Pneumatické vŕtacie vreteno

Číslo patentu: 245312

Dátum: 15.12.1988

Autori: Vasvári Lelle, Virág Sándor, Mészáros Zoltán

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

mj Amr vynález KOVAČIČ KAMIL SURMA JÁN ing KIRÁLY ERNEST ing., BRATISLAVAPredmetom riešenia je vreteno s pneumatickým pohonom. Vyšším účinkom riešenia je to, že teleso vŕtacieho vretena zostáva natrvalo upnuté v posüvačí a v prípade technologických požiadaviek sa vymieňa len pracovná jednotka, ktorú V jednom prípade predstavuje odpružená prítłačná a odsávacia hlavíca a v druhom prípade odpružená značkovacia hlavica. Pracovné jednotky sú na teleso posuvne uložené v spodnej časti a polohovo zabezpečené poistkou. Takýmto usporiadaním je umožnené jednoduchá a rýchla výmena, za súčasného dodržania kol~ mosti a rovnobežností celého vŕtacieho vretena.Vynález rieši konštrukciu pneumatického vŕtacieho vretena poháňaného stlačeným vzduchom, zvlášť vhodného pre Vŕtanie malých otvorov.Doposiaľ známe Vŕtanie malých otvorov sú vybavené prevažne elektrickým pohonom. Nevýhodou týchto vretien je najmä zložitosť, hmotnosť, nároky na mazanie,chladenie a pod. Známe pneumatické Vretená sa využívajú ako ručné brúsky a sporadicky sa používajú aj na Vŕtanie. Sú konštruované tak, že Vzduch vstupuje do vretena spravidla z hornej časti cez rukoväť do priestoru utesnených komôrok, kde odovzdáva kinetickú energiu rotoru. Uloženie rotora je spravidla riešené na radiálne zaťaženie. Popis k OA ČSSR č. 181 120 popisuje konštrukčné riešenie telesa pneumatického vretena. Skladá sa z viac dielcov, ktoré sú výrobne pomerne náročné. V zahraničí je známy popis k A 0 ZSSR prihlásená V ČSSR pod č. A 0 168 891, ktoré popisuje ručný pneumatický nástroj zložitej konštrukcie a funkcie s Vratným a paralelným rozvodom vzduchu, ktorého nevýhodou sú značné straty energie. Ďalšie AO ZSSR č. 908 580 obsahuje popis zložitého systému uoženia rotora vretena pomocou hnaného vzduchoVého čerpadla. jednou z najzávažnejšich neVýhod je náročnosť na Výrobu vzduchových kanálov. Iné AO ZSSR č. 946 811 obsahuje popis vŕtacej hlavice použitej na drvenie triesok a ich odstraňovanie zo špirály vrtáka. Takéto zariadenie nevyhovuje pre Vŕtanie plošných spojov. Patent NSR č. 2 817 218 popisuje vŕtacie obrábacie vreteno s posúvateľným rotujúcim nástrojom a prítlačnou hlavicou ovládanou pomocou tlakového média. jeho nevýhodou je to, že vyžaduje osobitný pripoj na rozvod včítane úpravy hnacieho média. Ďalšou nevýhodou je potreba špeciálneho pneumatického valca pre pohyb prítlačnej hlavice.Vyššie uvedené nedostatky sú z väčšej časti odstránené pneumatlckým vŕtacím Vretenom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že V hornej časti telesa vretena je po obvode vytvorených najmenej dvadsať Vertíkálnych vzduchových kanálov z ktorých najmenej jedna tretina je prepojených s vnútornou dutinou telesa vretena malými otvormi so šikmým sklonom orientoVaným V smere prúdenia vzduchu, pričom spodná časť kanálov vyúsťuje do zberacieho prstenca s vývodom a na protiľahlej strane telesa vretena medzi vertikálnymi Vzduchovými kanálmi je osadený rúrkový nadstavec, ktorý je prepojený otvorom s Vnútornou dutinou telesa, na strednej časti telesa vretena je pevne nasunutá nekovová ízolačná objímka, pod ktorou na spodnej časti telesa vretena je posuvne uložená odpružená pracovná jednotka polohovo fixovaná na telese vretena poistkou. Pracovnú jednotku predstavuje bud odpružená pritlačna a odsávacia hlavica, v spodnej častiopatrená prstancovým osadením s odsávacím otvorom, alebo značkovacia hlavica.Pneumatické Vŕtacie vreteno podla vynálezu predstavuje nový progresívny výrobok,zvlášť Vhodný pre Vŕtanie malých otvorov,a ich značkovanie, napr. pri výrobe plošných spojov a pod. Navrhovaným Lisporiadanim prvkov zariadenia, ktorá umožňujú dokonalé mazanie, chladenie a meranie obrátok na diaľku, ako aj üčelným technickým koůtrukčným vyriešením odpruženej pracovnej jednotky predstavuje vynález Vyšší kvalitatívny stupeň výrobku oproti súčasnému stavu. Výhody navrhovaného riešenia oproti známym zariadeniam spočívajú V tom,že teleso Vŕtacieho vretena zostáva natrvalo upnute V posúvači a V prípade technologických požiadaviek sa vymieňa len pracovná jednotka, ktorú predstavuje V jednom pripade odpružená prítlačná a odsávacia hlavica a V druhom pripade odpružená značkovacia hlavice. Týmto sa zabezpečuje viacúčelovosť, jednoduchá a rýchla výmena, za súčasného dodržania kolmosti a rovnobežnosti vŕtacieho vretena Vzhladom k stroja,V ktorom je vreteno upnuté.Príkladné prevedenie pneumatického Vŕtacieho vretena je znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je celkový pohlad na vreteno a na obr. 2 je pohlad na značkovaciu hlavicu.Pneumatické vŕtacie vreteno pozostáva z kompletného statora so Vstupnou komorou a rozvodnými tryskami, kompletného rotora s hnacim kotúčom a upínacou klieštinou,pracovnej jednotky, ktorú podľa potreby predstavuje bud odpružená pritlačná a odsávacia hlavica 7 alebo odpružená značkovacia hlavica 1 D. V hornej časti telesa 1 vretena je po obvode vytvorených minimálne dvadsať Vertikálnych vzduchových kenálov 2, z ktorých minimálne jedna tretina je prepojené s vnútornou dutinou telesa 1 vretena malými otvormi 3 so šikmýmsklonom orientovaným V smere prúdenia Vzduchu. Vo vnútornej dutine telesa 1 vretena je uložený kompletný rotor. Spodná časť vzduchových kanálov 2 vyúsťuje do zberacieho prstence 4 s vývodom. Na protilahlej strane zheracieho prstence 4 s vývodom medzi vartikálnymi Vzduchovými kanálmi 2 je osadený rúrkový nadstavec 5, ktorý je prepojený otvorom s vnútornou dutinou telesa 1 vretena. Na strednej časti telesa 1 vretena je napevno nasunutá nekovová izolačné objimka 6. Na spodnej časti telesa 1 vretena je posuvne uložená odpružená prítlačná a odsávacia hlavica 7, ktorá je V spodnej časti opatrenä prstencovým osadením. Odpružená pritlačnâ a odsávacia hlavice 7 je polohovo fixovaná poistkou 8. Na protilahlej strane poistky 8 pri prstencovom osadeni je na odpruženej prítlačnej a odsavacej hlaVici 7 šikmo napojený odsávací otvor 9. V pripade potreby možno namiesto odpruženej prítlačnej a odsávacej hlavice 7 rovna 245312ko posuvne uložiť na teleso 1 vretena odpruženü značkovaciu hlavicu 10.Upravený tlakový vstup vstupuje do vretena, kde pomocou rozvodných kanálov odovzdáva kinettckü energiu na rotujúcu časť. Pred vstupom do zberacieho prstenca 4 s vývodom časť objemu vzduchu je tlačená cez malé otvory 3 do vnútornej dutiny telesa 1 vretena, kde sa za pomocí oleja mažú a chladia ložiská vŕtacieho vretena. Ostatný odpadový vzduch odchádza zberacím prstencom 4 s vývodom. Fixačná poistka 8 zapadá do drážky, ktorá umožňuje vertikálny pohyb pracovnej jednotky. Odpružená prítlačná a odsavacia hlavica 7 sa privŕtani stlačí, čím fixuje vŕtaný materiál a zároveň umožňuje odsávanie navŕtanêho odpadu napojením na osâvaciu jednotku. Rúrkový nadstavec 5 slúži na napojenie snímacej sondy za účelom potrebného merania obrátok vretena.Pneumatické vŕtacie vreteno s odpruženou prítlačnou a odsávacou hlavicou 7 alebo značkovacou hlavicou 1 D je určené hlavne pre numericky riadené stroje a zariadenia, zvlášť je vhodné pre automatické Vŕtanie otvorov do plošných spojov. Pneumatické vŕtacie vireteno je možné použiť i pri ručnom vŕtaní.1. Pneumatické vŕtacie vreteno pozostávajúce z kompletného statora, rozvodného systému média, rotora s hnacim kotúčom a upínacou klleštinou a telesa s pracovnou jednotkou, vyznačujüce sa tým, že v hornej časti telesa 1 vretena je po obvode vytvorených najmenej dvadsať vertikálnych vzduchových kanálov 2), z ktorych najmenej jedna tretina je prepojených s vnútornou dutlnou telesa 1 vretena otvormi (3) so šikmým sklonom orientovaným v smere prúdenia vzduchu, pričom spodná časť kanálov 2 vyúsťuje do zberacieho prstenca 4 s vývodom, a na protiľahle strane telesa 1 vretena medzi vertikálnymi vzduchovými kanálmi 2 je osadený rúrkový nadstavec 5, ktorý je prepojený otvorom s vnútor nou dutinou telesa 1 vretena, na strednej časti telesa lj vretena je pevne nasunutá uekovová izolačná objímka 6, pod ktorou na spodnej časti telesa l vretena je posuvne uložená odpružená pracovná jednotka polohove fixovaná poistkou 8, 2. Pneumatické vŕtacie vreteno podľa bodu 1, vyznačujúce sa tým, že pracovnou jednotkou je odpružená prítlačná a odsávacia hlavica 7, ktorá je V spodnej časti opatrená prstencovým osadením s odsávacím otvorom 91.3. Pneumatické vŕtacie vreteno podľa bodu 1, vyznačujúce sa tým, že pracovnou jednotkou je odpružená značkovacia hlavica

MPK / Značky

MPK: B23B 45/04

Značky: pneumatické, vŕtacie, vřeteno

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-245312-pneumaticke-vrtacie-vreteno.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pneumatické vŕtacie vreteno</a>

Podobne patenty