Vlhčiaci roztok pro ofsetovú tlač

Číslo patentu: 254018

Dátum: 17.12.1987

Autori: Endrych František, Lederleitner Milan, Topoľský Ivan, Žuffa Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) AUÍOF Vyľľáĺez TOPOĽSKÝ IVAN ing. CSC., LEDERLEITNER MILAN ing ENDRYCI-I FRANTIŠEK, ŽUFFA MILAN ing., BRATISLAVA54 Vlhčiaci. roztok pre ofsetovú tlačRiešenie sa týka vlhčiaceho roztoku pre ofsetovú tlač, vhodného pre alkoholové vlhčiace systémy.Uvedený v-lhčiaci roztok »obsahuje ako prísadu znížujúcu povrchové napätie etylalkohol denaturovaný vyššími alifatíckými alkoholmi s počtom uhlíkov 3 až 5. Etylalkohol sa denaturuje spomínanými vyššími alkoholmi v množstve 20 až 100 m 1 na jeden liter etylalkoholu.ľŕvíľPri ofsetovej tlači sa spravidla používav.odný vlhčiaci roztok, ktorý má za úlohu chránit netlačiace miesta tlačovej formy pred príjmom tlačovej farby. Vlhčiaci roztok častoľľobsahiije tlmivý systém na báze organických a anorganických zásad, kyselín a ich solí, upravujúci hodnotu pH na 4,8 až 5,8, ktorá je najvýhodnejšie pre tlačový proces. Môže obsahovať aj iné látky, ako napríklad hydrofilný vodorozpustný polymér,konzervačné prísady, povrchovo aktívne látky a podobne.Časť vlhčiaceho roztoku sa počas tlače prenáša cez tlačovú formu do tlačovej farby,V ktorej sa emulguje. Preto sa ofsetové farby vyrábajú tak, aby boli schopné prijať 10 až 30 v.ody bez podstatne zmeny svojich reologických a tlačových vlastností. Rovnováha farbavoda nastáva vtedy, ked sa množstvo vody prenesené do tlačovej farby rovná za jednotku času množstvu vody z nej odvedenému vyparením voda sa vypäruje prednostné v porovnaní s podstatne menej prchavými zložkami tlačovej farby a odvalom z tlačovej formy na potláčaný material vo forme emulzie vo farbe. Rovnovážne množstvo vody v tlačovej farbe značne závisí aj od vonkajších podmienok, ako je teplota či relatívna vlhkost vzduchu v miestnosti a pod. Napríklad zmenou vonkajšej teploty počas tlače sa môže menit i spomínané rovnovážne množstvo, čo sa môže prejaviť neštandardnostou kvality jednotlivých výtlačkov a problémami pri tlači,ktoré je nutné odstrániť zmenou prívodu farby a vlhčiaceho roztoku, teda opätovným nastolením rovnováhy farbavoda. Preto je výhodné, ak je farebníková a vlhčiaca sústava na tlačových strojoch vybavená možnosťou tepelnej temperácie. V praxi sa často používa chladenie vlhčiaceho roztoku na teplotu 5-10 °C.Vlhčiaci roztok sa v mnohých tlačových strojoch nanáša na tlačovú formu valcom,ktorý býva potiahnutý špeciálnou hydrofilnou textilnou tkaninou, zabezpečujúcou jeho rovnomerný a dokonalý nanos. Pri takýchto vlhčiacich systémoch nie je nevyhnutné použitie prísad znižujúcich povrchové napätie vlhčiaceho roztoku. Nevýhodou býv.a v tomto prípade možnosť znečistenia tlačového bodu vláknami z textilných poťahov vlhčiacich nanášacích valcov ako aj nutnost občasného prania (resp, výmeny textilných poťahov. Býva to spojené so zvýšenou telesnou námahou obsluhujúceho personálu pri vyberaní príslušných valcov ako aj s nutnosťou prania týchto potahov v toxických organických rozpúšťadlách. Ďalšou nevýhodou spomínaných vlhčiacich systémov je aj neskoršie dosiahnutie rovnováhy farba-voda na začiatku tlače, s čím súvisí vyššia spotreba makulatúrnych hárkov papiera a tlačových farieb.Ak sa zníži povrchové napätie vlhčlacehoroztoku je možné aj vlhčenie hladkými gumenými valcami. Zníženie povrchového napätia sa bežne dosahuje prídavkom 6 až 30 obj. izopropylalkoholu od neho je odvodený aj bežne používaný nazov alkoholové vlhčenie). Alkoholové vlhčenie prináša viaceré výhody, medzi ktoré patrí hlavne rýchlejšie ustálenie rovnováhy farba-voda V dôsledku menej intenzívneho a pritom rovnomernejšieho vlhčenia ako aj väčšej prchavosti vlhčiaceho roztoku. V prípade alkoholových vlhčiacich systémov možno dokonca kombinovať vlhčiaci valec s valcom navalujúcim farbu. Dostávame sa tak ku kombinovaným vlhčiacim a farebníkovým sústavám, ktoré sa vyznačujú extrémne rýchlym dosiahnutím rovnováhy farbavoda. Ich najznámejším zástupcom je tzv. Dahlgrenov systém.Výhodnosť použitia izopropylalkoholu vo vlhčiacich roztokoch v porovnaní s inými látkami znižujücimi povrchové napätie vody tenzidy a pod.) spočíva zrejme v jeho fyzikálne-chemických vlastnostiach prchavosť, povrchové napätie, miešatelnost s tlačovou farbou a pod), ktoré sú považované za ideálne z hladiska procesov prebiehajúcich pri tlači. Mieru tohto účinku sa dodnes nepodarilo kvantitatívne vyčísliť, kedže nie je známa ani presná pričina a mechanizmus, prečo práve izopropylalkohol udeluje vlhčiacemu roztoku spomínané výhodné vlastnosti vo vzťahu k tlačovej farbe. Z tejto príčiny ani nie sú k dispozícii empirické hodnoty na posúdenie vhodnosti použitia iných látok namiesto neho.Ďalšou výhodou izopropylakoholu v. porovnaní s inými látkami znižujúcimi povrchové napätie vody je aj ľahká možnosť kontroly a udržiavania konštantnosti jeho koncentrácie pomocou citlivých areometrov,snímajúcich mernú hmotnosť vlhčiaceho roztoku. Na základe jej zmien potom automatický dávkovač pridava izopropylalkohol a udržiava jeho koncentráciu na vopred nastavenej hodnote. je tak zaručená štandardnost zloženia vlhčiaceho» roztoku počas tlače nakladu, čo je veľmi důležité pre štandardnost kvality výtlačkov a pre bezproblémový priebeh tlačového procesu.Kedže izopropylalkohol má toxické vlastnosti a je horlavý, v-yvíja sa snaha nahradit ho vo vlhčiacich roztokoch inými latkami alebo kombináciou viacerých látok na báze tenzidov U. S. patent 4030 417, glykolov v kombináciu s tenzidmi U. S. patenty 3625 715 a 3877 372). Americký patent 4278467 navrhuje použitie 2-etyl-1,3-hexándiolu, n-hexylcelosolvu, n-hexoxydietylénglykolu, n-butoxydietylénglykolacetátu, B-butoxy-Z-propanolu, resp. ich zmesí v koncentráciách 0,5 až 5 obj. V literatúre M. Alexander Forga Mitteilungen č. 81,1974 je popísané aj použitie 1-hexanolu.Všetky spomínané látky sú velmi málo prchavé a už pri nízkych koncentaciach ra 254018pidne znižujú povrchové napätie vody. Napríklad zníženie povrchového napätia vlhčiaceho roztoku na hodnotu 35 ~ 40 mN.m 1 na rovnaké zníženie povrchového napätia je potrebný prídavok izopropylalkoholu cca 10 ~ 15 0/0 obj. postačuje koncentrácia 1-hexanolu len 0,2 až 0,5 . To isté platí aj pre v.äčšinu tenzidovSpomínané látky však majú relatívne výrazne vyššiu mernú hmotnosť ako izopropylalkohol a v prípade ich použitia sa nedá aplikovat areometrický spôsob ich dávkovania a kontroly koncentrácie. Napríklad 1 liter 10 obj. vodného roztoku izopropylalkoholu je asi o 20 gramov lahčí ako 1 liter čistej vody. Avšak 1 liter 0,2 0/0 -ného obj, vodného roztoku l-hexanolu je len o necelých 0,5 gramu lahčí ako liter čistej vody. Udržiavanie konštantnosti koncentrácie spomínaných látok pri merných hmotnostiach tak blízkych mernej hmotnosti čistej vody je pomocou bežne používaných areometrov prakticky nemožné.Ďalšou nevýhodou spomínaných látok je,že sa dostávajú s vlhčiacim roztokom do tarebníka. Keďže sú veľmi málo prchavé, môžu sa v ňom hromadit a narušovat rovnováhu farba-voda v zmysle zvýšenej emulgácie vody. Môžu sa tak negatívne ovplyvnit reologické a tlačové vlastnosti farby a zapríčiniť kolísanie kvality výtlačkov počas tlače nákladu, prešmykanie farebníkových valcov a iné ťažkosti.Možno povedať, že žiadna z náhradných látok za izopropylalkohol vo vlhčiacich roztokoch nenašla dodnes zo spomínaných dôvodov širšie uplatnenie.Použitie izopropylalkoholu je však nebezpečné pre človeka, keďže má toxické vlastnosti. Spomínanú nevýhodu značne znižuje vlhčiaci noztok podľa vynálezu, ktoreho podstata spočíva v tom, že obsahuje tlmivý systém stabilizujúci hodnotu pH na 4,8 až 5,8 a prísadu znižujúcu povrchové napätie, vyznačujúci sa tým, že prísadou znižujúcou povrchové napätie je 6-25 obj. etylalkoholu denaturovaného vyššími alifatickými alkoholmi s počtom uhlíkov 3 až 5. Etylalkohol sa denaturuje uvedenými vyššími alkoholmi v množstve 20 až 100 m 1 na 1 liter etylalkoholu. Vyššie alkoholy spĺňajú funkciu denaturačného prostriedku a ich prítomnosť vo vlhčiacom roztoku kladne vplýva na interakcie na fázovom rozhrani farba-vlhčiaci roztok. Bežne používané denaturačné prostriedky benzín, benzén, metyletylketón, toluén, xylén. . . väčšinou velmi dobre rozpúšťajú tlačové farby a mnohé z nich napádajú aj tlačový prvok na tlačovej forme. Ich prítomnosť vo vlhčia.cich roztokoch nie je žiadúca ani v minimálnych koncentráciách.Etylalkohol má V porovnaní s izopropylalkoholom oveľa nižšiu toxicitu.Pri použití etylalkoholu denaturovaného vyššími alkoholmi s počtom uhlíkov 3 až 5 možno použit podobne ako V prípade izo propylalkoholu a na rozdiel od vyššie spomínaných náhradných látok areometrický spôsob dávkovanie a kontroly koncentrácie,čo je velmi výhodné pre bezproblémový priebeh tlačového procesu a štandardnost kvality tlače.Pri použití vlhčiacich roztokov podla vynálezu sa dosahuje v porovnaní s vlhčlacimi roztokmi obsahujúcimi rovnaké množstvo izoproplalkoholu vyššia kvalita tlače,prejavujúca sa vyšším relatívnym kontrastom a rýchlejším ustanovením rovnováhy farbaP-voda, s čím súvisí nižšia spotreba makulatúrnych hárkov a tlačovej farby.Dôležitá je skutočnosť, že etylalkoho-l nie je na rozdiel od izopropylalkoholu ropným produktom, ale získava sa spravidla alkoholovým kvasením organického materiálu rastlinného pôvodu.Pripravil sa rlhčiaci roztok s nasledovným zložením 1,5 obj. prísady do vlhčiaceho roztoku T-02 dávkovanie podľa odporúčanlu výrobcu n. p. Polygrafické závody, Bratislavaj, 8 0/0 obj. etylalkoholu denaturovaného n-butanolom 100 ml n-butanolu na 1000 ml etylalkoholu) a 90,5 0/0 obj. vodovodnej vody. Takto pripravený vlhčíaci r 0 ~z~ tok sa použil vo vlhčiacom systéme Roland Matic na hárkovom otsetovom tlačovom stroji Roland 800 pri chladení na 8 °C. Použili sa tlačové farby Kessler a obojstranne natieraný papier 120 g/mz výrobcu SCP Ružomberok. Po nastavení sútlače sa získal prvý výtlačok prijatelnej kvality po 9 výtlačkov.Pri vlhčiacom roztoku, v ktorom sa namiesto etylalkoholu denaturovaného n-butanolom použilo rovnaké množstvo izopropylalkoholu podiel ostatných zložiek bol rovnaký, rovnaké boli aj všetky ostatné podmienky vrátane teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti sa získal prvý výtlačok prijateľnej kvality po 15 výtlačkoch.Pre hodnotenie kvality tlače sa použila hodnota relatívneho kontrastu tlačerelatívny kontrast RkD 100 ~ optická hustota plnej plochy, D 75 A optická hustota plochy so 75 Vo-ným rastrovým bodom.Pri tlači s vlhčiacim roztokom obsahujúcim etylalkohol denaturovaný n-butanolom sa dosahovali hodnoty relatívneho kontrastu priemerne o 0,02 až 0,07 vyššie ako V pripade použitia vlhčiaceho roztoku s rovnakým množstvom izopropylalkoholu.Pripravil sa vlhčiaci roztok s nasledovným zložením 2 obj. prísady do vlhčiacehonoztoku Sicco Damp (dávkovanie podľa odporúčania výrobcu Fy Vegra), 25 0/0 obj. etylalkoholu denaturovaného izobutanolom 50 m 1 izobutanolu na 1 D 00 ml etlyalkoholuj, 73 0/0 obj. vodnovodnej vody. Takto pripravený vlhčaci roztok sa použil ako v príklade 1. Dosiahli sa výtlačky najvyššej kvality.Pripravil sa vlhčiaci roztok podobne ako v príklade 1, len namiesto etylalkoholu denaturovaného n-butanolom sa použil etylalkohol denaturovaný n-propylalkoholom 20 ml n-propylalkoholu na 1000 ml etylalkoholu. Takto pripravený vlhčiaci roztok sa použil vo vlhčiacom systéme Varidamp pri prepojení vlhčiacej a farebníkovej sústavy mostíkovým valcom na tlačovom stroji Planeta Super Variant. Dosiahli sa výtlačky najvyššej kvality.Pripravil sa Vlhčiaci roztok podobne ako V príklade 1, len na miesto 8 0/0 obj. etylalkoholu denaturovaného n-butanolom sa použílo 6 0/0 obj. etylalkoholu denaturovaného izoamyialkoholom 50 ml izoamylalkoholu na 1000 ml liehu). Takto pripravený vlhčiaci roztok sa použil ako V príklade 3. Dosiahli sa výtlačky najvyššej kvality.Pripravil sa vlhčiaci roztok podobne ako vpríklade 1, len namiesto etylalkoholu denaturovaného n-butanolom sa použil etylalkohol denaturovaný n-amylalkoholom 100 m 1 n-amyialkoholu na 1000 ml etylalkoholu. Vlhčiaci roztok sa použil ako v príklade 3. Dosiahli sa výtlačky najvyššej kvality.Vlhčiaci roztok pre ofsetovü tlač vhodný pre alkoholové vlhčiace systémy obsahujúci tlmívý systém na stabilizáciu hodnoty pH a prísadu znižujücu povrchové napätie, vyznačujúci sa tým, že ako prlsadu znižujúcupovrchové napätie obsahuje 6-25 0/0 obj. etylalkoholu denaturovaného vyššími alifa~ tickými alkoholmi s počtom uhlíkov 3 až 5 v množstve 20 až 100 ml na jeden liter etylalkoholu.

MPK / Značky

MPK: C09K 3/18

Značky: ofsetovú, roztok, vlhčiaci, tlač

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-254018-vlhciaci-roztok-pro-ofsetovu-tlac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vlhčiaci roztok pro ofsetovú tlač</a>

Podobne patenty