Suchý spôsob kladenia vrstevnatých tepelno a vodoizolačných strešných prefabrikátov

Číslo patentu: 245314

Dátum: 16.12.1985

Autor: Szots Tamás

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

MAD rno VYNÁLEZV 45 Vydané 15 12 88 A OBJIW(54) Suchý spôsob kladenia vrstevnatých tepelne a vodoizolačných strešnýchVynález sa týka suchého spôsobu kladenia vrstevnatých tepelno a vodoizolačných strešných preiabrikátov s plastbetónovým povrchom na rovné alebo mierne sklonité strešné konštrukcie, čo umožňuje skracovat dobu výstavby pri podstatnom znižovaní staveniskovej prácnosti a znižovaní vlastných nákladov v investičnej výstavbe, pri rekonštrukcii stavebných objektov a pod.Doteraz sa zateplovanie a ochrana rovných alebo mierne sklonitých striech opro« ti účinkom vody vykonävalo tým spôsobom,že na nosnú konštrukciu strechy sa uklada~ la vrstva tepelne izolačného materiálu z rozličných materiálov vyrábaných na báze umelých hmôt a pod., a na túto vrstvu sa nanášal vyrovnävajúci poter z cementovej malty a až po zatvrdnuii a vyschnuti vyrov« navajücej vrstvy sa mohlo začať s izoláciou strechy oproti účinkom vody, snehu a pod. Vodoizolačná ochrana strechy sa dosiahla jej oplechovanim, nanesením vrstvy tvrdoliateho asfaltu, nalepením minimálne dvoch alebo viac vrstiev vodoizolačnej lepenky a pod. Takýto spôsob zateplovanie a vodoizo~ lácie striech bol zdĺhavý, vyžadoval vysokú staveniskovú prácnost, mohol sa uskutočňovať len za velmi priaznivých povetrnostných podmienok a tým negatívne ovplyvňoval aj celkovú dobu výstavby. Okrem tohouvedené práce vyžadovali velký počet odborných robotníkov rozličných profesii a konečná kvalita bola závislá na prísnom dodržiavaní predpísaných technologických postupov jednotlivých pracovných operácií.Uvedené nedostatky odstraňuje suchý spôsob kladenia vrstevnatých tepelno a vodoizolačných strešných preiabrikátov s plastbetónovým povrchom na rovné alebo mierne sklonité strešné konštrukcie, ktoré~ ho výhody spočívajú v tom, že na nosnú konštrukciu strechy sa dlaždicovite uložia V páse vedla seba a v radoch pod sebou dvojvrstvové alebo trojvrstvové strešné prefabrikáty, ktoré sa kladú na vyrovnávajúcu vrstvu piesku, expandovaného perlitu alebo inej vhodnej hmoty tak, aby dve obvodové steny preiabrikátu boli uložené vždy na prečnievajúce okrajové pásy vodoizolačnej lepenky už položeného predchádzajúceho prefabrikátu, na ktorý sa nanesie 5 až 25 milimetrov hrubá vrstva plastbetónu.Na zateplovanie a vodoizoláciu vodorovných alebo mierne sklonitých striech podľa vynálezu sa používajú dvojvrstvové alebo trojvrstvově tepelno a vodoizolačné pretabrikáty.Dvojvrstvový preľabrikát je vytvorený zo spodnej vodoizolačnej lepenky 1, na ktorú je napojená len porézna tepelno izolačnávrstva 2 podkladu, hrubá 5 až 6 cm vytvorené napr. z penového polystyrénu a pod. a konečná úprava strechy sa robí po uložení týchto dvojvrstvových prefabrikátov na strešnú konštrukciu až na stavbe a to tak,že na uložené prefabrikáty sa nenesie 5 až 25 mm vrstva plastbetónu, ktorý vyplní aj škáry medzi jednotlivými prefabrikátmi, takže sa dosiahne rovný bezškárový povrch strešnej konštrukcie.Trojvrstvový prefabrikát je vytvorený zo spodnej vodoizolačnej lepenky 1, na ktorú je pripojená 5 až 6 cm vrstva tepelno izolačného materiálu 2, ktorého povrch je upravený 5 až 25 mm vrstvou plastbetónu 3. Pri použití takýchto prefabrikátov sa po ich uložení na nosnú konštrukciu strech spáry medzi jednotlivými strešnými prefabrikátmi utesnia trvale plastickou hmotou, čim sa vytvorí monolitická strešná krycia doska s vysokými tepelno-izolačnýmt vlastnosťami o Ä 0,04 WmK 1 a absolutne nepriepustna pre vlhkost a vodu, avšak s viditelnými spojmi-škárami.Suchý spôsob kladenia dvojvrstvových tepelno a vodoizolačných strešných prefabrikétov s plastbetónovým povrchom je schematicky znázornený na priloženom výkrese,kde na obr. 1 je znázornený pôdorys, na obr. 2 rez v rovine AA z obr. 1, a na obr. 3 rez v rovine B-B z obr. 1.Suchý spôsob kladenia trojvrstvových tepelno a vodoizolačných preíabrlkátov s povrchovou plastovou úpravou zhotovenou už vo výrobní preťabrikátov je schematicky znázornený na obr. 4, v reze v rovine C-C z obr. 4 na obr. 5 a v reze v rovine D-D z obr. 4 na obr. 6.Prednosti a výhody použitia suchého spôsobu kladenia vrstevnatých tepelno a vodoizolačných strešných pretabrikátov možno vidiet z uvedených príkladov overených praxou našej stavebnej výroby.Na pórobetónový strešný panel hrubý 25 centimetrov opatrený zhora 3,5 až 5,5 mm hrubou vrstvou cementového poteru a s nalepenou jednou izolačnou vrstvou lepenky IPA 500 o hrúbke 5 mm boia nanesená 2 cm silná vrstva suchého expandovaného perlitu. Na túto vrstvu perlitu bol obdobne ako pri kladení dlažby do plestového lôžka uložený trojvrstvový tepelno a vodoizoiačný strešný pretabrikát a to v pásoch vedla seba a v radoch pod sebou tak, aby dve obvodové steny pretabrikátu bez prečnievajúcich pásov izolačnej lepenky boli uloženévždy na prečnievajúce okrajové pásy izolačnej lepenky už položeného predchádzajúceho preľabrikatu. Prefabrikát bol vytvorený zo spodnej vodoizolačnej lepenky, na ktorú bola pripojená 6 cm hrubá fenolformaldehydová pena, ktorej povrch bol upravený plastbetónom s prídavkom 5 hmotnostných percent vodnej disperzie epoxidovej živice. Hrúbka plastbetónu bola 1 cm. Prefabrikáty boli medzi sebou spojené trvale plastickou hmotou. Povrch plastbetónu bol natretý reflexným epoxidovým náterom.Iestvujúci pretekajüci strešný plášť nebol odstránený, bol len očistený, vyrovnaný a zasypaný tenkou vrstvou suchého piesku. Na túto vyrovnávajúcu vrstvu piesku bol na sucho položený tepelno a vodoizolačný strešný prefabrikát pozostávajúci z vodoizolačnej lepenky pevne spojenej s tepelnolzolačnou vrstvou z penového polystyrénu. Spôsob kladenia prefabrikátov bol obdobný ako v príklade 1. Na takto položené dvojvrstvové strešné prefabrikáty bola nenesená 23 mm hrubá vrstva polyesterového plastbetónu. Štandardný polyester v plastbetóne bol nahradený polyesterom, u ktorého kyselina ftalova bola nahradené kyselinou hexahydroftalovou a 50 percent styrénu bolo nahradené metylmetakrylátom. Okrem toho do vrchnej vrstvy polyesteru bolo pridané 0,3 hmotnostných dielov hliníkového prášku.Výsledky aplikácie suchého spôsobu kladenia vrstevnatých tepelno a vodoizolačných strešných preťabrikátov ukázali a potvrdili výhody tohto spôsobu kladenia a ochrany rovných a mierne sklonitých striech,ktoré spočívajú najmä v znížení staveniskovej prácnosti, v skracovaní doby výstavby,V možnostiach zastrešovania stavebných konštrukcií aj za menej priaznivého počasia s vylúčením potreby väčšieho počtu špecializovaných odborných pracovnikov rozličných profesii pri súčasnom dosahovaní vysokej produktivity a kvality práce a dlhej životnosti takýmto spôsobom budovaných alebo rekonštruovaných rovných a mierne sklonitých striech.Okrem toho sa potvrdilo, že týmto spôsobom chránené strechy nepraskajú vplyvom povetrnostných zmien, sú odolné proti organickým rozpúšťadlám a priemyselným exhalatom, sú odolné oproti mechanickému poškodeniu, odolávajú pliesniam a hlodavcom, majú vysokú protipožiarnu odolnost a majú dlhú životnosť.Suchý spôsob kladenia vrstevnatých te~ pelno a vodoizolačných strešných prefabri~ kátov s plastbetónovým povrchom na rovné alebo mierne sklonlté strešné konštrukcie vyznačený tým, že na nosnú konštrukciu strechy sa dlaždicovite uložía v páse vedla seba a v radoch pod sebou dvojvrstvové alebo trojvrstvové strešné prefabrikáty, kto ré sa kladú na vyrovnávajúcu vrstvu piesku, expandovarlého perlitu alebo inej vhodnej hmoty tak, aby dve obvodové steny pre~ fabrikátu boli uložené vždy na prečnievajú~ ce okrajové pásy vodoízolačnej lepenky už položeného predchádzajúceho prefabríkátu,na ktorý sa nanesie 5 až 25 mm hrubá vrstva plastbetónu.

MPK / Značky

MPK: E04D 11/02, E04B 1/64

Značky: spôsob, tepelno, strešných, vodoizolačných, kladenia, vrstevnatých, prefabrikátov, suchý

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-245314-suchy-sposob-kladenia-vrstevnatych-tepelno-a-vodoizolacnych-stresnych-prefabrikatov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Suchý spôsob kladenia vrstevnatých tepelno a vodoizolačných strešných prefabrikátov</a>

Podobne patenty