Halogenová prosvětlovací skříň

Číslo patentu: 232698

Dátum: 15.12.1986

Autori: Dimovský Kole, Večeřa Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Halogenová prosvětlovací skříň je určena k intenzívnímu rovnoměrnému prosvětlení transparentních obrazů nebo snímaných předloh s omezením tepelného účinku. Za tímto účelem je dno tělesa skříně tvořeno dvěma šikmými rovinnými plochami, proti nimž jsou na protilehlých stěnách dvě řady otvorů. Vně těchto otvorů jsou umístěny držáky s ventilátory a světelnými zdroji. Tyto zdroje leží v ose otvorů a skládají se vždy z halogenové žárovky a interferenčního zrcadla. Světelné zdroje mají regulační prvky k seřízení směru a úhlu osvětlovacího paprsku. Halogenová prosvětlovací skříň se používá, zejména pro snímání černobílých a barevných zkušebních obrazců pomocí kinematografických kamer. Podle velikosti osvětlení předlohy se použijí buď vždy dva a dva zdroje v rozích skříně (pro nižší osvětlení), nebo všechny čtyři po obou stranách (pro vyšší osvětlení).

Text

Pozerať všetko

Eiíêříľíšíťířš PAOPIS ev vrmezu 222 mUMD PIO WIMIEV (45) Vydáno 15 12 as A cum75 v . Autor vynálavzu DIMOVSKY KOLE ing., VECEŘA MILAN ing. csc., PRAHAHraslvogenąová priosvětiovajcí Skříň je urče« na k intenzívnímu rovnoměnněmu prosvětienívhranspamexndtních obrazů nebo emma-ných předlouh s omezeoĺm tepehnêho účinku, Zva tímto účelem je ndno tělesa skříně tvořeno dvěma štikmýlmü irovimnými piocłuami, proti nimž jsou nia piriotálehłých .stě-nách dvě řa~ dy -otvcorů, Vrně těłchto votvorů jsou umí-stěny dtwžákyws ventilätoury a světelinými zdroji. Tyto zclvmje ,leží v ose .otvorů a sklädají se vždy zo haloggemaomé žáartowvky a interferenčního zrciandlva. Světelné zdroje mají regulační tO plrvky k seřízení směru a úhlu osvěilwovacihxo papirsku.Halogenová pnosvětlovací Skříň se používá, zejména pro snímaní čemobílý-ch a Imanrevných zkušebních obrazců pomocí kimesmavogunafivckých Kramer. Podle velikosti osvětlení .přecliohy se použijí bud vždy dva a dva zdroje v wnozich skříně pro nižší osvětleníl, nebo všechny čtyři po obou stranách pm .vyšší osvětlení).vynález se týiká hiłlołgeznové jarosvětlovziu ci skříně, určené k ilotevnzívnímąu ľ-íłliíñríłměľněmu prosvětlení transparentních obrazů nebo snímaioych předloh s vymiezeiíím tepelneho účdnku a DOHJŽÍVEIYDÉ zejimeun plno.ní če-rnobílýclí i loarevrrých zkušehrbh trhriazců pomocí ěązínematogsralžckých konte.Pro zpracování zkušebnícli filmů a obrate ců ve filmové a tvolevizní teoimíce se vjciíozí krenleuoá .předlotía zpravidla převáií št» toreperodukcí na ttranspazreuiítąní negatívní ob~.nez rozmeru esl 13 18 om až 24 x 30 Cm. Tarto tzv. kvamer-olvá maoríce je Umístěno na Urikovem stole a píjosvětlena vhodnými p-ro.světlovsaloím zařízením. Prosvětlenuý negativ je pok sąníxmán kiíneníavtograifickou trikovou kamerou ve zmenšeném ~měřitku na obvyklý zf-ommďt 35 mm, 16 mjm nebo na obrazec pro zasklení V duiaííámeičku 5 × 5 cm. Na prosvětlení komorové matrioe jsou kl-adeny vysoké nároky z hlediska moąvnuoměyrnoseti a intenzity prosvětlení, přičemž se sozučasloě sleduje velikost nežádoucího ohřevu matrice při delším snímání.Dosavední proevětlovecí zařízení jsou založena na systému obyčajných ííárovek, umístěnýlch ve skříni a opa-.třených ,něk-»elikua Ioatrqiucemai pro zlepšení roivnnoměernosti prtrsvětlení. Ke zvýšení intenzity jsou v pro světlovací skříní zabudovány rod-rozne zrcadlovvé plochy a jalko světelný zdroj využity .hiaulogeoorvrě Žárovky. Ke snížení tepelného nromáłhán-í celého systému je vnitřní prostor pirosvětlovací skříně tídvěiráván po~ mocí ventilátoru. Podstatoš »menší unąaimáhání .sníínainé matrice zaručuje zařízení se světelnjými zdroji, umístěnými vně po jed.né straně prosvětlovowoí skříně, ujsou stěny opatřemzy odraznínm r-ozptyltrým matariálem, přičemž dano skříně je šuirkme.Nevýhodou skříní s obyčajný/amd žarovłiami je šp~aťtná FOVvIIÍOmĚlDÚlOŘÉlÍ V »ptrosvíoení snímanie kamerové maxttąžce a nevhodné spekÍTállIlĺ slouženi světla. U zářivkovýcií systémů vadí při pomaiejší sznímlací i-rekvenoí. perioldioké blik-ání ve frekvenoí sítě Spektrální .složení jejich světla není vhodné pro expozici barevných filmtívýwzh miaiteriálů. Halo genové Světelné zdvuo-je, umrístěné uvnitř skříně, zpwůsobují vysoký ohřev a i při nuCeínéľľl chlazení je kamerové matrice tepelně značne .naçmáhána, Umístěno SVĚÍBITEÝiCh zdrojů vně po jedné stulalně skříně řeší otázku anežád-ouoihio te.p« lan, dosiahovenä rovnoměrnolst »pwrosvětlení u tohoto systému s šíkmým dnem však HBX/Yhovuje vyšším níáirokům.Uvedené nedostatky »odstraňuje hoilogenová pirosvět-lovra-cí Skříň s »nozptylovýtni vnitřoími pl-ochami .a s vnlějšími světelnými zdrojí podle vyríálezu. je podstatou je, že dno teleso prosvětlovaoř ~ . ně je tv-ořeno dvľe nie Šĺkľíltýlmĺ irgvvionçiýml p ochamí, p olti .nimž jsou v protilelíěých stenách uminy dvě řady otvoril. Ššlçmé plmhy svírťíí se zálçlétdnou úhel o 10 ° až 20. Za řadami otvorů jisou llľllĺäĺlělłliy drržavky s ventilátory a světelnými staviíelrrými zdroji.zdroje ses .skládají z líologenąový-oh žá-rúvek a- interíexrenrčnich zsrcadel a jsou umíetěny v osách-otvovů PLro nižší osvětlení přediołíy jsou dn žíáky oisazeny pouze dvěma světelnýmí zdroji v rozích skříně a plYO vyšší tísvč-tlení .předlohy všemi čtyřmi sivětelnými zdr-oií.K prosvícexní Inartrice je iic-ly použito systemu rozpty-losvýzch plech s vnějšímľ. vysoce výkvonnnými osvětlovacĺmi zdroji, přičemž je zaručen jedna. níinąimáluí ohřevmatulce, jednak vysoká rovnoměrnost prosvětletíí s možností regulace světla.Princíp usproňádayní hologerícve prosvětlvo» voci skříně je zřejmrý z DŤÍIOŽGHÉÍID schematického VlýklľeiSll. na obr. 1 V řezu, na obr. 2 z .nodh~ledu.Halogenová prosvětlovaioi Skříň je tvofŕeííia tělesem 1, jehož dno je sestaveiío ze dvou šíkmýwch rovin-nrých ploch 2, 3. Tyto. .plochy svírají se základnou tělesa 1 ü-hel a 10 ° až 20 °. Proti šikmým rovinnným plochäm 2,3 je na každé protilehlé stěně tělesa 1 řada vstupuních otvorů 4, »opatřenýçch deteranälnimi skiy 5. V houní části .skříně je umístěna matrice B. Vně -tiě 1 esa 1 skříně jsou za vstupními ortvsonry 4 za-věšeny držáky 7, 8,s .axialuními ventilátory 11, které přivádějí chladící vzduch do vnitřním piest-euru držáku vyzntaičeno na výkresu šipvkaimii a stavitelné Světelné zdroje. Světelné zdroje jsou umístěny v iooâch ~otverü 4 ra slíládají se vždy z hailogeirové Žárovky 9 a interielíenčmiívlío zrvcadlia 15. Navíc jsou tyto Světelné zdroje vybaveny regolaaäními prvky .k seřízení smeru a úhlu osvětloveeího papreku.Pro nriĺši osvětlení predlohy, nopř. po snímání na Černobílá filmové ínalvs-riátly, jsou dsužáky 7, o ousazeny vždy pouze dvěma světelnjnmi Zdĺvůljlĺ v rozícií skříně. Tyto zdroje jsou na výkaese vyzončexny plnými čarami. Pro vyšší osvětlení předlohy, tzo. nzpř. pm smímàní málo citlivých pozitivních barevnjnch níeteríálů, je třeba využít plného osazeni všemd (lom sílěłtelnými zdroji. Tyto přítäavnie zdroje jsou na výkrese vyzuačeny ČÉTÍŠONČIOČIČ.Celá PZUSVĚŤLPDVENJÍ skříñje zpravidlza uložen-a v předlohiové částí tzikového .st-alu, kde pąrosvětšíuje teíansjíairenozíí kauierovoíi nutrici, která je imistěna v male vzdálenosti nad ni a Slllĺľľláľľa film-svou komswooit, připevněnou na unájaezdaové části trikvového stolu.1. Hxadtogeqmová proísvětlovací skříň s vnitřnimí nozptylovýmni- plochlamui a vnějšímýsvětelnýmrí zdrroxjí, vyznačená tím, že doo tě~ lesa (1) prosvětlovuatcí skříně je tvořeno dvěma šilnmýmí roxvibmnými plochamxi 2, 3, svírajívcími se základnou tělesa 1 úhe-l o 10 až 20 °, proti .nimž jsou V protilehlý-ch stěnách dvě řvasdy vstupmích otvuorů 4,za nimxítž jsąou zavěšeny ~d~ržáky 7, 8 s venbilátnoury 11 a se sta/vítelnými svnětelnýmízdroji uInÍSIĚnýIIľĺ V ose vstupních otvorů 43 a sclotžanýrmi z hałogenovýłch žárćovek2. Hławlvozgennová pzrosvětłovací Skřĺň podle bodu 1, vyznačená tíłm, že pro nižší osvětlení pĚ-OŽPOĚW jsou üržáky 17 8) osrazeny na každé straně dvěma Světeln-ýmí zdroji v rozích skřínrě il pro vyšší osvětlení předlohy črtyřmi světelný/mi zdrzoajá po obou stranách.

MPK / Značky

MPK: G03B 15/02

Značky: skříň, prosvětlovací, halogenová

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-232698-halogenova-prosvetlovaci-skrin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Halogenová prosvětlovací skříň</a>

Podobne patenty