Injektorový podávač sypkých hmôt

Číslo patentu: 245350

Dátum: 15.12.1988

Autor: Lonardi Emile

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

NK Aurokšxém osvsnąćšrsšo u mÚŘAD PRO VYNÁLEZY 45 Vydané 15 12 38 A OBJEVY54 j Injeklorový podávač sypkých hmôtInjektorový podávač sypkých hmôt, pozostávajúci z injektorvovej komory, do ktorej je zaústená hlavná vzduchové tryska opatrená axiálne orientovaným vzduchovým sotvorom napojeným na prívod tlakověho vzduchu. Riešeuým problémom je vytvorenie konštrukčne uceleném zariadenia vhodného pre podávanie práškových hmôt. T 0 sa drosahuje tým, že ínjektorová komora 1 je usporíadxaná v hornej strednej časti kotúčového telesa 6, opatreného centrálnou kužeľovou prevzdtušňovacou komoroou 7 s plynulým nábehom na vstup B d-o injekto-rovej komory 1 a v obvodovej stene 9 lçotüčového telesa 6 sú z jeho dolnej von~ kajšej časti smerom do kužeľovej prevzduš~ ňovacej komory 7 šikm-o hore orientované radiálne prevzdušňovacie trysky 10,HuHpDjBIlÉ cez prepojovacie vzduchové kanáliky 11 na prívod 4 tlakového vzduchu,pričom v kužeľovej prevvzdušňovacej kom-m re 7 je usporiadané aj teleso hlavnej vzduchovej trysky.vynález sa týka injektonového podávača sypkých hmôt pozostávajúceho z injektorovej komory, do ktore je zaústená hlavná vzduchové tryska, opatrená axiálne orientovaným vzduchovým otvorom a napojená na prívod tlakového vzduchu.Podľa známeho stavu techniky býva injektorová komora tvorená rúrkou, do ktorej je zdala zaüstená vzduchové tryska. Takýto injektorový podávač sa zhora položí na dopravovaný substrát v podobe granulovanej hmoty, ktorej častice sú cez spodný okraj injektorovej komory strhávané prúdom vzduchu vystupujúcim z trysky. Určitou nevýhodou takéhoto podávača je, že umožňuje dopravu iba granulovaných, nie však práškových hmôt, ak nie sú predtým prevzdušnené. To si vyžaduje prídavné zariadenie na mechanické kyprenie práškovej hmoty.Uvedené nevýhody odstraňuje injekltorový podávač sypkých hmôt podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že injektorová komora je usporiadané V hornej strednej časti kotúčového telesa, opatreného centrálnym kužeľovým vstupným otvorom s plynulým nábehom na vstup do injektorovej komory a v obvodovej stene kotúčového telesa sú z jeho dolnej vonkajšej časti smerom do prevzdušňovacej komory šikmo hore o rientované radiálne prevzdušñovacie trysky, napojené cez prepojovacie vzduchové kanáliky na prívod tlakového vzduchu a teleso hlavnej vzduchovej trysky je usporiadané V kužeľovej prevzdušňovacej komore.Výhodou injektorového podavača podľa vynälezu je, že tvorí ucelenú konštrukčnú jednotku priamo spájajúcu prevzdušñovaciu komoru s injektorovou komorou, pri využití priestoru prevzdušňovacej komory na umiestnenie telesa hlavnej vzduchovej trysky, čim sa zariadenie stáva ľahko manipulovateľné a prenosné, bez dalších prídavných zariadení potrebných na prípravu práškových hmôt k doprave. Spoľahlivosť funkcie prevzdušňovacích trysiek sa dalej zvyšuje tým, že prevzdušňovacie trysky sú na ich vstupe opatrené usmerňovaco-u vložkou,ktorá dáva prúdu vzduchu vystupujúcemu z prevzdušňovacej trysky rotačný pohyb. Z hľadiska dokonalej funkcie injektorového podávača je tiež výhodné, keď teleso hlavnej vzduchovej trysky je po výške opatrené bočnými, radíalne smerom hore šikmo orientovanými pdmocnými tryskami. Tieto napomáhajú práškovej hmote zvírenej prevzdušñovacími tryskami vstúpiť do injektorovej komory.Príklad vyhotovenia injektorového podávača podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný pohlad na lnjektorový podávač v čiastočnom osovom reze, obr. 2 pôdorysný pohľad na podávač a obr. 3 detailný rez v mieste A z obr. 1.lnjektorový podávač pozostáva z injektoro-vej komory 1, do ktorej je zaústená hlav 4ná vzduchová tryska 2. Táto je opatrená axialne orientovaným vzduchovým otvorom 3,napojeným na prívod 4 tlakového vzduchu. lnjektorová komora 1 je usporiadané v hornej strednej časti, V danom prípade v oteruvzdornom výmennom puzdre nadstavca 5 kotúčového telesa 6. Kotúčové teleso 6 má vnútri centrálnu kužeľovü prevzdušňovacíu komoru 7 s plynulým nábehom na vstup 8 do injektorovej komory 1. V obvodovej stene 9 kotúčového telesa 6 sú z dolnej vonkajšej časti tohoto telesa 6 smerom do kužeľovej prevzdušňovacej komory 7 vytvorené šikmo hore orientované rladiálne prevzdušňovacie trysky 16, napojené cez zvislé prepojovacie kanáliky 11 na prívod 4 tlakového vzduchu. Teleso hlavnej vzduchovej trysky 2. je usporiadané v osi kužeľovej prevzdušňovacej komory 7. Všetky prevzdušňovacie trysky 10 sú na ich vstupe opatrené usmerňovacou vložkou 12, alebo majú po dĺžke vytvorené stočené drážky, ktoré uvádzajú prúdíaci tlakový vzduch do rotácie. V prípade, že to výrobná technológia umožní, je ešte výhodnejšie usporiadať usmerňovacie vložky na výstupe z prevzdušňovacích trysiek 16, čím sa dosiahne intenzívnejšía rotacia vzduchu. Teleso hlavnej vzduchovej trysky 2 je po výške opatrené bočnými, radiálne smerom šikmo hore orientovanými pomocnými tryskeami 13, napojeným-i cez centrálny vzduchový otvor 3 hlavnej vzduchovej trysky 2 tiež na prívod 4 tlakového vzduchu. Kotúčové teleso 6 Iná v jeho dolnej časti vytvorený zárez 14, čím sa uľahčí vŕtanie prevzdušñovacich trysiek 10. Prívod 4 tlakového vzduchu je zaústený do prstencového rozvádzacieho kanálu 15, ktorý zásobuje cez zvislé prepojovacie kanáliky 11 jednotlivé prevzdušňovacie trysky ll a cez jeden ďalší zvislý prepojovací kanál 16, ktorý má väčší priemer ak.o ostatné propojovacie kanáliky 11, ďalej cez vodorovnú nosnú rúrku 17, aj hlavnú vzduchovú trysku 2. Teleso tejto trysky 2 je zdola zahrotené, aby kládlo čo najmenší odpor pri položeni injektorovélío podávača na dopravovaný prášok.Pri položeni injektorovéh-o podávača na dopravovaný prášok sa podávač svojim kotúčovým telesom 6 a hrotom telesa hlavnej vzduchove trysky 2 čiastočne zaborí do substrátu, čím sa prevzdušň-ovacia komora 7 uzatvorí aj odspodu. Prevzdušňovacie trysky 16, tým, že uvádzajúprúdiaci vzduch do rotácie, skyprujú prášok V prevzdušňovacej komore 7 a vzduch vychádzajúci z pomocných trysiek 13, vtláča prevzdušnený prašok do lnjektorovej komory, odkial sa pôsobením hlavnej vzduchovej trysky 2 dostáva do potrubia 18 pneumatického dopravného systému.Injektorový podávač podľa vynälezu možno s výhodou použit v pneumatických systémoch doprav-ujúcich smaltový prášok pre elektrostatické nanášanie, ako aj iné druhy sypkých hmôt.1. Injektorový podávač sypkých hmôt, pozostávajúci z ínjektrorovej komory, do ktorej je zaústená hlavná vzduchová tryska opatrená axiälne orientovaným vzduchovým rotvuonom napovjeným na prívod tlakového vzduchu, vyznačujúcí sa tým, že injektor-ová komora l je usporiadané V hornej strednej častí kotúčovêho telesa 6, opatreného centrálnou KUŽBÍQVOVU prevzdrlšňovacou komorou 7 s plynulým nábehvom na vstup 8 do ínjektorovej komory 1 a V obvrodovej stene 9 kotúčoveho telesa 6 sú z jehodolnej vonkajšej časti smerom do kužeľovejprevzdušñovacej komory 7 šíkmo hore orientované radiálne prevzdušñovacie trysky10, napojené cez prepojovacie vzduchové kanáliky 11 na prívod 4 tlakovélro vzduchu, pričom v kužeľovej prevzdušňovacej komore 7 je usporiadané aj teleso hlavnej vzduchovej trysky.2. Injekbołnový podávač sypkých hmôt podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že prevzdušňovacie trysky 1 D) sú na ich konci opatre~ né usmerňovacxou vložkou 12, 3. Injektorový podávač sypkých hmôt p-odľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že teleso hlavnej vzduchovej trysky 2 je po výške opatrenê bočnýmí, radiálne smerom šíkmyo hore oríentovanýmí pomocnými tryskam-í

MPK / Značky

MPK: B65G 53/38, B65G 53/16

Značky: injektorový, sypkých, podávač, hmot

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-245350-injektorovy-podavac-sypkych-hmot.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Injektorový podávač sypkých hmôt</a>

Podobne patenty