Zařízení k obracení dopravního pásu se zamezením jeho zborcení a přeložení

Číslo patentu: 238107

Dátum: 16.02.1984

Autori: Sokol Jiří, Beran Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení je určeno pro obracení dolní větve dopravního pásu. Dopravní pás je obracen pomocí vnějšího vedení, přičemž s válečky vnějšího vedení je v dotyku čistá /nepracovní/ strana dopravníku pásu. Funkční spolehlivost je zajištěna válečky vloženými mezi okraje svinutého dopravního pásu a rolnami vloženými do prostoru svinutého pásu. Válečky vložené do mezery mezi okraji svinutého pásu zajišťují, že vždy dojde k obrácení pásu. Rolny vložené do prostoru svinutého pásu zabraňují jeho zborcení a přeložení.

Text

Pozerať všetko

po ms VYNÁLEZU 233107(54) Zařízení k obraconí dopravního pásu senzamazeníni jeho zborcení a pfolołonízařízení je určeno pro obracení dolní věcve dopravního pásu. Dopravní pás je obracen pomocí vnějšího vedení, přičemž s válečky vnějšího vedení je v dotyku čistá /nepracovní/ strana dopravníku pásu.Funkční spolehlivost je zajištěna válečky vloženými mezi okraje svinutého dopravntho pásu a rclnami vloženými do prostoru svinutého pásu. Válečky vložené do mezery mezi okraji svinutáho pásu zajiščujt,že vždy dojde k obrácení pásu. Rolny vložené do prostoru svinutěho pásu zabraňují jeho zborcení a přeložení. .Vynález se týká zařízení k obracení dolní větve dopravního pásu pásových transportérů. známá zařízení k ohracení dolní větve dopravního pásu jsou v podstatě dvojího druhu, a to s tzv. vnitřním vedením obraceného pásu a s vnějším vedením obraceného pásu.Obracení s vnitřním vedením je náročné na stavební výšku a mechanicky poměrně složité. Obracení s vnějším vedením jemméně náročné na stavební výšku a mechanicky poměrně jednoduché, vykazuje však občasnou poruchovost, způsobovanou hlavně malou příčnou tuhostí dopravního pásu a změnami tahu v dopravním pásu.vynález uvedené nevýhody odstraňuje, neboč řeší obracení dopravního pásu, které je nenáročné na stavební výšku, je mechanicky poměrně jednoduché a je funkčně spolehlivá. Dopravní pás je obracen pomocí takzvaného vnějšího vedení, přičemž s válečky vnějšího vedení je v dotyku čistá strana dopravního pásu.Vnějším vedením je dosaženo malé stavební výšky a mechanické jednoduchosti. Poruchovost,způsobovaná hlavně malou příčnou tuhostí dopravního pásu a změnami tahu v pásu a vyznaěující se tím, že dopravní pás se v zařízení pro obracení občas neobrátí nebo přeloží, je odstraněna válečky, vloženými mezi okraje svinutého dopravního pásu a rolnami, umístěnými v prostoru svinutého pásu.Válečky vložené do mezery svinutého pásu zajištují, že v zařízení k obracení pásu dojde k obrácení pásu. Rolny, vložené do prostoru svinutého pásu, zabraňují jeho zborcení a následnému přeložení.Zařízení k obracení dolní větve dopravního pásu je znázorněno na přiloženém výkrese,přičemž na obr. 1 je nárys zařízení a na obr. 2 je řez rovinou A-A obr. 1.zařízení k obracení dopravního pásu se zamezením jeho zborcení a přeložení dle vynálezu sestává 2 obracecí jednotky i s vnějším vedením dopravního pásu 1, zavěšené na konstrukcí 3 obracení, dále ze dvou dvojíc vodorovných vodicích válců 3 uložených v konstrukcí 3,ze dvou nosičů 3, dvou dvojíc vá 1 ečků§ a dvou rolen Š.Nosioe A válečků 3 a rolen É jsou pevně uchyceny na konstrukcí 2 souměrne dle obracecí jednotky ł na straně mezery mezi okraji obracené dolní větve dopravního pásu 1. Válečky àa rolny§ jsou uloženy v nosičích A otočně kolem své osy rotace a jsou zajištěny proti vypadnutí.Dolní větev transporteru se obrací proto, aby pracovní, to je znečištěná strana dopravního pásu 1, nebyla v dotyku s válečky dolní větve a aby materiál, nalepený na pracovní straně pásu, neodpadával pod transportér v celé jeho délce.Transporter, u kterého se obrací dolní větev dopravního pásu, je vždy vybaven dvěma zařízeními k obracení dolní větve. Jedno zařízení je umístěno u poháněcí stanice a druhé u vratné stanice transportéru.Dopravní pás 1, pohybující se v dolní větvi.transportéru směrem od poháněcí k vratne stanici, vstupuje u poháněcí stanice do zařízení k obracení dolní větve dopravního pásul mezerou mezi dvojicí vodicích válců 3 znečištěnou /pracovní/ stranou dole.V prostoru mezi jednou a druhou dvojicí vodicíoh válců 2 je dopravní pás 1 otočen poděl své podélné osy o.180 °, takže prostor zařízení k obrací dolní větve opouští mezerou mezi druhou dvojicí vodicích válců 3 znečištěnou /pracovní/ stranou nahoře.Do zařízení k obracení dolní větve dopravního pásu, umístěné u vratné stanice, vstupuje dolní větev dopravního pásu 1 mezerou mezi dvojicí převáděcích válců 3 znečištěnou stranou nahoře. VV prostoru mezi první a druhou dvojici převáděcích válců 3 je dopravní pás 1 otočen kolem své podélné osy o 1800, takže zařízení k obracení dolni větve opouštt mezerou mezi dvojici převáděcích válců 3 znečištěnou stranou dole.zařízení k obraceni dolní větve dopravního pásu u poháněcí stanice je identické se zařízením k obracení u vratné stanice. Mezi oběma zařízeními je dolní větev dopravního pásu 1 otočena znečištěnou /pracovni/ stranou nahoru.Obracecí jednotka ł zajiščuje zvnějšku svinutý tvar dopravního pásu 1. Dvě dvojice otočných válečků Ž zajiščují polohu mezery mezi okraji svinutého a obraceného pásu 1 a tím zaručuji, že dopravní pás 1 vždy vyjde dvojici vodicich válců 2 ze zařízení k obracení dolní větve správně obráceni.Dvě rolny É zamezují zborcení plochy svinutého obraceného pásu 1 a tím zajiščují, že dopravní pásl neprojde dvojici převáděcích válců 3 přeložený.Zařízení k ohracení dopravního pásu se zamezením jeho zborcení a přeložení, sestávající z konstrukce obracení, k níž je pevně připojena obracecí jednotka a dvě dvojice převáděcích válcü, vyznačující se tím, že před a za obracecí jednotkou /1/ je umístěn nosič /4/ opatřený dvojici válečků /5/ vloženými mezi okraje svinutého dopravního pásu /7/ a otočnou rolnou /6/j umistěnou uvnitř svinutého pásu /7/.

MPK / Značky

MPK: B65G 15/64

Značky: pásu, dopravního, zborcení, obracení, přeložení, zařízení, zamezením

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-238107-zarizeni-k-obraceni-dopravniho-pasu-se-zamezenim-jeho-zborceni-a-prelozeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k obracení dopravního pásu se zamezením jeho zborcení a přeložení</a>

Podobne patenty