Ocelobetónový nosník s tvarovanou stojinou

Číslo patentu: 254017

Dátum: 17.12.1987

Autor: Juhás Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

OIAD PIO VYNALEZY 45 Vydané 15 11 33 A OIIIVYAutor vynalezu IUHÁS PAVOL Ing. CSc., BRATISLAVAOceľobetónový nosník s tvarovanou stojinou je určený pre nosné stavebné konštrukcie pozemného a inžinierskeho staviteľstva. Podstata oceľobetónového nosníka s tvarovanou stojinou spočíva V tom, že jeho oceľová časť pozostáva iba z ťahanej pásnice a tenkej priečnej tvarovanej stojiny, ktorá je priamo tuho spojená s tlačenou betónovou vyarmovanou pásnlcou alebo doskou.Vynález sa týka oceľobetónového nosníka s tvarovanou stojinou.Doteraz sú všeobecne známe celooceľove a betónové armované nosníky stavebných konštrukcií. Snaha po eťektívnom využití dobrých materiálových vlastnosí ocele a betónu viedla k vytvoreniu rôznych typov oceľobetónových nosníkov, na ktoré vznikli už viaceré vynálezy - vid napr. EP-PS 40 815,FR-PS 2362 255 E 04 C 3/293), DE-OS 26 26 980 a 27 58 834 E 04 C 3/294. Oceľobetónové nosníky pozostávajú z oceľovej a vyarmovanej betónovej časti, ktorú sú navzájom spojené tak, aby pri namáhaní vzájomne spolupôsobi-li. Pri návrhu oceľobetónových nosníkov sa pritom sleduje, aby ich oceľová časť bola namáhaná predovšetkým ťahom a šmykom a betónová časť tlakom. Oceľovú časť tvori stojina navzájom pevne spojená s konštrukčnou pásnicou a efektívsamostatná pásnica alebo efektívna čast betónovej dosky. Spolupôsobenie oceľovej a betónovej časti sa zabezpečuje bucľ priamym zabetónovanim konštrukčnej oceľovej pásnice do betónovej časti alebo mechanickým spriahnutim pomocou zabetónovaných záchytiek pripevnených na konštrukčnú oceľovú pásnicu. Existujú pritom viaceré rie-v-šenia- pre konštrukčné oceľové pásnice azáchytky. Zatiaľ sa oceľobetónové nosniky navrhujú a vyrábajú iba s rovnými stojinami. Nevýhodou je, že stojiny takýchto nosníkov musia byť dostatočne stabilné a preto nemôžu byť tenké. Zo stabilitného hľadiska musia sa rovné stojiny priečne vystužiť. Pri dlhších oceľobetónových nosníkoch musí sa zabezpečiť aj celková postranná stabilita ich oceľovej časti. Zabetónovaná konštrukčné oceľová päsnica sa využíva neetektivne a oceľové záchytky pre sprlahnutie sú prácne. Prostredníctvom tuhého spojenia sa účinky dotvarovania a zmrašťovania betónovej časti, ako aj dynamické únavovê vplyvy zaťaženia dostávajú do pevne oceľovej časti. Tieto nepriaznivé účinky a vplyvy sa pri výpočte únosnostl a navrhovaní oceľobetónových nosníkov musia zodpovedne uvážiť. Existujú už aj oceľové nosníky s priečne tvarovanou stojinou. Takáto stojina môže byť tenká a teda hospodárna a pritom dostatočne stabilná. Oceľové nosniky s priečne tvarovanou stojinou sú predmetom vynálezu GB-PS l 495 983 E 04 C 13/281. Nevýhodou takýchto nosníkov je náročnosť a pracnosť spojenia medzi pásnicami a stojinou. Oproti doterajším oceľobetónovým nosníkom majú zásadnú nevýhodu v tom,že sa na ich tlačenú časť nevyužíva podstatne lacnejší betón.Uvedené nedostatky odstraňuje oceľobetónový nosník s tvarovanou stojinou podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že jeho oceľová časť pozostáva iba z ťaha 4nej pásnice a tenkej priečne tvarovanej stojiny, ktorá je priamo tuho spojená s tlačenou betónovou vyarmovanou pásnicou alebo doskou.Vynález oceľobetónového nosníka s tvarovanou stojinou umožňuje priame spriahnutie oceľovej časti, pozostávajúcej zo stojiny a ťahanej efektívnej pásnice s vyarmovanou betónovou častou bez použitia konštrukčnej tlačenej pásnice a záchytiek. Pritom pre ťahanú pásnicu možno použiť aj oceľ vyššej pevnosti ako pre priečne tvarovanú stojinu podľa požiadaviek na únosnosť a optimálne usporiadanie a využitie betónovej a oceľovej časti. Samotná oceľová časť je potom kombionvaného prierezu. Priečne tvarovanú stojinu už netreba vystužovať,môže byť podstatne tenšia a je pritom stabilnejšia ako priečne vystužená rovná stojina. Postranne prakticky nevybočuje a zabezpečuje dostatočné postranné podopretie aj pre ťahanú pásnicu. Priečne tvarovaná stojina je mäkšia na pozdĺžne normálově a šmykové účinky ako rovná priečne vystužená stojina. Neprenáša preto V takej miere nepriaznivé účinky dotvarovania a zmraštovania betónovej časti a je taktiež tlmiacim elementom na dynamické vplyvy zaťaženia na ťahanú piestnicu. Pri použití priečne tvarovanej stojiny šetrí sa oceľou, znižuje sa hmo-tnosť a prácnosť a zvyšujú sa technické parametre oceľobetónových nosníkov.Oceľobetónový nosník s tvarovanou stojinou je schematicky znázornený na obr. 1,pričom charakteristický pozdlžny rez priečne tvarovanou stojinou je na obr. 2 a priečny rez oceľobetónového nosnika s tvarovanou stojinou je na obr. 3.Oceľobetónový nosník pozostáva z priečne tvarovanej stojiny 1, ťahanej oceľovej pásnice 2 a betónovej vyarmovanej pásnice alebo dosky 3. Pri výrobe oceľobetónového nosníka sa najskôr vyhotovi oceľová časť,ktorí tvorí priečne tvarovaná stojina 1 a tahaná pásnlca 2. Priečne tvarovaná stojina 1, vyrobená z plechu, sa s ťahanou oceľovou pásnicou 2 spojí pomocou pozdĺžnych kútových zvarov. Spojenie oceľovej časti s betónovou sa uskutoční priamym zabetónovaním voľného pozdĺžneho okraja priečne tvarovanej stojiny 1 na potrebnú hĺbku do betónovej pásnice alebo dosky 3. Stykovú plochu betónovej pásnice s oceľovou je možno podľa potreby zväčšiť navarenlm pozdĺžnych prútov 4 kruhového, pripadne iného prierezu na okraj priečne tvarovanej stojiny 1, ktoré sa nakoniec zabetónujú. Zlepší sa tým zároveň spriahnutie a vystuženie betónovej a oceľovej časti.Oceľobetónový nosník s tvarovanou stojinou možno využiť v stavebníctve ako nosný prvok, a to tak v» pozemných ak aj inžinierskych konštrukciách.Oceľobetónový nosník s tvarovanou stoji- priamo alebo tuho spojená s tlačenou betónou, vyznačujúci sa tým, že jeho oceľová novou vyarrnnovanou pásnicou alebo doskou časť pozostáva z ťahanej pásnice 2 a 3. priečne tvarovanej stojiny 1, ktorá je i 52

MPK / Značky

MPK: E04C 3/293

Značky: stojinou, nosník, ocelobetónový, tvarovanou

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-254017-ocelobetonovy-nosnik-s-tvarovanou-stojinou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ocelobetónový nosník s tvarovanou stojinou</a>

Podobne patenty