Čerpadlové zariadenie na prevzdušňovanie kvapalín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

C 02 F 3/13 22 Prihlásené Z 9 01 B 5 Z 1 FV 604-35 í 40) Zverejnené 22 (JB 85 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY M 5 Vydané 15 12 35 A OBJEVV i 75 v Auinr vynálezu GANCO MARTIN dOC. ing. CSC. STRYCEK OLDRICH dOC. ing. CSC., BRATISLAVA YARCHOLA MICHAL ing. CSO., DUNAJSKÁ LUŽNÄ LACO VLADIMIR ing. CSC., BRATISLAVA54 Čerpadlnvé zariadenie na prevzdušňnvanie kvapalínZariadenie je vhodné najmä na prevzdušňovanie odpadovej vody v aktivačný/ch nádržiach. Pozostáva z čerpadla a diagonálnym obežným kolesom s kanálovým rozvá- FS ,17 dzačom, 2 až 8 dýz, nasávacích komôr s prí- , m-geątłšwÍJ v-odom vzduchu a z Výstupný/ch difúzonov.Dýzy, nasávacie komory a výstupné dífüzory sú pripojené na axiálne otvory kanalo~ vého rozvádzača. Celé čerpadiové zariadenie nesie nosná rúra, v ktorej sú otvory pre prívod vody a klzně ložisko. Nosná rúra je uchytená o nosnú dosku čerpadlového zariadenia, V ktorej je valivé ložisko.Zariadenie vykazuje vyššiu účinnosť pri prevzdušňovaní aktivačných nádrží ako doteraz používané zariadenia a zabezpečuje lepšie využitie kyslíka v dôsledku pohybu vzduchových bubiín od dna nádrže po hladinu ako i lepšie premiešavanie objemu nádrže a udržiavanie kalu vo vznose.vynález sa týka čerpadlového zariadenia na prevzdušñovanie kvapalín, vhodného najmä na prevzdušňovanie odpadových vôd v aktivačných nádržiach.Pri prevzdušnovaní vody, najmä pri čistení odpadových vôd a úprave vody sa používajú rôzne druhy prevzdušñovacích zariadení. Sú to najmä povrchové aerátory, ejekt-orové prevzdušňovacie zariadenia a pod.Povrchové aerátory majú viacero nevýhod.je to najmä zložitosť a veľká hmotnosť za riadenia, čo pri otáčavom pohybe vedie k značnej poruchovosti. K ďalším nevýhodám patri nerovnomernosiĺ prevzdušňovania obsahu aktivačných nádrží, veľká hlučnosť zariadenia, naročnosť na investície a pri odpadových vodách tiež tvorba aerosolu prevzdušňovacej odpadovej vody s okolitým vzduchom s následným r-ozširovanim choroboplodných zárodkov do okolitého prostredia a zdravotným ohrozením obsluhy i okolitého obyvatelstva.Činnost ejektonových zariadeni je podmienená použitím čerpadla ako zdroja tlakovej vody. Tým sa zariadenie skladá z dvoch samostatných prvkov vzájomne spojených poirubím. Samotný ejektor má relatívne nízku účinnosť a naviac V prívodu-om potrubí za čerpadlom vznikajú ďalšie straty, takže celková účinnost zariadenia je veľmi nízka. Súčasne toto prevzdušñovacie zariadenie nezabezpečuje dostatočné premiešavanie v celom objeme nádrže.Prevzdušňovacie zariadenia, ktoré používajú tlakový vzduch, majú tiež celý rad nedostatkov. Tie, ktoré pracujú pri nízkom tlaku vzduchu, vytvárajú velké bublinky, čo zapríčiňuje malé využitie vzdušného kyslíka. Na druhej strane tie, ktoré vytvárajú jem-né bublinky, síce lepšie využívajú vzdušný kyslík, ale potrebujú na pretlačenie vzduchu pôrovitou hmotou vysoký tlak vzduchu a sú preto energeticky náročné. Majú aj dalšie nedostatky ako upchávanie porovitej hmoty,nutnost použitia -dúchadla s vysokým počtom otáčok, čo zhoršuje prostredie z hladiska hluku.Popísaně nedostatky do značnej miery odstraňuje čerpadlové zariadenie na prevzdušňovanie vody, vhodné najmä pre prevzdušňovanie odpadovej vody V aktivačných nádržiach, pozostávajúca z čerpadla s diagonalnym obežným kolesom s kanálovým rozvádzačom, 2 až 8 dýz, nasávacích komôr s prívodom vzduchu a z výstupných difúzorov podľa vynálezu.Podstata v-ynalezu spočíva V tom, že dýzy,nasávacie komory a výstupné difúzory sú priamo pripojené na axláine otvory kanálového rozvádzača, pričom celé čerpadlové zariadenie nesie ntosná rúra, v ktorej sú otvo 4ry pre prívod vody .a klzně ložisko. Nosná rúra je uchytenia o nosnú dosku čerpadlového zariadenia, V ktorej je valivé ložisko.Prúd vody vystupujúci z kanalového r-ozvadzača tłxlálnymi otvormi sa v dýzach urýchľuje a na konci dýz v dôsledku zníženia tlaku dochádza k nasävaniu vzduchu z nasávacích komôr. Výstupné difúzory zabezpečujú zmenšenie rýchlosti zmesi V-ody a vzduchu a jej prívod do rôznych miest u dna nádrže. Ich tvar môže byt volený podľa tvaru nádrže. Prevzdušňovacie zariadenie je uchytené nad hladinou na hornej časti nadrže a nesené nosnou rúrou, v ktorej sú otvory pre prívod vody k vstupu do čerpadla. Velkost otvorov zamedzuje vniknutiu väčších pevných častí, než je priecho-dnost zariadenia. Usporiadanie prevzdušňovacieho zariadenia s čerpadlem diagonálnehąo typu v porovnani so zariadeniami, ktoré sa používajú k prevzdušňovaniu aktivačných .nádrží čistiarni odpadových vôd, vykazuje vyššiu účinnosť, lepšie využitie kyslíka V dôsledku pohybu vzduchových bublín od dna nádrže po hladinu, lepšie premiešavanie objemu ná-drže a udržiavanie kalu vo vznose.Príklad konkrétneho riešenia vynálezu je na výkrese, kde je schematicky nakreslený nárys v pozdlžnom reze, ktorý prechádza osou čerpadla. Základným prvkom prevzdušňovacieho zariadenia je diagonalne čerpadlo, ktorého hydraulíckú časť tvorí obežné koleso 1, kanálový rozvádzač 2 a sací disk 3. Na 2 - 8 axiálnych otvoroch 4 kanálového rozvádzača nadväzujú dýzy 5, zavzdušňovacie komory B a výstupné ditúrozy 7. Samostatný prívod vzduchu do každej nasávacej komory je pomocou trubiek B, ktoré vyústujú nad hladinou v-ody. K saciemu disku čerpadla je privarená a rebrami v-ystužená nosná rúra 9, v ktorej sú otvory 1 U pre prívod odpadovej vody k vstupu do čerpadla. Hriadeľ 11 čerpadla je vedený V klznom ložisku 12, umiestnenom v nosnej rúre a vo valivom ložisku 13, umiestnenom v nosnej doske 14 zariadenia. Uchytenie obežného kolesa na hriadeli je pomocou matice 15, prenos krútiaceho momentu perom 15 a prenos axiálnej sily na valivé ložiska je pomocou matice 17. Priestor za obežným kolesom je utesnený vekom» 18.Voda, vystupujúca z obežného kolesa 1 je usmerňovaná kanálovým rozvádzačom 2 do axiálnych otvorov 4, z ktorých potom prúdi do dýz 5, na konci ktorých v dôsledku zvýšenia rýchlosti a zníženia tlaku dochádza k nasávaniu vzduchu z nasávacích komôr B. Vo v-ýstupných difúzoroch 7 zariadenia dochádza k zníženiu rýchlosti zmesi vody a vzduchu .a k jej prívodu ku dnu nádrže.Čerpadlové zariadenie na prevzdušňovanie vody, vhodné najmä pre prevzdušñvovamie rodpadoivej vody v aktivačný/ch nádržiach, p 0 zostávajúce z čerpadla s díagonálnym -obež~ ným koleso-m s k-análovým rozvádzačom, 2~ až 8 dýz, nasávacích komôr s privuodom vzdu chu a z výstupných difúzorov, vyznačené tým, že dýzy 5, nasávacie komory B avýstupné difúzory 7 sú priamo pripojené na axiálne otvory (4) kanálvového rozvädzača 2, pričom celé čerpadlové zariadenie je nesíeno nosnou rúrou 9, V ktorej sú otvory 10 pre prívod vody a klzné ožiskoo 12 a která je uchytená o n-osnú dosku 14 čerpadl-ového zariadenia, v ktorej je valivé ložiska 13.

MPK / Značky

MPK: C02F 3/16

Značky: čerpadlové, zariadenie, prevzdušňovanie, kvapalín

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-245335-cerpadlove-zariadenie-na-prevzdusnovanie-kvapalin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čerpadlové zariadenie na prevzdušňovanie kvapalín</a>

Podobne patenty