Kľbová lamelová spojka pre nastavovanie polohy prístrojov

Číslo patentu: 245338

Dátum: 15.12.1988

Autor: Gyurján Vladimir

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu KOŠÍK EDUARD ing., BRATISLAVA54 Kĺbová lamelová spojka pre nastavovanie polohy prístrojov1 2 Kĺbová lamelové spojka pre nastavenie po- lohy prístrojov je určená na polohovanie dvoch prvk-ov, ktorých poloha sa dá nastavovat ich vzájomným pootočením okolo spoločného stredu otáčania, pričom na fixovanie nastavenej polohy sa využije trecej vlastnosti spojky. Podstata kĺbovej lamelovej spojky pre nastavenie polohy prístrojov spočíva v. tom, že cez kruhové výrezy a unášacie otvory v trecích lamelách prechádzajú prvý unášací kolik pevne spojený s prvým upevňovacim uholníkom. a druhýpunášaci kolik pevne spojený s druhým upevñ-ovacím uholníkom, pričom trecie lamely sú otočné okolo čapu, ktorý je opiatrený nastavovacou skrutkou. Kĺbovej lamelove spojky možno využít na polohovanie »osvetlovacích lámp,ktoré využívajú kIbový systém, ďalej na sklopné nastavovanie polohy televízora, prípadne na polohovanie rysovacej dosky.vynález sa týka kIbovej lamelovej spojky pre nastavovanie polohy prístroj-ov, u ktorej sa polohovanie rieši pomocou trecich lamiel unašaných pri nastavovani polohy cez unášacia otvory pomocou unášacích kolikov, ktoré pritom volne prechádzajú cez kruhové výrezy. Lamely sú ot-očné okolo čapu .a sú pritláčané nastavovacou skrutkou.Doteraz sa používajú kĺbové lamelové spojky, v ktorých sú lamely v tvare predlžených ramien upevnených na konštrukčné prvky,medzi ktorými má vzniknúť otočný kĺbový pohyb. Takéto konštrukčné prevedenie je robusné, zložité, náročné na materiál, naviac meni trecie vlastnosti vplyvom prostredia,nakoľko sa nedá zapuzdrit.Uvedené nedostatky odstraňuje kĺbová lamelové spojka pre nastavovanie polohy pristrojov podľa vynálezu, ktorej podstata spočíva v tom, že cez kruhové výrezy a unášacie otvoryv trecíoh lamelách prechádzajú prvý unášaci kolik pevne spojený s prvým upevňovacim Liholník-om a druhý unášací kolík pevne spojený s druhým upevňovacím uholníkom, pričom trecie lamely sú otočné okolo čapu, ktorý je opatrený nastavovacou skrutkou.vynález umožňuje realizovať aj kĺbové spojky o velmi malých rozmeroch, lebo unášacie koliky sa dajú umiestniť d-o blizkosti stredu otáčania. Takáto spojka umožňuje krabicové zapuzdrenie, čo je výhodné ako z hladiska funkčného, tak aj estetického. Konštrukčne je spojka velmi jednoduchá, nakolko je jednoduchého usporiadania a pauživa jednoduché základné konštrukčné prvky, ako sú unášacie kolíky, čap .a trecie lamely, ktoré zjednodušujú prevedenie kĺbovej lamelovej trecej spojky aj tým, že všetky trecie lamely sú rovnaké, iba sa v spojke radia striedavo za sebou s unášacim otvorom hore a s unášacim otvorom dole. Vystriedanie trecich lamiel sa dosiahne ich pootočenim o 180 °. Výhodou kIbovej lamelovej spojky. pre nastavovanie polohy prístrojov je aj tá vlastnosť, že jej trecl účinok sa dá meniť počtom trecich lamiel.Na pripojených výkresoch je znázornený priklad prevedenia kĺbovej lamelovej spojky pre nastavovanie polohy prístrojov, kde na obr. 1 je rez spojkou a obr. 2 je bokorys spoj 4ky a na obr. 3 je spojka znázornená v šikmom pohľade v ro-zmontovanom stave.Na prvý upevňovaci uholník 1 je pevne uchytený prvý unášací kolik 3 a na druhý upevňovací uholník 4 je pevne uchytený druhý unášací kolik 7. Prvý upevňovaci uholník 1 a druhý upevňovaci uholník 4 sú navzajom otočne spojené pomocou .čapu 2, ktorý sa cez osadenie pevne spojí s druhým upevňovacim uholnikom 4 pomUoou-,podložky 5 a matice E. Cez prvý unášaci kolik 3 a cez druhý unášací kolik 7 sú striedavo naukladané trecie lamely 8, ktoré majú kruhový výrez 11 hore a unášací otvor 14 dole a trecie lamely 9, ktoré majú kruhový výrez 11 dole a unášací otvor 14 hore. Trecie lamely B, 9 pre vyvolanie trecieho účinku sa stlačia silou vyvolanou od nastavovacej skrutky 10. Posledná trecie lamela musi čiastočne presahovať čap 2, aby bola daná možnosť pre vyvolanie pritlačnej sily na trecie lamely pomocou nastavovacej skrutky 10. Prvý upevňovaci uholník 1, ako aj druhý upevňovaci uholník 4 sa namontujú na celky,medzi ktorými sa má prevádzať funkčne kĺbový pohyb pomocou skrutiek cezhbtvory 12,13.Pri natáčení druhého upevňovacleho uholníka 4 sú pomocou druhého unášacieho kolika 7 unášané trecie lamely 8, ktoré svojimi činnými plochaml dosadujú na trecie lamely 9. Takto pri otáčani druhého upevňovacieho uholnika 4 sa prekonávajú trecie účinky trecich lamiel B, 9, ktorými sa automaticky zafixuje nastavená poloha kIbovej lamelovej spojky. Veľkosť trecieho účinku sa dá nastavit pomocou nastavovacej skrutky 11. ,- Pre jemnejšie nastavovanie prítlačnej sily a tým tiež trecieho účinkutrecich lamiel 8,.9 sa môže vložiťmedzi nastavovaciu skrutku 10 a poslednú lamelu 9 prítlačná. pružina.i ..Kĺbová lamelové spojka pre nastavovanie polohy prístrojov- sadá použiť na sklopné nastavovanie polohy televízora, na polohovanie .osvetľovacich lámp, ktoré používajú klbový systém, ďalej na polohovanie rysovacej dosky voči stojanu a v dalších technických prípadoch, kde sa podobné nastavovanie žiada. . sKĺbová lamelová spojka .pre ,nastavovanie polohy prístrojov vyznačujúca sa tým, že cez kruhové výrezy 11 a unášacle otvory 14 v trecích lamelách B, 9 prechádzajú prvý unášaci kolik 3 pevne spojený s prvýmupevňovacim uholnikom (1) a druhý unášaci kolik 7 pevne spojený s druhým upevňovacím uholnikom (4) pričom trecie lamely 8, 9 sú otočné okolo čapu 2, ktorý je opatrený nastavovacou skrutkou (10).

MPK / Značky

MPK: F16D 13/52

Značky: kĺbová, nastavovanie, spojka, prístrojov, lamelová, polohy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-245338-klbova-lamelova-spojka-pre-nastavovanie-polohy-pristrojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kľbová lamelová spojka pre nastavovanie polohy prístrojov</a>

Podobne patenty