróda v náryse, na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A a na obr. 3 je nakreslený rez rovinou B-B.Nástrojové elektróda s kvapalinovým uložením pre elektrochemícké obrábanie vnútorných plôch valcových otvorov, najmä o velkých dIžkach (obr. 1) pozostáva z telesa 1 elektródy spojeného s nosnou rúrkou 11. Na telese 1 elektródy je vytvorená aspoň jedna činná plocha 2 s otvorom 3 pre prívod pracovnej kvapaliny. Teleso 1 elektródy, respektíve jeho segment 9 má vytvorenú tlakovú komoru 7 spojenú škrtlacou tryskou ll s prívodom kvapaliny 6. Plochy telesa 1 elektródy, na ktorých nie je vytvorená činná plocha 2 sú pokryté elektroizolačnou vrstvou 4. Tlakové komory 7 sú umiestnené po obvode nástrojovej elektródy v rovine kolmej na os nástrojovej elektródy pričom ich počet je väčší alebo sa rovná jednej),respektíve jej posuvu. Počet rovín, v ktorých sú po obvode tlakové komory 7 je väčší alebo sa rovná jednej. Nástroj-ová elektröda(obr. 3 má tlakové komory 7 tvorené v dvoch rovinách. Teleso 1 elektródy, respektíve segment 9, ktorý môže byt tiež rozoberatelne spojený s telesom 1 elektródy je vyrobené z elektroizolačného materialu. Priestor medzi segmentom 9 a obrobkom 5 vytvára odtokové otvory 1 U. Nosná rúrka 11 je taktiež opatrená segmentom 9 s tlakovými komorami 7 a škrtlacimi tryskami B.Funkcia nástrojovej elektródy s kvapalinovým uložením pre elektrochemické obrá 7.554026banie vnútorných plôch valcových otvorov najmä o» veľkých dĺžkach je nasledovná Nástrojová elektróda s kvapalinovým uložením pre elektrochemické obrábanie vnútorných plôch sa. prostrednictvom rúrky 11 zasunie do obrábaného valcového otvoru obrobku 5 a presunie sa na opačný koniec otvoru. Pri spätnom pohybe nástrojovej elektródy pre bieha proces anodickéhuo obrábanie vnútor-ných stien v.alcového obrobku 5. Nástrojové elektróda pritom vykonáva priamy pohyb a obrobok rotačný pohyb. Cez nosnú rúrku je súčasne privádzaná .kvapalina G do medzielektródového priestoru, ktorý vytvára činná plocha 2 s vnútorným povrchom steny obrobku 5 a do tlakovej komory 7 vymedzujücou kvapalinou 6 polohu nástrojovej elektrody vo vnútri otvoru obrobku 5. Pre zabránenie ochrannej elektroizolačnej vrstvy 4 nástrojovej elektródy sa ochranná elektroizolačná vrstva 4 nestýka s vnútornou obrábanou valcovou plochou obrobku 5. e oddelená prostredníctvom oddelovacej a nosnej vrstvy vytvorenej kvapalinou (i. Oddeľovacia a nosná vrstva je vytvorená kvapalinou li v tlakovej komore 7. Z tlakovej komory 7 prúdi kvapalina li pod tlakom medzerou medzi tlakovou komoru 7 a vnútorným povrchom steny obrobku 5 von do nepracovného priestoru okolo činnej plochy 2a z neho volne odteká odtokovým otvorom 10 z priestoru nástrojov.ej elektródy. D 0 tlakových komôr 7 je kvapalina 6 privádzaná cez škrtiace trysky 8. Oddelovacia a nosná vrstva vytvorená kvapalinou 6 posuv nástrojove elektródy a rotáciu obrobku 5 bez mechanického styku povrchu nástrojovej elektrody s povrchom valcového obrobku 5. Kvapalina 6 je totožná s pracovnou kvapalinou a dodávaná prednostne spoločným tlakovým čerpadlem pre obrábanie. Poloha nosnej rúrky 11 vo vnútri otvoru obrobku je vymedzená prostredníctvom oddeľovacej a nosnej vrstvy vytvorenej kvapalinou E. Nosná rúrka 11 zabezpečuje posuv nástrojovej elektródy, prívod elektrického prúdu i prívod kvapaliny B.Nástrojovú elektrodu s kvápalin-ovým uložením pre elektrochemické obrábanie vnútorných plôch valcových otvorov najmä o velkých .dĺžltach je vhodné použit najmä na elektrochémické opracovanie vnútorných plôch rúrok. Hodí sa prednostne pre menšie vnútorné otvory, kde priemer otvoru je Ine-nší ako 30 mm a pre otvory ktorých dlžka obrábaného otvoru je mnohonásobne väčšia ako dĺžka nástrojovej elektródy. Vonkajší povrch obrobku 5 môže byt valcový, prípadne štvorcový, šesthran a podobne.1. Nástrojová elektróda s kvapalinovým uložením pre elektrochemické obrábanie vnútorných plôch valcových otvorov najmä o velkých dlžkach, pozostávajúca z telesa elektródy, na ktorom je vytvorená aspoň jedna činná plocha s otvorom pre prívod kvapaliny, spojeného s nosnou rúrkou, vyznačujúca sa tým, že nástrojová elektróda má vytvorenú tlakovú komoru 7 spojenú škrtiacou tryskou 8 s prívodom kvapaliny6, pričom počet tlakových komôr 7 je väčší alebo sa rovná jednej.2. Nástrojová elektroda s kvapalinovým uložením podľa bodu 1, vyznáčujúca sa tým,že nosná rúka 11 je opatrená segmentami 9, v ktorých sú vytvorené tlakové komory 7 a škrtiace trysky 8, pričom počet segmentov 9 sa rovná alebo je väčší ako jeden a počet tlakových komôr 7 v segmente 9 je väčší alebo sa rovná jednej.

MPK / Značky

MPK: B23H 3/04

Značky: uložením, elektroda, kvapalinovým, nástrojová

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-254026-nastrojova-elektroda-s-kvapalinovym-ulozenim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nástrojová elektróda s kvapalinovým uložením</a>

Podobne patenty