Zariadenie na výmenu nástroja, hlavne u tvárniacich strojov

Číslo patentu: 254019

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pelegrin Eduárd, Čepeľ Ján, Bauernfeind Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO WNÁLEZY 45 Vydané 15 11 33(751 Autor vynálezu BAUERNFEIND PETER ing., CEPEĽ AN ing., PELEGRIN EDUÁRD Ing., KOŠICE54 Zariadenie na výmenu nástroja, hlavne u tvárniacich strojovZariadenie na výmenu nástroja, hlavne u tvárniacich strojov rieši skráteníe výmeny nástrojov u tvárniacích strojov zoradených v linke s manipulátorom alebo priemyselným robotom. To sa dosiahne vynášaním nástroja nosičmi nástroja s vallvými telieskami po lištách, ktoré sú prichytené na konzoly prichytené k boku stroja, pričom valivé telieska sú do nosičov nástroja zasúvateľné.Vynález sa týka zariadenia na výmenunástroja a rieši skrátenie doby cyklu výme ny nástroja u. tvárniacich strojov zaradených v linke s manipulâtorom alebo priemyseiným robotom.U tvárniacich strojov zaradených v- linke s manipulátorom alebo priemyselným robotom a s ďalšími periférnymi zariadeniami je stažený prístup k pracovnému priestoru stroja a preto pri výmene nástroja sa žiada premiestniť nástroj mimo pracvoný priestor stroja na miesto, ku ktorému je lahčí prístup.Doteraz známe zariadenia na výmenu nástroja pozostávajú z konzol prichytených k boku stroja, pričom na konzolách sú umiestnene valivé telieska. Zároveň v stole stroja sú umiestnené ďalšie valivé telieska posuvne uložené vo vertikálnom smere. Vysunutím valivých teliesok v stole stroja do hornej polohy sa nadvihne nástroj, pripadne upínacia doska s nástrojom a tým sa umožni premiestnenie nástroja po valivých telieskách v stole stroja na valivé telieska na konzolách, čím sa premiestní nástroj mimo pracovný priestor stroja.Nevýhodou tohto riešenia je, že obsahuje veľký počet valivých teliesok, vyžaduje zvláštne prevedenie stolov strojov, neumožňuje dodatočnú montáž. Pre každý stroj je nutné kompletné zariadenie. VVyššie uvedená »nedostatky sú odstránené zariadením na výmenu nástroja podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené konzolami prichytenými k bokustroja, na ktorých sú prichytené lišty, na ktoré dosadajú svojimi valivými telieskami nosiče nástroja, pričom valivé telieska sú do nosičov nástroja zasúvateľné.Uvedené riešenie umožňuje dodatočnú montáž zariadenie na stroji u zákazníka bez zvláštnych úprav, pijičom jeden pár nosičov nástroja umožňuje výmenu nástroja na viacerých strojoch. , Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu je .na obrázkoch, kde na obr. 1 je pohľad na stroj so zariadením z čelnej strany a na obr. 2 je pohľad na stroj so zariadením z boku.Konzoly 5 sú prichytené k boku stroja 1. Ku konzolám 5 a stolnej doske 2 sú prichytené lišty 6 prekrývajúce pracovný priestor stroja 1, po ktorých sa na valivých telieskach 8 pohybujú nosiče 7 s nástrojom 4.Výmena nástroja 4 sa prevádza nasledovným spôsobom Pod držiaky 3 nástroja 4 prichytené na boky nástroja 4 sa zasunú nosiče 7 so zasunutými valivými telieskami 8 po lištách B Po vysunutí valivýchxteliesok 8 sa zväčší výška nosičov 7, ktoré na držiakoch 3 nadvibnú nástroj 4 nad rovinu stolnej dosky 2. Tým sa umožní vysunutie nástroja 4 z pracovného priestoru stroja 1 na konzoly 5, odkial je možné nástroj 4 odobrat. Vkladanie nástroja 4 do pracovného priestoru sa prevádza obráteným postupom.e zrejmé, žeiv alternativnom vyhotovení môžu byt držiaky 3 nástroja 4 uhradené osadenim v nástroji 4 pre nosiče 7 nástroja 4.Zariadenie na výmenu nástroja, hlav.ne u tvárniacich strojov vyznačené tým, že je tvorené konzolaml 5 prichytitelnými k boku stroja, na ktorých sú prichytené lišty6, na ktoré dosadajú svojimi valivými telieskami 8 nosiča 7 nástroja 14, pričom valivé telieska 8 sú do nosičov 7 nástroja 4 zasúvatelné.

MPK / Značky

MPK: B30B 15/02

Značky: strojov, tvárniacich, nástroja, výměnu, hlavne, zariadenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-254019-zariadenie-na-vymenu-nastroja-hlavne-u-tvarniacich-strojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výmenu nástroja, hlavne u tvárniacich strojov</a>

Podobne patenty