Spôsob vyvažovania gradiometrov druhého rádu pre osovú zložku magnetického poľa

Číslo patentu: 235232

Dátum: 15.02.1987

Autor: Zrubec Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka spôsobu vyvažovania gradiometrických systémov. Jeho účelom je zlepšit stabilitu vyváženia gradiometrov druhého rádu pre osovú zložku magnetického poľa. Tento účinok sa dosahuje použitím kompaktného telesa gradiometra a dvojice korekčných prvkov efektívne ovplyvňujúcich plochu slučiek gradiometra. Možno ho použiť predovšetkým u supravodivých gradiometrov druhého rádu určených na meranie biomagnetických polí a geofyzikálny výskum.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo VYNÄLEZY í 45 Vydané 15 0-2 87 A oauąvvAutor vynálezu ZRUBEC VLADIMIR ing. CSc., BRATISLAVA54 Spôsob vyvažovania gradiometrnv druhého rádu pre osovú zložkuvynález sa týka spôsobu vyvažovania gradíometrlckých systémov. jeho účelom je zlepšit stabilitu vyváženie. gradíiometrov druhého rádu pre osovú zložku magnetického poľa. Tento účinok sa dosahuje použitím kompaktného telesa gradíometra a dvojice korekčných prvkov efektívne ovplyvňujúcich plochu slučíek gradiometra. Možno ho použiť predovšetkým u suprav-odívých gradiometrov druhého rádu určených na meranie biomagnetíckých polí a geotyzikálny výskum.vynález sa týka spôsobu vyvažovania gradiometrov druhého rádu pre osovú zložku magnetického poľa.Pri meraní slabých nehomogénnych magnetických polí v prostredí rušivého homogénneho, alebo v priestore líneárne sa meniaceho magnetického poľa sa používajú gradiometre druhého rádu. Ich vlastnosť účinne potláčať rušivé magnetické polia uvedeného charakteru je však závislá od presného dodržania potrebných rozmerov. Pri meraní veľmi slabých magnetických polí v silných rušivých poliach sú vysoké požiadavky na presnosť výroby prakticky nesplniteľné. Typickým prípadom tohto druhu je meranie slabých biomagnetických polí v rušivom geometrickom poli pom-ocou supravodivých gradiometríckých systémov a supravodivých kvantových magnetometrov. Preto sa na vyváženie výrobných odchyliek používajú» prídavné prvky. »Doteraz používané spôsoby vyvažovania gradiometrov druhého rádu pre osovú zložku homogenného i lineárne závislého magnetického poľa sa zakládajú na jemnej regulácii vdialenosti jeho susedných slučiek v kombinácii s ďalším kompenzačným prvkom k-ompenzujúcim odChýľky. plôch .slučiek od správnej hodnoty,ovplyvňujúcim ich efektívnu veľkost pre daný smer magnetického poľa. Veľkou nevýhodou toht-o spôsobu je, že vyžaduje rozdelenie nosného telesa gradiometra na dve časti, ktorých vzájomná vzdialenosť sa ovláda vhodným prevodovým mechanizmom.Rozdelením nosného telesa stráca gradiometer na kompaktnosti, čo sa prejavuje v jeho zhoršenej stabilite pri opakovanom ochladzovaní zariadenia na teplotu tekutého hélia a opätovnom zohriatí na normálnu tepplotu okolia po vybrati z krystatu. vyváženie gradiometra sa postupne zhoršuje, gradiometer vyžaduje časté nastavovanie v pomocnom homogénnom a lineárne klesajúcom poli a je celkove menej odolný aj voči mechanickým otrasom.Tieto nedostatky v podstatnej miere odstraňuje spôsob vyvažovanie gradiometrov druhého rádu pre osovú zložku magnetického poľa podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že výrobné odchýlky vzdialenosti medzi slučkami, ktoré sú navinuté n-a kompaktnom základnom telese a súčasne odchýlky veľkosti ich plôch od predpísaných hodnôt sa kompenzujú pomocou dvojice kompenzačných prvkov efektívne zmenšujúcich plochy slučiek pre zložku magnetického poľa rovnobežnú s osou gradiometra. Kompenzácia sa dosahuje nastavením potrebnejpolohy kompenzačných prvkov medzi slučkami na osi gradiometra.Výhodou vynálezu je, že umožňuje kompenzovat gradiometre druhého rádu s kompaktným základným telesom, vyznačujúce sa zvýšenou stabilitou v porovnaní s gradiometrami s telesom deleuým. Na rozdiel od vyvažovania s deleným základným telesom, kde sú nežiaduce vplyvy na celkovú stabilitu vyváženia V podstate raz navždy dané hlavne konštrukciou prevodu regulujúceho vzdialenosti slučiek, možno v tomto prípade vplyv korekčných prvkov výhodne prispôsobiť do ialmutej východzej presnosti gradiometra. Čím je presnejšie gradiometer vyrobený, tým postačí menší regulačný účinok kompenzačných prvkov, tvorených obvykle supravodivými diskami, čo sa u oboch korekčných prvkoch dosiahne jednoduchým zmenšením ich plošných rozmerov. Úmerne tomu sa zmenší ich podiel na celkovej nestabilite systému a dosiahne sa jemnejšia regulácia vyváženia.Spôsob vyvažovania je bližšie objasnený pomocou výkresu.Výrobné odchýlky vzdialenosti medzi slučkami 1, 2,3 gradiometra druhého rádu s kompaktným základným telesom 4 a súčasne odchýlky veľkosti ich plôch od potrebnej hodnoty sa kompenzujú pomocou kompenzačných prvkov 5 a 6 umiestnených medzi nimi. Kompenzačné prvky 5 a B svojim üčinkom efektívne zmenšujú plochy slučiek 1, 2, 3 pre osový smer magnetického poľa,pričom zmenšenie plochy je závislé na ich vzdialenosti od korekčných prvkov. Zmenou polohy korekčných prvkov na osi 7 gradiometra je možné dosiahnuť stav, že je necitlivý na homogénne a súčasne v priestore lineárne sa meniace magnetické pole. Správna poloha korekčných prvkov 5 a 6 sa dosiahne postupne, opakovaným nastavením minima výstupného signálu gradiometra v hoínogénnom magnetickom poli vždy jedným korekčným prvkom a v líneárne sa meniacom magnetlckom poli vždy druhým korekčným prvkom.vynález je možné použit predovšetkým u supravodivých gradíometrov druheho rádu určených na meranie biomagnetických polí a geofyzikálny výskum. Možno ho použit aj u gradiometrov druhého rádu s kompaktným základným telesom so štyrmi slučkami, pričom korekčné prvky sa vkladajú medzi krajné dvojice slučiek. Uvedený spôsob vyvažovania sa však hodí aj pre nesupravodivé systémy, pokiaľ korekčné prvky majú uvádzaný účinok.Spôsob vyvažovania gradiometrov druhého rádu pre osovú zložku magnetického poľa,vyznačujúci sa tým, že výrobné odchýľky vzdialenosti medzi slučkami l, 2, 3, ktoré sú navinutê na kompaktnom teiese 4 gradiometra a súčasne odchýľky veľkosti ich plôch od predpisaných hodnôt sa kompenzujú pomocou dvojice kompenzačných prv~ kov 5 a 6 efektívne zmenšujücich plochyslučiek 1, 2, 3 pre zložku magnetického poľa rovnobežnú s osou 7 gradiometra,pričom kompenzácia sa dosahuje nastavením polohy prvého kompenzačného prvku 5 medzi prvni a druhou slučkou (1 a 2 a polohy druhého kompenzačného prvku B medzi druhou a treťou slučkou 2 a 3 na osi 71.

MPK / Značky

MPK: G01R 29/08

Značky: řadů, vyvažovania, zložku, osovú, magnetického, spôsob, poľa, druhého, gradiometrov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-235232-sposob-vyvazovania-gradiometrov-druheho-radu-pre-osovu-zlozku-magnetickeho-pola.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob vyvažovania gradiometrov druhého rádu pre osovú zložku magnetického poľa</a>

Podobne patenty