Rotačná vytvrdzovacia pec

Číslo patentu: 245342

Dátum: 15.12.1988

Autor: Seragnoli Enzo

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu RUSKO JOZEF, PIEŠŤANYRotačná vytvrdzovacia pec pre kontinuálne vytvrdzovanie práškových hmôt, najmä smalbových práškov pre elektrostatické nanášanie, pozostávajúca z otočného bubna tvoreného kovovým plášťom a uloženého prostredníctvom vodiacich obručí na valčekovom lôžku súosovo s izolačným plášťom upevneným na podstavci. Riešeným problémom je Zdokonalenie rotačnej vytvrdzovacej pece s cieľom zabrániť vzniku hrudkovitých spečenín vo vytvrdzovacom prášku. To sa dosahuje tým, že na kovovom plášti 2 ot-očneho bubna l je smerom dovnútra vytvorený skrutkovicový prelis 9, z vonkajšej strany sú na kovový plášť 2 kontaktne pripevnené elektrické ohrievanie telesá 10 a v dutine kovového plášte 2 je v smere jeho pozdĺžnej osi umiestnená a svojimi koncami vno vstupnej kazete 11 a výstupnej kazete 12 upevnená nosná rúrka 13 teplotných snímačov 14, 15, 16.. .vynález sa týka rotačnej vytvrdzovacej pecepre kontinuálne vytvrdzovanie práškových htňôt, najmä smaltowvých práškov pre elektrostatické nanášanie, pozostávajúcej z otočného bubna tvoreného kovovým plášťom a uloženého prostredníctvom vodiacich obručí na valčekovom lôžku súosovo s izolačným plášťom upevneným na podstavci.Podla známeho stavu techniky býva na kovovom plášti, ktorý je valcový, zvnútra namontovaná unášacia skrutkovica spolu s jej výstužnou konštrukciou. V miestach styku výstužnej konštrukcie s kovovým plášťom sa usadzujú zbytky vytvrdzovanej práškovej hmoty, ktoré sa postupne zhutňujú, zväčšujú a menia v hrudkovité spečeniny. Tento proces podporujú aj nadmerné teploty, ktoré vznikajú nárazovite, najmä v počiatočnej fáze každej odstávky, kto-rá nie je podchytenä v programe automatického riadenia chodu pece. To preto, že známe rotačné vytvrdzovacie pece sú vykurované sálavo usporiadanými elektrickými ohrievacími telesami, ktorých povrchová teplota je oveľa vyššia, ako. je pracovná teplota vnútri bubna. Zatial čo pri programovaných odstávkach sa zvýšenej teplote V priestore bubna zabraňuje skorším vyplnením elektrických ohrievacích telies, pri odstávkach náhodných alebo havarijných k takýmto nepriaznivo pôsobiacim prehriatiam obvykle dochádza.Uvedené nevýhody odstraňuje rotačná vytvrdzcvacia pec podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na kovovom plášti otočného bubna je smerom dovnútra vytvorený skrutkovicový prelis, z vonkajšej strany sú na kovový plášť kontaktne pripevnené elektrické ohrievacie telesá a v dutine kovového plášťa je v smere jeho pozdĺžnej osi umiestnená a svojimi koncam-i vo vstupnej kazete upevnená .nosná rúrka teplotných snímačov.Výhodou rotačnej vytvrdzovacej pece podla vynálezu je, že je u nej vylúčená možnosť spiekania prášku do väčších hrudiek, že je výrobné menej náročná. prevádzkovo spolahlivejšia, energeticky úspornejšia .a zabezpečuje kontrolovaný nábeh ako aj udržiavanie pracovnej teploty vytvrdzovanej práškovej hmoty. Zároveň sa znižujú nároky na automatickú reguláciu chodu vytvrdzovacej pece v celkovom systéme automatického riadenia linky na výrobu prášku. Súhrnným výsledkom hore uvedených účinkov je vytvorenie lepších predpokladov pre záruku požadovaných kvalitatívnych parametrov produktu vychádzajúceho z pece, a to bez zvýšenia výrobných nákladov. Ďalej je výhodné. keď medzi otočným bubnom a podstavcom je usporiadaný dolný pevný diel, zatial čo z obidvoch strán dolného pevného dielu sú usporiadané bočné odklopné diely izolačného plášťa. Takto sa zabezpečí dokonalý prístup ku všetkým častiam pripojeným na vonkajší povrch otočného bubna.Príklad vyhotovenia rotačnej vytvrdzovacej pece podla vynálezu je znázornený na prilo N 245342žených výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na rotačná pec s čiastočným rezom, obr. 2 bokorysný pohľad na pec zo strany jej výstupu, obr. 3 bokorysný rez v rovine A-A z obr. 1.Rotačná vytvrdzovacia pec slúži pre kontinuálne sušenie smalbovýoh práškov pre elektrostatické nanášanie. Pozostáva z otočného bubna 1, tvoreného kovovým plášťom 2, n.a ktorom sú rozmiestnené tri vodiace obruče 3, jedna ozubená obruč 4 .a sady elektrických trolejových obručí 5. Vodiace obruče 3 sú uložené na voľne otočných valčekoch 6, ktoré sú súčasť-ou podstavca 7. Otočné valčeky 6 sú na podstavci 7 rozmiestnené v podobe valčekového lôžka pre otočný buben 1. Tento je uložený súosovo s izolačným plášťom 8, ktorý sa, na rozdiel od kovového plášťa 2, neotáča a je upevnený na podstavci 7. Na kovovom plášti 2 otočného bubna 1 je smerom dovnútra vytvorený skrutkovicový prelis 9. Z vonkajšej strany sú na kovový plášť 2 otočného bubna 1 kontaktne pripojené elektrické ohrievacle telesá 10. V dutine kovového plášťa 2 je v smere jeho pozdĺžnej osi umiestnená .a svojimi koncami vo vstupnej kazete 11 a výstupnej kazete 12 upevnená nosná rúrka 13 prvého teplotného snímača 14, druhého teplotného snímača 15 a tretieho teplotného snímača 16, pričom prvý teplotný snímač 14 kontroluje teplotu zmesi vstupujúcej do pece, druhý teplotný snímač 15 zabezpečuje nábeh pracovnej teploty zmesi na stanovenú hodnotu a tretí teplotný snímač 16 zabezpečuje teplotnú výdrž na predpísanej hodnote. Medzi otočnými bubnom 1 a podstavcom 7 je umiestnený dolný pevný diel 17 izolačného plášťa B. Zo strán dolného pevného dielu 17 sú usporiadané bočné odklopné diely 18 izolačného plášťa 8, pričom dolný pevný diel 17, ako aj obidva bočné odklopné diely 18 sú na ich vnútornom povrchu opatrené reflexnou plochou 19, odrážajúcou žiarenie dovnútra pece.Kovový plášť 2, ktorý je vyhotovený z jedného kusu, má z vnútornej strany plynulé prechody medzi jeho valcovým telesom a skrutkovicovým prelisom 9. Tým sa vylúči možnost usadzovania zbytkov vytvrdzovanej hmoty, tvoriacich inak základné časti hrudkovitých spečenín. Pec je ted-a lahko čistitelná a prevádzkovo spoľahlivá. Keďže elektrické ohrievacie telesá 10 sú kontaktne spojené s kovovým plášťom 2 ot-očného bubna 1,je ich povrchová teplota blízka pracovnej teplote vytvrdzovanej zmesi, takže aj po tejto stránke sa zabraňuje vzniku hrudkovitých spečenin a celý pracovný režim je energeticky úspornejší. Funkčné je rotačná vytvrdzovacla pec rozdelená tak, že približne jedna polovina jej dĺžky zabezpečuje k-ontrolovaný nábeh pracovnej teploty a druhá polovina teplotnú výdrž. Zníženie nárokov na automatickú reguláciu vyplýva z toho, že pri odstavovaní prevádzky nie je potrebné vypí f 4 nnat elektricke ohrievacie telesá 10 V pred~ stihu voči zastaveniu rotácie otočného bubna 1. To preto, že medzi ohrievacími telesami lil a vytvrdzovaným substrátom je len minimálny teplotný spád. U automatickej regulácie možno ušetriť príslušné časové spĺnače, ktorými sa inak zabezpečuje časová výdrž rotácie bubna 1 pri odstávke. Obidva bočné odklopné diely 18 izolačného plášťa 8 Limožňujú ľahký pristup k vyhrievacĺm tele« sám 1 D, ako aj k ostatným častiam, ako sú trolejové obruče 5, iozubená obruč 4, otočné valčeky li a pod. Elektrická energia pre o~hrievacie telesá 10 sa na tro-lejové obruče 5 privádza pomocou napájacich kladičiek 2 URotačná vytvrdzovacia pec podľa vynálezu zaručuje všetky požadované kvalitatívne parametre prášku, ktoré sú závislé od vy~ tvrdzovacieho procesu. Pritom sa výrobné náklady na prášok Ilezvýšia. Okrem vytvrdzovacich smaltových práškov možno takúto pec použit aj na sušeniu ľubovioľných ob~ dobných praškových substrátov za predpokladu, že ich počiatočná vlhkost je v~ určitých primeraných hraniciach.1. Rotačná vytvrdzovacia pec pre kontinuálne vytvrdzovanie práškových hmôt, najmä smaltiovýcłi práškov pre elektroistatické nanášanie, pozostávajúca z »otočného bubna lvoreného kovovým plášťom a uloženého prostredníctvom vodiacich obručí na valčekovom lôžku súosovo s izolačným jalášiłojm upevneným na podstavci, vyznačujúca sa tým,že na kovovom plášti 2 otočného bubna 1 je smerom dovnútra vytvorený skrutkovicový prelis 9, z vonkajšej strany sú na kovový plášť 2 kontaktne pripevnené elektrické ohrievacie telesá 10 a v dutine kovovéhoplášťa 2 je v smere jeho pozdĺžnej -osi umiestnená a svojimi koncami vo vstupnej kazete 11 a výstupnej kazete 12 upevnené nosné rurka 13 teplotných snímačov 14,15., 16. , 2. Rotačná vytvrdzovacia pec podľa bodu 1, význačujúca sa tým, že medzi otočným bubn-om 1 a podstavcom 7 je umiestnený dolný pevný diel 17 a z obidvoch strán(Dolného pevného dielu 17 sú usporiadané bočné odklopné diely 18 izo-lačného plášťa 81.

MPK / Značky

MPK: F27B 7/10

Značky: rotačná, vytvrdzovacia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-245342-rotacna-vytvrdzovacia-pec.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rotačná vytvrdzovacia pec</a>

Podobne patenty