Tlakový ventil

Číslo patentu: 245349

Dátum: 15.12.1988

Autori: Legille Edouard, Lonardi Emile

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŠĚAD mo VVNÁLEZY 451 Vydané 15 12 8875 4 4 Autor vynálezu GALBA VLADIMIR ing, KRAJCIRIK MARIAN ing., NOVA DUBNICAvynález rieši konštrukčné usporiadanie t 1 akr 0 vého ventile vhodného najmä na obmedzovanie pracovného tlaku hydrogenerátora s premenným geometrickým objemom. Tlakový ventil pozostáva z telesa opatreného slepým valoovým otvorom, v ktorom je vedený volcový čap piesta, ktorého kužeľová časť zapadá do sedla vytvoreného v telese süoso so slepým valoovým otvorom, pričom o čelo piesta je opretá pružina umiestnená v odpa-dovom priestore ventila. Podstata riešenia spočíva V tom, že priemer sedla je väčší ako priemer slepého valcového »otvoru, pričom zo strany odpadového priestoru je v o-si piesta vytvorený kanál, ktorý za tesniacou časťou valoovéhuo čapu vyúsťuje do slepého valcového» otvoru. Tesniacta časť je kruhovou obvodovou drážk-ou oddelená od tlmiecej časti valcového čapu, ktorej priemer je menší ako priemer tesniacej časti.vynález rieši konštrukčné usporiadanie tłlakového ventila vhodného najmä na omedzovavnie pracovného tlaku hydrogenerátora s premenným geometrickým objemom.0 d tlakových ventilov slúžiacich na omedzovanie pracovného tlaku hydrogenerátora s premenným geometrickým objemom, prostredníctvom zmeny geometrického objemu,sa pri minimálnych zástavbových rozmeroch vyžaduje čo najväčší prietok pri určit-om prekročení poistného tlaku. Ďalej sa od takéhoto tlakového- ventila vyžaduje čo najjednoduchšie konštrukcia, ktorá zaručuje jeho nninimálnu poruchovost a jednoducha výrobu, pričom jeho dynamické vlastnosti musia zaruč-ovat spravnu funkciu pri prechodových i ustálených stavoch. Tietopožiadavky zo znamych riešení najlepšie spĺňa jednostupň-ový tlakový ventil s kužeľkou,ktorá je ukončená valcovým čapom a pritláčaná predpätou pružinou do sedla v-ytvoreného v telese ventila súoso so slepým valcovým otvorom, ktorý má rovnaký priemer ako je priemer sedla a do ktorého s radiálnou voľou zapadá valcový čap kuželky. Pretože prvkom najviac ovplyvňujúcim zástavbové rozmery tohoto tiskového ventila je pružina, je pre požadované účely jeho prietoková charakteristika nevyhovujúca. Známy je tiež prepúšťací ventil obsahujúci teleso s prepúštacím otvorom ukončeným sedlom pre uzatváraci kužeľový piest spoluvytvorený so súosým driekom slúžiacim ako vedenie pre pružinu a vyvažovacím piestom, ktorý je vedený vo valcovo-m otvore spojenom s prepúšťacím otvorom pomocou vŕtania vytvoreného v uzatváracom pieste. Tento ventil má síce v porovnaní s predchádzajúcim ventilom vyhovujúcejšiu prietokovú charakteristiku. ale nakoľko pozostáva zo súosých otvor-ov a zo zostavy viacerých detailov, je jeho vytvorenie výrobne náročné. Ďalej je známe konštrukčné riešenie tlakového ventila s tlakovo vyváženým piestom, ktorého Výstupný prietokový otvor je kolmý k osi ventila, čo pre požadované účely zväčšuje jeho radia-Ine zástavbové rozmery a z uvedeného dôvodu znemožňuje jeho použiteľnosť.Uvedené nevýhody odstraňuje tlakový ventil pozostávajúci z telesa, opatreného slepým valcovým otvorom, v. ktorom je vedený valcový čap piesta, ktorého kužeľová časť zapadá do sedla vytvoreného v telese súoso so slepým valcovým otvorom, pričom o čelo piesta je opretá pružina umiestnená v odpadovom priestore podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že priemer sedla je väčší ako priemer slepého valcového otvoru, pričom zo strany odpadového priestoru je v osi piesta vytvorený kanál,ktorý za tesniace-u časťou valcového čapu vyúsťuje do slepého valcového otvoru. TesIIÍBJCB. časť je kruhovou obvodov-ou drážkou oddelená od tlmiacej časti valcového čapu,ktorej priemer je menší ako priemer tesniacej časti.Výhodou tlakového ventila je, že má pri malých zástavbových rozmeroch velký prietok v relácii k tlakovému spádu. Nespornou výhodou je tiež zjednodušenie jeho výroby pri dosahovaní potrebnej presnosti.Na pripojen-om výkrese je znázornený príklad prevedenia tlakvovéhro ventila podľa vynálezu, kde je na obr. 1 pozdĺžny rez zabudovaným tlakovým ventilom .a na obr. 2 a obr. 3 sú alternatívne možnosti riešenia valcového čapu.Tlakový ventil pozostáva z telesa 1, opatreného slepým valcovým otvorom 11, v ktorom je vedený valcový čap 42 piesta 4, ktorého kužeľová čast zapadá do sedla 12 vytvoreného v telese 1 súoso so slepým valcovým otvorom 11. 0 čelo piesta 4 sa opiera jeden koniec pružiny 2 umiestnenej v odpadovom priestore 3, pričom jej druhý koniec je opretý o zátku 5, ktorá uzatvára teleso 1 a v ktorej sú vytvorené výstupné otvory 51. V osi piesta 4 je zo strany odpadového priestoru 3 vytvorený kanál 43, ktorý za tesniacou častou 421 valcového čapu 42 vyúsťuje do priestoru slepého valcového otvoru 11. V alternatívnom prevedení je valcový čap 42 ukončený tlmiac-ou časťou 422,ktorá je od tesniacej časti 421 oddelená kruhovou obvodovott drážkou 423, pričom priemer D 2 tesniacej časti 421 je väčší ako priemer D 3 tlmiacej časti 422.Ak sila, vyvodená tlakom kvapaliny privádzanej vstupnými otvormi 13 na medzikruhovú plochu piesta 4 ohraničenú priemerom D 1 sedla 12 a priemerom D 2 tesniacej časti 421, prekoná silu vyvodenú pružinou 2, posunie sa piest 4 smerom hore a kvapalina prúdi do odpadového priestoru 3,odkiaľ uniká výstupnými otvormi 51. Tlak v odpadovom priestore 3 a v priestore slepeho valcového otvoru 11 za tesniacou časťou 421 valcového čapu 42 sa vyrovnáva v kľudovej polohe piesta 4 cez kanál 43. Pri axialnom pohybe piesta 4 vzniká medzi odpadným priestorom 3 a priestorom slepého valcoveho otvoru 11 tlakový spád, ktorý sa pri prevedení valcového čapu 42 podľa obr. 2 vytvára na štrbine tvorenej priemerom Dv valcového otvoru 11 a priemerom D 3 tlmiacej časti 422 a pri prevedení znázornenom na obr. 3 na Clone 424. Tlakový spád potom pri prevedení podľa obr. 2 vyvodzuje na kruhove ploche ohraničenej priemerom D 5 tlmiacej časti 422 tlmiacu silu pôsobiacu proti pohybu piesta 4, pričom pri prevedení podľa obr. 3 sa táto tlmiaca sila vyvodzuje na kruhovej ploche ohraničenej priemerom D 2 tesniacej časti 421. správnej činnosti tlmenia napomáha tlak v odpadnom priestore 3, zásluhou ktorého sa kvapalina dopĺňa do priestoru slepého valcového otvoru 11. Ak sila, vyvodená tlakom kvapaliny na piest 4 poklesne pod hodnotu sily vyvodenej pružinou 2, začne sa piest 4 pohybovať smerom dolu a dosadne svojou kužeľovou časťou 41 do sedla 12, čim sa prietok kvapaliny cezventil zastaví. Pri prípadnom skríženi valcovéhp čapu 42 v slepom valcovom otvore 11 vzniká vplyvom nero-vn-obežných tesniacich medzier tlakové pole, ktorého výsled ě.)ná sila vracia čap 42 do strednej polohy, čo napomáha zníženiu trenia medzi valcovým čapom 42 a valco-vým »otvorom 11.1. Tlakrový ventil pozostávajúci z telesa ppatreněho slepým valcovým otvorom, v ktorom je vedený valcový čap piesta, ktorého kužeľová časť zapadá do sedla vytvoreného v telese súoso so slepým valoovým otvorom,pričom o čelo piesta je opretá pružina umiestnená v odpadnom priestore ventile, vyznačujúci sa tým, že priemer D 1 sedla 12 je väčší ako priemer Dv siepého~ vaiooveho otvoru 11, pričom zo strany odpadového priestoru 3 je v »osi píesta 4 vytvorený kanál 43, ktorý za tesniacou častou421 vaicového čapu 42 vyúsťuje do slepého valco-vêho otvoru 11.2. Tlakový ventil podľa brodu 1, vyznačujú 01 sa tým, že tesniace časť 421 je kruhovou »obvodovuou drážkou 423 oddelená od tlmiacej časti 422, vytvorenej na konci valcového čapu 423. Tlakový ventil podľa bodu 1, vyznačujüci sa tým, že priemer D 2 tesniacej časti 421 je väčší ako priemer D 3 tlmiacej časti 422

MPK / Značky

MPK: F16K 17/04

Značky: ventil, tlakový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-245349-tlakovy-ventil.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tlakový ventil</a>

Podobne patenty