Regálový zakladač

Číslo patentu: 245326

Dátum: 15.12.1988

Autor: Ritter Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

onAn rno vvumzv (45) Vydané 15 12 33 A omvvi 75 Autnr vynález SUROVČÍK RUDOLF, HORNÁ STREDARiešenie sa týka regálového zakladača po~ zostávajúceho z podvozku, usp-oriadaného na aspoň jednej nosnej koľajnici a opatre- .-. ného pohoinným zariadením, horiz-ontálnym t šÉf-ĺŤ-. adresovacím zariadením, ako aj stĺpmi pre ~ vozík zdvihu. Riešeným problémom je dosiah- nutle vysokej presnosti horizontálneho po- 6 lohovania menej nákladnými prostriedkami, menovite tým, že podvozok 1 zakladače je aspoň z jednej strany opatrený zvislým pria- iumvovčiarym motorom (101 s centrovacím tŕňom 11 na jeho piestnici, orientovaným proti centrovaclemu otvoru 12 v konzolkách (13) rozmiestnených pozdĺž nosnej koľajnice 2 zakladača a upevnených na pozdĺžnom nosniku 14, pričom o centrovací x tŕň 11 je opreté ovládacie rameno 17 elektrického spínača (18), opevneného na telese zvislého priamočiareho motora 10).vynález sa týka regálového zakladače pozostavajúceho z podvozku, usporiadaného na aspoň jednej nosnej koľajnici a opatreného pohonným zariadením, horizontálnym adresovacím zariadením, ako aj stIpmi prevozík zdvihu.Podľa známeho stavu techniky býva podvozok zakladača opatrený adresovacím zariadením pre navádzanie zakladača do jednotlivých polôh v. horizontalnom smere. Toto adresovacie zariadenie môže byt založené na viacerých konštrukčných princípoch,podľa náročnosti na presnosť zastavenia zakladača. Pri vysokých nárokoch na presnosť zastavenia je navadzacie zariadenie komplikované, čo vedie k zvýšeným výrobným nákladom na zariadenie, pripadne i k vyššej poruchovosti.Uvedené nevýhody odstraňuje regálový zakladač podľa vynálezu, ktoreho podstata spočíva v tom, že podvozok zakladača je aspoň z jednej strany opatrený zvislým prlamočiarym motorom s centrovacím tŕňom na jeho piestnicí, orientovaným proti centrovaciemu otvoru v konzolách rozmiestnených pozdĺž nosnej koľajnice zakladača a upevnených na pozdĺžnom nosníku, pričom o centrovací tŕň je opreté ovládacie rameno elektrického spínača, upevneného na telese zvislého priamočlareho motora.Výhodou regálového zakladača podľa vynálezu je, že dosahuje maximálnu presnosť horizontálneho zastavenie v určených pol-ohách, bez podstatného zvýšenia výrobných nákladov a pri predpoklade dosiahnutia vysokej prevádzkovej spoľahlivosti.Príklad vyhotovenia regälového zakladače podľa vynálezu je znázornený na výkresoch,na kt-orých obr. 1 predstavuje celkový nárysný pohľad na zakladač, obr. 2 detailný pohľad na zvislý priamočiary motor v mieste A z obr. 1 pred ustavením polohy, obr. 3 detailný pohľad na zvislý priamočiary motorv mieste A z obr. 1 po ustavení polohya obr. 4 bokorysný rez podvozku-v- rovine B-Bvz obr. 2. i ~ ~ ~Regálový zakladač pozostáva z podvozku 1 usporiadaného na jednej nosnej koľajnici 2. Na podvozku 1 sa nachádzajú pohonné zariadenie 3, adresovacie zariadenie 4 pre riadenie horizontalneho pohybu, hlavný regálový stĺp. 5 a pomocný regálnový stĺp 6 pre vozik 7 zdvihu. Obidva stlpy 5, 6 sú navzájomiprepojené horným priečnikovm 8 a» dolným priečnlkom 9. Podvozokul zakladača je z jednej strany, a to v strednej časti dĺžky jeho základného telesa, opatrený zvíslým priamočiarym motorom lll, s centrovacím tŕň-om 11 na jeho piestnici, orientovaným proti centrovaciemu otvoru 12, ktorý je vytvorený vo všetkých konzolkách-IB, rozmiestnených pozdlž nosnej koľajnice 2 a upevnených na pozdlžnom nosníku 14. PozdIžny nosník 14 spočíva na jeho vlastných podkladniciach 15, ktoré sú jednou stranou privarené k podkladniciam 16 nosnej koľajnice 2 a druhou stranou kotvene. 0 šikmú plochu centrovacieho tŕňa 11 sa v počiatočnej polohe opiera ovládacie rameno 17 elektrickéłvo spínače 18, ktorý je upevnený na telese priarmočiareho motora 10.Takmer úplne presné horizontálne navedenie zakladača do požadovanej polohy sa dosahuje tak, že akonahle sa zakladač d-ostane do tolerančného poľa jeho zastavenie daného možnosťami jeho automatického riadiaceho systéIn-u, je daný povel k odbrzdeniu jeho pojazdového mechanizmu a v zápätí na t-o povel k vysunutiu centrovacieho tŕňa 11 smerom do príslušného centr-ovacieho otvoru 12. Tým sa dosiahne presné zastavenie zakladače na zvolenej adrese. V okamihu vysunutia centrovacieho tŕňa 11 sa -ovládacie rameno 17 spínača 18 vychýli a spínač 18 dá signál k blokovaniu pojazdu.Regálový zakladač pozostávajúci z podvozku, usporiadaného na aspoň jednej nosnej koľajnici a opatreného pohonným zariadením, horizontálnym adresovacím zariadením, ako aj stĺpmi pre vozik zdvihu, vyznačujúcí sa tým, že podvozok 1 zakladače je aspoň z jednej strany opatrený zvislým priamočiarym motorom 10 s centrovacímtŕňom 11 na jeho piestnici, orientovaným proti centrovaciemu otvoru 12 v konzolkách 13 rozmiestnených pozdĺž nosnej koľajnice 2 zakladače a upevnených na pozdĺžnom nosníku 14, pričom o centrovací tŕň 11 je oprete ovládacie rameno 17 elektrického spínače 18, upevneného na telese zvislého priamočiareho motora 10, 2 listy výkresov

MPK / Značky

MPK: B66F 17/00

Značky: zakladač, regálový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-245326-regalovy-zakladac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Regálový zakladač</a>

Podobne patenty