Vstupno výstupná jednotka počítačových a riadiacich systémov

Číslo patentu: 245344

Dátum: 15.12.1988

Autor: Knobel Robert

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ićä 75 v Autor vynálezu GROBAUER EMIL ing., PRESOV(54) vstupno výstupná jednotka počítačových a riadiacich systémov1 2 vynález rieši vstupno výstupuú jednotku počítačových a riadiacich systémov, ktorá je utvorená tak, že mikropočitač je zbernicou pripojený k pamäti a sériovo paralelnému prevodniku. sériovo paralelný prev-odnik je pripojený svojim sériovým kanálom k prevodniku úrovne, ktorý vytvára obojsmernü sériovú linku. Prerušovaci kanál sériovo paralelného prevodníka je pripojený ku vstupu prerušonvacieho obvodu, ktorého výstup je pripojený ku prerušovaciemu kanálu Inikropočíiača. vstupno Výstupný kanál mikropočítača je pripojený ku vstupno výstupném-u obvodu, ktorý vytvára vstupný kanál a Výstupný kanál. vstupno výstupná jednoika počítačových a riadiacich systémov je pripojitelná svojou obojsmernou sériovo-u linkou k lubovoľnému počitačovemu alebo riadiacemu systému, ktorého súčasťou je sériový kanál. Vstupným a výstupným kanálom sa vstupno výstupné jednotka pripája k technologickému alebo inému okoliu, ktoré vyžaduje dvojhodnotové signály.3 Predmetom vynálezu je zapojenie vstup. no výstupnej jednotky počítačových systé mov a riadiacich systémov priemyselných zariadení.Vstupno Výstupný obvod je zariadenie pre styk počítačových systémov .alebo riadiacich systémov priemyselných zariadení s okolím pomocou dvojhodnotových kanálov. Doteraz známe vstupno výstupné obv-ody sa pripájajú k počítačovým systémom alebo riadiacim systémom priemyselných zariadeni prostredníctvom paralelného kanálu, čo neumožňuje fyzicky oddeliť obe zariadenia na veľké vzdialenosti. Taktiež nedisponujú vlastnou samostatnou riadiacou jednotkou, ktoré by mohla pracovať paralelne s počítačovým systémom a tým ho odbremeniť od rutinných operácii. Nie je rovnako možné pripájať tieto vstupno výstupné obvody k rôznym typom počítačových systémov, ale iba k urči- tej triede, spravidla od jedného výrobcu.Uvedené nedostatky rieši vstupno výstupná jednotka počítačových a riadiacich systémov podľa vynálezu, ktorého podstatou je,že mikropočítač je pripojený zbernicou k pamäti a sériovo paralelnému prevodníku,ktorého sériový kanal je pripojený k prevodníku úrovne a obojsmernej sériovej linke a jeho prerušovací kanál je pripojený ku vstupu prerušovacieho obvodu, ktorého výstup je pripojený k preruš-ovaciemu kanálu mikropočítača, pričom vstupno Výstupný kanál mikropočítač-a je pripojený k vstupno výstupnému obvodu, ktorý je pripojený k prispôsobovaciemu obvodu a ten je napojený na vstupný kanál a Výstupný kanál.Uvedené riešenie dovoľuje mnohonásobne zväčšiť fyzickú vzdialenosť vstupno výstupných obvodov od počítačového alebo riadiaceho systému, čím sa získa nová kvalita, ktorou nedisponovali doterajšie riešenia. Použitie obvodov vysokého stupňa integrácie vo vstupno výstupnej jednotke zvyšuje spoľahlivosť, dovoľuje ľahkú diagnostifikáciu porúch a servis, pružnú zmenu vlastností. Pri prepojení na kratšie vzdialenosti s počítačovým alebo riadiacim systémom, ktoré umožňovali aj existujúce vstupno výstupné obvody vstupno výstupná jednotka usporí veľké množstvo vodičov a kabeláže, ktoré sú nahradené málovodičovým sériovým prepojením. Naviac vstupno výstupné jednotka disponuje mikropočítačom, ktorý dovoľuje preniesť časť rutinných operácií z nadradeného počítačového alebo riadiaceho systému na tento mikropočítač, čím sa umožní paralelné činnosť mikropočítača a nadradeného systému a zvýši sa výkonnosť nadradeného systému. V neposlednom rade umožňuje uvedené riešenie jednotné prepojenie k ľubovoľnému nadradenému systému cez sériový kanál, ktorý je súčasiłou týchto systémov.V ďalšom je popísaná vstupno výstupné jednotka a jej činnost podľa blokovej schémy na výkrese.Mikropočítač 1 je pripojený zbernicou 2k pamäti 3 a sériovo paralelnému prevodníku 4, ktorého sériový kanál 15 je pripojený k prevodníku úrovne 5 a obojsmernej sériovej linke 6 a jeho prerušovací kanal 13 je pripojený ku vstupu prerušovacieho obvodu 7, ktorého výstup je pripojený k prerušovaciemu kanálu 8, pričom vstupno výstupný kanál 14 mikropočítača 1 je pripojený k Vstupno Výstupnému obvodu 9, ktorý je pripojený k prispôsobovaciemu obvodu 10 a ten je napojený na vstupný kanál 12 a výstupný kanál 11.Po pripojení napájacieho napätia sa uvedie mikropočitač 1 do Východiskového stavu a začne vykonávať incializáciu vstupno výstupného obvodu 9 prostredníctvom vstupno výstupného kanálu mikropočítača 14 a inicializáciu sériovou paralelnéh-o prevodnika 4, ktorý slúži na prevod sériovej informácia na paralelnú a opačne. Program podľa ktorého je riadená celá činnosť je uložený v pamäti 3. Mikropočítač 1 komunikuje s pamäť-ou 3 a sériovo paralelným prevodníkom 4 prostredníctvom zbernice 2. Po vykonaní inicializácie nadviaže vstupno výstupné jednotka komunikačné spojenie s nadradeným počítačovým »alebo riadiacim systémom prostredníctvom obojsmernej sériovej linky 6, prevodníka úrovne 5, sériového kanálu 15 sériovo paralelného prevodníka 4. Vysielanie a príjem informácie v reálnom čase zrýchľuje prerušovací kanál 13 sériovo paralelného prevodnika, prerušovací obvod 7 a prerušovací kanál 8. Celá činnosť je riadená mikropočítačom 1. Po nadviazaní spojenia nadradený systém posiela vstupno výstupnej jednotke správy ~ príkazy, ktoré vstupno výstupné jednotka vykonáva paralelne s činnosťou nadradenéh-o systému. správnost príjmu jednotlivých správ je potvrdzovaná vstupno výstupnou jednotkou. Pri výskyte chyby pri prenose správy sa prenos opakuje. Takto môže nadradený systém ovplyvňovať stav výstupného kanálu 11, zisťovať stav vstupného kanálu 12, zisťovať stav vstupno výstupnej jednotky a zadávať príkazy vstupno výstupnej jednotke. Vstupno Výstupný kanál mikropočítača 14, vstupno Výstupný obvod 9 a prispôsobovací obvod 10 je pritom spojovacím článkom medzi okolím a mikropočítačom 1. Mikropočítač 1 súčasne zisťuje zmeny stavu vstupného kanálu 12 a odvysiela tieto zmeny formou správy prostredníctvom obojsmernej sériovej linky (i, prevodnika úrovne 5, sériového kanálu 15 sériovo paralelného prevodnika a sériovo paralelného prevodníka 4. Ak vznikne chyba pri prenose, prenos sa opakuje. Nadradený systém potvrdzuje správnost prijatej správy. Okrem toho mikropočítač 1 vykonáva automatické samotestovacie činnosti a prípadné chyby hlási nadradenému systému prostrednictvom obojsmernej sériovej linky B.Vstupno výstupnú jednotku je možnépružne preprogramovat na inú funkciu, napríklad na samostatne pracujúci jednoduchý riadiaci systém niektorého priemyselného zariadenia s diskrétnym riadením výmenou časti obsahu pamäte 3. Použitie mikro i Rpočítača 1 značne zvyšuje spoľahlivosť prenosu medzi vstupno výstupnou jednotkou a nadradeným systémom. Pre zvýšenie spoľahlivosti prenosu je použitý jednoduchý rýchly protokol prenosu.1. Vstupno výstupné jednotka počítačových a riadiacich systémov vyznačená tým,že mikropočítač 1 je pripojený zbernicou 2 k pamäti 3 a sériovo paraleinému prevodníku 4, ktorého sériový kanál 15 je pripojený k prevodniku úrovne 5 a obojsmernej sériovej linke 6 .a jeho preruševací kanál 13 je pripojený ku vstupu prerušovacieho obvodu 7, ktorého výstup je pripojený k prerušovaciemu kanálu 8 mik rropočítača 1, pričom vstupno Výstupný kanál 14 mikropočitača 1 je pripojený k Istupno výstupněmu obvodu 9, ktorý je pripojený k prispôs-obovaciemu obvodu 10 a ten je napojený na vstupný kanál 12 a Výstupný kanál (111.2. Vstupno výstupné jednotka podľa bodu 1, vyznačená tým., že vstupno Výstupný obvod 9 je pripojený ku zberniui 2.

MPK / Značky

MPK: G06F 3/00

Značky: riadiacich, jednotka, systémov, počítačových, vstupno, výstupná

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-245344-vstupno-vystupna-jednotka-pocitacovych-a-riadiacich-systemov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vstupno výstupná jednotka počítačových a riadiacich systémov</a>

Podobne patenty