Zariadenie pre riadenie priemyselných robotov a manipulátorov

Číslo patentu: 235357

Dátum: 15.02.1987

Autori: Lukáč Juraj, Nemšák Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie pre riadenie priemyselných robotov a manipulátorov je určené pre riadenie priemyselných robotov a manipulátorov, pričom rieši vzájomné prepojenie blokov zariadenia pre riadenie priemyselných robotov a manipulátorov s uschovaním užívateľského programu. Podstata zariadenia pre riadenie priemyselných robotov a manipulátorov je v napojení riadiaceho bloku s blokom komunikácie s programátorom a s interným pamätacím blokom a ďalej tým, že k riadiacemu bloku sú napojené bloky styku s procesom cez sledovaco-prepínaci blok.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PIO WNÄLRY A OIIIVY54 Zariadenie pre riadenie priemyselných robotov a manipuláturovZariadenie pre riadenie prĺemysehných robotov a imranipulátorovv- je určené pre riadenie ,priemyselných robotov a manipulátorov, pričom rieši vzájomné prepojenie blokov zariadenia pre riadenie priemyselných robotov a manipulátorolv» s usehovením užívateľského programu. Podstata zariadenia pre riadenie priemyselných robotov a miasni~ JLIIĚIÍOYOV je v inapojení riadiaceho bloku s blokom komunikácie s programátorom a s interným panmätacím blokom a ďal-ej .tým,že k ľĺłłdĺčł/Celľľlłl bloku sú napojené bloky styku s procesom cez sledovaco-prerpinaci blok.vynález sa týka zariadenia pre riadenie priemyselných robotov a manipulátorov s uschovalním uživateľské-ho programu, u ktorého sa rieši prepojenie blokov zariadenia pr-e riadenie .priemyselných robotov a manipuilíitorov pre riadenie pripojených zariadení.Doteraz známe používané zariadenie pre riadenie priemyselných robotov a manipulátorov .potrebujú pre vloženie a uschovanie užívateľského programu pripojenie rôznych externých .periférií, ako sú programovacie prístroje, pružné magnetické Adi-sky, magneticko-,páskové jednotky, snímače a dierovače diernej pásky a podobne. Okrem toho sa dá pomocou doterajších zariadení pre riadenie priemyselných robotov a manipulátorov užívateľským programom ria-dit nezávisle len jeden proces.U takýchto zariadení pre riadenie priemyselných robotov a maznipulátorov vznikajú ~veľké nároky na vybavenie externýąmi periférialmi, zväčšuje sa poruohovost celého systému a často je potreb.né vytvoriť špeciálne .podmienky pre umiestnenie rôznych médií, ako je bezprašnostř, zaručená teplota a vlhkosť a pod. Okrem toho nie sú možnosti zariadenia pre riadenie priemyselných robotov a nianipulátorov dokonale využité,pretože pri riadení procesu V reálnom čase zariadenie pre riadenie priemyselných robotov .a manipulátorov často čaká na ukončenie mechanických akcií.Vyššie uvedené nedostatky sú čiastočne odstránené zariadením pre riadenie priemyselných robotov -a 1 nanipulátorov, ktorého podstatou je zapojenie riadiaceho bloku na blok komunikácie s .programá-torom a interný .pavmätací blok, pričom riadiaci blok je prostredníctvom sledovaco-prijímlacieho bloku spojený .s blokmi styku s procesom.Zapojenim bloku konruvnikácie s programátorom .a interného pamätaceho bloku do zariadenia pre riadenie priemyselných robotov a manipulátorov sa umožní vkladať program do energeticky nezávislého pramäťového média, ktoré je súčasťou interného palmätacehro bloku a je spôsobilé čítanie riadiacim blokom, ~čí~m sa dosiahne .nezávislosť zariadenia pre riadenie priemyselných robotov a manipuvlatorov. na externých .perifériach a. médiach, v dôsledku čoho klesajú pre riadenie priemyselných robotov a manipulátorov, znižujú sa nároky na vlastnosti prostredia, ako ~sú bezpraš-nosť, definovaná teplota a vlhkost.Pripoj-enim blokov styku s procesom k ria.diacemu bloku cez sledovaco-prepínací blok sa umožní navzájom nezávisle riadiť viac nezávislých procesov v reálnom čase tak, že sa počas čakania .na ukončenie mechanickej akcie jed-ného procesu prepne zariadenie ,pre riadenie priemyselných robotov a manipulátorov na sledovanie a riadenie ďalšiehcr procesu. Toto postupné prepínanie riadenia sa týka všetkých riadených procesov. Prepojenim blokov zariadenie pre riadeniepriemyselných robotov a manipulátoro-v tak,že sa riadenie prepína medzi jednotlivými riadenými procesmi, sa dosiahne značné zníženie nákladov potrebných na zadovážanie viacerých doteraz použílvaných zariadení pre riadenie priemyselných robotov a manipulátorov v dôsledku lepšieho využitia zariadenia pre riadenie .priemyselných robotov a manipulátorov podľa vynálezu oproti využitiu doterajších zariadení .pre riadenie priemyselných robotov a manipulátorov. Z rovnakého dô-vodu sa tiež zníži spotreba energie. znižujú sa aj požiadavky na zastavenü plochu, čo umožňuje optimálnejšie rozmiestnit zariadenia riadené zariadením.pre riadenie priemyselných robotov a -manipulátorov zúčastnené riadených procesov.Na pripojenom výkrese je znázornená bloková schéma možného prepojenia blokov zariadenia pre riadenie priemyselných robotov. a manipulátorov podľa vynálezu.K riadiacermu bloku 2 je .pripojený blok 1 komunikácie s programätorom, interný .pamätací blok 3 a sledovaco-prepínací blok 4. K sledovaco-prepírnaciemtí bloku 4 rsú .pripojené bloky 5, 6, 7 styku s procesom pre prvý, druhý až natý riadený .proces, Bloky sú spojené informačnými a riadiacimi .kvanálmvi, Konštrukčná ,prevedenie riadiaceho bloku 2 môže byt napr. mikropočítač, blok 1 komunikácie s programátorom môže pozostavat z tlačidiel a jednoriaďkového displeja, interný .pa-rnätací blok 3 sa môže skladiat z obvodov programátora pamäti EPROM,samotného média ~ pamäti EPROM a obvodov čítania .pamävti EPROM. Sledovano-prepínací blok 4 môže byt tvorený mikropočítačom a bloky 5, i, 7 styku s procesom môžu byt napr. mevdzistykové moduly in terrace).Pri vkladaní užívateľského programu do zariadenia pre riadenie priemyselných robotov a. çmanipulátorov - programovací režiam - riadiaci blok 2 snimva inštrukcie zadávané z tlačidiel bloku 1 komunikácie s programátorom a ukladá ich do vnútornej vyrovnavacej pamäti a súčasne ich zobrazuje na jednoriadkovom displeji kvôli kontrole. Po vložení celého užívateľského programu. stlačením príslušného tlačidla v bloku 1 komunikácie s progr-amá-torom sa aktivuje programátor EPROM V internom. pamätacom bloku 3, ktorý nahrá užívarteľský program z vyrovnálvavcej pamäti do pamäti EPROM.Pri vykonávaní užívateľského programu- riadiaci režim - riadiaci blok 2 číta inštrukcie užívateľského programu z výstupu pamäti EPROM v internom pamätacom bloku 3 a aktivuje sledovaco-prepínací blok 4. Pri riadení jediného procesu je k sledovaco-prepínaciemu bloku 4 tnvale pripojený blok 5 styku s .prvým riadeným procesom. Ako náhle vznikne požiadavka nezávislého riadenia druhého procesu reprezentovaná príslušnou inštrukcion užívateľskéhoprogramu, riadiaci blok 2 odovzdá túto .požiadavku sledovaco-prepínacievmu bloku 4. Sledovaco-prepiuací blok 4 zistí, či mechanická akcie v prvom procese prebieha. Aik áno, sledovaco-preąpinací blok 4 sa odpojí od bloku 5 styku s prvným riadeným procesom a pripojí sa k bloku B styku s druhým riadený-m procesom. Ak mechanická akcia tneprebieha, riadiaci blok 2 »spustí ďalšiu akciu prvého procesu a potom sa sledovaco-prepínací blok 4 prepne od bloku 5 styku s prvým .procesom na blok 6 styku s druhým procesom. Pri dvoch riadených .procesoch sú takto striedavo prepínané sledovaco-prepínacim blokom 4 bloky 5, B styku s prvým riaideným rocesom a druhým riad-cným procesom. Pri vzniku požiadavky nezávislého riadenia ďalšieho procesu je analogicky zapojený do sledovania a prepínaniasledovaco-prepítracím blokom 4 blok styku s ďalším ,procesorom Pre n-tý proces je to blok 7.Počet súčasne nezávisle riadených procesov hodnota n je závislý na konkrétnych časovýoh pomeroch existujúcich pri riadených procesoch, ako aj na výkonnosti riadiaceho bloku 2 a sledovaco-prepínacieho bloku 4.Ak je riadených n procesov, sledoivaco-prepínací blok 4 postupne pripája a odpája bloky 5, B až 7 styku podla vyššie popísaného mechanizmu.Zariadenie pre riadenie priemyselných robotov a .manipulátoroiv podla vynál-ezu je možne použiť aj pre riadenie iných zariadení a procesov, also sú jariemyselné roboty a manipulátory, ktoré splňajü potrebné kritériá pre pripojenie.Zariadenie pre riadenie priemyselných robotov a manípulátorov vyzuačujúce sa tým,že ku iriadiacemu bloku 2 je pripojený blok 1 komunikácie s prograniátorom ainterný pčlilllätćitšĺ blok 3, pričom riadiaci blok 2 je prostredníctvom sledovaco-prepíznacieho bloku 4 spojený s blokom 5,B, 7 styku s procesom.Řasłà šla Wii alvin W 315 i

MPK / Značky

MPK: B25J 9/00

Značky: zariadenie, priemyselných, manipulátorov, riadenie, robotov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-235357-zariadenie-pre-riadenie-priemyselnych-robotov-a-manipulatorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre riadenie priemyselných robotov a manipulátorov</a>

Podobne patenty