Zakladač nezapuzdrených diód do nakladacích rámikov

Číslo patentu: 245341

Dátum: 15.12.1988

Autor: Vacanti Eugene

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vyndlezu MICHALEC PETER ing., PIEŠŤANY54 zakladač nezapuzdrených dlôd du nakladacích rämiknv1 2 Navrhované zzlriadeníe rieši zakladač nezapuzdrených diód do nakladacích rámikov. Vo valce-vom dávkovači diód B s lokálnym ozubením 15 je excentrícky uložený ozubený valec 5, ktorého zuby vyčníevvajú z lokálneho ozubenía 15 vlalcového dávko- V, . çg,vača 6 a zapadajú do -ozubeného hrebeña 13 nakladacieho rámika 4, ktorý výko~ náva prvotný pohyb. Tento pohyb je prenášaný pomocou bokov zubov 14 ozubeného valca 5 na valcłový dávkovač diód 6, ab E-ł.vynález rieši zakladač nezapuzdrených diód do nakladacích rámikov.Doposiaľ sa zakladanie vykonáva ručne a p-omocou prekladacieho prípravku. Nevýhodou je komplikovaná zakladanie pri použití prekladacieho prípravku, monotónná práca.Uvedené nevýhody odstraňuje zakladač nezapuzdrených diód do nakladacích rámikov,ktorý obsahuje hrebeñový zásobník a valcový dávkovač s lokálnym ozubením, ktorého podstata spočíva na druhotnom otáčavom p-ohybe valcověho dávkovača diód s lokálnym ozubením, v ktorom je excentricky uložený ozubený valec tak, že jeho zuby vyčnievajú z lokálneho ozubenia, pričom hlavy zubov zapadajú do ozubeného hrebeňa nakladacieho rámika, ktorý vykonáva prvotný pohyb. Tento pohyb je prenášaný pomocou bokov zubov ozubeného valca na valcový dávkovač diód. Zoskupením niekoľkých týchto zakladačovvznikne súbor, ktorým podľa tvaru rámika je možné riešiť kompletné nakladanie nezapuzdrených diód, do ktoréhokoľvek súčasného nakladacíeho rámika razom. Obdobne zakladače súčiastok obsahujúce podávací valec s vybranim a násypkou sú bežne známe.Zavedením súboru zakladačov do výroby dôjde ku skrátenia času zakladanie, k úplnému vylúčeniu prekladacieho prípravku,odstráneniu monotónne práce a úspora jednej pracovnej sily.Na pripojených výkresoch je znázornená riešenie vynálezu, kde na obr. 1 je nárys vynálezu v priečnom reze, na obr. 2 je znázornený zakladač v pohľade zo spodu bez nakladacieho rámika, na obr. 3 je prevedenie pôdorysu zakladače, na obr. 4 je zakladač V bokoryse, na obr. 5 je znázornený súbor zakladačov pre jednoduchý rámik a na obr. 6 je súbor zakladačov pre veľkokapacitný rámik.zakladač 1 I podľa vynálezu pozostáva z hrebeňového zásobníka 1, z ktorého sa volným pádom diody 3 zasunú do zásobníka 2 zakladače 11. Zásobník 2 je rozdelený na dve časti, aby neprepadla dióda 3 kolmo, resp. šikmo na smer otáčania valcověho dávkovača 6 diód 3. Dioda 3 padá do upokojovaría 16, 4odkial prepadá priam-0 do valcovéhvo dávkovača 6. Vybranie pre diódy 3 je riešené s ohľadom na mierne p-okryvenie diody 3. Pootočením valcověho dávkovače B prechádza dióda 31 do priestoru, v ktorom dochádza k jej rovnaniu a správnemu vedeniu na miesto založenia. Pre zabezpečenie správnej polohy pri zakladaní, po obvode valcověho dávkovača B je každá poloha aretovana dvomi guličkami, ktoré sú posunutá voči sebe o 180 °. Krútiaci moment valcověho dávkovače 6, respektíve jeho treciu silu je možné plynule regulovať pomocou prítlaku pružinky na gullčku. Pri konkrétnom prevedení hlavnú funkciu tvorí vnútorný ozubený valec 5. Tát-o funkcia je využívaná na uvedenie do činnosti i zastavenie zakladača 10 nezapuzdrených diód, a to nasledovne na dopravný pás 8 sa položí prázdny nakladací rámik 4. Pohybom rámika 4 pomocou dopravníka sa uvedie do činnosti ozubený valec 5 v mieste záberu s ozubeným hrebeňom 13. K zastaveniu zakladače 10 dôjde na základe vyjdenia zo záberu. Obr. 5 znázorňuje možnosť použitia zakladača 1 U pri jednoduchom rámiku 4. Súbor zakladačov 1 U je upevnený v strede dopravného pása 8 poháňaného elektromotorom 9. Na jednej strane sa založí prázdny rámik 4, ktorý prejde -zakliadačom 10 a tým dôjde k založeniu diód 3 a na druhej strane je rámik 4 naložený nezapuzdrenými diódami 3. Obr. 6 znázorňuje Inožnosŕp-oužitia zakladače ll pri veľkokapacitnom rámiku 4. Rámik 4 postupuje k súboru zakladačov 1 U, kde dôjde k založeniu jednej poloviny rámika 4. Dochádza k prepnutiu fáze elektromotora 9, ktorý p-oháňa dopravný pás B a veľkokapacitný rámik 4 savracia späť. Súboryzakladačov 1 D súustavené proti sebe. Pomocou elektromagnetu 11 dôjde k vyjdeniu zo záberu pravého súboru a zaradí sa. do záberu ľavý súbor zakladačov 10. Naložený nakladací rámik 4 vyjde v mieste vloženia na dopravný pas 8.Vynález môže nájsť uplatnenie nielen ako zakladač axiálnych vývodov do nakladacích rámikov 4, ale i ako prevodový prvok pre prenos malých výkonov.zakladač nezapuzdrených diód do nakladacích rámikov obsahujúci hrebeňový zásobník a valcový dávkovač s lokalnym ozubením, vyznačený tím, že vo valcovom dávkovači diód 6 s lokálnym ozubením 15 jeexcentricky uložený ozubený valec (5), ktoreho zuby vyčníevajü z lokálneho ozubenia 15 valcověho dávkovače 6 a zapadajú do ozubeného hrebeňa (13). i

MPK / Značky

MPK: B23Q 7/02, B65G 47/84

Značky: diód, nakládacích, nezapuzdrených, zakladač, rámikov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-245341-zakladac-nezapuzdrenych-diod-do-nakladacich-ramikov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zakladač nezapuzdrených diód do nakladacích rámikov</a>

Podobne patenty